Anda di halaman 1dari 14

PANDANGAN AHLI

FALSAFAH ISLAM,
TIMUR DAN BARAT
TERHADAP ILMU
DAN PENDIDIKAN
ATHAVAN A/L SUKUMARAN
S5
EN. NIZAM BIN MOHD TAJERI
EDU 3013 (FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA)
APA ITU ILMU?
 Merujukkepada kefahaman manusia
terhadap sesuatu perkara
 Merupakan kefahaman yang sistematik dan
diusahakan secara sedar
 Pada umumnya, ilmu mempunyai potensi
untuk dimanfaatkan demi kebaikan manusia.
PANDANGAN AHLI FALSAFAH ISLAM
IBN KHALDUN
 Berpendapat bahawa pertumbuhan pendidikan dan ilmu
pengetahuan dipengaruhi oleh peradaban
 Dalam Muqaddimah, Ibn Khaldun memandang bahawa ilmu dan
pendidikan merupakan tabiat dalam diri manusia
 Menganggap bahawa ilmu dan pendidikan sebagai suatu gejala
konklusif yang membentuk masyarakat dan perkembangannya di
tahap kebudayaan
 Pendidikan bukan merupakan proses belajar mengajar yang
dibatasi oleh empat dinding, tetapi pendidikan adalah suatu
proses, di mana manusia secara sedar menangkap, menyerap,
dan menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman
PANDANGAN AHLI FALSAFAH ISLAM
AL-FARABI
 Pendidikan merupakan media untuk mendapatkan
pengetahuan, bagi individu dalam satu tempoh masa
dan budaya tertentu
 Tujuan utama pendidikan ialah membimbing individu
untuk mencapai kesempurnaan
 Manusia yang sempurna adalah mereka yang telah
memperoleh pengetahuan dan mempraktikannya dalam
kehidupan seharian
PANDANGAN AHLI FALSAFAH TIMUR
CONFUCIUS
 Pendidikan adalah untuk semua, tanpa mengambil kira
status sosioekonomi atau kedudukan sosial.
 Matlamat pendidikan ialah bagi menghasilkan individu
berkebolehan serta bermoral tinggi
 Beranggapan guru sebagai fasilitator dan penyampai
ilmu yang mahir.
 Guru juga perlu mengenali dan memahami murid yang
diajar agar dapat memaksimumkan potensi dan
kebolehan
PANDANGAN AHLI FALSAFAH TIMUR
R. TAGORE
 Satu proses yang menyediakan setiap individu untuk menyara
hidup masing-masing kelak.
 Menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan
integriti dengan persekitaran.
 Menekankan komponen ilmu dan aktiviti fizikal. Antara mata
pelajaran yang disyorkan termasukalah muzik, seni,
kesusasteraan, drama dan tarian, sejarah dan pendidikan alam
sekitar.
 Beranggapan seseorang yang berpelajaran seharusnya cergas,
saintifik, bersih, berani dan bebas serta mendukung sikap
nasionalisme yang ideal
 Dipengaruhi oleh falsafah pendidikan pragmatisme dan
progresivisme.
FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT
PARENIALISME

 Tokoh : R.M Hutchins, Mortimer Adler


 Suatu pandangan pendidikan yang ‘konservatif dan tradisional’
 Pendidikan adalah kearah mendapatkan kebenaran dan memahami kebenaran
tersebut
 Pendidikan adalah latihan bagi membentuk dan memperkembangkan mental dan
intelektual
 Kebenaran dapat diperolehi daripada karya-karya agung sepanjang tamadun
manusia
 Sekolah : tempat untuk menyediakan kanak-kanak supaya berupaya
hidup dalam masyarakat.
 Sekolah : tempat untuk menyediakan kanak-kanak supaya berupaya
hidup dalam masyarakat.
FALSAFAH PENDIDIKAN MODEN BARAT
PROGRESIVISME

 Tokoh : Dewey, Killpatrick, Johnson


 Pendidikan adalah proses yang mencorakkan manusia mengikut
persekitaran sedia ada
 Kanak-kanak harus bebas membesar dan berkembang
 Minat yang digalakkan daripada pengalaman langsung adalah
rangsangan yang paling baik untuk pembelajaran
 Kerjasama yang erat harus diwujudkan antara sekolah & rumah
 Guru sebagai penyelidik dan pembimbing aktiviti pembelajaran
 Sekolah adalah unit masyarakat yang bersifat demokratik
REKONSTRUKSIONISME

 Tokoh : George S.Counts, Harold O.Rugg


 Pendidikan bertujuan untuk pembaharuan perkara-perkara yang
terdapat dalam sistem sosial
 Guru : Agen perubahan dan penyelesai masalah social
 Sekolah :
Agensi utama untuk menggerakkan perubahan sosial,politik
dan ekonomi dalam masyarakat
Membangunkan warga yang dapat mengubah dan membangunkan
masyarakat
EKSISTENSIALISME

 Tokoh : Soren Kierkegaad, Karl Jaspers


 Kebanyakkan idea dan pengetahuan seseorang
adalah berasal daripada pengalaman bebas
 Kehidupan adalah tanggungjawab individu.
Setiap orang bebas menentukan keputusan
dan pilihan mereka
PRAGMATISME

 Tokoh : John Dewey, Charles Darwin, William James


 Alam semesta bersifat dinamik dan manusia
perlu mendapat pengalaman sebagai bukti
kebenaran
 Pengalaman & dinamik
 Menolak konsep metafizik (ketuhanan)
PANDANGAN AHLI FALSAFAH BARAT
TERIMA KASIH
ADA SOALAN?