Anda di halaman 1dari 35

ETIKA PROFESIONAL

MPU 2223

DISEDIAKAN OLEH:
CIK NORFADHILAH BINTI SALAMA @ SALAMAT
PEMIKIRAN
DAN
TEORI-TEORI ETIKA
PENGENALAN
• Pada dasarnya terdapat dua aliran pemikiran
dalam kajian etika, pertama yang melihat
kepada kesan sesuatu tindakan (teori
teleologikal) dan yang kedua ialah tidak
memikirkan kesan sesuatu tindakan (teori
deontologikal)
TEORI KEPERIBADIAN MULIA

• Teori yang tertua


• Berasal daripada Greek
• Pengasas utama teori ini adalah Aristotle
(384-322 s.m)
• Teori ini menyatakan bahawa lebih penting
kita memiliki perwatakan, motivasi dan emosi
yang betul semasa berbuat baik daripada
sekadar melakukan sesuatu yang betul pada
namanya sahaja.
• Tumpuan diberikan kepada keperibadian
mulia yang ada disebebalik sesuatu perbuatan
yang baik.
• Mengikut Aristotle, keperibadian mulia
seharusnya memnuhi tiga ciri berikut (Luper,
2002):
- Pengamalan nilai murni kerana kebaikan nilai
tersebut.
- pengamalan nilai murni bukan atas sebab-
sebab lain.
- menjadikan nilai murni sebagai matlamat bagi
segala tingkah laku yang lain.
2 Kelas Keperibadian Mulia
• Keperibadian Mulia Intelektual
- Keperibadian mulia ini boleh disalurkan
kepada individu melalui pengajaran.

• Keperibadian Mulia Moral


- Seseorang harus mengamalkan nilai-nilai
murni sehingga menjadi satu kebiasaan bagi
dirinya.
Kebaikan Diri Sendiri

• Memahami diri sendiri dari segi kekuatan dan


kelemahan dan yang paling penting ialah
kebijaksanaan.
• Orang yang pandai tidak semestinya bijaksana.

• Kebijaksanaan terbentuk daripada


pengalaman, kreativiti dan keprihatinan.
Kebaikan untuk Masyarakat
• Kebaikan yang akan diperoleh oleh klien dan masyarakat
umum berikutan sesuatu tindakan.

• Perkara yang diutamakan ialahh keadilan dalam hal


menghormati hak seseorang khususnya hak membuat
keputusan yang mempunyai risiko.

• Aspek lain yang perlu diambil kira ialah sikap murah hati,
kesediaan membantu orang lain dan sanggup menyumbang
masa, bakat dan wang secara sukarela demi kebaikan
profesion berkenaan dan masyarakat umum.
Kebaikan Kepada Kumpulan
• Ciri penting bagi membolehkan seseorang profesional
menjalankan tugas secara berkesan bersama-sama dengan orang
lain.

• Aspek penting yang ditekankan ialah semangat rakan sejawat,


bekerjasama, kebolehan berkomunikasi secara berkesan dan
menghormati undang-undang.

• Aspek kesetiaan terhadap majikan juga diambil kira dan


kepimpinan untuk memikul tanggungjawab dan memberi
motivasi kepada orang lain dalam mencapai satu-satu matlamat.
Kebaikan Kemahiran
• Menitikberatkan soal penguasaan amalan
kemahiran dalam bidang profesional tertentu.

• Bentuk kebaikan yang ditekankan adalah


tentang kecekapan, ketekunan dan kreativiti.
TEORI TELEOLOGIKAL
• Teleologi berasal daripada perkataan telos
dalam bahasa Yunani yang bermaksud
“tujuan”, “matlamat” atau “kesudahan”.
• Nilai moral sesuatu tindakan berdasarkan
kesan tindakan tersebut.
• Persekitaran, situasi, masa, budaya dan agama
mempengaruhi tindakan seseorang.
Dibahagikan Kepada Dua
• Utilitarianisme

• Egoisme Etika
• Utilitarianisme berasal daripada perkataan
utility yang bermaksud “ kebergunaan”.

• Egoisme Etika berpendapat bahawa sesuatu


tindakan itu bermoral sekiranya membawa
kebaikan kepada diri sendiri.
Utilitarianisme terbahagi kepada 2
• Utilitarianisme – lakuan
• Utilitarianisme - peraturan
Utilitarianisme-lakuan
• Aliran ini berpendapat bahawa sesuatu
tindakan itu mempunyai nilai moral sekiranya
tindakan itu membawa kebaikan sebanyak
mungkin orang yang terlibat dalam sesuatu
situasi.

• Mill menekankan bahawa sesuatu tindakan itu


dianggap betul (beretika) jika dapat membawa
akibat yang diingini iaitu kebaikan.
Utilitarianisme -Peraturan

• Seseorang itu harus berpegang kepada janji


atau peraturan dan tindakan ini akan
membawa kebaikan yang maksimum kepada
sejumlah orang yang paling banyak.
• Dengan mengikuti peraturan-peraturan yang
ditetapkan, seseorang akan membawa
kegembiraan yang paling maksimum kepada
sejumlah orang ramai.
EGOISME ETIKA
• Sarjana yang menyokong aliran ini ialah
Friedrich Nietzche (1844-1900) dan Thomas
Hobbes (1855-1679).

• Menurut Nietzche berpendapat bahawa


seseorang mesti berusaha mencapai
kekuasaan walaupun dengan mengeksploitasi
pihak lain.
• Teori ini berpendapat bahawa sesuatu
tindakan itu adalah bermoral sekiranya
membawa kebaikan kepada diri sendiri.
TEORI DEONTOLOGIKAL
• Ahli deontologikal berpendapat bahawa untuk
menentukan sama ada seseorang itu bermoral
atau sebaliknya, bukan diukur pada kesan
perbuatan seseorang, tetapi harus dilihat
daripada perbuatan itu sendiri.
3 Aliran Teori Deontologikal
1. Prinsip kewajipan
2. Prinsip kewajipan prima facie
3. Eksistensialisme
1. Prinsip Kewajipan
i. Konsep
kewajipan/tanggungjawab/oblihasi/tugas.
ii. Konsep tekad baik.
iii. Konsep kategorikal imperatif.
i. Konsep kewajipan
• Kata kunci “kewajipan” seseorang dijadikan
penentu kewajaran sesuatu perbuatan.
ii. Konsep Tekad Baik
• Perbuatan yang baik harus berdasarkan motif
yang baik.
iii. Konsep Kategorikal Imperatif
• Seseorang dianggap bermoral jika
perbuatannya dapat melepasi “Ujian”
bertunjangkan konsep-konsep berikut:
1. Dapat mewujudkan kesejagatan.
2. Memberi keutamaan kepada unsur
kemanusiaan.
3. Sanggip diperlakukan sedemikian rup jika
mereka berada pada pihak yang tertindas.
Prinsip Kewajipan Prima Facie
• Sesuatu perbuatan itu boleh menjadi
kewajipan sebenar bergantung kepada situasi.
3. Eksistensialisme
• Kitalah yang memberi tujuan dan makna
kepada kehidupan kita sendiri.

• Beberapa kunci dalam konsep teori ini:


i. kebebasan
ii. Membuat pilihan
TEORI KEMORALAN SOSIAL
• Dalam teori kemoralan sosial, masyarakat
adalah pengukut baik buruknya sesuatu
tindakan (Abdul Rahman, 1999).

• Secara umumnya, teori ini memberi


penekanan kepada kemoralan yang ditentukan
peraturan, norma atau tatahukum masyarakat.
• Peraturan, norma atau tatahukum masyarakat
ini wujud dalam bentuk bertulis, iaitu yang
termaktub dalam bentuk dokumen
perundangan atau kontrak dan tidak bertulis.

• Kemoralan sosial wujud mengikut skala besar


kecilnya kelompok masyarakat.

• Manusia tidak boleh menggunakan kebebasan


sesuka hati untuk melakukan sesuatu yang
menggunakan kebebasannya sesuka hati.
“ Encik Ali meminta eutanasia selepas
mengetahui penyakitnya tidak dapat diubati.
Menurut doktor, apabila penyakitnya
bertambah tenat, Encik Ali akan mengalami
kesakitan yang teruk. Wajarkah tindakan Encik
Ali?”
Kegunaan Teori Etika
• Menyelesaikan dilema etika.

• Mengenalpasti obligasi etika.