Anda di halaman 1dari 39

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan

Jasmani dan Sukan


PJM 3112

ISL 1
Konsep Pengelolaan,
Pengurusan
dan
Pentadbiran
Konsep Pengelolaan
Kamus Dewan Edisi Keempat, halaman 722 :
Perihal mengelolakan, pengarahan dan pengawalan
serta pengurusan penyelenggaraan.

Merangkumi :
Jangkaan keperluan kewangan.
Padang atau gelanggang.
Jam setiap permainan.
Makanan dan minuman.
Keperluan pengangkutan.
Keperluan pegawau perubatan.
Sumber kewangan.
Sambutan penonton.
Konsep Pengurusan
Stoner (1984):
Satu proses merancang, mengelola, memimpin
dan mengawal daya usaha ahli organisasi dan
menggunakan sumber-sumber lain untuk
mencapai matlamat yang ditetapkan.

Denyer (1977) :
Proses mengarah dan mengawal sesuatu institusi
yang melibatkan perancangan dan pengarahan
terhadap tugas-tugas kakitangan.
* Keperluan mengurus
Kewujudan sebuah organisasi formal.
Matlamat organisasi yang jelas.
Organisasi diketuai oleh seseorang.
* Proses yang terlibat
Perancangan : Aktiviti menetapkan matlamat.
Pengelolaan : Pembahagian tugasan secara saintifik.
Memimpin : Kerjasama antara ketua dengan anggota
bawah.
Pengawalan : Menilai dan melaporkan kerja yang
dijalankan.
FALSAFAH

Pengurusan Pendidikan Jasmani :


Satu aktiviti mentadbir dan mengelola untuk menghasilkan
insan yang seimbang dari segi JERIS.

Pengurusan sukan :
Mentadbir dan menguruskan sukan sebagai alat yang
membawa kebaikan kepada manusia sejagat serta
memupuk toleransi dan perpaduan.

Kesimpulan :
Bertujuan untuk menguruskan aktiviti fizikal ke arah
pembentukan masyarakat yang sihat, cergas dan
mengutamakan gaya hidup sihat.
PRINSIP
Pengurusan Pendidikan Jasmani Pengurusan Sukan
Dapat mempertingkatkan dan Membolehkan seseorang
mengekalkan kecergasan memperoleh sebanyak-banyak
berasaskan kesihatan dan perlakuan keseronokan dan kepuasan dalam
motor. hidup.
Melahirkan masyarakat yang Menggalakkan pembangunan sosial
menjadikan senaman sebagai rutin melalui penyertaan beramai-ramai
harian. yang dapat mewujudkan persaingan
sihat dan mengeratkan perhubungan
sosial.
Melahirkan masyarakat yang dapat Keperluan asas manusia
mengaplikasikan pengetahuan merangkumi pelbagai faktor daripada
kesihatan dan keselamatan semasa keperluan fisiologi kepada kepuasan
menyertai aktiviti fizikal. mutlak diri.
CONTOH AKTIVITI

Merancang Memecat Menilai

Mengurus
Menyemak Mengetuai kakitangan

Memotivasikan Membetulkan
Konsep Pentadbiran
Dimock (1979) :
Satu proses tentang apa dan bagaimana tugas
sesebuah pertubuhan dikendalikan.

Shukur (1988) : Siondang (1981):


Memberi penumpuan kepada Keseluruhan proses
hal-hal yang berhubung kerjasama antara dua orang
dengan pembahagian kerja atau lebih yang didasarkan
dan penyelarasan atas rasional tertentu untuk
perhubungan untuk melahirkan mencapai tujuan yang telah
kecekapan dalam organisasi. ditentukan.
FUNGSI PENTADBIRAN
(mengikut L . Gulick dan L . Urwick 1959)

Fungsi Penerangan

Merancang Menentukan perkara yang mesti dilakukan dan cara


melaksanakannya.
Mengelola Membentuk satu struktur formal tentang pembahagian kuasa dalam
menyempurnakan tugasan dan aktiviti yang dirancang.
Mengisi Fungsi tenaga pekerja.
tenaga
Mengarah Tugas membuat keputusan dan memberikan arahan serta tunjuk ajar
kepada kaki tangan.

Menyelaras Mengawal tindakan setiap unit atau bahagian dalam organisasi.

Melapor Menyampaikan maklumat kepada pihak atasan dan bawahan melalui


rekod-rekod kajian dan pemerhatian

Menerang Menerangkan urusan belanjawan dari segi peruntukan, perbelanjaan


belanjawan dan kawalan.
PUSINGAN FUNGSI PENTADBIRAN

Merancang

Membuat
Menilai
keputusan

Mengawal Komunikasi
DEFINISI
PENGURUSAN
- Pengarahan, pengawalan, pengelolaan dan
penyelenggaraan. Pengurusan juga didefinisikan
sebagai gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan
dengan pentadbiran, perancangan, pengelolaan,
pengarahan, pengawaian, pengurusan bajet,
kepimpinan dan penilaian dalam konteks
perkhidmatan berkaitan dengan sukan dan
pendidikan jasmani.  
(Kamus Dewan Edisi Keempat)
- Proses menyempurnakan sesuatu tugasan
dengan cekap dan berkesan melalui individu
lain.
(Robbins dan Decenzo, 2001)
- Mendefinisikan pengurusan dalam dua
dimensi iaitu menggambarkan pengurus
dalam organisasi dan melihat apa yang
pengurus lakukan
(Dessler, 2001)
- Mencapai matlamat organisasi dengan cekap
dan berkesan melalui proses perancangan,
pengorganisasian, kepimpinan dan
pengawalan sumber-sumber organisasi.
(Daft, 2000)
PENGELOLAAN
- Usaha-usaha dalam pengurusan yang
berperanan menetapkan jenis tugas dan
mengenalpasti sumber.
- Satu proses yang membabitkan dua atau lebih
manusia menggembleng tenaga dan sumber
untuk mencapai tujuan tertentu
PENTADBIRAN
- Satu proses yang melibatkan perancangan,
pengelolaan, bimbingan dan kawalan ke atas
sumber-sumber yang wujud untuk
menghabiskan kerja yang diharapkan atau
untuk mengarahkan program kepada
pencapaian matlamat-matlamat tertentu.
(Leith, 1990)
- Koordinasi aktiviti oleh individu dalam
kumpulan yang tersusun melibatkan
pengurusan kakitangan, perancangan
organisasi, penghasilan dan perhubungan
awam.
(Daughtrey & Woods, 1976)
- Satu proses atau keadaan yang melibatkan dua
atau lebih individu menggembleng tenagan
untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.
SKOP PENGELOLAAN PENDIDIKAN
JASMANI DAN SUKAN
Pengelolaan merupakan satu proses yang
membabitkan dua atau lebih manusia menggembleng
tenaga dan sumber untuk mencapai tujuan tertentu

Pengelolaan dan pentadbiran Pendidikan Jasmani adalah bagaimana kita


mentadbir dan menguruskan mata pelajaran Pendidikan Jasmani supaya
mata pelajaran ini dapat dilaksanakan atau di ajar dengan berkesan serta
mencapai objektif yang diharapkan.
Langkah-langkah
Melaksanakan Pengelolaan

Pembahagian
Tugas
Berdasarkan
Kumpulan /Unit
Kecil
Membahagikan Memberikan
Tugas Secara Autoriti dan
Spesifik Tanggungjawab

Mengkoordinasi Menentukan
Sumber Span of
Organisasi Management
FAEDAH
Tindakan yang diambil akan lebih berkesan

Menggunakan segala sumber yang anda dengan lebih efektif


dan efisien

Membantu dan memudahkan proses meletak tugasan dan


tanggungjawab kepada individu yang berkenaan

Membantu mewujudkan satu sistem pelaksanaan dan


pengawalan yang berkesan
SKOP PENGURUSAN PENDIDIKAN
JASMANI DAN SUKAN
SKOP PENGURUSAN PJ & SUKAN

1. Dasar Sukan
2. Langkah Pembangunan Sukan
3. Kelebihan Sukan
4. Pembinaan Kualiti Sahsiah
1. Dasar Sukan
 Pergerakan – sejajar dengan Dasar Sukan Negara.
 Jentera Penyelaras - menentukan hubungan yang lebih rapat di
kalangan persatuan sukan tempatan.
 Perancangan – semua kemudahan dan peralatan sukan hendaklah
diselenggarakan dengan baik dan diperlengkapkan dengan
sewajarnya.
 Golongan masyarakat – bergiat cergas untuk untuk meningkatkan
pengetahuan dan amalan yang sihat dalam pendidikan.
 Langkah – masyarakat yang berdisiplin dan bersepadu melalui
penyertaan yang lebih luas dan peluang yang lebih baik dalam
bidang sukan.
 Program Sukan - sentiasa mendapat pengiktirafan, penghormatan
supaya sentiasa bergerak secara bersepadu dan terpimpin.
 Pertingkat – kualiti sukan supaya menjadi kebanggaan.
2. LANGKAH PENINGKATAN SUKAN
 Selaras – Penglibatan sesetengah golongan masyarakat
disebabkan oleh beberapa faktor. Sistem latihan yang
perlu diselaraskan. IPTA dan pendidikan tinggi
digerakkan supaya mencapai peringkat kebangsaan.
 Langkah – melaksana, menilai dan menyusun strategi
dan program memaju dan membangunkan sukan.
 Komitmen - mewujudkan seminar, kursus, dan bengkel
dalam dan luar negara untuk meningkatkan komitmen
yang cergas di kalangan pegawai sukan dan kakitangan.
 Kerjasama – beberapa program latihan sukan juga
diadakan hasil daripada kerjasama yang wujud.
Perkembangan yang sihat untuk mengembangkan
program kegiatan sukan di kalangan belia tanah air.
3. KELEBIHAN SUKAN
 Secara individu, sukan dapat menyumbangkan pembentukan
sahsiah, meningkatkan tahap kesihatan, kecergasan dan
kesejahteraan fizikal.
 Penggunaan masa lapang secara berfaedah dan dapat
mengurangkan tekanan hidup moden.
 Mewujudkan interaksi sosial yang bermakna dan berjaya
memperluaskan lagi perkembangan kemahiran asas dalam bidang
sukan.
 Kegiatan sukan secara menyeluruh akan mencegah jenayah di
kalangan remaja dengan penggunaan masa secara berkesan.
 Memupuk dan menjalinkan ikatan persahabatan yang abadi dan
berkekalan di kalangan anggota masyarakat yang berbilang kaum.
4. PEMBINAAN KUALITI SAHSIAH
 Moral - peranan yang dimainkan oleh jaguh, pakar, kaum pelajar, dan
pendidik dalam sukan secara aktif menggalakkan pembinaan kualiti fizikal
sesuai memenuhi hasrat negara. Meningkatkan produktiviti dan
pembangunan negara.
 Kekurangan – sentiasa membuat perubahan dan penambahbaikan untuk
mengatasi kekurangan pendekatan saintifik dalam latihan, kekurangan
jurulatih dan pegawai yang bertauliah.
 Galakan – calon – calon yang yang mempunyai kehandalan dan bakat
dalam bidang dan kegiatan ko – kurikulum,termasuk sukan, sentiasa diberi
pertimbangan untuk memasuki sesetengah pusat pengajian dengan syarat
mempunyai kelayakan dalam akademik.
 Nadi – peranan sukan di dalam masyarakat diperlihatkan dengan
guru sebagai pengganti pemimpin negara pada masa hadapan.
 Budaya hidup – sentiasa diteruskan secara bersepadu melalui
latihan yang sistematik di kalangan pelbagai pihak. Kesungguhan
dan usaha membantu perkembangan sukan sebagai budaya
masyarakat.
 Sosial – alat integrasi, mengasah bakat, menyekat masalah sosial
terutama di kalangan remaja. Kecemerlangan yang cemerlang di
kalangan remaja.
SKOP PENTADBIRAN PENDIDIKAN
JASMANI DAN SUKAN
Dimock (1979), menyatakan pentadbiran
sebagai suatu proses tentang 'apa' dan Pentadbiran didefinisikansebagai proses yang
'bagaimana' tugas (fungsi) sesebuah melibatkan perancangan, pengelolaan,
pertubuhan dikendalikan.'apa' adalah isi bimbingan dankawalan ke atas sumber-sumber
penting kepada pengelolaan organisasi yang wujud untuk menghabiskan kerja yang
seperti pengetahuan dan kemahiran diharapkan atau mengarahkan program kepada
dalam bidang tertentu. 'bagaimana'adalah pencapaian matlamat tertentu (Wee Eng Hoe)
teknik-teknik pengurusan dan prinsip-prinsip
yand digunakan ke arah pencapaian Unsur kepimpinan ditambah oleh
matlamat organisasi. Newman (1963) bagi
melengkapkan idea proses
DEFINISI pentadbiran
Kamus Dewan Edisi ke empat
menyatakan pentadbiranbermaksud, PENTADBIRAN
perbuatan mentadbirkan, pengelolaan,
pengurusan dan pemerintahan. Daughtrey & Woods
(1976) menyatakan,
Walker (1997),menyatakan pentadbiran
Griffiths(1959), dalam buku pentadbiran sebagai satu merupakan koordinat
bertajuk Administration Theory, proses untuk aktiviti oleh individu
menyatakan bahawa menyelaraskan aktiviti- dalam kumpulan yang
pentadbiran adalah satu corak aktiviti organisasi tersusun. Pentadbiran
tingkahlaku yang didapati dalam melalui pembentukan melibatkan pengurusan
semua organisasi manusia.Ia matlamat danpolisi dan kakitangan,
adalah proses yang mengatur menentukan langkah- perancangan,organisasi,
dan mengawal sesuatu langkah yang penghasilan dan
organisasi sosial itu. perlu diambil untuk
perhubungan awam.
mencapainya
Pentadbiran membimbing Organisasi berperanan untuk
tindakan individu dalam membekalkan struktur dan
organisasi untuk mencapai sistem pentadbiran bagi mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. matlamat sebuah kumpulan.

*organisasi sebagai pelan perbuatan manakala pentadbiran berfungsi sebagai


tindakan yang berbentuk perbuatan.
TUJUAN PENTADBIRAN
DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI

Perancangan organisasi

Delegasi

Bilangan Paras organisasi

Kedudukan dalam pentadbiran

Objektif organisasi
CONTOH ORGANISASI

PENGARAH

P.PENGARAH

PENYELARAS KELAB PENYELARAS PENYELARAS SUKAN


DAN PERSATUAN UNIT BERUNIFORM DAN PERMAINAN
PENTADBIRAN ORGANISASI

* Unsur kepimpinan ditambah oleh Newman (1963)


bagi melengkapkan idea proses pentadbiran.

AKTIVITI KEPIMPINAN PENGURUSAN

Agenda utama Menetapkan hala Merancang dan


organisai tuju (objektif , visi, menyediakan
(Tugas pengarah) misi, tentukan langkah-langkah dan
strategi alternatif jadual tugas serta
organisasi): membahagikan
sumber kepada unit-
unit tertentu.

Sumber: Mohd Salleh Aman. Asas Pengurusan Sukan


LAISSEZ-FAIRE AUTOKRATIK
- Membiarkan organisasi - Pemerintahan kuasa
berfungsi sendiri. mutlak.
- Membolehkan individu - Menggunakan kuasa
dalam organisasi dan autoriti untuk
melakukan apa sahaja mengawal semua
di ingini. individu dalam organisasi.
JENIS-JENIS PENTADBIRAN

EKLEKTIK
DIKTATOR - Menggabungkan
- Ketua berpernan pendekatan laissez-faire
penting. dan autokratik.
- Kakitangan bergantung - Menggunakan jenis
kepada ketua. pentadbiran yang
berlainan ikut situasi.
KONSEP-KONSEP
ASAS PENTADBIRAN

*KUASA
- kebolehan mempengaruhi orang lain mengikut hala tuju yang diingini.

Sumber kuasa
a- Asas Sosial b- Asas Informasi
-Kuasa yang sah, kuasa
kepakaran, kuasa rujukan,
kuasa ganjaran dan kuasa
paksaan.
Kuasa yang sah Asas informasi
-Wujud disebabkan nilai budaya dan struktur sosial. (ketua -Individu yang mempunyai
mempunyai kuasa) -Kuasa wujud dalam dua bentuk. Kuasa ke lebih banyak informasi
atas dan kuasa ke bawah. mampu mempengaruhi
- cth: kuasa ke bawah (ketua membuat peraturan) pemikiran individu lain.
Kuasa ke atas (seorang pustakawan
meminta guru memasukan butir
peribadi sebelum memasuki
perpustakaan)

Kuasa kepakaran
-Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam
sesuatu bidang.

Kuasa rujukan
-berasaskan sifat-sifat yang berkarisma seorang pemerintah.

Kuasa ganjaran
- seseorang individu mempunyai keupayaan untuk memotivasikan
orang bawahan dengan ganjaran kenaikan pangkat.

Kuasa paksaan
- kuasa ini mengakibatkan kakitangan bawahan mengikut arahan
walaupun tidak bersetuju.
Rujukan
a) Buku rujukan
Fouzee H.A. (1989). Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan.
Penerbit Siri Maju Sdn. Bhd.
Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. (1990). Pentadbiran Pendidikan. Petaling
Jaya : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Pengelolaan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan. Open
Universiti Malaysia.
Wee Eng Hoe,(1994) Organisasi dan Pentadbiran Sukan dan Pendidikan
Jasmani. Fajar Bakti Sdn.Bhd, Shah Alam.
Omardin Ashaari.(1998) Pengurusan Sukan. Utusan Publications &
Distributors Sdn Bhd.

b) Kamus
(2007). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa
dan Pustaka
c) Laman web
 
• http://www.scribd.com/doc/14286633/Word16x16-De
finisi-Pentadbiran-dan-Pengurusan-Sekolah
• http://uniprof.wordpress.com/2008/01/07/pengurusa
n-definisi-sejarah-dan-konsep-siri-1
• http://ifah.tripod.com/urus.htm
• http://www.scribd.com/doc/40678061/Pentadbiran-S
ukan
• http://members.tripod.com/steadfast_uiam/Asas%20
Pengurusan.htm
• http://www.scribd.com/doc/33154242/Apa-itu-pengur