Anda di halaman 1dari 12

KEKUATAN/STRENGTH KELEMAHAN/WEAKNESS

S1 - % kelulusan UPSR meningkat berterusan. W1 - Peratus 5A UPSR belum mencapai 30 %.


S2 - 75% guru mempunyai pengalaman melebihi 5 tahun. W2 - Bilangan A bagi m/pel BI,MT dan SN belum
S3 - Pencapaian 5 m/pel. Teras UPSR melebihi 85% mencapai 30%
S4 - 75% guru mempunyai budaya kerja yang positif. W3 - Guru tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian
S6 - Pengurusan Panitia yang berkesan. terhadap P & P kerana dibebani dengan tugas
S7 - Guru yang mencukupi sampingan lain.
W4 - Penyeliaan P & P tidak mencukupi.

PELUANG/OPPERTUNITIES ANCAMAN/TREATS
O1 - Guru-guru yang bermotivasi dan komited T1 - Sikap murid yang kurang memberi tumpuan terhadap
O2 - Sekolah satu sesi dan mempunyai masa untuk pelajaran.
mengadakan kelas tambahan pada waktu petang. T2 - Ibu-bapa yang menyerah 100% kepada guru untuk
O3 - Kemudahan fizikal sekolah yang baik dan sempurna. mengajar dan mendidik anak mereka.
O4 - Sokongan PIBG. T3 - Murid kurang motivasi
T4 - Pengaruh rakan sebaya.
T5 - Guru kerap terlibat dengan kursus/aktiviti luar pada
waktu sekolah.
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1 - % kelulusan UPSR meningkat W1 - Peratus 5A UPSR belum mencapai 30
berterusan. %.
S2 - 75% guru mempunyai pengalaman W2 – Bilangan A bagi m/pel BI,MT dan SN
DALAMAN melebihi 5 tahun. belum mencapai 30%
S3 - Pencapaian 5 m/pel. Teras UPSR W3 - Guru tidak dapat menumpukan sepenuh
melebihi 85% perhatian terhadap P & P kerana dibebani
LUARAN S4 - 75% guru mempunyai budaya kerja dengan tugas sampingan lain.
yang positif. W4 - Penyeliaan P & P tidak mencukupi.
S6 - Pengurusan Panitia yang berkesan.
S7 - Guru yang mencukupi.

PELUANG (O) SO WO
O1 - Guru-guru yang bermotivasi dan W1O4 : Meningkatkan pencapaian 5A W1O4 : Meningkatkan pencapaian 5A
komited dengan memberi pengiktirafan dan insentif dengan memberi pengiktirafan dan insentif
O2 - Sekolah satu sesi dan mempunyai oleh pihak PIBG. oleh pihak PIBG.
masa untuk mengadakan kelas tambahan
pada waktu petang. S3O3 : Meningkatkan pencapaian 5 m/pel W3O2 : Menangani defisit pembelajaran
O3 - Kemudahan fizikal sekolah yang teras melalui pendekatan ICT iaitu menerusi dengan mengadakan kelas tuisyen dan kelas
sempurna dan makmal ICT yang lengkap. Portal Pendidikan serta Schoolnet. tambahan pada waktu petang.
O4 - Sokongan PIBG.

ANCAMAN (T) ST WT
T1 - Sikap murid yang kurang memberi W2T3 : Mengadakan bengkel motivasi bagi
tumpuan terhadap pelajaran. S2T3 :mmelahirkan murid yang bermotivasi, memupuk kesederan terhadap pentingnya
T2 - Ibu-bapa yang menyerah 100% kepada cemerlang dalam akademik dah mempunyai pencapaian cemerlang dalam akademik bagi
guru untuk mengajar dan mendidik anak sahsiah yang mulia. menentukan masa depan yang terbilang.
mereka.
T3 - Murid kurang motivasi
T4 - Pengaruh rakan sebaya.
T5 - Guru kerap terlibat dengan kursus/aktiviti
luar pada waktu sekolah.
KOD STRATEGI
BIL
Meningkatkan pencapaian akademik murid dengan kerjasama guru-guru
S1O1 yang bermotivasi dan komited
1

Meningkatkan pencapaian 5 m/pel teras melalui pendekatan ICT iaitu


S3O3 menerusi Portal Pendidikan serta Schoolnet
2

Melahirkan murid yang bermotivasi, cemerlang dalam akademik dah


S2T3 mempunyai sahsiah yang mulia.
3

Meningkatkan pencapaian 5A dengan memberi pengiktirafan dan insentif


W1O4 oleh pihak PIBG.
4

Menangani defisit pembelajaran dengan mengadakan kelas tuisyen dan


W3O2 kelas tambahan pada waktu petang.
5

Mengadakan bengkel motivasi bagi memupuk kesederan terhadap


W2T3 pentingnya pencapaian cemerlang dalam akademik bagi menentukan
6 masa depan yang terbilang.
BIDANG ISU MATLAMAT PETUNJUK T 2 2 2 2 INISIATIF
PRESTASI O 0 0 0 0
/KEJAYAAN UTAMA V 0 0 0 1
7 8 9 0

KURIKULUM Peningkatan Memastikan % lulus peperiksaan W1O4 : Meningkatkan pencapaian


kualiti dan 5A peningkatan UPSR 87.3 88.3 89.3 91.3 93.3 5A dengan memberi pengiktirafan
dalam dari segi dan insentif oleh pihak PIBG.
pencapaian kualiti dan
akademik 5A dibidang
masih kurang. akademik. % murid yang W2T3 : Mengadakan bengkel
mendapat semua A motivasi bagi memupuk kesederan
dalam m/p UPSR. terhadap pentingnya pencapaian
16.7 20.7 23.7 26.7 30.0
cemerlang dalam akademik bagi
menentukan masa depan yang
terbilang.

% A dalam BM W1O4 : Meningkatkan pencapaian


Pemahaman. 23.0 24.0 26.0 28.0 30.0 5A dengan memberi pengiktirafan
dan insentif oleh pihak PIBG.
BIDANG ISU MATLAMAT PETUNJUK T 2 2 2 2 INISIATIF
PRESTASI O 0 0 0 0
UTAMA V 0 0 0 1
7 8 9 0

% A dalam BM W2T3 : Mengadakan bengkel


Penulisan. motivasi bagi memupuk
kesederan terhadap pentingnya
19.0 22.0 25.0 28.0 30.0 pencapaian cemerlang dalam
akademik bagi menentukan
masa depan yang terbilang.

% A dalam S3O3 : Meningkatkan


B.Inggeris. pencapaian 5 m/pel teras
4.0 10.0 16.0 22.0 30.0 melalui pendekatan ICT iaitu
menerusi Portal Pendidikan
serta Schoolnet.

% A dalam S2T3 :mmelahirkan murid yang


Mmatematik bermotivasi, cemerlang dalam
4.0 10.0 18.0 22.0 30.0 akademik dah mempunyai
sahsiah yang mulia.

% A dalam Sains S3O3 : Meningkatkan


pencapaian 5 m/pel teras
4.0 10.0 16.0 22.0 30.0 melalui pendekatan ICT iaitu
menerusi Portal Pendidikan
serta Schoolnet.
BIL PROGRAM/PROJEK TANGGUNG TEMPOH KOS/SUMBER OUT- PUT
JAWAB
GKP Kurikulum 3 Bulan RM500 1. Melahirkan murid yang
1 Melentur Buluh GPK HEM (Bimbingan Dan bermotivasi,cemerlang dalam
kaunseling) akademik dan mempunyai
sahsiah yang mulia.
2. Kesederan terhadap
pentingnya pencapaian
cemerlang dalam akademik
bagi menentukan masa depan
yang terbilang

GPK Kurikulum 6 Bulan RM2 000 Meningkatkan pencapaian dari


2 Perfect Score (PIBG) segi kualiti dan 5A.

GPK Kurikulum 4 Bulan RM200 Peningkatan penguasaan


3 Mini Klinik Ketua Panitia kemahiran dan kefahamam
konsep dalam P & P.

GPK Kurikulum 2 Bulan RM500 1. Pningkatan pencapaian 5


4 Pintar ICT Penyelaras ICT m/pel teras.
2. Peningkatan penggunaan
ICT dikalangan murid.
GPK Pentadbiran 3 hari RM500 1. Peningkatan penguasaan
5 Kursus Kemahiran Belajar (PIBG) kemahiran dan kefahamam
konsep dalam P & P.
2. Meningkatkan pencapaian
dari segi kualiti dan 5A.
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH STATUS/PELAN
KONTIGENSI
1 Mesyuarat Jawatankuasa : Guru Besar ,GPK. 3 x 1 hari Sekiranya Guru
1.1 Ucapan Guru besar Ketua Panitia Besar tiada, GPK
1.2 Pembentukan AJK dan Guru M/Pel Teras Kurikulum akan
mempengerusikan
tugas. Penyelaras Bim. dan mesyuarat.
1.3 Penetapan tarikh Kaunseling
pelaksanaan

2 Taklimat kepada semua murid GPK Kurikulum 3 x 1 hari Sekiranya Guru


tahun 6. Penyelaras Bim. Dan Besar tiada, GPK
Kaunseling. Kurikulum akan
memberi taklimat.

3 Mempromosikan program Ketua-ketua panitia 3x1


-Poster Guru m/pel. Teras. minggu
-Surat kepada penjaga. Penyelaras Bim. &
Kaunseling.
5 Menghadiri program Murid tahun 6 Tertakluk
Guru Besar & GPK kepada
program
AJK PIBG
Ketua Panitia
Guru m/pel teras.
Penceramah terlibat
6 Pelaksanaan program Murid tahun 6 Tertakluk Sekiranya
-Kem Motivasi Guru Besar & GPK kepada penceramah
-Kursus Kemahiran Belajar jadual jemputan tidak hadir.
AJK PIBG
program Guru M/pel tersa
-Perjumpaan Ibubapa Tahun 6. Ketua Panitia atau Penyelaras
Guru m/pel teras. Bim. & kaunseling
Penceramah terlibat akan
mengendalikan.
7 Penilaian/Post Motem GPK Kurikulum 2 minggu
Ketua Panitia
Guru teras M/pel. Teras.
Nama Program : Perfect Score
Matlamat : Meningkatkan kualiti dan pencapaian 5A dalam UPSR
Objektif : Meningkatkan pencapaian sehingga ketahap 30% A bagi setiap m/pel teras.
Tempoh : 6 Bulan
Sasaran : Murid tahun 6.
Kos : RM2000.00

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNG-JAWAB TEMPOH STATUS/PELAN


KONTIGENSI

1 Mesyuarat Kecemerlangan : Guru Besar, GPK 2 x 1 hari Sekiranya Guru Besar


1.1. Ucapan Guru Besar Penyelaras Kecemerlangan tiada, GPK Kurikulum
Tahun 6. akan mempengerusikan
1.2 Lantikan AJK dan agihan
mesyuarat.
tugas. Ketua Panitia.
1.3 Cadangan Penceramah /
Guru
Tuisyen bagi 4 m/pel teras.
1.4 Peruntukan Kos
1.5 Penetapan tarikh pelaksanaan

2 Taklimat kepada : Guru Besar, GPK 2 x 1 hari Sekiranya Guru Besar


-Ibubapa/penjaga Penyelaras Kecemerlangan tiada, GPK Kurikulum
-Murid tahun 6 Tahun 6. akan memberi taklimat.
Ketua Panitia.
3 Mempromasi program. Penyelaras 1 minggu
-Poster Kecemerlangan Tahun 6
-Surat kepada Ibubapa/penjaga. Ketua Panitia

4 Menghadiri program Guru Besar, GPK Tertakluk


Penyelaras kepada
Kecemerlangan Tahun 6. program
Ketua Panitia.
Guru Tuisyen/Penceramah

5 Pelaksanaan program : Guru Tuisyen Tertakluk


-Kelas Tuisyen Malam Ibubapa dan guru yang kepada jadual
-Bengkel Teknik Menjawab bagi menjaga keselamatan program
(mengikut Jadual
4 m/pel teras.
Bertugas)
Penceramah.
Ketua Panitia
Guru m/pel.
6 Penilaian dan Pelaporan GPK Kurikulum Selepas setiap
Ketua Panitia program
dilaksanakan
Guru teras M/pel. Teras.
Nama Program : Mini Klinik
Matlamat : Meningkatkan penguasaan kemahiran dan pemahaman
konsep dalam P & P
Objektif : Melahirkan murid yang cemerlang dan berkualiti dibidang
akademik.
Tempoh : 4 bulan
Sasaran : Murid Tahun 6.
Kos : RM200.00

1 Mesyuarat Kecemerlangan Guru Besar, GPK 1 hari Sekiranya Guru Besar


1.1 Ucapan Guru Besar. Penyelaras Kecemerlangan tiada, GPK Kurikulum
Tahun 6. akan mempengerusikan
1.2 Lantikan AJK dan penetapan
Ketua Panitia. mesyuarat.
tugas.
1.3 Peruntukan kos Guru M/Pel.
1.4 Penetapan tarikh pelaksanaan.
2 Taklimat kepada : GPK Kurikulum 1 hari Sekiranya Guru Besar
-Ibubapa terlibat. Penyelaras kecemerlangan. tiada, GPK Kurikulum
-Murid Tahun 6 yang terpilih akan memberi taklimat.
berdasarkan pencapaian prestasi
rendah.
3 Mempromosi program Penyelaras kecemerlangan. 1
- Surat kepada penjaga. Guru M/Pel. minggu
4 Menghadiri program Murid terlibat
Guru M/Pelajaran

5 Pelaksanaan program Murid terlibat 1 jam


Guru M/Pelajaran Tertakluk
kepada
jadual.

6 Penilaian dan Pelaporan Guru M/Pelajaran. Selepas


setiap ujian
penilaian.