Anda di halaman 1dari 21

GURU SEBAGAI

AGEN
PERUBAHAN

BAB 9
EDUP 3083
ASAS KEPEMIMPINAN DAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME
GURU
PENSYARAH: PN ROHANI DIN
HASIL PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari bab ini, pelajar dapat:
• Menyatakan tugas dan peranan guru secara umum
• Menjelaskan peranan guru sebagai agen perubahan inovasi dalam
pendidikan
• Membincangkan peranan guru dalam melaksanakan strategi PdP yang
inovatif
• Menganalisis tanggungjawab guru sebagai agen perubahan dalam
mengenal pasti peluang pendidikan perniagaan hasil inovasi dalam
pendidikan
Inovasi Dalam Pendidikan

Guru Sebagai Agen


Perubahan
Strategi PdP yang Inovatif

Pengurusan Dalam Perubahan


Pendidikan

Pengenalpastian Peluang Perniagaan


Hasil Inovasi Dalam Pendidikan
PENGENALAN
• Perkembangan pendidikan abad ke-21 menuntut guru memainkan pelbagai peranan
iaitu sebagai pengamal ilmu, pembimbing, pengamal rwflektif, penyelidik, agen
sosialisasi, agen perubahan, pengganti ibu bapa, pembentuk tingkah laku dan pengurus
pembelajaran.
“Pada abad ke-21, negara menghadapi cabaran baharu kesan daripada globalisasi, liberalisasi,
pengantarabangsaan dan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Oleh itu KMP
menyediakan program pembangunan pendidikan yang dapat melahirkan warga negara yang berilmu
pengetahuan, celik ICT, berkemahiran dan berakhlak mulia”. (PIPP; 2007)
• Oleh itu, guru haruslah bersiap sedia untuk berubah demi mendepani gelombang
perubahan ini. Guru haruslah lebih kreatif dan inovatif. Guru juga harus berupaya
mendidik murid agar mempunyai kemahiran menggunakan teknologi maklumat bagi
memperoleh ilmu pengetahuan.
• Menurut Fullan ((1993) terdapat 4 bidang utama yang diguna
pakai dalam membina keupayaan moral untuk menghadapi
perubahan, iaitu :
 Membina visi peribadi ( personal vision building)
 Inquiri
 Masteri
 Kolaboratif
• Sebagai agen perubahan, guru mesti mengamalkan konsep
“Pembelajaran Sepanjang Hayat”. Perubahan harus bersifat
generative iaitu satu idea baharu dapat menjana idea-idea inovasi
inovasi secara berterusan atau progresif.
INOVASI DALAM PENDIDIKAN
Maksud inovasi :
 Idea, amalan atau objek yang dianggap baharu oleh seseorang ( Ronger E Miller, 1971)
 Sesuatu yang dianggap baharu dan lebih baikdaripada yang lama oleh seseorang individu
(Spencer, 1994)
 Idea, konsep atau strategi baharu yang boleh mempertingkatkan sesuatu amalan (Glosori
Teknologi Pendidikan, 1995)
 Pembaharuan, modifikasi atau memperbaik idea, benda, ilmu dan ciptaan seni budaya
tamadun dengan tujuan memenuhi fungus-fungsi tertentu atau memenuhi cita rasa tertentu
atau memenuhi pasaran tertentu (Sufean Hussin, 2001)
 Usaha memperkenalkan sesuatu sebagai amalan dengan tujuan membawa perubahan
social. Keseluruhan amalan tidak semestinya baharu, tetapi efisien dan berpotensi dalam
konteks terkini yang menjadi kretiria utama dalam inovasi. Penekanan pada perubahan
adalah dengan menyediakan strategi untuk berdepan dengan cabaranatau masalah sama
ada di peringkat tempatan maupun kebangsaan (ACEID, 1997)
KONSEP INOVASI
• Inovasi adalah sesuatu yang baharu atau unik sama ada hasil
ciptaan baharu atau berdasarkan proses penstrukturan semula yang
memberi manfaat kepada masyarakat dan mempunyai nilai.
• Proses inovasi berlaku secara radikal (mendadak) atau secara
berperingkat-peringkat atau beransur-ansur.
• Matlamat inovasi ialah perubahan positif yang menjadikan
kehidupan lebih baik dan mendorong kepada penambahan
produktiviti.
INOVASI DALAM PENDIDIKAN

• Terdapat dalam proses, perkhidmatan, program dan perkongsian


• Membolehkan penyelesaian masalah pembelajaran melalui cara yang lebih
jelas, mudah dan ringkas.
• Teknologi memainkan peranan penting dalam rekabentuk dan penyampaian
inovasi dalam pendidikan.
• Program Pengajian Jarak Jauh (PJJ) – Pengajian secara atas talian
• e-perpustakaan (perpustakaan maya)
• e-pembelajaran (pembelajaran maya)
• Home schooling ( ekolah di rumah)
STRATEGI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN YANG INOVATIF

• Strategi PdP hari ini perlu memberi penekanan terhadap


perkembangan semasa menggunakan kemahiran teknologi dan
• Pembelajaran abad ke-21.
• Pembelajaran kolaboratif dan pembangunan kapasiti (Capacity
building)
• Pembelajaran mendalam (deep learning : DL)
• TS25
• TS25 berhasrat untuk melahirkan modal insan yang unggul melalui matlamat berikut:
• Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
• Kepimpinan yang berkualiti
• Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi
• Komitmen komuniti yang padu

• Perubahan diperlukan bagi memastikan DL mencapai hasil pembelajaran 6C iaitu:


Karektor (Character)
Kewarganegaraan (Citizenship)
Kreativiti (Creativity)
Komunikasi (Communication)
Pemikiran kritical (Critical Thinking)
Kolaboratif (Collaboration)
SOALAN TUTORIAL

1. Perubahan dalam pendidikan perlu dilaksanakan demi melahirkan


generasi yang relevan dengan keperluan dunia semasa serta modal
insan yang unggul. Nyatakan empat strategi PdP yang inovatif serta
huraikan bagaimanakah strategi ini mampu mengembangkan
pemikiran kreatif dan inovatif dalam kalangan murid.
2. Jelaskan konsep sekolah bestari dan pembestarian sekolah serta
sejauh mana perlaksanaannya di dalam sistem pendidikan di
Malaysia.
PENGURUSAN DALAM PERUBAHAN
PENDIDIKAN
• Menurut Amanda Credaro (2006), pengurusan perubahan adalah aktiviti
utama dalam memastikan matlamat organisasi tercapai, manakala
pelaksanaannya merupakan tindakan secara praktikal atau proses fizikal
dalam penghasilan dan penggunaan inovasi.
• James Stoner (1985) pula mengatakan perubahan dalam organisasi
merupakan proses dalam merancang, mengorganisasi, memimpin dan
mengawal daya usaha anggota organisasi serta menggunakan sumber lain
bagi mencapai matlamat.
• Pengurusan Inovasi dan perubahan pendidikan di Malaysia memerlukan
pendekatan yang menjurus ke arah pembinaan modal insan yang unggul.
Strategi
Perubahan

Pengurusa
Sekolah n dalam Pengurusan
Bestari Perubahan Pendidikan
Pendidikan

Transformasi
Dalam
Kurikulum
STRATEGI PERUBAHAN

Pengurusan atasan menggunakan autoriti formal dan


Strategi Kekuasaan kawalan memaksa perubahan.

Ketua atau agen perubahan perlu ada kemahiran


Strategi pujukan interpersonal yang mantap serta kebijaksanaan untuk
meyakinkan kumpulan sasaran.

Strategi Pendidikan Membuat refleksi ke atas tindakan yang telah dibuat


serta merancang tindakan yang baharu dengan strategi
Semula baharu yang ditambah baik.
Kumpulan sasaran membuat perancangan dan agen
Strategi Memudah
perubahan menyediakan sumber-sumber yang
Cara diperlukan (barangan dan perkhidmatan teknikal)
PENGURUSAN PENDIDIKAN

Kemajuan Negara
Dalam pendidikan

Pengurusan Bilik Landskap


Kepimpinan Darjah Yang Kondusif Maklumat
Perkongsian idea
dan keputusan
bersama
Pemimpin
memimpin
Ahli kumpulan
berpuas hati dan
KEPIMPINAN berinovasi
Visi yang jelas dan
Visi yang jelas praktikal
dalam pengurusan mendorong ahli
perubahan berusaha mencapai
visi
PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG
KONDUSIF
Pendekatan berpusatkan murid
• Murid berpeluang menyatakan pendapat dan memilih aktiviti.
• Mendorong murid untuk mencipta pengalaman yang bermakna
• Mengembangkan bakat, personaliti, kemahiran interpersonal
dan intrapersonal serta sosioemosi.
Kemudahan Pengajaran dan pembelajaran
• Perlu dipelbagai serta dapat memenuhi kepelbagaian bakat dan
kecerdasan murid termasuk kemudahan kepada kanak-kanak
berkeperluan khas.
LANDSKAP MAKLUMAT

Pusat Sumber Peranan Guru


• Terdapat pelbagai jenis • Guru perlu menguasai
maklumat kemahiran TMK
• Pusat literasi teknologi • Bekerja secara kolaboratif
maklumat : e-buku, e- dan saling melengkapi
perpustakaan, e-
kandungan dan e- jurnal
TRANSFORMASI DALAM KURIKULUM
• Perubahan dalam system pendidikan memerlukan pengetahuan dan
pemahaman yang mendalam tentang hubungkait antara semua bahagian
pendidikan (Banathy (1992)
• Jenlink (1996) : Pihak yang membawa perubahan perlu membantu komuniti
membangunkan visi mereka dalam system pendidikan yang ideal, mendorong
stakeholder berperanan dalam berkongsi visi pendidikan serta melibatkan
semua pihak agar berminat dan turut serta terhadap visi baharu yang dibawa.
• Kurikulum sekolah Malaysia telah mengalami beberapa siri perubahan bagi
mencapai pendidikan yang berkualiti.
• KBSR (1983) KSSR (2010)
• KBSM (1988) KSSM (2017)
PENGENALPASTIAN PELUANG PERNIAGAAN
HASIL INOVASI DALAM PENDIDIKAN

• Penjualan dan Pemasaran Produk Pendidikan


• Perniagaan Atas Talian
• Perkhidmatan Urus Niaga
RUMUSAN
• Inovasi dalam pendidikan harus selaras dengan dengan perkembangan dunia
tanpa sempadan dan cabaran yang perlu ditangani dalam abad ini.
• Pedagogi terkini perlu dilaksanakan segera bagi merealisasikan pembelajaran
Abad ke-21.
• Pembelajaran berasaskan online learning akan menjadi satu tren utama dalam
pembelajaran. Oleh itu guru perlu bersedia dan mahir bukan sahaja sebagai
pengguna teknologi tetapi juga sebagai penyumbang pengisian sumber
pembelajaran.

Anda mungkin juga menyukai