Anda di halaman 1dari 27

Aqidahmu Kuat, Amalmu Hebat!

(by Tresna Mustikasari)


Apa akidah kamu
Mengapa memilih Islam
?
3 pertanyaan
mendasar :
• Darimana manusia berasal?
• Untuk apa manusia hidup?
• Kemana manusia setelah mati?
DARIMANA MANUSIA BERASAL?

?
Ada
dengan
sendirinya
DARIMANA MANUSIA
BERASAL?

Dilahirkan
dari ibu ?
DARIMANA MANUSIA BERASAL?

Evolusi dari
MONYET ?
I’m still here…
APA KATA AL-QURAN

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan


silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-
tanda (ayat) bagi orang yang berakal” (QS. Ali Imran
:190)
Bagaimana proses menemukan
pencipta?
Mungkinkah jejak kaki ini
ada dengan sendirinya?
DARIMANA MANUSIA BERASAL?
Diciptakan Tuhan….
Tuhan yang mana?
tuhannya manusia ?
tuhannya manusia ?
tuhannya manusia ?
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya
malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang
berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit
berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati
(kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan
pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan
bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran
Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (Al Baqarah, 2:164)
3 kemungkinan adanya
AL-KHALIQ (Pencipta)

1. Diciptakan oleh yang lain


2. Menciptakan dirinya sendiri
3. Allah SWT bersifat wajibul wujud (azali)
َ َ‫أ‬
}1{ ‫ح ٌد‬ ُ ‫قُلْ هُ َو هَّللا‬
}2{ ‫ص َم ُد‬ َّ ‫هَّللا ُ ال‬
}3{ ‫لَ ْم يَلِ ْد َولَ ْم يُولَ ْد‬
َ َ‫َولَ ْم يَ ُك ْن لَهُ ُكفُ ًوا أ‬
}4{ ‫ح ٌد‬

1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang


Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang
bergantung kepada-Nya segala
sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tiada pula
diperanakkan.
4. Dan tidak ada seorangpun yang
setara dengan Dia".
Mengapa harus
beriman kepada
Al Quran?

Quran mampu menjawab


secara memuaskan
pertanyaan mendasar
“Darimana Manusia Berasal?”
Ada 3 kemungkinan
siapa PEMBUAT AL-QUR’AN
1. Dibuat oleh orang Arab
2. Dibuat oleh Muhammad
3. Al-Quran merupakan firman Allah SWT
Mengapa kita butuh Rasulullah?

• Alamiahnya, manusia senang


mengikuti yang lain
• Manusia butuh teladan dan
penghubung antara dirinya
dengan Tuhannya
• Rasull sebagai juklak dari
Al-Qur’an
• Untuk apa manusia hidup?
• Kemana manusia setelah mati?
Sebelum Dunia Kehidupan Dunia Setelah Dunia

Hubungan Penciptaan : Hubungan Pengaturan: Hubungan


Manusia, alam semesta Manusia wajib Penghisaban:
diciptakan oleh Allah swt melaksanakan perintah Manusia akan dimintai
Allah swt tanggungjawab atas
perilaku

Dari Untuk Akan


mana? Apa? kemana?

Al-Qur’an Hari Penghisaban


“Sesungguhnya Allah
memasukkan orang-orang
yang beriman dan
mengerjakan amal
yang saleh ke dalam
surga-surga yang di
bawahnya mengalir sungai-
sungai. Sesungguhnya Allah
berbuat apa yang Dia
kehendaki.”
(TQS Al Hajj, 22:14)
‫ك هَلُ ْم َجَز ُاء‬ ِ
‫ئ‬َ‫ل‬‫و‬ُ
‫أ‬ ‫ف‬
َ ‫ا‬ ‫وما أَموالُ ُكم والَ أَوالَ ُد ُكم بِالَّيِت ُت َقِّرب ُكم ِعْن َدنَا زلْ َفى إِالَّ من ءامن وع ِمل صاحِل‬ •
َ ً َ َ ََ َََ َْ ُ ْ ُ ْ ْ َ ْ َْ ََ
‫ف مِب َا َع ِملُوا َوُه ْم ف‬ ِ ‫الض ْع‬
ِّ
ِ َ‫ِي الْغُرف‬
‫ات ءَ ِامنُو َن‬ ُ

“Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak
kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun;
tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-
amal saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang
berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan;
dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi
(dalam surga).” (QS. Saba’ [34]: 37)
‫صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلِّ َم فِْيماَ يَْرِويِْه‬ ِ ٍ َ‫عن* أَن‬
َ ِّ ‫س َرض َي اهللُ َعْنهُ َع ِن النَّيِب‬ َْ •
،‫ت إِلَْي ِه ِذ َر ًاعا‬ ‫ب‬
‫ر‬َّ
ُ ْ ًْ ‫ق‬
َ ‫ت‬
َ ‫ا‬‫ر‬ ‫ب‬ ‫ش‬ِ َّ‫ إِ َذا َت َقَّرب الْعب* ُد إِيَل‬:‫عن* ربِِّه عَّزوج َّل قَ َال‬
َْ َ ََ َ َ َْ
ِ ِ
ً‫ َو اذَا أَتَايِن ْ مَيْ ِش ْي أََتْيتُهُ َهْرَولَة‬،‫اعا ِمْنهُ باَ ًعا‬ً ‫ب إِيَلَّ ذ َر‬َ ‫َو إِذاَ َت َقَّر‬

Jika seorang hamba mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku “ •


akan mendekatinya sehasta; jika ia mendekati-Ku sehasta,
aku akan mendekatinya sedepa; jika ia datang kepada-Ku
”dengan berjalan, Aku akan mendekatinya dengan berlari
• (Shahih Bukhari XI/199, lihat Fauzie Sanqarith &
Muhammad Al Khaththath, Taqarrub Ilallah, hal IX)
Hidup adalah
pilihan…
Kehidupan manusia di
akhirat…… tergantung
kepada manusia apakah
ketika dunia dia
beriman dan
beramal soleh ataukah
dia ingkar dan kufur
terhadap Allah SWT…..