Anda di halaman 1dari 11

BAB II

KEWAJIBAN
BERIBADAH DAN
BERSYUKUR
KEPADA ALLAH
SERTA BERBUAT
BAIK KEPADA
SESAMA MANUSIA
Sumber://www.pixabay.mohamedsoleh.com
‫‪Membaca Q.S. Luqman/31 ayat 13-14 tentang‬‬
‫‪kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah‬‬

‫َواِ ْذ َق َالـ ل ُ ْق َم ُانـ لِابْ ِن ِهـ َو ُه َو يَ ِع ُظ ُهـ يَـا بُن َ َ ّـ‬


‫يل َا تُ ْش ِر ْك‬
‫الش ْر َكـ ل َُظل ْ ٌمـ َع ِظي ٌمـ (‪َ )13‬و َو َّصـيْنَا الْاِن ْ َس َ‬
‫ان‬ ‫ِبالل ِهـ اِ َّـن ِ ّ‬
‫ِب َوالِ َديْ ِهـ َح َملَتْ ُهـ ا ُ ُّم ُهـ َو ْهن ًاـ َعلَـى َو ْه ٍنـ َو ِف َصـال ُُه ِفي‬
‫ير (‪)14‬‬ ‫ّ َ ُ‬ ‫ص‬‫ِ‬ ‫ْم‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫َي‬
‫َ‬ ‫ل‬‫ِ‬ ‫ا‬ ‫ك‬
‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫اشك ُْر ل َ َ ْ‬
‫ي‬ ‫د‬
‫َ‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ِ‬ ‫اميْ ِن ا َ ِن ْ‬
‫َع َ‬
‫‪Membaca Q.S Al-Baqarah/2 ayat 83 tentang‬‬
‫)‪kewajiban beribadah dan berbuat baik (ihsan‬‬

‫الله‬
‫َ‬ ‫ا‬‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ل‬‫ِ‬ ‫ا‬
‫ـ‬‫ن‬‫َ‬ ‫و‬‫د‬‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ب‬ ‫ع‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ت‬ ‫َا‬ ‫ل‬ ‫يل‬‫َ‬ ‫ِ‬
‫ئ‬ ‫ا‬‫ر‬‫ـ‬‫س‬
‫ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ا‬ ‫ـي‬ ‫ِ‬
‫ن‬ ‫َ‬ ‫ب‬‫ـ‬
‫ق‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫ث‬ ‫ي‬‫م‬‫ِ‬ ‫ـ‬
‫ا‬
‫َ‬ ‫ن‬‫ذ‬‫ْ‬ ‫خ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫ذ‬
‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َوا‬
‫َو ِبال َْوالِ َديْ ِنـاِ ْح َسـانًا َو ِذي ال ْ ُق ْربَـى َوال ْيَتٰ ٰمـى َوال َْم ٰس ِك ِ‬
‫ين‬
‫الصـل َا َة َوآتُوا ال َّزك َ َاةـثُ ّمَ‬ ‫يموا َّ‬ ‫َوقُول ُوا لِلنَّا ِسـ ُح ْسـنًا َوا َ ِق ُ‬
‫تَ َولَّيْتُ ْم اِلَّا َقلِيل ًا ِمنْك ُْم َواَنْتُ ْم ُم ْع ِر ُض َ‬
‫ون (‪)83‬‬
TULIS ARTINYA DI BUKU CATATAN
Analisis isi kandungan Q.S. Luqman/31 ayat 13-14
a. Orang tua wajib menanamkan ajaran a. Syirik adalah dosa yang paling besar
agama Islam kepada putra-putrinya kepada Allah swt. yang tidak akan
sejak usia dini. diampuni oleh Allah swt.
b. Setiap anak wajib berbuat baik kepada b. Orang tua (terutama ibu) adalah
kedua orang tua. manusia yang paling berjasa terhadap
c. Materi ajaran Islam yang wajib kehidupan seorang anak, karena telah
ditanamkan oleh orang tua yang mengandung dalam keadaan susah yang
pertama kali pada anak adalah tentang bertambah-tambah serta telah
tauhid (keimanan), dan bentuknya memberikan air susu sehat secara ikhlas
adalah untuk mengesakan Allah swt. kepada anak-anaknya selama dua tahun
(larangan berbuat syirik). sempurna, sehingga anak memiliki
ketahanan tubuh dan sehat secara
sempurna
c. Setiap anak wajib bersyukur kepada
Allah swt. dengan melaksanakan
perintah-Nya dan menjauhi semua
larangan-Nya dan berbakti kepada orang
tua denagn menghormatinya dan
berbuat baik terhadap keduanya baik
ucapan maupun perbuatan.
Analisis Isi Kandungan Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 83

Di dalam surah Al-Baqarah/2 ayat 83 memiliki isi kandungan ikrar bani Israil dengan
Allah swt. dan Rasul-Nya (Nabi Musa). Ada lima isi perjanjian tersebut, yaitu
sebagai berikut:
1. Larangan beribadah kepada selain Allah swt.
2. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang
miskin
3. Perintah bertutur kata yang baik kepada sesama manusia
4. Perintah mendirikan shalat
5. Perintah menunaikan zakat
Hikmah mempelajari isi kandungan Q.S. Luqman/31
ayat 13-14

a. Umat Islam sudah diberikan contoh cara mendidik anak yang benar dan baik
dari Luqman
b. Dalam mendidik anak, hendaknya bersumber dari ajaran Islam, dilakukan sejak
dini, secara terus menerus,dimulai dari ajaran tauhid (keimanan), kemudian
ibadah dan akhlak disertai keteladanan dan pengawasan yang terpadu
Hikmah mempelajari isi kandungan Q.S. Al-Baqarah/2
ayat 83

a. Umat Islam dilarang berbuat syirik (menyekutukan Allah swt.) dalam keadaan
apapun
b. Umat Islam diperintah oleh Allah swt. untuk melakukan ibadah shalat dan zakat,
sebagai pencerminan perilaku keshalihan individual dan keshalihan sosial
c. Umat Islam harus berperilaku baik terhadap orang tua, kerabat, anak yatim, dan
orang miskin, serta bertutur kata yang baik terhadap sesama
Sikap dan Perilaku yang Harus Dikembangkan
a. Manusia tunduk terhadap kebesaran dan a. Selalu menjaga keseimbangan hidup dengan
kekuasaan Allah swt. beramal baik terhadap sesama dan beribadah
b. Sikap tunduk diwujudkan dengan cara kepada Allah swt.
beribadah kepada Allah dengan sebenar- b. Selalu berusaha menjalankan perintah agama
benarnya, seperti bertutur kata baik terhadap c. Dalam menjalankan ibadah yang maksimal,
semua orang, mendirikan shalat, menunaikan harus berusaha khusu’ dengan menghadirkan
zakat dan lain-lain Allah swt. dalam hati, jiwa dan raga
c. Tidak boleh menyimpang dari aturan syari’ah d. Selalu berusaha meninggalkan segala
Islam seperti tindak kejahatan atau maksiat larangan agama
d. Manusia diperintahkan untuk berbakti, e. Selalu menjaga perilaku dari hal0hal yang
berbuat baik, dan mendoakan sesama tidak bermanfaat
e. Memperbanyak zikir dan doa kepada Allah f. Selalu berusaha menjaga hati dan pikiran dan
swt. ucapan dari perbuatan syirik
f. Selalu berusaha menjaga janji dan amanah,
baik terhadap Allah swt. ataupun manusia
g. Selalu mengamnil ibrah (pelajaran) dari umat
terdahulu agar menjadi pribadi yang lebih
baik dan tidak mengulangi kesalahan yang
pernah dibuat
Sikap dan Perilaku yang Harus Dijauhi

a. Manusia bersikap sombong dalam kehidupan sehari-hari


b. Manusia berpikir melampaui batas-batas kekuasaan Allah swt.
c. Melalaikan zikir kepada Allah swt.
d. Setiap ada persoalan, menyelesaikan dengan cara berpikir sendiri
e. Berperilaku kasar saat musyawarah
f. Mengambil keputusan berdasarkan hasil pemikiran yang kritis (cerdas) setiap
anggota kelompok musyawarah tanpa berpegang teguh kepada Al-Qur’an, hadits
ataupun ijtihad ulama
Keterkaitan antara Sikap kritis dengan Ciri-
ciri Orang yang berakal (Ulil Albab) sesuai
pesan Q.S. Ali ‘Imran/3 ayat 190-191
• Takut kepada azab Allah swt.
• Semangat belajar dari kitab suci dan sejarah
• Menyeimbangkan antara berzikir dengan berpikir
• Memperoleh hikmah dari Allah swt.
• Gemar mendalami ilmu
• Mentauhidkan masyarakat
• Selalu kritis
• Senantiasa mempertahankan kebenaran
• Bersungguh-sungguh dalam menggali ilmu Allah swt.
• Rajin bangun malam untuk sujud dan rukuk di hadapan Allah swt.