Anda di halaman 1dari 18

Ahli kumpulan:

Alif Bin Khalid


Ahmad Faizul Bin Zakaria
Anwar Shafiq Bin Jamaludin
Anis Iryani Binti Che Soh

PISMP PENGAJIAN PENDIDIKAN SENI


VISUAL
SEMESTER 7
IPG KAMPUS SULTAN MIZAN BESUT,
TERENGGANU
Kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi
kendiri yang dilakukan secara kolektif, dilakukan oleh
peserta lain yang berada dalam sesuatu situasi sosial
bagi tujuan meningkatkan kerasionalan dan keadilan
amalan-amalan kemasyarakatan dan pendidikan
mereka sendiri, disamping meningkatkan kefahaman
mereka tentang amalan-amalan itu serta situasi di
mana amalan itu dilakukan.

(Stephen Kemmis dan McTaggrat, 1988)


Proses kajian tindakan Kemmis bermula dengan guru
menjalankan refleksi ke atas satu-satu isu pengajaran
dan pembelajaran yang hendak ditangani. Kemudian
guru itu menyediakan satu pelan yang sesuai untuk
mengatasi masalah yang dihadapinya. Seterusnya
guru melaksanakan pelan yang dihasilkan dan
dalam proses pelaksanaannya guru terpaksalah
memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu.
4
Planning (rancangan)
Merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh seorang
guru sebelum melakukan sesuatu. Rencana harus
berpandangan kedepan serta fleksibel.

Action (tindakan)
Penerapan dari perencanaan yang telah dibuat , berupa suatu
penerapan model pembelajaran tertentu yang bertujuan
untuk memperbaiki atau menyempurnakan model yang
sedang dijalankan.
Observation (pemerhatian)
Berfungsi melihat dan mendokumentasikan pengaruh
pengaruh yang diakibatkan oleh tindakan dalam kelas. Hasil
pengamatan ini merupakan dasar melakukan refleksi
sehingga pengamatan yang dilakukan harus dapat
menceritakan keadaan sebenar.
Reflection (refleksi)
Refleksi meliputi kegiatan: analisis, sintesis, pentafsiran
(penginterpretasikan), menjelaskan dan menyimpulkan.
Hasil dari refleksi merupakan revisi terhadap perencanaan
yang telah dilkasanakan, yang akan dipergunakan untuk
memperbaiki kerja guru pada pertemuan selanjutnya.
•Keseluruhan pelaksanaan
itu disifatkan sebagai
Gelungan Pertama (Cycle 1)

•Jika masalah itu tidak dapat


diatasi, maka guru bolehlah
memulakan proses semula
ke Gelungan Kedua (Cycle 2)
sehinggalah masalah itu
diselesaikan

•Pada Gelungan Kedua guru


mesti mereflek dan
membuat adaptasi terhadap
pelan tindakan beliau.
Planning (rancangan)
 Apakah anda hendak buat?
 Adakah ia merupakan sesuatu masalah yang berkaitan
dengan pengajaran anda?
 Adakah anda ingin membuat sesuatu yang membawa
manfaat kepada anda dan murid?
 Bolehkah anda nyatakan masalah dalam format
soalan?
 Adakah masalah yang ingin dikaji kecil dan mudah
diuruskan oleh anda seorang?
Action (tindakan)

 Adakah anda bercadang memperkenalkan kaedah,


strategi atau teknik mengajar baru?
 Adakah anda bercadang mengubahsuai kaedah,
strategi atau teknik mengajar yang anda sedang
menggunakan? Jika ya, tentukan manakah anda akan
mengubahsuainya?
 Berapa lama anda bercadang menjalankan kaedah,
strategi atau teknik berkenaan dalam bilik darjah?
[Tempoh masa ditentukan oleh anda; iaitu berapa lama
anda agak perubahan dijangka berlaku]
Observation (pemerhatian)

 Temu duga murid


 Pemerhatian dengan menggunakan semak senarai
(checklist) = memerhati apa yang berlaku di kalangan
murid.
 Hasil kerja murid seperti lembaran kerja, latihan,
karangan, lukisan, tulisan dan lain-lain.
 Jurnal - merekod pendapat, perasaan dan pandangan
guru.
 Buku nota - mencatat apa yang diperhatikan berlaku
dalam bilik darjah.
 Mengambil gambar tentang apa yang berlaku dalam
kelas.
 Pita rakaman audio perbualan murid dengan guru
lain.
REFLEKSI
 Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dan

terdiri daripada apa yang sahaja yang diperkatakan,


atau ayat yang ditutur atau pernyataan daripada pelajar.
Ini berlainan dengan data kuantitatif yang merupakan
nombor dan angka yang ditukarkan menjadi peratus,
kekerapan, min, sisihan piawai dan sebagainya.
 Baca semua data kualitatif yang anda telah kumpulkan

walaupun ia bercanggah dengan apa yang anda telah


rancangkan.
 Baca semua data beberapa kali supaya anda tidak
terlepas pandang dan mungkin idea-idea baru akan
muncul.
 Kongsi data yang anda telah memperolehi dengan
guru-guru lain untuk mendapat pandangan mereka.
Revised plan (perancangan semula)
 Berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisis yang
dibuat terhadap data berkenaan, anda mungkin menyusun
semula penyampaian kaedah mengajar.
 Contoh: masa yang peruntukkan murid membuat latihan
dipendekan atau dipanjangkan; guru memberi lebih banyak
peluang kepada murid membuat penyampaian; guru
mempertingkatkan alat bantuan mengajar yang digunakan;
guru menyusun semula bilangan murid dalam sesuatu
kumpulan kecil; guru memberi lebih banyak untuk
menerangkan kepada murid konsep asas dan sebagainya.
Action (tindakan )
• Sama seperti langkah 2

Observation (perhatian)
• Sama seperti langkah 3

Reflection (refleksi)
• Sama seperti langkah 4
• Meningkatkan kualiti proses pembelajaran
disekolah.
• Meningkatkan relevan pendidikan.
• Meningkatkan hasil mutu pendidikan.
• Meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan.

16
 Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh
guru dalam proses pembelajaran di kelasnya.

 Tidak boleh mengganggu tugas utama guru sebagai


pendidik

 Tidak boleh mengambil masa yang terlalu lama.

 Metodologi yang digunakan seharusnya tepat.


 Penetapan fokus masalah penelitian.
 Perancangan tindakan penambahbaikan
 Pelaksanaan tindakan penambahbaikkan,
observasi dan interpretasi
 Analisis dan refleksi
 Perancangan tindakan lanjut