Anda di halaman 1dari 20

Agama kepercayaan dan, keuni

kan warisan masyarakat keraja


an alam Melayu
LOREM IPSUM DOLOR
Kandungan

Agama  Keunikan warisan masyaraka


dan kepercayaan
t kerajaan alam Melayu
*Kepercayaan awal
 *Sistem pemerintahan beraja
*Penyebaran agama Hin  *Kebijaksanaan pemerintah
du, Buddha dan Islam se
 *Kegiatan ekonomi
belum abad ke-15
 *Perkembangan sosiobudaya
*Kepercayaan agama
 *Amalan beragama
THANK
Agama dan k
YOU
epercayaan
Kepercayaan awal

Kepercayaan awal masyarakat kerajaan ala


m Melayu ialah animisme dan dinamisme ya
ng berkait rapat dengan alam sekeliling.cara
hidup masyarakat yang hampir sama di selu
ruh alam Melayu menjadikan kepercayaan
mereka juga hampir serupa
Penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelu
m abad ke-15
Agama Islam di alam Melayu tersebar dan diamalk
an dalam kerajaan Melayu seperti Champa, Majap
ahit, Kedah dan pasai kehidupan masyarakat Mela
yu seperti sistem pemerintahan, Bahasa, persurata
n dan seni.Alam Melayu lazimnya berkait rapat de
ngan peranan mubaligh, pemerintahan dan perke
mbangan perdagangan antarabangsa
Perkembangan agama

KERAJAAN FUNAN
- Agama Hindu dan Buddha tersebar
dalam kalangan masyarakat kerajaan
Funan

Perkembangan
agama KERAJAAN ANGKOR
=Agama Hindu menjadi anutan
utama dalam kalangan
masyarakat kerajaan Angkor
Perkembangan agama

KERAJAAN CHAMPA
*Agama Hindu tersebar dalam
kalangan masyarakat
kerajaan Champa sejak abad
keempat
Perkembangan
agama KERAJAAN SRIVIJAYA
*Kerajaan Srivijaya
merupakan pusat kegiatan
agama Buddha sejak abad
ketujuh
Perkembangan agama

KERAJAAN MAJAPAHIT
#Agama Hindu dan Buddha
berkembang serentak dan saling
mempengaruhi dalam kalangan
masyarakat kerajaan Majapahit

Perkembangan
agama KERAJAAN KEDAH TUA
#Agama Buddha telah
diamalkan dalam kerajaan
Kedah tua sejak abad kelima
dan menjadi anutan utama
Perkembangan agama

KERAJAAN GANGGA
NEGARA
~ masyarakat kerajaan Gangga
Perkembangan
agama negara menganut agama
Buddha .hal ini dibuktikan
dengan penemuan arca-arca
Buddha di lembah Kinta
Keunikan warisan m
1 asyarakat kerajaan a
lam Melayu
Sistem pemerintahan

1. pemerintahan raja 2. Kedudukan raja

 Pemilihan raja berasaskan ket  Semasa pengaruh Hindu


urunan dan pembesar menges Buddha berkembang,raja
ahkannya.
dianggap sebagai titisan d
 Keturunan diraja dianggap suc
i dan berdaulat
ewa dan mesti dihormati
 Raja juga boleh dipilih daripad
 Kedatangan Islam memp

a golongan tentera seperti dal erkenalkan konsep khalifa


am kerajaan Funan dan Cham h
pa
3. Gelaran pemerintahan

 PengaruhHindu dan Buddha memasyhurkan gelaran raja


dan maharaja.gelaran sultan digunakan setelah kedatanga
n Islam
 Rajajuga digelar bagi menggambarkan kebesaran kuasa s
eperti raja di gunung dan maharaja di pulau
Kebijaksanaan pemerintah
Memilih dan membangunkan pu Menjalinkan hubungan diplom
sat pemerintahan atik
 Memperkembangkan kegiatan *Hubungan persahabatan: kerajaa
pertanian di kawasan subur se n Srivijaya mengirimkan persahaba
perti lembah sungai, contohny tan dengan China pada abad ke-14
a di Angkor dan Majapahit * Bantuan ketenteraan atau senjata
 Memilih tempat yang menjadi l : maharaja chola dari India mengha
ntar bantuan tentera ke Srivijaya u
aluan antarabangsa, timur dan
ntuk membantu menyelesaikan pe
barat seperti Oc Ec di Funan d mberontakan pada Abad ke-14
an Palembang di Srivijaya
Kegiatan
 2.mencipta sistem
Ekonomi
 1. Memanfaatkan pengairan
kesuburan tanah
 Masyarakat kerajaan
 Masyarakat kerajaan alam Melayu memiliki
alam Melayu kemahiran mencipta
memanfaatkan sistem pengairan
kesuburan tanah seperti baray dan
untuk menjalankan sistem saliran untuk
memastikan bekalan
kegiatan pertanian.
air mencukupi
Kegiatan
Ekonomi

3. membina pelabuhan


Pemerintahan dan masyarakat
kerajaan alam Melayu telah
mendirikan pelabuhan di lokasi
yang strategik dan mudah
dikunjungi oleh para pedagang
dari timur dan barat
Perkembangan sosiobu
daya
Sistem tulisan dan baha
sa
- Tulisan palava dan K
awi yang berasal dari I
ndia digunakan denga
n meluas sebagai med
ium tulisan bahasa te
mpatan dan skansrit.
Persuratan
Masyarakat kerajaan alam Melayu tel
ah mempamerkan keintelektualan mel
alui kegiatan persuratan. Kegiatan ini
berkembang dalam bentuk batu bersu
rat sehinggalah lahir karya karya dala
m bentuk manuskrip..
Seni bina
Seni bina dihasilkan b
agi memudahkan kehi
dupan seperti dalam p
erkembangan kegiata
n pertanian, pelayaran
, perdagangan dan ke
agamaan
Keunikan warisan dalam amalan beragama

Masyarakat kerajaan alam Melayu mengamalkan sif


at terbuka dalam amalan beragama.sifat toleransi ju
ga merupakan keunikan dalam amalan beragama m
asyarakat kerajaan alam Melayu. Kepelbagaian aga
ma dan kepercayaan melahirkan masyarakat yang
harmoni dan saling menghormati. sifat ini juga diwar
isi oleh masyarakat alam Melayu hingga hari ini..
Terima kasih
Thanks you