Anda di halaman 1dari 15

DASAR - DASAR HUKUM ZISWAF

KELOMPOK 1
ANDRI WIDIANTO (931300118)
NURUL PEBRIANI (931300218)
LAILA DWI A (931300318)
KELAS F
Pengertian Zakat, Infaq, Shodaqoh dan
Wakaf
1. Zakat
Pengertian Zakat menurut bahasa berarti kesuburan,
kesucian, barakah dan berarti juga mensucikan. Zakat
merupakan hak Allah yang dikeluarkan oleh manusia
untuk orang-orang miskin. Dinamakan zakat karena
adanya harapan suatu keberkahan, pensucian jiwa dan
pengembangan jiwa dengan berbagai kebaikan.
2. Infaq
Kata infaq menurut bahasa berasal dari kata anfaqa
yang berarti menafkahkan, membelanjakan,
memberikan atau mengeluarkan harta.
Menurut istilah fiqh kata infaq mempunyai makna
memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada
orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk
memberinya seperti orang-orang faqir, miskin,anak
yatim, kerabat dan lain-lain.
3. Shadaqah
Shadaqah merupakan pemberian suatu benda oleh
seseorang kepada orang lain karena mengharapkan
keridhaan dan pahala dari Allah Swt. Dan tidak
mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian.
Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu
dengan maksud untuk mendapatkan pahala
4. Wakaf
Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab
yaitu waqf yang berarti menahan, menghentikan
atau mengekang.
Sedangkan menurut istilah ialah menghentikan
perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan
tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat
digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt.
Zakat
Dasar hukum wajib zakat tertera dalam al-Qur’an surat
Al-Baqarah ayat 43.
Dan Surat at-Taubah ayat 103
 Infaq
Dasar Hukum Infaq al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat
195
Shadaqah
Dasar hukum Shadaqah tertera dalam al-Qur’an Surat
Yusuf ayat 88
Wakaf
Dasar hukum Wakaf tertera dalam al-Qur’an Surat Ali
Imran ayat 92.
Zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf memiliki tujuan
yang terkandung
a. Bagi pelakunya dapat mengkikis habis sifat-sifat
kikir, bakhil, rakus dan tamak yang ada dalam
dirinya dan melatih memiliki sifat-sifat dermawan,
mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah Swt.
b. Bagi penerima, membersihkan perasaan sakit hati,
iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya
yang hidup serba cukup dan mewah, menimbulkan
rasa syukur kepada Allah Swt.
Dari penjelasan diatas mengandung hikmah yaitu :
a. Dimensi spiritual yakni bertambahnya keimanan
kepada Allah Swt.
b. Terciptanya masyarakat yang memiliki solidaritas
tinggi, sehingga melahirkan kecintaan dan
kepedulian terhadap sesama dan kekeluargaan
antar umat akan semakin tampak.
c. Terciptanya masyarakat yang makmur sejahtera.
 
Jenis-Jenis Zakat
a. Zakat Mal
• Zakat Binatang Ternak
• Zakat Emas dan Perak
• Zakat Barang Dagangan (Tijarah)
• Zakat Tanaman
• Zakat Barang Temuan (Rikaz), Barang Tambang
(Ma’din) Dan Hasil Laut
• Zakat Profesi
b. Zakat Fitrah
Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap Muslim untuk
membersihkan dan menyempurnakan puasanya.
Selain itu, zakat fitrah dimaksudkan untuk
memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama
bulan puasa, dan juga untuk memungkinkan si miskin
ikut serta dalam kegembiraan Idul Fitri.
Kedudukan
Kedudukan zakat dalam Islam, Badan Amil Zakat Infak Shadaqah
(BAZIS) suatu lembaga pengelolah zakat menegaskan dengan
menyatakan bahwa zakat mengandung dua aspek, yaitu aspek
kebaktian terhadap Allah swt. dan kebaktian terhadap sesama manusia
atau masyarakat.
Adapun kebaktian kepada Allah swt. menunaikan zakat bukan
memberikan upeti material kepadaNya, melainkan mempersembahkan
katakwaan dengan melaksanakan perintahnya. Adapun kebaktian
kepada masyarakat mengandung segi sosial dan ekonomi.
Kedudukan wakaf sebagai bagioan dari amal shaleh yang disebutkan
ketentuanya dalam syariat sebagaimana disebutkan dalam firman Allah
swt.
Peran
Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf adalah ibadah
yang memiliki dua dimensi, yaitu merupakan ibadah
sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (vertikal) dan
sebagai suatu kewajiban yang berhubungan baik
terhadap sesama umat manusia (horizontal). Zakat,
Infaq, Shadaqah dan Wakaf merupakan salah satu ciri
dari sistem ekonomi islam, karena implementasi azas
keadilan dalam sebuah sistem ekonomi Islam.
Melalui dompet dhuafa pula, dapat dikirimkan bantuan kemanusiaan
misalnya saja sumber dana yanh diperoleh dari dana ZISWAF (Zakat, Infaq,
Shadaqah, Wakaf). Dengan adanya sumber pendanaan tersebut, maka
sangat mungkin jika potensi dana ini dapat digunakan untuk kesejahteraan
masyarakat.
Bentuk donasi tersebut dapat terserap dengan baik pada kantong-kantong
humanitas seperti bantuan untuk orang miskin yang makin hari makin
meningkat, bantuan untuk infrastruktur pendidikan, pembangunan
infrastruktur kesehatan yang tentu akan membawa manfaat multi yang
tinggi sehingga menjadi dana yang produktif dan masih banyak lagi
kemungkinan pemanfaatnya.
Yang jelas Indonesia masih memiliki kekayaan lain selain sumber daya
alam yang terkenal itu. Sumber daya yang tidak akan mudah diambil dan di
eksploitasi oleh Negara lain. Nama sumber daya itu adalah kerendahan hati
dan sikap dermawan umat melalui Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf.
TERIMAKASIH

Anda mungkin juga menyukai