Anda di halaman 1dari 23

Pengertian Qisas dari sudut bahasa

QISAS bermaksud memotong. Manakala dari


sudut syara' ialah hukuman balas bagi
kesalahan membunuh dibalas dengan
bunuh, menghilangkan salah satu dari
anggota orang lain atau melukakannya
atau mencederakannya dibalas dengan
hukuman mengikut jenis kesalahan yang
dilakukannya.

Firman Allah S.W.T:


"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan
kamu menjalankan hukuman qisas(balasan yang
seimbang) dalam perkara orang mati dibunuh" ( Surah
al-Baqarah :178)
"Dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan
hidup bagi kamu wahai orang-orang yang berakal
fikiran supaya kamu bertakwa" ( Surah al-
Baqarah:179)
JENIS JENAYAH QISAS
Kesalahan-kesalahan yang diwajibkan hukuman qisas
ialah:

Menghilangkan atau
Membunuh dengan
mencederakan
sengaja (Dengan niat
anggota tubuh badan
membunuh dan Melukakan orang lain
dengan sengaja
dengan senjata yang dengan sengaja.
seperti mata, hidung,
boleh membunuh
telinga dan
pada adatnya).
sebagainya.
HUKUMAN KESALAHAN
TERHADAP QISAS
Mengikut Hukum Islam, qisas
hendaklah dilakukan terhadap
penjenayah dengan hukuman yang
sama seperti mana dia melakukan
kepada mangsanya. Membunuh
dibalas dengan dibunuh,
melukakan dibalas dengan
dilukakan dan mencederakan
dibalas dengan mencederakannya.
DIYAT

Apabila keluarga orang yang


Diyat ialah denda yang wajib
dibunuh ( Pembunuhan sengaja)
dibayar oleh orang yang
atau orang yang dihilangkan atau
melakukan jenayah kerana
dicederakan anggota atau yang
kesalahan jenayahnya sebagai
dicederakan memaafkan, maka
ganti qisas.
diganti dengan diat.

Hanya waris sahaja yang boleh


memaafkan tetapi bukan
pemerintah
KADAR
DIYAT
Diyat Mughallazah
Diyat Mukhaffafah ( ganti
( ganti kerugian yang
kerugian yang ringan )
berat )

Diyat Mughallazah adalah satu diyat Diyat Mukhaffafh juga adalah satu diyat
penuh iaitu 100 ekor unta yang dibayar penuh iaitu 100 ekor unta yang dibayar
secara terus (tanpa tangguh) secara beransur-ansur (tangguh)selama
sebagaimana yang berikut: 3 tahun dan setiap tempoh masa satu
tahun dibayar 1/3 diyat sebagaimana
• 30 ekor unta berumur 4 tahun yang berikut:
• 30 ekor unta berumur 3 tahun
• 40 ekor unta yang sedang bunting • 20 ekor unta umur 4 tahun
• 20 ekor unta umur 3 tahun
• 20 ekor unta betina umur 2 tahun
• 20 ekor unta jantan umur 2 tahun
• 20 ekor unta betina umur 1 tahun
Kadar diyat adalah dikira mengikut bilangan unta
dengan harga semasa iaitu harta yang paling bernilai
ketika itu. Kadar penuh untuk satu diyat penuh ialah 100
ekor unta. Walau bagaimanapun , para ulama'
berpendapat boleh menggantikan 100 ekor unta dengan
harta yang senilai dengannya pada masa tersebut.
Diantaranya ialah:
a. Wang Emas - 1,000 dinar
b. Wang Perak - 10,000 dirham
c. Lembu - 200 ekor
d. Kambing - 2,000 ekor
e. Persalinan - 200 persalinan lengkap
DIYAT MENGHILANG ATAU MENCEDERAKAN
ANGGOTA
• Menghilangkan atau mencederakan anggota tubuh badan dengan sengaja seperti
mata, hidung, telinga dan lain-lain dikenakan qisas sebagaimana kehilangan dan
kadar kecederaan anggota. Tetapi jika orang yang terkena dengan jenayah tersebut
memilih untuk mengganti dengan diyat maka kadarnya adalah seperti berikut:

100 ekor unta untuk anggota


50 ekor unta untuk anggota
tunggal seperti terputusnya
berpasangan seperti dua 33 ekor unta untuk luka yang
lidah, hilang akal,
mata dan lain-lain. Jika sampai ke dalam bahagian
menyebabkan lumpuh
kedua-duanya maka diyatnya otak.
seluruh badan dan hilang
100 ekor unta.
keupayaan bersetubuh.

25 ekor unta untuk anggota 15 ekor unta untuk luka yang


33 ekor unta untuk luka yang yang berpasang yang sampai ketulang dan
sampai keselaput kepala mempunyai kelopak seperti 4 mematahkannya sehingga
kelopak mata.  tergeser dari tempatnya.

10 ekor unta untuk anggota


10 ekor unta bagi luka yang
yang mempunyai 10 sendi 5 ekor unta untuk luka yang
memecah atau mematah
atau bahagian seperti jari menampakkan tulang
tulang.
tangan dan kaki.
PENGERTIAN HUDUD
• Hudud dari sudut bahasa membawa maksud menahan atau
mencegah.
• Manakala dari segi istilah ialah keseksaan yang telah ditetapkan
oleh nas-nas al-Quran dan as-Sunnah yang wajib dilaksanakan
sebagai hak Allah S.W.T atau merosakan kepentingan masyarakat
umum dan ketenteraman orang ramai iaitu berzina, menuduh
orang berzina, minum arak, memcuri, murtad, merompak dan
memberontak .
• Kadar hukumannya adalah mandatori dan tidak boleh dipinda
samaada dikurang atau ditambah.
• Firman Allah S.W.T:
"Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka
mereka itulah orang- orang yang zalim"(Surah al-Baqarah:229)
a. Zina :Persetubuhan
haram tanpa nikah
yang sah antara lelaki
dan perempuan

e. Merompak:
b. Qazaf ( Menuduh
Mengambil hatra
berzina ):Melemparka
orang lain dengan
n tuduhan zina tanpa
menggunakan
bukti terhadap orang
kekerasan, paksaan,
yang baik.
ugutan dan ancaman

JENIS-JENIS
JENAYAH
HUDUD DAN
HUKUMANNYA

c. Minum Arak:
f. Murtad: Keluar dari Minum minuman
agama Islam samaada yang memabukkan
dengan perkataan atau dan boleh
perbuatan. menghilangkan
kewarasan akal

d. Mencuri:
Mengambil harta
orang lain secara
senyap atau
bersembunyi.
BERZINA
• Zina terbagi menjadi 2, yaitu :
– Zina muhson , orang yg berzina yang sudah menikah
– Zina ghoiru muhson , orang yang berzina yang belum menikah.
Hukuman Pelaku Zina
1. Dirajam dan dlempar dengan batu yang sederhana ukurannya
hingga mati
2. Didera seratus kali dan diasingkan dari negeri itu selama satu tahun
3. Hukumannya ialah direjam sampai mati jika telah berkahwin dan
sebat 100 kali jika pesalah belum pernah berkahwin
4. Korban Zina
• Perempuan yang dizinai dalam artian dirogol atau diperkosa
• maka tidak berlaku baginya hukuman hudud
MENUDUH ZINA
"Dan orang-orang yg menuduh wanita baik-baik (melakukan zina) dan mereka
tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yg menuduh
itu) dg delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka
buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yg fasik. Kecuali orang-
orang yg bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya,
Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang“ QS, AN-Nur 4-5.

Syarat Penerapan:
-Mukallaf
-Orang yang suci
-Yang dituduh meminta penerapan hukum terhadap yg menuduh
-Tiada 4 saksi Hukumannya ialah 80 kali sebatan
MEMINUM MINUMAN YG MEMABUKKAN

• Meminum minuman yang memabukkan hukumnya adalah haram, dan


merupakan sebagian dosa besar karena menghilangkan fungsi akal.
• Meminum minuman yang memabukkan meskipun sedikit atau banyak
hukumnya adalah haram dan didera 40 x bagi yang melakukannya jika ada
saksi yang melihat. “Sesungguhnya (minuman) arak, berjudi, (berkorban
untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbutan keji
termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar
kamu mendapat keberuntungan.” (Al Maidah :90).
• Syarat orang yang terkena hukuman hudud
• i) Baligh
• ii) Berakal
• iii) Kemahuan sendiri tanpa dipaksa oleh sesiapa
• iv) Minuman itu masuk kedalam rongga melalui mulut
MENCURI
Mencuri itu adalah salah satu daripada dosa-dosa besar dan mewajibkan potong tangan
ke atas si pencuri itu. Sebagaimana dengan firman Allah yang bermaksud:
”Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah kamu potong tangannya
sebagai balasan pekerjaan, dari siksaan daripada Allah, Allah maha perkasa
lagi maha bijaksana” al-maidah 30

Syarat-syarat seseorang terkena hukuman hudud sebagai pencuri adalah : –


i) Orang yang berakal
ii) Orang yang baligh
iii) Dengan kemahuan sendiri

Hukuman Mencuri
1. Mencuri kali pertama hendaklah dipotong tangan kanannya
2. Mencuri kali yang kedua hendaklah dipotong kaki kirinya dan
3. Mencuri kali ketiga dan berikutnya hendaklah dikenakan hukuman takzir dan dan
dipenjarakan sehingga ia terbunuh
MEROMPAK
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau
disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau
dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu
penghinaan untuk mereka di dunia, dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang
besar”

• HUKUMAN PEROMPAK
1. membunuh orang yg di rampoknya dan di ambil hartanya
2. membunuh orang yg di rampoknya , tetapi hartanya tidak di ambil.
3. hanya mengambil harta bendanya saja, sedangkan orangnya tidak di
bunuhnya, sedangkan benda yg di ambil sedikitnya satu nisab ( 93,6
gram emas ).
4. perampok yg menakut2i saja, tidak membunuh dan tidakmengambil
harta benda.
MURTAD
• Riddah (murtad) adalah kembali atau
berbaliknya seseorang dari keimanan.
– meningggalkan agama islam dalam keadaan sadar
tanpa ada paksaan
– Mengingkari ajaran islam
– Mengerjakan suatu amalan selain amalan islam
– Perkataan yang kufur
• Hukumannya ialah bunuh ( setelah diberi
tempoh untuk bertaubat )
PENGERTIAN TA’ZIR

(a) Dari segi bahasa


- ta’zir bererti menolak atau menghalang.
Dari segi istilah

ialah hukuman yang dikenakan ke atas


orang yang membuat kesalahan dan
maksiat atau orang yang mencuaikan
kewajipan yang tidak ditetapkan hukuman
keseksaannya di dalam Al-Quran dan Hadis
atau hukuman yang dikenakan ke atas orang
yang melakukan jenayah yang telah
ditetapkan keseksaannya, tetapi tidak cukup
syarat bagi mengenakan keseksaan itu.
Kesalahan-kesalahan yang termasuk di
bawah kategori ta’zir

Kesalahan-kesalahan hudud
Kesalahan-kesalahan
atau qisas yang tidak cukup
khalwat, mencuri yang tidak
bukti untuk dikenakan
cukup nisab dan sebagainya.
hukuman hudud atau qisas.

Perbuatan-perbuatan yang
boleh mengganggu
ketenteraman awam seperti
mengumpat, menipu,
berjudi, rasuah, mengedar
dan penyalahgunaan dadah.
HUKUMAN BAGI KESALAHAN TA’ZIR.

Nasihat teguran ancaman pemulauan

Denda dan
Perisytiharan
merampas Penjara Sebat
umum
harta

Bunuh Buang daerah

Anda mungkin juga menyukai