Anda di halaman 1dari 2

KONSEP Falsafah KONSEP

- Kurikulum Pendidikan Penekanan


bersifat Negara 3M
umum dan - Membaca
lebih kepada - Menulis
hafalan - Mengira

FOKUS FOKUS
- Silibus yang KLSR KBSR -Gabungjalin
Kurikulum
statik, perlu (Kurikulum (Kurikulum kemahiran &
Pendidikan
dihabiskan Lama Baru penyerapan isi
Jasmani
untuk Sekolah daripada mata
Semasa Sekolah
peperiksaan Rendah) pelajaran lain
Rendah)

STRATEGI
-Berpusatkan guru STRATEGI
- PDP untuk - Berpusatkan
seluruh kelas – ala Penilaian - murid – dalam
kuliah Peperiksaan bentuk kumpulan &
individu
PERUNTUKAN
KONSEP MASA KONSEP
- Bertujuan untuk Peruntukkan -Membina murid menjadi
membantu murid jadi masa kepada individu yang cergas dan sihat
cergas melalui beberapa mata -Berkermahiran dan
pembelajaran aktiviti pelajaran mengamalkan nilai murni
fizikal dan amalan melalui aktiviti fizikal – capai
kecergasan kesejahteraan hidup

FOKUS
FOKUS KBSR KSSR Asas 4M
Kurikulum (Kurikulum
Asas 3M (Kurikulum - Membaca
- Membaca Pendidikan Standard
Baru - Menulis
- Menulis Jasmani Sekolah - Mengira
Sekolah
Semasa Rendah) - Menaakul
- Mengira Rendah)

STRATEGI
- Pengajaran STRATEGI
PENDAGOGI
berpusatkan murid - Kemahiran berfikir dalam -Penglibatan murid
secara aktif adalah secara
PDP
- Penggunaan TMK holistik
- Implikasi kecerdasan
pelbagai dalam PDP
- Pembelajaran masteri