Anda di halaman 1dari 14

MTES3073

PENGAJARAN NOMBOR DAN


OPERASI
3.1 PENGETAHUAN PEDAGOGI KANDUNGAN BAGI PECAHAN

- SALAH KONSEP DAN KESILAPAN UMUM DALAM PECAHAN

KUMPULAN 5:
LAW LIH XIAN
NG QING YI
TAN XUAN ER
(3PISMP / MT3)
PENGENALAN

1) Apa itu MISKONSEPSI?


 Miskonsepsi bermaksud salah konsep di mana ia terbentuk melalui kepercayaan atau pegangan apabila pelajar
mempelajari sesuatu yang tidak betul (Champagne, Gunstone & Klopfer 1983; McDermott 1984; Resnick 1983).
 Miskonsepsi adalah pengertian yang tidak jelas akan konsep, penggunaan konsep yang salah, kekeliruan terhadap
konsep-konsep yang berbeza dan hubungan hierarki konsep-konsep yang tidak benar (Suparno, 2005).

2) Miskonsepsi Dalam MATEMATIK


- Miskonsepsi juga boleh berlaku apabila pelajar cenderung menyelesaikan masalah Matematik dengan cara
menghafal prosedur dan operasi Matematik (Tengku Zawawi et al. 2009; Proulx 2007). Ini semua berkait dengan tahap
pengetahuan guru seperti pengetahuan konsep dan prosedur Matematik yang diajari pada murid dan seterusnya
memindahkan pengetahuan guru ini kepada murid.
SENARIO P&P TOPIK PECAHAN
Tajuk Pecahan merupakan tajuk yang sukar dikuasai oleh pelajar. Kajian-kajian terdahulu
menunjukkan kesilapan konsep sering berlaku dalam tajuk Pecahan (Tengku Zawawi et al.
2009; Azrul Fahmi & Marlina 2007).

 Disebabkan pengetahuan yang terhad ini, pelajar akan menghadapi kesukaran pada
kemudian hari apabila berhadapan dengan tajuk yang lebih sukar dan abstrak.
 Merujuk KSSR Semakan, asas Pecahan telah diperkenalkan kepada murid-murid mulai Tahun
1. Skop KSSR telah menggariskan topik Pecahan yang luas dan mencabar bagi persediaan
murid ke sekolah menengah nanti.
 Walaubagaimanapun, masih lagi ramai murid yang tidak mampu menguasai topik tersebut.
CONTOH SALAH KONSEP / KESALAHAN
PENAMBAHAN DALAM PECAHAN:

1 ) Menggunakan 2 ) Tidak 3 ) Menyamakan 4 ) Guna konsep darab


konsep penambahan menyamakan penyebut, tetapi tidak silang untuk menyamakan
nombor bulat, iaitu penyebut, membuat mendarabkan pengangka penyebut dan pengangka,
menambah penyebut operasi penambahan : tetapi tidak melaksanakan
dengan penyebut; seperti operasi nombor operasi :
pengangka dengan bulat :
pengangka :
CONTOH SALAH KONSEP / KESALAHAN
PENOLAKAN DALAM PECAHAN (Part 1):

1 ) Menggunakan 2 ) Salah  operasi, 3 ) Salah operasi, 4 ) Menggunakan konsep


konsep penolakan menggunakan  operasi  menggunakan operasi penolakan nombor bulat,
nombor bulat, iaitu tolak,  dan  tolak, dan guna konsep iaitu menolak penyebut
menolak penyebut mengggunakan konsep penolakan nombor bulat dengan  penyebut,  tetapi
dengan penyebut, dan penolakan nombor (terbalikkan susunan menolak  pengangka
menolak pengangka bulat (terbalikkan pecahan) serta tolakan dengan pengangka secara
dengan pengangka : susunan pecahan) : penyebut dengan terbalik:
penyebut, pengangka
dengan pengangka :
CONTOH SALAH KONSEP / KESALAHAN
PENOLAKAN DALAM PECAHAN (Part 2):

5 ) Salah operasi, menolakan penyebut 6 ) Menyamakan penyebut, tetapi tidak


dengan penyebut, tetapi menambahkan mendarabkan pengangka :
pengangka dengan pengangka :
CONTOH SALAH KONSEP / KESALAHAN
PENDARABAN DALAM PECAHAN:

1 ) Darab bersilang. Mendarabkan 2 ) Menggunakan operasi penambahan


pengangka bagi pecahan yang pertama semasa menyelesaikan soalan pendaraban.
dengan penyebut bagi pecahan yang Hanya mendarabkan pengangka tetapi tidak
kedua dan mendarabkan pengangka bagi mendarabkan penyebut.
pecahan yang kedua dengan penyebut
bagi pecahan yang pertama
CONTOH SALAH KONSEP / KESALAHAN
PEMBAHAGIAN DALAM PECAHAN:

1 ) Terus 2 ) Menggunakan 3 ) Terus menggunakan 4 ) Salah menukar


membahagikan operasi pendaraban operasi pendaraban tempat pengangka dan
pengangka secara nombor bulat. Terus tanpa menukar tempat penyebut bagi pecahan
songsang dan kekalkan membahagikan penyebut dan pengangka yang pertama.
penyebut. Tidak pengangka dengan bagi pecahan yang
menukarkan simbol dan pengangka dan kedua.
tempat pengangka membahagikan penyebut
dengan tempat penyebut. dengan penyebut.
CONTOH SALAH KONSEP / KESALAHAN

1)
 Perbandingan
  antara nilai pecahan
 Murid menggunakan konsep nombor bulat yang salah apabila memahami pecahan, 
 contohnya : murid menjawab adalah lebih kecil daripada   kerana mereka membandingkan
nombor 2 adalah lebih kecil daripada nombor 3

2) Penukaran antara pecahan wajar dan tidak wajar


 Murid tidak memahami pecahan tak wajar ialah pecahan yang pengangkanya lebih besar
daripada penyebutnya.

 
Murid tidak dapat membezakan nombor bulat (1) dan nombor
pecahan (). Akibatnya, murid terus menganggap nombor 1
adalah pecahan juga.
CONTOH SALAH KONSEP / KESALAHAN

 
3) Pecahan setara

Pecahan setara ialah nombor yang mempunyai nilai yang sama walaupun kelihatan berbeza.
Contoh :
= atau atau

Murid akan cenderung untuk membuat pilihan rambang dalam menghadapi soalan sebegini
PUNCA MISKONSEPSI

  Kesukaran dalam pemahaman bahasa Matematik


A)
 bahasa yang digunakan dalam situasi formal menggambarkan Pecahan adalah seperti “tiga per dua” ; bagi
simbol penulisan , “a” dianggap nilai pengangka dan “b” sebagai nilai penyebut.
 Bahasa Matematik berbeza dengan bahasa biasa kerana ia mempunyai makna yang tersendiri.
 Kesalahan dalam mentafsir bahasa Matematik akan menimbulkan kesalahan konsep yang menjadi punca
kelemahan pelajar dalam penyelesaian masalah.

B) Cara penyampaian P&P Guru


 tertumpu kepada buku teks dan lebih memfokuskan untuk menghabiskan sukatan pelajaran atas
kesuntukan masa.
 Guru mengharapkan pelajar dapat mengasimilasi dan mengakomodasikan pelajaran yang diterima, namun
tidak sedar masalah yang dialami oleh murid dalam memahami konsep-konsep matematik yang diajar boleh
menimbulkan miskonsepsi.
 Miskonsepsi bukan boleh dibetulkan secara latih tubi atau „drill‟ tetapi perlu dikaji secara teliti bagaimana ia
boleh berlaku.
CADANGAN PENYELESAIAN MISKONSEPSI
Penggunaan Bahan Bantu Mengajar
MURID
 objek sebenar dalam pengajaran dan
pembelajaran dapat memberikan pengalaman Kaedah Jam Pecahan
dan membantu pelajar membina idea-idea  membantu dalam menyelesaikan
yang abstrak mereka bentuk, membina operasi penambahan Pecahan
keyakinan diri, menggalakkan sifat berdikari
dan bekerjasama.

Cara Penyampaian PdP Guru


 Amalan guru yang hanya
mendedahkan pelajar dengan
masalah rutin perlu diubah
 Murid seharusnya didedahkan
dengan penyelesaian berayat dalam
tajuk Pecahan
 dilatih untuk menjawab soalan-
soalan masalah berayat dengan
menggunakan Model Polya agar
dapat memperkukuhkan konsep
asas dengan lebih efisyen
RUJUKAN
Azurah Mohd Johar dan Effandi Zakaria. (n.d.). Miskonsepsi Pecahan Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Rendah. Dimuat turun daripada
https://icge.unespadang.ac.id/asset/file/files/ICGE%20I/EDUCATION%20AND%20CREATIVITY/2.%20Azurah%20Mohd%20Johar.pdf.

Budiman Tahir. 2011. Pembelajaran Matematika Materi Pecahan Berbasis Active Learning melalui pendekatan Realistic Mathematic Education di Sekolah
Dasar. Proceedings International Seminar Educational Comparative in Curiculum for Active Learning between Indonesia and Malaysia, hlm. 824-832.

Champagne, A.B., Gunstone, R.E, & Klopfer, L.E. 1983. Naive knowledge and science learning. Research in Science and Technological Education,1(2):
173-183

Mathematics Navigator. (n.d.). Misconceptions ang Errors. Dimuat turun daripada


https://www.westada.org/cms/lib8/ID01904074/Centricity/Domain/207/Misconceptions_Error%202.pdf.

Mazlini Adnan & Effandi Zakaria. 2012. Pengetahuan konseptual Pecahan dalam kalangan bakal guru Matematik. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik
Malaysia 2(1): 2232-0393.

Ratnasari. (2018). Students’ Errors and Misconceptions about Operations of Fractions in an Indonesian Primary School. Southeast Asian Mathematics
Education Journal, 8(1), 83-97.

Suparno, P. 2005. Miskonsepsi dan perubahan konsep pendidikan fisika. Jakarta: PT Gramedia.

Tengku Zawawi Tengku Zainal, Ramlee Mustapha & Abdul Razak Habib. 2009. Pengetahuan pedagogi isi kandungan guru Matematik bagi tajuk Pecahan.
Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1)(2009): 131-153

Yusri Abdullah, Rosnaini Mahmud, Habibah Ab. Jalil & Shaffee Mohd Daud. (2015). Analisis Kesalahan dalam Menyelesaikan Operasi Penambahan dan
Penolakan Pecahan dalam Kalangan Murid Tahun Empat. International Journal of Education and Training (InjET), 1(1), 1-8.
SEKIAN,
TERIMA KASIH!