Anda di halaman 1dari 24

DAKWAH:

Saling menasihati dan Berbuat


Baik (Ihsan)

Rian Hidayat,
S.Pd.I
QS. Luqman [31]: 13-14
Asbabun Nuzul
Bacaan Surah Luqman [31]: 13-14
Isi Kandungan
Penerapan Perilaku Berdasarkan
Surat Luqman
‫يم‬ ِ ‫الشر َك لَظُْلم ع‬
‫ظ‬ ِّ َّ
‫ن‬ ِ
‫إ‬ ِ َّ‫وإِ ْذ قَ َال لُْقما ُن اِل بنِ ِه وهو يعِظُه يا ب اَل تُ ْش ِر ْك بِالل‬
‫ه‬
ٌ َ ٌ ْ َّ‫َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ُيَن‬ َ
Jangan Memberi Dan
Kepada
Sesungguh pelajaran (ingatlah)
Benar- engkau anaknya
benar nya syirik kepadanya
musyrik Ketika
kezaliman Dan dia
Kepada Wahai Luqman
yang besar
Allah anakku (Luqman) berkata

ِ ‫صالُهُ يِف َع َامنْي‬ ِ‫صينا اإْلِ نسا َن بِوالِدي ِه مَح لَْته أ ُُّمه وهنا علَى وه ٍن وف‬ َّ ‫و‬‫و‬
َ َ َ ْ َ ً ْ َ ُ ُ َ
ibunya
ْ َ َ َ َ ْ ََ
Dalam usia Manusia
Yang Telah
dua tahun bertambah mengand
-tambah Dalam ungnya
Dan Kami
Dan keadaan (agar berbuat perintahkan
menyapihnya lemah baik) Kepada kepada
kedua
orangtuanya
ِ ‫ك إِيَلَّ الْم‬
‫ص ُري‬ ‫ي‬ َِ ‫أ َِن ا ْش ُكر يِل ولِوال‬
‫د‬
َ َْ ََ ْ
kembalimu Bersyukur agar
kepada-Ku

Kepada- Dan kedua


Ku lah orangtuamu
TAJWID
Apa itu dakwah?

Dakwah secara bahasa adalah berarti seruan, dan


ajakan.
Menurut istilah pengertiannya banyak sekali, di antaranya
menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Dakwah
adalah mengajak seseorang agar beriman kepada Allah
dan yang dibawa oleh para rasul-Nya dengan cara
membenarkan apa yang mereka beritakan dan mengikuti
apa yang mereka perintahkan.
TABLIG menurut bahasa berarti menyampaikan. Artinya
menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima
Allah kepada umat manusia sebagai pedoman
kebahagiaan dunia dan akhirat.
Dakwah…
Dakwah …
Dakwah …
Dakwah …
Dakwah …
…Kerja Nyata Para Arsitek Peradaban
Mau Jadi Seperti Mereka?
PAY IT FORWARD
KULIAH TIGA MENIT
Dakwah merupakan
Landasan Hukum Prasyarat Khairu Ummah
ِ‫ولْتَ ُكن ِّمن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْدعُو َن إِىَل اخْلَرْي‬
َ ” Kamu semua adalah
‫وف َو َيْن َه ْو َن َع ِن‬ِ ‫ويأْمرو َن بِالْمعر‬ umat terbaik yang dilahirkan
ُْ َ ُُ َ َ untuk manusia menyuruh

‫الْ ُمن َك ِر‬ 


kepada yang ma’ruf,
mencegah dari yang mungkar
dan beriman kepada Allah.”
“Dan hendaklah ada di antara kamu (Ali Imran: 110).
segolongan umat yang menyeru
kepada kebaikan, memerintahkan Tiga syarat memenuhi
kepada yang ma’ruf dan mencegah predikat umat yang terbaik
dari yang mungkar.”
Rasulullah Saw (Ali Imran:104)
bersabda, yaitu:
“Barangsiapa yang melihat 1. Menyuruh kepada yang
kemungkaran, maka hendaklah ia ma’ruf
mengubah dengan tangannya, kalau 2. Mencegah dari yang
tidak mampu, hendaklah mengubah mungkar, dan
dengan lisannya, kalau tidak mampu 3. Mau beriman kepada Allah.
hendaklah mengubah dengan hatinya,
dan itulah selemah-lemah iman.”
Dakwah Merupakan Pekerjaan Terbaik

“Siapakah yang lebih baik perkataannya


dari pada orang yang menyeru kepada
Allah, mengerjakan amal shalih dan
berkata sesungguhnya aku termasuk
orang-orang yang berserah diri.” (QS.
Fushshilat: 33)

 ‫ك ِم ْن ُح ُم ِر‬‫ل‬
َ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ك‬
ُ ‫ي‬ ‫ن‬
ْ َ
‫أ‬ ‫ن‬ ِ
‫م‬ ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ي‬‫خ‬ ‫ا‬ ‫د‬ ِ
‫اح‬ ‫و‬
َ َ ْ َ ْ َ ٌَْ ً َ ً ُ َ َ ُ َ َ َْ‫ال‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ك‬ِ‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫ك‬ ‫ي‬‫د‬ِ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ن‬
ْ َ ‫أِل‬
)‫ (رواه مسلم‬.‫َّع ِم‬ َ ‫الن‬.
“Sungguh jika Allah memberi petunjuk kepada seseorang
melalui engkau (dakwah engkau) maka itu lebih baik bagimu
daripada engkau memiliki onta merah.” (HR. Muslim)
Cara Berdakwah?
‫ۖ َو َج ِادهْلُم بِالَّيِت‬ ‫ك بِاحْلِ ْك َم ِة َوالْ َم ْو ِعظَِة احْلَ َسنَ ِة‬
َ ِّ‫َسبِ ِيل َرب‬ ‫ْادعُ إِ ٰىَل‬
‫َح َس ُن‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ِ
‫ه‬
ْ َ
“Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah
mereka dengan cara yang baik.” (QS. An-Nahl: 125)

“ Siapa yang menunjukan kepada kebaikan,


maka ia mendapat pahala sama dengan
yang mengerjakannya” (Al hadist)
3 Cara Dakwah

1. Berdakwah Dengan Hikmah


• Hikmah adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara
yang hak dgn yang bathil.
2. Berdakwah Dengan Mau’idzah Hasanah
• Kata wa’dz lebih dekat pengertiannya kepada makna memberikan nasihat atau
pelajaran.
3. Berdialog Dengan Cara Yang Lebih Baik
• Langkah berikutnya wajaadilhum billatii hiya ahsan. Kata wajadilhum (bantahlah)
menunjukkan agar seorang aktivis dakwah senantiasa meluruskan pandangan
yang salah, dan menolak setiap pendapat yang tidak sejalan dengan Al-Qur’an dan
As-Sunnah
Kapan Berdakwah ?
3M:
1. Mulai dari Hal yang Kecil
2. Mulai dari Diri Sendiri
3. Mulai Hari ini

Konsekuensi menjadi Da’i


Punya Amunisi !!! • Ilmu
“Faqidu Syai’in Laa
Yu’thi…” • Akhlak
“Orang yang tak punya • Sabar
apa-apa, tak bisa
memberi…”
• Dsb
Perbedaan Khutbah, Tabligh dan Dakwah

1. Waktu Pelaksanaan
2. Khatib Jumat dan Juru Dakwah (Khatib harus laki-
laki, da’i boleh perempuan, khatib harus suci, da’i
tidak mesti suci)
3. Pendengar (pendengar khatib laki-laki, pendengar
da’I siapa saja)
4. Ketentuan Syara (khutbah ada syarat dan rukun,
dakwah tidak ada)
BERAGAM CARA
DAKWAH
Dakwah Via Tulisan
Dakwah Via Sosial Media