Anda di halaman 1dari 49

Determinan

Determinan
Setiap matriks bujur sangkar A yang berukuran
(nxn) dapat dikaitkan dengan suatu skalar yang
disebut determinan matriks tersebut dan ditulis
dengan det(A) atau |A|.

Untuk menghitung determinan ordo n terlebih


dahulu diberikan cara menghitung determinan
ordo 2
Menghitung determinan
Hitunglah determinan matriks berikut ini:
3 1 
A =  4 2  Det(A) = (3) (-2) – (1)(4) = -10
 

1 2
B=   Det(B) = (1)(4) – (2)(2) = 0
 2 4 

2 1 3
C=  3 1 2  Det(C) = tidak didefinisikan
 
Aturan Sarrus
 a11 a12   a11 a12 
 A1 = a
a a   21 a22 
 21 22 
- +

Det(A1) = (a11.a22) – (a12.a21)

 a11 a12 a13   a11 a12 a13  a11 a12


a a 
 A2 =  21 a22 a23   21 a 22 a 23  a21 a22

 a31 a32 a33   a31 a32 a33  a a


31 32
- - - + + +

Det(A2) = a11.a22.a33 + a12.a23.a31 + a13.a21.a32 –


(a13.a22.a31 + a11.a23.a32 + a12.a21.a33)
Aturan Sarrus (lanjt)
3 1 
M=  4 2  Det(M) = 3.-2 – (1.4) = -10
 

3 2 2 3 2
K= 1 2 3  1 2 Det(K) = 3.2.5+2.3.4+2.1.4- (2.2.4 + 3.3.4 + 2.1.5)

 4 4 5  4 4 = 30 + 24 +8 – (16+36+10) = 62 – 62 = 0
- - - + + +

 Pertanyaan: Apakah metode di atas dapat diterapkan pada matriks 4x4, 5x5
dst?
MENGHITUNG DETERMINAN DENGAN KOFAKTOR
Untuk keperluan menghitung ordo n dengan n≥3 perlu lebih dahulu
definisikan pengertian minor dan kofaktor sbb :
a11 a12…….a1j ……a1n
a21 a22 ……a2j…….a2n
: : : :
A= ai1 ai2 ……aij…….. ain
: : : :
an1 an2……anj……. ann

Minor Mij adalah determinan matriks A dihapus baris ke i kolom ke j.


Kofaktor C13 adalah (-1)i+j Mij
a11 a12…….a1j ……a1n
a21 a22 ……a2j…….a2n
: : : :
Mij= det ai1 ai2 ……aij…….. ain Cij =(-1)i+j Mij
: : : :
an1 an2……anj……. ann
Definisi determinan matriks
dengan kofaktor
a11 a12…….a1j ……a1n
a21 a22 ……a2j…….a2n
: : : :
A= ai1 ai2 ……aij…….. ain
: : : :
an1 an2……anj……. ann

Mij det matriks yang diperoleh dengan menghapus baris ke i kolom ke


j matriks A.
Cij=(-1)i+jMij
Definisi: Determinan matriks A (dengan ekspansi baris ke i, atau
ekspansi kolom ke j) adalah :
n n
Det(A) =

i=1
a ij Cij =  a ij Cij
j=1
Contoh: Minor dan kofaktor
Minor Mij adalah determinan matriks A dihapus baris ke i kolom ke j.
Kofaktor C13 adalah (-1)i+j Mij

 a11 a12 a13 


a a22 a23  a21 a22
A=  21 M13 = det
 a31 a32 a33  a31 a32

C13 = (-1)1+3M13

 a11 a12 a13 


a a22 a23 
a21 a22
A=  21 M13 = det
 a31 a32 a33  a31 a32

C13 = (-1)1+3M13

Cij = (-1)i+jMij
Contoh:
 Hitunglah semua minor dan kofaktor matriks berikut ini:
2 0
M11= Det = 10 C11= (-1)1+1 10 = 10
3 0 0
4 5
1 2 0 1 0
4 4 5 M12= Det =5 C12= (-1)1+2 5 = -5
4 5
1 2
M13= Det = -4 C13= (-1)1+3 -4 = -4
4 4
+ - +
- + - C21= ? 0
+ - +
C22= ? 15
C23= ? -12
C31= ? 0
C32= ? 0
C33= ? 6
Menghitung determinan dengan ekspansi
baris/kolom
A=  a11 a12 a13 
a a22 a23 
 21 
 a31 a32 a33 

Det(A) = a11 a22 a33  a11 a23 a32  a12 a21 a33  a12 a23 a31  a13 a21 a32  a13 a22 a31

(11) (1 2) 13


a ( 1) ( a a  a a )  a (  1) ( a a  a a )  a ( 1) (a21 a32  a22 a31 )
Det(A) = 11

22 33 23 32 12
 21 33 23 31 13

C11 C12 C13

Det(A) = a11C11  a12C12  a13C13 Ekspansi baris


pertama

Det(A) = a21C21  a22C22  a23C23 Ekspansi baris kedua


Menghitung determinan dengan ekspansi baris/kolom

A=  a11 a12 a13 


a a23 
 21 a22
 a31 a32 a33 

Det(A) = a11C11  a12C12  a13C13 ekspansi baris pertama

= a21C21  a22C22  a23C23 ekspansi baris kedua

= a21C21  a22C22  a23C23 ekspansi baris ketiga

= a11C11  a21C21  a31C31 ekspansi kolom pertama

= a21C21  a22C22  a23C23 ?

= a21C21  a22C22  a23C23 ?


Contoh:
3 0 0
1 2 0
4 4 5

ada 9 (= 3x3) kofaktor

C11= 10 C21= 0 C31= 0

C12= -5 C22= 15 C32= 0

C13= -4 C23= -12 C33= 6

Determinan A dengan ekspansi baris ketiga:


Det(A) = 4x0 + 4x0 + 5x6 = 30

Determinan A dengan ekspansi kolom ketiga:


Det(A) = 5x6 = 30
Determinan matriks 4x4 dengan kofaktor
 a11 a12 a13 a14 
a  a11 a12 a13 
 21 a22 a23 a24  
A= M34= det  a21 a22 a23  C34=(-1)3+4M34
 a31 a32 a33 a34 
   a41 a42 a43 
 a41 a42 a43 a44  n

 aC
j 1
ij ij

Ada berapa banyak kofaktor? Ada 16 kofaktor Cij, i, j = 1, 2, 3, 4

Det(A) = a11C11 +a12 C12 +a13 C13 +a14 C14 ekspansi baris pertama

= a 31C31 +a 32 C32 +a 33 C33 +a 34 C34 ekspansi ………


8 baris ke tiga

Ada ……. cara menghitung determinan A dengan kofaktor


Menghitung determinan matriks 4x4 dengan kofaktor
1  1 1  1 
1  1 3 2 
 matriks 4x4 berikut: A 
4 2 1 3 
 
 3 1 1  4 
 Ekspansi baris 1: Det ( A)  a11.C11  a12 .C12  a13 .C13  a14 .C14
 1 3 2 1 3 2 7 7
C11   2 1 3   0 7 7   (14  70)  56
10 2
0 10 2
1 1 4
1 3 2 1 3 2
11 5
C12   4 1 3   0 11  5    (110  40)  70
 8  10
3 1 4 0  8  10
1 1 2 1 1 2 6 5
  60  30  30
C13   4 2 3 0 6 5 6  10
0 6  10
3 1 4
1 1 3 1 1 3
6 11
C14   4 2 1   0 6  11 
6 8  (48  66)  18
0 6 8
3 1 1
Det ( A)  1.56  1.  70  1.  30  1.  18  114
SIFAT - SIFAT DETERMINAN
Sifat 1
det(At) = det(A)
Contoh :
5 2 t5 4
A  A  
 4 3  2 3
det(A) = 7 det(At) = 7

Sifat 2
Jika matriks B adalah hasil dari matriks A dengan menukarkan
dua baris sebarang, maka
det(B) = - det(A)
Contoh
1 2 3 
Diberikan matriks  
A   2 1 3
3 1 2
maka det(A) = 6.

 2 1 3
Jika B  1 2 3, maka det(B) = -det(A) = -6.
 
3 1 2
Sifat 3
Jika matriks B diperoleh dari matriks A dengan
mengalikan bil.real k dengan satu baris (kolom) dari
matriks A, maka
det(B) = k.det(A)

Contoh: 1 2 3 
Diberikan matriks A  2 1 3 dgn det(A) = 6
 
1 1 0
1 2 3 
B   4 2 6
Jika    det(B) = 2 x det(A) = 2x6 = 12
1 1 0
Sifat 4
Jika matriks B diperoleh dari matriks A dgn
mengalikan satu baris(kolom) dari A dgn bil.real
sebarang kemudian menambahkannya ke baris
(kolom) lain, maka
det(B) = det(A)
Contoh :  1 2 3
A   4 2 6
Diberikan matriks  , det(A) = 12.
1 1 0
1 2 3
Jika B  4 2 6  , maka det(B) = det(A) = 12
0  1  3
Sifat 5
Jika suatu matriks terdiri dari dua baris (kolom)
yang elemen – elemennya sama, maka
determinannya adalah nol.
Contoh
Matriks 1 1 1 determinannya = nol.
A  0 2 3
1 1 1
Sifat 6
Jika suatu matriks terdiri dari satu baris (kolom)
dengan elemen nol, maka determinannya adalah
nol.
Sifat 7
Jika matriks A=[aij], 1 i  n, 1  j  n, adalah
matriks segitiga atas (bawah) maka

det(A) = a11.a22. … .ann

1 2 3
Contoh : A  0  2  1
Diberikan matriks 0 0 2  maka

det(A) = 1.(-2).2 = -4
Sifat 8
Jika matriks A dan B dapat dikalikan,maka
det(AB) = det(A).det(B)

Sifat 9
Jika matriks A invertible, maka

1
det(A-1) =
det( A)
Determinan matriks sederhana
Matriks diagonal
a11 0 …0 … 0
0 a22 …0 … 0
: : : Det(A) = a11a22a33…ann
A= 0 0 …aij… 0
: : :
0 0… 0 .... ann

Setiap hasil kali elementer pasti


Matriks segitiga memuat entri dari baris terakhir
(yaitu 0), kecuali a11a22a33…ann.
a11 a12…a1j …a1n
0 a22 …a2j…a2n
B= : : : :
0 0 …aij….ain Det(B) = a11a22a33…ann
: : :
0 0… 0 .... ann
Determinan matriks segitiga sama dengan
hasil kali entri diagonal utama.
Determinan matriks dengan baris/kolom nol

Matriks dengan baris / kolom nol

a11 a12…….a1j ……a1n


a21 a22 ……a2j…….a2n
A= : : : : Det(A) = 0 Setiap hasil kali
ai1 ai2 ……aij…….. ain elementer pasti memuat
: : : : entri dari baris terakhir
0 0…… 0……. 0 (yaitu 0). Jadi semua hasil
kali elementer adalah nol.

a11 0…….a1j ……a1n


a21 0……a2j…….a2n
: : : :
B= ai1 0……aij…….. ain Det(B) =0
: : : :
Pertanyaan: apakah matriks yang tidak
an1 0……anj……. ann
mempunyai inverse determinannya no?
Contoh :
Hitunglah dengan cepat nilai determinan matriks berikut ini:
 19 0 0 
D 0 0 0 Det(D) =0
 
 0 0 18

12 27 56 11 
13 1 23 90 
B  Det(B) =0
11 35 11 41
 
0 0 0 0
14 98 0 42 
15 11 0 54 
K   Det(K) =0
 70 42 0 31
 
82 74 0 66 

 41 10 14
M   41 10 14 Det(M) =0
 
 0 9 1 
Determinan dan operasi
baris elementer
Pengaruh tukar baris pada nilai determinan

1 3  R1  R2 1 3
A  A'   
2 4 2 4
Det(A) = -2 Det(A’) = 2

 1 4 2  3 3 6
R1  R3 B'   2 0 1 
B  2 0 1  
  1 4 2 
 3 3 6 
Det(B) = 45 Det(B’) = -45

menukar dua baris  tanda dari setiap hasil kali elementer


bertanda berubah  determinannya (-1) kali determinan semula.

X  X’ dengan tukar baris det(X’) = -det(X)


Pengaruh perkalian baris dengan skalar pada nilai
determinan
1 3 R2 10 R2 1 3
A  A'   
2 4  20 40 

Det(A) = -2 Det(A’) = -20

 1 4 2  1 4 2 
R3 1/3 R3
B  2 0 1 B'   2 0 1 
   
 3 3 6  1 1 2 

Det(B) = 45 Det(B’) = 15 = 1/3 det(B)

satu baris dikalikan dengan konstanta k  setiap hasil kali


elementer bertandanya dikalikan k  determinannya adalah k kali
determinan matriks semula.
X  X’ dengan mengalikan baris dengan k det(X’) = kdet(X)
Pengaruh jumlahan baris dengan kelipatan baris
lain pada nilai determinan

1 3 R2 R2 + 2R1 1 3 
A  A'   
 2 4  4 10 
Det(A) = -2 Det(A’) = -2

 1 4 2  1 4 2 
R2 R2 +1/3 R3
B  2 0 1 B'  3 1 3 
   
 3 3 6  3 3 6 

Det(B) = 45 Det(B’) = 45 = det(B)

Penjumlahan baris dengan kelipatan baris yang lain tidak mengubah hasil
kali elementer bertanda, jadi nilai determinannya tidak berubah.
X  X’ dengan menjumlahkan brs dengan kelipatan baris lain: det(X’) = det(X)
Pengaruh operasi baris elementer pada nilai
determinan
Kesimpulan:
Menukar dua baris  tanda dari setiap hasil kali elementer
bertanda berubah  determinannya (-1) kali determinan
semula.
Satu baris dikalikan dengan konstanta k  setiap hasil kali
elementer bertandanya dikalikan k  determinannya adlah k
kali determinan matriks semula.
Penjumlahan baris dengan kelipatan baris yang lain tidak
mengubah hasil kali elementer bertanda, jadi nilai
determinannya tidak berubah.
Menghitung determinan dengan operasi baris
elementer (OBE)
A mempunyai inverse Bentuk ebt A

A I

Det(A) r kali tukar baris Det(I) = 1


s kali perkalian baris dengan skalar (k1, k2, k3, …, ks),
t kali jumlahkan baris dengan kelipatan baris lain

Det(I) = (-1)r k1 k2 k3 … ks det(A)


A mempunyai inverse maka
1 = (-1)r k1 k2 k3 … ks det(A)
det(A) ≠ 0

Det(A) = (-1)r / (k1 k2 k3 … ks)


Menghitung determinan dengan operasi baris
elementer Bentuk ebt A
Mempunyai baris
A TIDAK mempunyai inverse nol

A
00…0
r kali tukar baris
Det(A) s kali perkalian baris dengan skalar (k1, k2, k3, …, ks),
Det(A’) = 0
t kali jumlahkan baris dengan kelipatan baris lain

Det(A’) = (-1)r k1 k2 k3 … ks det(A)

0 = (-1)r k1 k2 k3 … ks det(A)

A TIDAK mempunyai inverse Det(A) = 0


Contoh: menghitung determinan dengan
operasi baris elementer
0 4 0 0 4 0 1 0 0
B2 = 0 0 1 R2  R3 1 0 0 R1  R2 0 4 0
1 0 0 0 0 1 0 0 1

R 2  ¼ * R2

1 0 0
B2 direduksi menjadi matriks identitas dengan
0 1 0

2 kali tukar baris, 0 0 1


sekali mengalikan dengan konstanta ¼ I

Det(B2) = (-1) 2 1/( ¼ )


= (+1) . 1/(1/4) = 1/( ¼ ) = 4
Aplikasi determinan:
Aturan Cramer
Aplikasi determinan untuk
menyelesaiakan Sistem Persamaan
Linier
Penyajian SPL dengan persamaan matriks
a11x1 + a12x2 + a13x3 +… + a1nxn = b1

SPL a21x1 + a22x2 + a23x3 +…+ a2nxn = b2


:
an1x1 + an2x2 + an3x3 + …+ annxn = bn

matriks koefisien
a11 a12 a13 … a1n x1 b1
a21 a22 a23 … a2n
x2 b2
:
A= x= b =
an1 an2 an3 … ann
: :

xn bn
Ax = b
Aturan Cramer
a11 a12 … a1j … a1n x1 b1
a21 a22 … a2j … a2n
x2 b2
A= : x= b =
an1 an2 … anj … ann : :

xn bn
b1 a12 … a1j … a1n
b2 a22 … a2j … a2n
A1 = :
bn an2 … anj … ann
Penyelesaian SPL:

a11 a12 … b1 … a1n xj = det(Aj)/ det(A)


a21 a22 … b2 … a2n
Det(Aj) = :
j = 1, 2, …, n
an1 an2 … bn … ann
Contoh:
x  y  2z  1
SPL 2x  y  z  1
A
x  y  2 z  3
1 1 2 x 1
SPL dalam persamaan matriks 2 -1 -1 y = 1
1 -1 2 z -3
Det(A) = -10

1 1 2 1 1 2 1 1 1
A1= 1 -1 -1 A2= 2 1 -1 A3= 2 -1 1
-3 -1 2 1 -3 2 1 -1 -3
Det(A1) = -10 Det(A2) = -20 Det(A3) = 10
X = det(A1)/det(A) =-10/(-10) = 1
y = det(A2)/det(A) =-20/(-10) = 2
z = det(A3)/det(A) = 10/(-10) = -1
Kapan Aturan Cramer bisa diterapkan

SPL: Ax = b
Dengan Aturan Cramer, penyelesaian dapat diperoleh dengan rumus
berikut ini

xj = det(Aj)/ det(A) j = 1, 2, …, n

Kapan Aturan Cramer bisa diterapkan?


Karena menggunakan determinan matriks koefisien sebagai pembagi,
maka Aturan Cramer dapat diterapkan jika matriks koefisiennya persegi
dan determinannya tidak nol (atau matriks koefisien mempunyai inverse.
Invers matriks
INVERS MATRIKS
• Definisi :
Jika A dan B adalah sebarang matriks bujur sangkar
sedemikian sehingga AB=BA=I. Maka B merupakan
invers dari A atau A-1 dan sebaliknya. Matriks yang
mempunyai invers disebut invertible atau non
singular.

• Untuk mendapatkan A-1, dapat dilakukan dengan


cara :
1. Metode Matriks Adjoint / Determinan
2. Metode Operasi Baris Elementer (OBE)
atau Operasi Kolom Elementer (OKE)
Mencari Invers dengan Matriks Adjoint
Ingat kembali sifat matriks adjoint, yaitu :
A adj(A) = adj(A) A = |A| I

Jika |A| ≠ 0, maka :


adj ( A) adj ( A)
A = A= I
| A| | A|
Menurut definisi matriks invers :
A A-1 = A-1 A = I

Ini berarti bahwa :

A =
-1 adj ( A) dengan |A| ≠ 0
| A|
a b 
Carilah invers dari A =  
c d 
Solusi :
C11 = M11 = d C21 = - M21 = - b
C12 = - M12 = - c C22 = M22 = a
 C11 C21   d  b 
adj(A) =  
 C C    c a 
= 
 12 22 
| A | = ad – bc

adj ( A) 1  d  b 
A-1 = =  c a 
| A| ad  bc  
2 4 4
 
Carilah invers dari A = 1 3 2
  1  2  3
 

C11 = M11 = - 5 C21 = - M21 = 4 C31 = M31 = - 4


Solusi :
C32 = - M32 = 0
C12 = - M12 = 1 C22 = M22 = - 2
C23 = - M23 = 0 C33 = M33 = 2
C13 = M13 = 1

 C11 C21 C31    5 4  4


   
adj(A) =  C12 C22 C32  =  1 2 0 
C 1 0 2
 13 C23 C33   

|A| = a11C11 + a12C12 + a13C13 = (2)(-5) + (4)(1) + (4)(1) = - 2

  5 4  4  52  2 2 
adj ( A) 1    1 
A =
-1
=   1 2 0  =  2 1 0 
| A| 2 1 0 2
    1 0  1
 2 
Mencari invers dengan OBE
Jika A matriks persegi non singular, dengan OBE terhadap A dapat
direduksi menjadi bentuk normal I sedemikian hingga :

PA=I
dengan P hasil penggandaan matriks elementer (baris).
Selanjutnya, PA=I
P-1 P A = P-1 I
I A = P-1
A = P-1

Ini berarti A-1 = P

Dengan demikian hasil penggandaan matriks elementer (baris) ini pada


hakekatnya adalah invers dari matriks A.

Teknis pencarian invers dengan OBE :

(A | I) ~ (I | A-1)
Mencari invers dengan OKE
Jika A matriks persegi non singular, dengan OKE terhadap A dapat
direduksi menjadi bentuk normal I sedemikian hingga :

A Q=I
dengan Q hasil penggandaan matriks elementer (kolom).
Selanjutnya, A Q=I
A Q Q-1 = I Q-1
A I = Q-1
A = Q-1

Ini berarti A-1 = Q

Dengan demikian hasil penggandaan matriks elementer (kolom) ini pada


hakekatnya adalah invers dari matriks A.

Teknis pencarian invers dengan OKE :

 A  I 
  ~  1 
I A 
2 4 4
 
Carilah invers dari B = 1 3 2 dengan melakukan OBE !
 1  2  3
 
Solusi :
2 4 4 1 0 0 H  1  2  3 0 0 1 H21(1)  1  2  3 0 0 1 H1(-1)
  13    
(B | I) =  1 3 2 0 1 0 ~ 1 3 2 0 1 0 ~  0 1 1 0 1 1 ~
 1  2  3 0 0 1  2 4 4 1 0 0  H31(2)  0 0 2 1 0 2  H3(-1/2)
  

1 2 3 0 0  1 H13(-3)  1 2 0 3
0 2  H12(-2) 1 0 0 5
2 2 
   2
  2

 0 1 1 0 1 1 ~  12
0 1 0  12 1 0 ~ 0 1 0 1 0
0 0 1  12 0  1 0 0 1
 H23(1) 0 0 1  12 0  1   12 0  1

= (I | B-1)

 52  2 2 
 1 
Jadi B-1 =  2 1 0 
  1 0  1
 2 
2 4 4
 
Carilah invers dari B = 1 3 2 dengan melakukan OKE !
 1  2  3
 
Solusi :
 2 4 4   2 0 0   2 0 0   2 0 0 
  K21(-2)   K12(-1)   K13(-1)   K1(1/2)
B  1 3 2   1 1 0   0 1 0   0 1 0 
 1 3  1 0 1   1 1   0 1 
  = 
 1
2
0 0 
 ~ 
 1  2  2


~ 
 3
0
2 2
 ~ 
 5
0
2 2
 ~

I  0

1 0 
 K31(-2) 0 1 0 
 
 1

1 0 

 1

1 0 

 0 0 1   0 0 1   0 0 1   1 0 1 

 1 0 0  1 0 0 
  K3(-1)  
 0 1 0   0 1 0 
 I 
= 
1 
 0 0 1   0 0 1 
 5  ~  5 
B 
 2 2 2  2 2 2
1 1 0  1 1 0
 2   2 
 2
1
0 1   2
1
0  1 

 52  2 2 
 1 
Jadi B-1 =  2 1 0 
  1 0  1
 2 
Sifat-sifat Matriks Invers
(1) Matriks invers (jika ada) adalah tunggal (uniqe)
Andaikan B dan C adalah invers dari matriks A, maka berlaku :
AB = BA = I, dan juga
AC = CA = I
Tetapi untuk : BAC = B(AC) = BI = B ....................(*)
BAC = (BA)C = IC = C .....................(**)
Dari (*) dan (**) haruslah B = C.

(2) Invers dari matriks invers adalah matriks itu sendiri.

Andaikan matriks C = A-1, berarti berlaku :


AC = CA = I (*)
Tetapi juga berlaku C C-1 = C-1 C = I (**)
Dari (*) dan (**) berarti :
C-1 = A
(A-1)-1 = A.
Sifat-sifat Matriks Invers
(3) Matriks invers bersifat nonsingular (determinannya tidak nol )
det (A A-1) = det (A) det (A-1)
det (I) = det (A) det (A-1)
1 = det (A) det (A-1) ; karena det (A)  0 , maka :
1
det (A-1) =
det( A)
ini berarti bahwa det (A-1) adalah tidak nol dan kebalikan dari det (A).

(4) Jika A dan B masing-masing adalah matriks persegi berdimensi n,


dan berturut-turut A-1 dan B-1 adalah invers dari A dan B,
maka berlaku hubungan : (AB)-1 = B-1 A-1
(AB) (AB)-1 = (AB)-1 (AB) = I (*)
di sisi lain :
(AB) (B-1 A-1) = A(BB-1) A-1 = A I A-1 = A A-1 = I
(B-1 A-1) (AB) = B-1(A-1A) B = B-1 I B = B-1 B = I (**)

Menurut sifat (1) di atas matriks invers bersifat uniqe (tunggal),


karena itu dari (*) dan (**) dapatlah disimpulkan bahwa (AB)-1 = B-1 A-1 .
Sifat-sifat Matriks Invers
(5) Jika matriks persegi A berdimensi n adalah non singular,
maka berlaku (AT)-1 = (A-1)T .

Menurut sifat determinan : AT = A  0, oleh sebab itu (AT)-1 ada,
dan haruslah :
(AT)-1 AT = AT (AT)-1 = I (*)
Di sisi lain menurut sifat transpose matriks :
(A A-1)T= (A-1)T AT
IT= (A-1)T AT
(A-1)T AT = I, hubungan ini berarti bahwa (A-1)T adalah juga invers dari AT.
Padahal invers matriks bersifat tunggal, oleh karena itu memperhatikan (*),
haruslah :
(A-1)T = (AT)-1 .