Anda di halaman 1dari 17

MPU 3122

Tutorial 3: Bagaimanakah elemen-elemen integrasi dapat diterapkan


dalam kalangan generasi muda? Apakah kesan penerapan tersebut
dalam konteks negara kita?

Nama: Ling Pei Wen


Unit: T9
Pensyarah: En. Sahanudin Bin Yusof
Integrasi Wilayah
• Mengurangkan jurang perbezaan pembangunan ekonomi dan sosial
antara wilayah yang maju dengan yang mundur.

• Di Malaysia, tujuan integrasi wilayah ialah antara Malaysia Barat


dengan Malaysia Timur dan Pantai Timur Semenanjung Malaysia
dengan Pantai Barat Semenanjung Malaysia.
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Integrasi Wilayah
• Berdasarkan sejarah, Malaysia adalah sebuah negara yang berasaskan
kepada sistem kenegaraan Melayu atau Malay Polity.
• Fakta ini menunjukkan bahawa Tanah Melayu (Malaysia) adalah
kepunyaan satu bangsa yang bernama Melayu.
• Namun, kedatangan penjajah British telah merubah peta politik Tanah
Melayu.
• Setiap tahun ribuan pendatang Cina dan India tiba di Tanah Melayu.
Sehingga tahun 1931, apabila bancian dibuat, jumlah orang-orang
bukan Melayu telah melebihi bilangan orang-orang Melayu di negeri
mereka sendiri (Comber 2007).
Integrasi Ekonomi
• Usaha-usaha mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara
kumpulan etnik

• Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi ekonomi termasuklah


Perdagangan ASEAN, Dasar Pandang ke Timur dan Dasar Ekonomi
Baru.
Dasar Ekonomi Baru
• mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan
pendapatan dan menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua
rakyat Malaysia tanpa mengira kaum

• Mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia untuk


memperbetulkan ketidak seimbangan ekonomi supaya dapat mengurang
dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi
Integrasi Kebudayaan

•Usaha membentuk satu kebudayaan


kebangsaan
Perayaan dan Festival
• Kemajmukan rakyat menjadikan kepelbagaian kebudayaan negara.
• Penduduk yang berbilang kaum ini menyambut pelbagai jenis
perayaan sepanjang tahun dalam keadaan yang meriah serta
muhibah.
• Dalam setiap perayaan, tradisi mengadakan rumah terbuka telah
memberi peluang kepada pelbagai kaum untuk saling kunjung
mengunjungi antara satu sama lain bagi memeriahkan perayaan
tersebut.
Contoh-contoh Perayaan di Malaysia
Integrasi Sosial

• Usaha menyatupadukan rakyat melalui


program sosial seperti sukan, pendidikan,
perumahan dan kesihatan
Rumah Terbuka
• Rumah Terbuka di Malaysia bermaksud sesuatu perayaan agama disambut
oleh penganut pelbagai agama dengan tujuan memupuk persefahaman di
kalangan rakyat Malaysia.
• Rumah terbuka tidaklah bertujuan mengembangkan agama kepada
penganut agama lain.
• Amalan rumah terbuka memberi kefahaman kepada rakyat bukan Islam
tentang nilai hidup ajaran Islam yang menganjurkan sifat berbaik-baik
sesama manusia.
• Amalan rumah terbuka ini sesuatu yang unik bagi Malaysia, telah
mendorong menyumbang kepada keamanan dan kebaikan keadaan dalam
negara kita.
Integrasi Pendidikan

• Mewujudkan satu sistem pendidikan yang


bercorak kebangsaan dan sempurna dari
segi intelek, jasmani dan rohani
Matlamat
utama
Pendidikan
Malaysia
Bahasa Penyata
Kebangsaan Razak 1956

Integrasi
Pendidikan

Kurikulum
RIMUP Bersepadu
Sistem
peperiksaan
Dasar Pendidikan Kebangsaan
• Dasar Pendidikan Kebangsaan diperkenalkan melalui Akta Pelajaran 1961
merupakan dasar kearah mewujudkan masyarakat yang harmonis.
• Antara program utama yang dilaksana melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan:
i. Sekolah Wawasan
Bertujuan menyediakan satu ruang sosial bagi pelajar dari pelbagai kumpulan etnik
berinteraksi seterusnya menjalin hubungan yang harmonis

ii. RIMUP
Kerjasama antara sekolah pelbagai aliran dalam semua program pelajar dan guru
bagi meningkatkan hubungan etnik dalam kalangan pelajar
iii. Matapelajaran Elektif Tamil dan Mandarin
Penawaran matapelajaran Tamil dan Mandari di sekolah aliran kebangsaan sebagai
bahasa kedua sebagai pemangkin proses interaksi dan integrasi antara kaum

iv. Pelan Pembangunan Pendidikan


Pelan yang betujuan mewujudkan masyarakat yang saksama melalui peningkatan
taraf hidup serta mengurangkan jurang sosio ekonomi antara etnik dan kawasan.

v. Program Bantuan Pelajar


Program-program lain seperti Rancangan Makanan Tambahan, Program Susu
Sekolah, Skim Baucar Tuisyen dan Skim Pinjaman Buku Teks
Integrasi Politik
• Usaha menyatukan rakyat melalui
kerjasama dan pembahagian kuasa politik
Dasar-dasar Pembangunan Negara Yang Mempengaruhi Integrasi Politik Di Malaysia

Dasar Ekonomi Baru Dasar Pembangunan Negara Dasar Wawasan Negara


• Bermatlamat mencapai • Bermatlamat mencapai • Melalui pengenalan
perpaduan negara dengan: pembangunan seimbang Wawasan 2020
bagi mewujudkan
• Memperbetulkan masyarakat yang bersatu • Mewujudkan Bangsa
ketidakseimbangan padu dan adil Malaysia yang bersatu padu,
sosioekonomi yang wujud progresif dan makmur
antara kaum dan wilayah • Mewujudkan sebuah
Masyarakat Perdagangan dan • Meningkatkan daya tahan
• Mempertingkatkan Perindustrian Bumiputera dan daya saing ekonomi
penglibatan kaum Malaysia.
bumiputera dalam bidang • Gagasan DPN digerakakkan
perniagaan dan perusahaan atas landasan yang kukuh
membentuk pembangunan
seimbang meliputi aspek
keadilan sosial, nilai, etika,
dan moral mengikut acuan
tempatan.
Rujukan
• http://cjahaniblog.blogspot.com/p/waj-3106.html
• https://www.malaysia.gov.my/portal/content/141?language=my
• https://www.slideshare.net/emkay84/hubungan-etnik-konsep-asas