Anda di halaman 1dari 18

EDUP 3013: Falsafah dan

Pendidikan di Malaysia

Analisis Pembinaan Model


Kurikulum dan Carta Alir
Pembinaan KSSR

DISEDIAKAN OLEH: ABDUL


MUHAIMIN BIN MUHSIN (1 PISMP
SAINS)
Model
Kurikulum Tyler
Model Objektif
Model
Model Kurikulum Taba
Kurikulum
Model
Model Kurikulum
Stenhouse
Pembelajaran diarah, dirancang, dikelola
& dilaksana oleh pihak sekolah

Model
Kurikulum merangkumi Kurikulum 4 prinsip asas bagi
objektif pendidikan, Tyler model kurikulum Tyler
segala pengalaman yang (1949)
dirancang & penilaian
pelajar

Mencapai matlamat
pendidikan yang
ditentukan
4 Prinsip asas
berdasarkan 4
soalan

Guru berperanan Pendidikan untuk


sebagai pemerhati membawa
saintifik manakala perubahan di dalam
pelajar bertindak tingkah laku diri
sebagai pelajar Model pelajar
Kurikulum
Tyler
(1949

Menumpukan Penilaian dirancang


objektif di dalam berdasarkan
perkembangan objektif yang telah
kurikulum dirancang
Kurikulum direka oleh guru-guru.

Kajian akademik
pendidikan

Guru-guru membuat
rekaan unit PdP untuk Model Model
pelajar  kurikulum Kurikulum pembangunan
am Taba konsep
(1962)

Kurikulum spesifik
 Kurikulum am
Pendekatan
induktif
Guru
Guru membuat
membuat
rekaan bagi unit-
unit
unit PdP
PdP untuk
untuk
pelajar sebelum
mencipta Isi penyampaian,
Kaedah
Kaedah berkesan
berkesan kurikulum aspek
aspek ditekankan,
ditekankan,
kurikulum am
am
untuk mengajar jenis isi kandungan
kurikulum
kurikulum dalam
dalam dan
dan jenis
jenis
bentuk
bentuk generalisasi
generalisasi pengalaman
pengalaman
dan
dan diskriminasi
diskriminasi pembelajaran
pembelajaran
dititikberatkan

4 strategi
pengajaran
pengajaran
Model Mengutamakan
Mengutamakan
penyusunan
penyusunan bahan
bahan
menggalakkan
menggalakkan Kurikulum pengajaran dalam
pemikiran
pemikiran kritis
kritis
pelajar. Taba (1962) proses PdP

Objektif
Objektif sebagai
sebagai
Model platform aktiviti
pembangunan sekolah bagi
konsep Pendekatan merancang
induktif
induktif dalam
dalam kurikulum
pembentukan
pembentukan
kurikulum
(kurikulum
(kurikulum
spesifik 
spesifik 
Kurikulum am)
Membentuk spesifikasi kurikulum &
proses pendidikan

Proses penyebaran
perkara yang
bernilai untuk
Bukan bermula dengan
Model dipelajari
akhir dengan hasil
berbentuk objektif Kurikulum
Stenhouse
(1975)
Pendidikan
membawa implikasi

Menekankan berlakunya
kemungkinan prinsip prosedur
untuk pemilihan kandungan
kurikulum dan justifikasinya
Menekankan peranan
aktif guru & pelajar,
kemahiran
kemahiran belajar,
belajar,
aktiviti yang penting
&& berguna
berguna bagi
bagi
kehidupan
kehidupan Kurikulum
Kurikulum satu
satu
perantaraan untuk
Interpretasi perasaan,
pelajar mendapatkan
sikap dan nilai
pengalaman
seseorag pelajar
pembelajaran yang
menyeluruh
menyeluruh

Model
Kurikulum
Mengamalkan Stenhouse
prinsip-prinsip dalam
kaedah teknik Pdp (1975) Menekankan kepada
proses perkembangan
dan prinsip membuat diri pelajar.
urutan bahan
pembelajaran

Merancang
Merancang aktiviti
aktiviti
33 bahagian
bahagian murid
murid melibatkan diri
melibatkan diri
pembentukan
pembentukan secara aktif dalam
kurikulum
kurikulum proses PdP
Mempunyai
Murid tidak Guru garis panduan
Guru
pasif dan tidak mempunyai bagi mencapai
kekok di dalam garis panduan proses
kelas sebagai rujukan pengajaran yang
baik

Objektif dan
kaedah Guru Isi kandungan
pengajaran berperanan pengajaran
Model
tidak Model
Model Proses
Proses lebih terurus
sebagai Objektif
digariskan pelaksana mengikut
terlebih panduan
dahulu

Perkembangan Mengandungi isi Tidak dapat


satu-satu masa kandungan
kandungan Pdp
Pdp mengesyorkan
pengajaran tidak yang lengkap
yang lengkap kandungan yang
‘fix’ dan ditentukan dipelajari
oleh guru
Mengabaikan
Kurikulum
pertimbangan isi
terlalu terikat
kandungan yang Melibatkan
Melibatkan guru
guru dengan mata
sesuai & yang dan pelajar
dan pelajar pelajaran
telah ditetapkan peperiksaan

Model
Model Proses
Proses Model
Model Objektif
Objektif

Menekankan
Menekankan
kemahiran
kemahiran belajar
belajar
dan
dan aktiviti yang
aktiviti yang
penting
penting Susah untuk menulis
objektif tingkah laku
Sukar yang memuaskan
diaplikasikan pada pada peringkat
sesetengah bidang pembelajaran yang
lebih tinggi
Objektif Pelajaran

Model Objektif Model Proses


(Tyler & Taba) (Stenhouese)

Interaksi guru, pelajar dan


Berfokuskan untuk ilmu pengetahuan
mencapai matlamat/objektif
pendidikan dan
pembelajaran Menitikberatkan proses
pengajaran guru itu sendiri
Berfokuskan tujuan
pendidikan (hasil) sahaja Berfokuskan input dan
output pembelajaran.
Kandungan

Model Objektif Model Proses


(Tyler & Taba) (Stenhouese)

Spesifik Bersifat Dinamik dan Aktif

Boleh diukur Melibatkan interaksi antara


guru,murid dan ilmu.
Berlandaskan matlamat
pendidikan (FPG,FPK) Tidak berbentuk fizikal.
Pengurusan

Model Objektif Model Proses


(Tyler & Taba) (Stenhouese)

Pelajar akan
Pemilihan isi kandung mata Isi kandungan harus terlibat secara lebih
pelajaran seiring dengan berdasarkan nilai justifikasi aktif
tingkah laku pelajar dan
tujuan pendidikan Tidak terlalu bergantung
kepada objektif
Metodologi digunakan bagi
melaksanakan kurikulum Aktiviti banyak melibatkan
berdasarkan objektif pelajar untuk memberikan
pelajaran. pendapat
Penilaian

Model Objektif Model Proses


(Tyler & Taba) (Stenhouese)

Berbentuk formatif dan somatif.


Proses pembelajaran diutamakan
Menggunakan instrumen untuk
menilai (Tyler-temubual, Merancang sesuatu kursus,
pemerhatian, analisis portfolio) mengkaji secara empirikal dan
mempertimbangkankan alasan
(Taba-ujian bertulis, lisan, atau hipotesis secara praktikal.
temubual, pemerhatian)
Kelebihan &
Kekurangan

Model Objektif Model Proses


(Tyler & Taba) (Stenhouese)

Kelebihan:
-Bersifat sistematik. Kelebihan:
-Objektif pengajaran yang -Menekankan kemahiran
ingin dicapai digariskan belajar
dengan jelas
-Menggalakkan interaksi
Kekurangan: antara guru dan murid.
-Kurikulum terlalu
terikatdengan
Kekurangan:
matapelajaran dan
peperiksaan -Susah diaplikasikan pada
sesetengah bidang
-Terlalu tertakluk kepada
objektif
• Kurikulum • Penambah
Standard baikan
Sekolah kepada
Rendah KSSR
(KSSR)

KBSR 2013
(Semakan -
Kurikulum

Bersepadu
semula) 2025
Sekolah 2011-
Kurikulum
Baru Rendah 2025
Sekolah (KBSR)

Kurikulum 2003-
Rendah
Lama 2010
(KBSR)
Sekolah 1993-
Rendah
2010
(KLSR)
1983-
1992
1955- Carta Alir Pembinaan KSSR
1982
Pembangunan Kurikulum
digunakan dalam KSSR
Model Objektif
• KSSR mempunyai matlamat dan fokus
• KSSR menjelaskan nilai pada murid
• Proses PdP KSSR tersusun dan teratur
• Berlandaskan FPK & FPG

Model Proses
• Penguasaan elemen 4M,(Tahap 1-penguasaan asas, Tahap 2-pengukuhan
dan aplikasi
• KSSR mengandungi tanggungjawab guru sebagai pembinmbing
Rujukan
 Ee Ah Meng (1995) Pendidikan Sebagai Suatu Proses Asas
Pendidikan. Selangor : Fajar bakti Sdn Bhd

 Noriati A. Rashid.(2012) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Shah


Alam: Oxford Fajar Sdn Bhd

 Mok Soon Sang (2003),llmu Pendidikan Untuk KPLI (Komponen3:


Profesionalisme Keguruan Sekolah Rendah). Selangor: Kumpulan
Budiman Sdn.Bhd

 Muhammad Shafiq Dollah (2012). Banding Beza Teori P embentukan


Kurikulum Berdasarkan Model Objektif & Model Proses. Retreived 22
Ogos 2017 from https://www.scribd.com/presentation/89190328/FPK-
Pismp-Sem-1-Pembentangan-10-Banding-Beza-Teori-Pembentukan-
Kurikulum-Berdasarkan-Model-Objektif-Model-Proses