Anda di halaman 1dari 6

PERSAMAAN HADITS, SUNNAH, KHABAR, DAN ATSAR

SUNNAH
“Segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW., selain Al-
Secara etimologis, sunnah berarti perjalanan yang pernah ditempuh.Dalam qur’an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun
istilah Arab, sunnah berarti “preseden” yang kemudian ditiru orang lain, taqrirnya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan
apakah sezaman atau sesudahnya; tidak dipersoalkan apakah sunnah itu hukum syara”
baik atau buruk. Dalam bahasa Eropa sunnah diartikan dengan “tradition” Ulama Fiqh, memandang sunnah ialah “perbuatan yang dilakukan
atau “adat istiadat dalam bahasa Indonesia dalam agama, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardlu.
Atau dengan kata lain sunnah yang merupakan antonim dari
Sunnah menurut istilah muhadditsin (ahli-ahli hadits) wajib adalah suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan,
pengertiannya sama dengan pengertian hadis, ialah dan tidak dituntut apabila ditinggalkan

Berkaitan dengan pengertian dari sudut kebahasaan ini,


Rasul saw. Bersabda:
“Segala yang dinukilkan dari Nabi SAW., baik berupa perkataan,
perbuatan, maupun berupa taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, ِ ‫َم ْن َد َّل َعل َى َخيْ ٍر َفل َُه ِمث ُْلَٔا ْج ِر ف‬
‫َاعلِ ِه‬
perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW.,
dibangkitkan menjadi Rasul, maupun sesudahnya” “Barangsiapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka
Pengertian sunnah menurut Ushul Fiqih adalah : baginya seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan
itu”. (HR. Muslim).
ATSAR KHABAR
A K
Atsar (‫ ) اـألثـر‬secara bahasa berarti Baqiyyatu Asy- Khabar menurut bahasa adalah warta berita
Syaii’ (‫ي‬ ‫بــ لاـش ء‬ ‫ ) قيـة‬yang berarti sisa dari sesuatu, yang disampaikan dari seseorang, jamaknya:
atau jejak. Adapun secara istilah, atsar adalah : “Akhbar”. Secara istilah menurut ulama hadits
‫حا ِبي أ َ ْو التّ َا ِب ِعي‬
َ ‫الص‬ ‫َما أ ُ ِضيْ ُ ِإ‬
َ ّ ‫فل َى‬ merupakan sinonim dari hadits yakni. segala
yang datang dari Nabi, sahabat dan tabi’in.
Segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat
atau tabi’in Keduanya mencakup yang marfu’, mauquf,
Menurut isilah ada dua pendapat: pertama, dan maqtu’.
atsar sinonim hadits: kedua atsar adalah Contoh seperti perkataan Ali bin Abi Tholib r.a:
sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat
(mawquf) dan tabiin (maqthu), baik perkataan
maupun perbuatan. )‫الصل َا ِة (رواه ابوداود‬
َ ّ ‫الس َّر ِة ِفى‬
ُ ‫ت‬ ْ ‫السن َّ ِة َو ْض ُع الْك ّ َِف َت‬
َ ‫ح‬ ُ ‫ِم َن‬
Contoh seperti perkataan tabi’in, yaitu Ubaidillah Ibn Abdillah “Termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di
ibn Uthbah ibn Mas’ud sebagai berikut:
bawah pusar sewaktu melakukan shalat”. (HR.
ٍ ‫خ ْطبَ ِة ِت ْس َع تَكْبِيْ َر‬
‫ات(رواه‬ َ ‫جلِ ُس‬
ِ ْ ‫عل َى ا‬
ُ ‫لمنْب ِِر قَبْ َلاْل‬ َ ‫السن َّ ُة ا َ ْن يُك َبّ َِر اْالِ َما ِم ي َ ْو َم اْال َْض‬
ْ َ‫حى حٍ يْ َن ي‬ ُّ Abu Dawud)
)‫البيهقى‬

Menurut sunnah hendaklah imam bertakbir pada Hari Raya
Fitri dan Hari Raya Adha sebanyak sembilan kali ketika duduk
di atas mimbar sebelum berkhutbah”. (HR. Baihaqi).
PERBEDAAN HADITS, SUNNAH, KHABAR, DAN ATSAR
S 01
Hadits terbatas pada perkataan, perbuatan, taqrir yang
01 bersumber dari Nabi SAW, sedangkan Sunnah segala yang
bersumber dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan,
taqrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalan hidupnya, baik
sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.

03
02 Perbedaan hadis dan sunnah, jika penyandaran sesuatu
HADITS kepada Nabi walaupun baru satu kali dikerjakan bahkan
DAN masih berupa azam menurut sebagian ulama disebut hadis
bukan sunnah. Sunnah harus sudah berulang kali atau
SUNNAH 04 menjadi kebiasaan yang telah dilakukan Rasul

03 Hadis menurut sebagian ulama ushul fiqih identik dengan


sunnah qauliyah saja, karena melihat hadis hanya berbentuk
perkataan sedangkan sunnah berbentuk tindakan atau
perbuatan yang telah mentradisi
PERBEDAAN HADITS, SUNNAH, KHABAR, DAN ATSAR
K 01
Khabar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan
01 kepada selain Nabi SAW., Hadits sebagai sesuatu yang berasal
atau disandarkan kepada Nabi SAW.

03
02 Tetapi ada ulama yang mengatakan Khabar lebih umum
HADITS daripada Hadits, karena perkataan khabar merupakan segala
DAN yang diriwayatkan, baik dari Nabi SAW., maupun dari yang
selainnya, sedangkan hadits khusus bagi yang diriwayatkan
KHABAR 04 dari Nabi SAW. saja.

03 Contoh dari khabar ialah berita-verita umat terdahulu, para


Nabi, dan lain-lainnya. Misalnya Nabi Isa as berkata.....Nabi
Ibrahim as berkata.... termasuk pada khabar bukan hadits.
Jadi setiap hadits adalah khabar tetapi tidak sebaliknya.
PERBEDAAN HADITS, SUNNAH, KHABAR, DAN ATSAR
A 01
Jumhur ulama berpendapat bahwa Atsar sama artinya
01 dengan khabar dan Hadits. Ada juga ulama yang berpendapat
bahwa Atsar sama dengan Khabar, yaitu sesuatu yang
disandarkan kepada Nabi SAW., sahabat dan tabi’in

03
02 Menurut ahli hadits, atsar adalah sesuatu yang disandarkan
HADITS kepada Nabi (marfu’), para sahabat, dan ulama salaf.
DAN Sementara Fuqagha khurasan membedakannya, atsar adalah
berita mawquf, sedangkan khabar adalah berita marfu
ATSAR 04

03
atsar lebih umum daripada khabar.
Hadits dan Sandaran Aspek dan Sifatnya KESIMPULAN K
sinonimnya spesifikasinya

Hadits Nabi Perkataan (Qauli), Lebih khusus dan


RANGKUMAN PERBEDAAN
perbuatan (Fi’li), dan sekalipun dilakukan sekali DAN SINONIM
persetujuan (taqriri)

HADITS
Sunnah Nabi dan para Perbuatan (fi’li) Menjadi tradisi

Khabar
sahabat
Nabi dan Perkataan (Qauli), Lebih khusus
SUNNAH
selainnya perbuatan (Fi’li),

Atsar Sahabat dan Perkataan (Qauli), umum KHABAR


tabiin perbuatan (Fi’li),

DAN ATSAR

Anda mungkin juga menyukai