Anda di halaman 1dari 21

Mohammad Syukor Mohammad Ghulam

Mohd Shafiee Ali


Jalaluddin Tajuddin
Kamarulzaman Abd Ghani
Mohd Isa Hamzah

(Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia)


1. PENGENALAN
(Tajul Ariffin Noordin 1993)
Peranan pendidikan dalam membina tamadun manusia;
Warisan pendidikan secara
talaqqi & Musyafahah
(Abd Halim 1987; Norasikin, 2005; KPM 2008)
2. Definisi Pendidikan
Anwar Ibrahim (1986) dalam Tajul Ariffin Noordin
(1993),
1. Tujuan pendidikan untuk;
a. menimba ilmu pengetahuan
b. membentuk insan (baik, adab sopan, berakhlak
tinggi)
2. Tanpa disiplin dan moral = bukan ilmu.
Tajul Ariffin Noordin (1993)
ilmu yang bersifat menyeluruh dan bersepadu.
proses perlaksanaannya memerlukan kelembutan dan
kebijaksanaan yang tinggi.
dibina kesepaduan ilmu (integrasi di antara ilmu
pengetahuan menerusi akal dengan ilmu wayhu iaitu
dari al-quran dan hadis)
Abdul Rahman Abdullah (2007)
proses memasukkan sesuatu (ilmu) kepada manusia,
atau
proses melatih dan membangun seluruh bakat dan
potensi manusia dari segi jasad, akal dan emosi.
yakni perkembangan individu manusia sepenuhnya.
Al-Jamali dan Al-Syaibani (Abdul Ghani 1984 &
Abdullah Ishak 1995);
membina atau membentuk keperibadian yang
sempurna
dalam berbagai aspek yang berhubung dengan
jasmani, rohani, akal. akhlak, amalan dan sosial
supaya dapat mengabdikan diri kepada Allah bagi
mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat
3. Definisi Pendidikan Islam
Abdul Halim El-Muhammady, 1987 & 1994. Ahmad Fauzi &
Ahmad Tarmizi, 1998;
 proses mendidik, membentuk serta melatih individu
manusia dalam berbagai-bagai aspek
 sama ada akal, rohani, emosi dan fizikalnya
berasaskan sumber wahyu, al-Quran dan Sunnah serta
sumber-sumber ijtihad lain
untuk melahirkan manusia yang seimbang dan
bertanggungjawab terhadap Allah, manusia dan alam
semesta
bagi memenuhi tanggungjawab sebagai khalifah di muka
bumi.
4. Pengenalan Ringkas
Khulafa’ Al-Rasyidin
Pemerintahan Khulafa’ al-Rasyidin dari tahun 11H (632M)
hingga 41H(661M). (Abdullah Ishak, 1995)
 Dipimpin oleh empat orang sahabat Rasulullah; Abu
Bakar al-Siddiq, Umar al-Khattab, Uthman bin Affan dan
Ali bin Abi Talib. (Zawawi 1984).
 Mewarisi risalah Rasulullah s.a.w. dan menyambung
usaha-usaha yang telah diatur dan disusun oleh baginda
(Zawawi 1984).
 Bertindak sebagai Ulu al-Amr yang memelihara
kestabilan dan keselamatan negara.
Memperkembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan
Islam. (Abdullah Ishak, 1995)
5. Pendidikan Islam Di Zaman
Khulafa’ Al-Rasyidin
Pusat pendidikan Zaman Rasulullah s.a.w. adalah di
Madinah dan Makkah.

Pusat pendidikan Zaman Khulafa’ Al-Rasyidin


tersebar di bandar besar Basrah dan Kufa, Damsyik
dan Palestin dan Madrasah Fustat (Mahayudin 2005).
6. Objektif Pendidikan
Objektif pengajaran Pendidikan Islam di zaman
Khulafa’ Al-Rasyidin sama dengan objektif pengajaran
di zaman Rasulullah s.a.w. iaitu membentuk sahsiah
Islamiyah yang tulin untuk menegakkan Islam sebagai
agama Allah yang suci.
(Zawawi, 1984 & Mahayudin, 2005)
7. Isi kandungan / Sukatan
pelajaran pendidikan islam
Sama dengan isi kandungan yang terdapat pada
zaman Rasulullah s.a.w. iaitu wahyu dari Allah (al-
Quran & Hadis).
Pertambahan ilmu yang ada ketika zaman Khulafa’ al-
Rasyidin yang berkaitan ilmu Islam ialah;
tafsir al-Quran, Tauhid, Fekah, Ilmu Mantiq, Bahasa
Arab, sajak, syair yang berunsur pendidikan, Ilmu
Fizikal (memanah, menunggang kuda, bermain
pedang dan ilmu mempertahankan diri) untuk
menegakkan dan menyebarkan Islam serta
menghafaz dan mengingat beberapa surah.
Pelajaran yang dijadikan tumpuan utama ialah
tauhid, fekah, hadis, Al-Quran, dan Ilmu Mantiq.
Khalifah Umar menggalakkan umat Islam belajar
Bahasa Arab, penghasilan sajak dan syair yang
berunsur pendidikan (Norliyana, 2007)
Mata pelajaran yang belum ada di zaman Khulafa’ al-
Rasyidin ialah ilmu hadis, sejarah, ilmu alam, ilmu
pendidikan, karangan, ilmu sains, kimia dan
perubatan kerana ia wujud di zaman Umaiyah
(Suffian Abdul Rahman 1983).
8. Sumber Pendidikan Islam
Zaman Rasulullah  Abu Bakar :
Al-Quran, As-Sunnah Ijtihad Sahabat (Mahmood
Zuhdi, 1992)

Zaman Khalifah Umar, Uthman & Ali:


Al-Quran, As-Sunnah Ijtihad Sahabat
menerima ilmu dan tamadun dari sumber luar yang
tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan As-
Sunnah (tamadun dari Parsi)
9. Institusi Pendidikan:
Institusi Masjid
Masjid didirikan di setiap wilayah yang ditakluki
sebagai pusat pendidikan dan tempat ibadah muslim
(Abdullah Ishak 1995 & Hassan Langgulung 1996)
Masjid juga memainkan peranan penting dalam
pembentukan perpaduan ummah (Al Buti. 1997)
Berfungsi sebagai pusat perkembangan ilmu
pengetahuan di samping fungsi-fungsi lain, pusat
kegiatan kesusasteraan dan persuratan Islam, pusat
kegiatan sosial, tempat perisytiharan, tempat keadilan
dah kehakiman, penggerak Baitul Mal negara serta
tempat para musafir bermalam (Mohd Mokhtar 2003).
Berkembang pesat sebagai pusat pendidikan
(Nasruddin Yunos & Mohamad Taha 2003)
Masjid menjadi insitusi pengajian yang melahirkan
cerdik pandai Islam dalam setiap bidang kehidupan
dan tempat menyemai dan menyuburkan iman.
(Haron Din. 2007)
Institusi Suffah
Shalaby (1976);
Suffah ialah ruang atau bangunan yang dibina
bersambung dengan masjid.
Berperanan sebagai sebuah sekolah kerana aktiviti
pengajaran dijalankan secara sistematik dan teratur.
Antara masjid yang mempunyai institusi Suffah ialah
Masjid Nabawi di Madinah.
 
Abdullah Ishak (1995);
Suffah dapat dianggap sebagai sekolah atau madrasah
berbentuk formal yang terulung dalam pendidikan Islam.
Institusi Kuttab
Dibina bersampingan dengan masjid kerana masjid
terlalu ramai pelajar.
Guru mengajar secara sukarela.
Institusi Kuttab sejak sebelum kedatangan Islam lagi,
tetapi tidak mendapat perhatian masyarakat Jahiliyah
Arab (Shalaby, 1976. Rosnani Hashim, 1988)
Kanak-kanak dan orang yang baru masuk Islam diajar
pada peringkat kuttab ialah belajar membaca dan
menulis, membaca al-quran dan menghafalnya serta
belajar asas agama islam (Mahayudin 2005).
10. Aktiviti Pendidikan Islam
11. Tenaga pengajar
Guru pakar mengikut bidang masing-masing. (Suffian
Abdul Rahman 1983).
Tugas guru yang dilantik ialah untuk membimbing pelajar
membaca, menulis dan memahami isi Al-Quran.
Para guru diberi ganjaran.
Pakar dalam bidang al-Quran seperti pengkaji hadis dan
perundangan Islam dilantik (Mohd Rashad 2006).
Ulama dan muballigh dihantar ke seluruh wilayah
kekuasaan Islam (Shibli 1981) dan wilayah baru (Norliyana
2007).
Ramai para pejuang (tentera) menjadi tenaga pengajar
(Norliyana 2007).
12. Rumusan
1. Pendidikan Islam di zaman Khulafa’ Al-Rasyidin;
a. merupakankesinambungan agenda pendidikan yang telah
diletak acuannya oleh Rasulullah sendiri.
b. dilaksanakan mengikut kredibiliti dan kebijaksanaan
pemerintah ketika itu.
 c. dijalankan secara sistematik dan teratur
 2. Pergolakan politik yang terjadi di zaman tersebut
tidak menjejaskan perkembangan ilmu dan
pendidikan Islam.
 3. Kejayaan mereka telah berkembang pesat dan
berlanjutan sehingga ke hari ini.