Anda di halaman 1dari 9

PENDEKATAN

PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN MORAL
Penjelasan
Nilai
• Pendekatan penjelasan nilai membimbing pelajar menyedari dan kenal pasti tentang
perasaan dan nilai peribadi dan orang lain sertai berkomunikasi secara terbuka nilainya
kepada orang lain.

• Pendekatan ini melibatkan penggunaan pemikiran rasional dan kesedaran emosi diri
dan orang lain dalam pembentukan sesuatu set nilai peribadinya.
Cara melaksanakan pendekatan penjelasan nilai merangkumi tiga proses
menjelaskan nilai kendiri seseorang individu
seperti yang berikut :

• I Proses memilih :
(i) memilih secara bebas.
(ii) dari pelbagai pilihan yang sedia ada.
(iii) menimbangkan kesan-kesan ke atas setiap pilihan.

• II Proses menghargai :
(iv) mengharagi setiap keputusan yang telah diambil.
(v) menyatakan secara terbuka.
• III Proses bertindak :
• (vi) bertindak ke atas keputusan yang telah diambil.
• (vii) sentiasa mengamalkan nilai yang dipilih secara berterusan dalam
kehidupannya.
Penyelesaian
Konflik
1. Kompetisi : Penyelesaian konflik dimana satu pihak mengalahkan atau
mengorbankan yang lain. Penyelesaian ini menekankan bahawa hanya satu orang /
kelompok yang menang tanpa mempertimbangkan yang kalah.

2. Akomodasi : Penyelesaian konflik yang memberikan keseluruhan penyelesaian


pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri.
Mengakomodasi permasalahan dan memberi kesempatan orang lain untuk menang.

3. Kompromi : Saling memberi dan menerima. Berfikiran moderat, tidak lengkap,


tetapi memuaskan. Saling menyedari dan sepakat tentangkeinginan bersama.
4. Kolaborasi : Usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua-dua pihak,
dengan pendekatan pemecahan masalah yang memerlukan integrasi dari kedua
pihak. Kedua-dua unsur yg terlibat menentukan tujuan bersama dan
bekerjasama mencapai tujuan.

5. Avoidance : Menyangkut ketidakpedulian dari kedua kelompok. Keadaan ini


menggambarkan kepentingan atau mengacuhkan kepentingan kelompok lain.
Menghindar, tidak mahu menyelesaikan, bila konflik membahayakan.
TERIMA KASIH