Anda di halaman 1dari 11

Teks Crita Cekak

KOMPETENSI DASAR :

Menelaah teks cerita cerkak


INDIKATOR

Siswa dapat menyebutkan unsur –unsur insintrik


cerita cerkak
Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur insintrik yang
terdapat didalam crita cerkak
“ Sing nandur bakal ngunduh “
TUJUAN PEMBELAJARAN

Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur insintrik


dalam crita cerkak.
Setelah melakukan diskusi siswa dapat mengetahui
unsur – unsur insintrik cerkak yaiku : tema, alur,
panokohan watak , latar dan amanat yang terkandung
dalam cerkak “ Sing nandur bakal ngunduh “
Kedadeyan ,paraga,lan konflik iku sawijining unsur
pokok crita ,lan katelune kanthi nyawiji diarani plot
utawa alur. Kanthi mangkono crita iku kudu duwe alur
Semanten ugi cerita cekak ,ugi dumadi saka urutan
sawijining kedadeyan utawa prastawa, kang nyata
utawi fiktif
Cerkak iku tuturan kang ngandarake sawijining
prastawa utawa kedadeyan ,umume ,awujud
lelakon cerkak kang wose cerita munjerake
sawijining paraga.
Cerkak yaiku crita gancaran kang ngandhut
prastawa kang ora dawa lan ora akeh alur critane.
Unsur-unsur kang ambangun cerita iku ana loro yaiku:
1. Unsur Intrinsik
unsur intrinsik yaiku unsur-unsur kang ambangun
cerita saking nglebet cerkak:
a. Tema iku minangka ide pokok utawa masalah
ingkang ndhasari lakuning crita
b. Paraga inggih punika ngambarake karakter
kangge paraga / pelaku.
Paraga saged dipun mangertosi karakter saking
tumindhakipun ,ciri fisik,lingkungan lan sapiturute
 mila saking menika paraga saged kaperang dados
tiga yaiku :
1) paraga baku utawa protagonis
2) paraga mungsuh utawa antagonis
3) paraga tambahan utawa tritagonis

 Watak yaiku tandha-tandha utawa sipat ingkang


dipun gadahi dening saben paraga sajroning cerita
tandha fisik : dhuwur, cendhek, lemu, kuru,lsp
Tandha sifat : grapyah, semanah, sumeh, galak,
bodho pinter lsp.
c. Latar (Setting) inggih menika panggenan, wekdal,
swasana ingkang wonten ing salebetipun cerkak.
Cariyos menika kedah cetha, wonten pundi
kadadosanipun, kapan kadadosanipun saha swasana
sarta kahanan menika kadadosan.
 Latar kang awujud papan : sawah, kebon, pasar,
dalan, sekolahan,lsp
 Latar wektu : esuk, awan,wengi
d. Alur/plot yaiku urut-urutane kedadeyan sajroning cerita
kasebut wiwitan nganti pungkasan.
 alur punika wonten tiga perangan:
Alur Maju inggih menika reroncening kedadosan ingkang
urutanipun manut kaliyan urutaning wekdal kadadosan
ingkang wonten ing cariyos utawi cariyosipun tansah
lumampah majeng.
Alur Mundur inggih menika reroncening kedadosan
ingkang urutan kadadosanipun boten miturut urutan
wekdal kadadosan utawi cariyos ingkang lumampahipun
mundur.
Alur campuran inggih menika campuran antawisipun alur
maju kaliyan alur mundur
e. Amanat yaiku pesen utawa piweling saka pangripta kang ana
sajroning cerita katujoake dhumateng para pamiyarsa utawa
marang para pamaca.