Anda di halaman 1dari 40

H.

Mas’oed Abidin
bin H.Zainal Abidin bin Abdul Jabbar Imam Mudo

Lahir : 11 Agustus 1935 di Koto Gadang, Bukittinggi


Jabatan : Ketua Umum Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumbar,
Wakil Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)
Perwakilan Sumbar di Padang, Ketua MUI Sumbar Membidangi
Dakwah, Sekretaris Dewan Pembinan ICMI Orwil Sumbar.
Direktur Eksekutif PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan
Minangkabau) Sumbar.
Alamat : Jalan Pesisir Selatan V/496 Siteba Padang (KP - 25146),
Fax/Telepon 52898, Tel: 58401
Web-site : http://www.masoedabidin.web.id
Mail to : masoedabidin@yahoo.com
masoedabidin@hotmail.com
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 1
Fungsi Harta
dalam Islam
oleh
H. Mas’oed Abidin

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 2


َّ َ
‫ن‬
ْ َ ِ ‫م‬ ‫ه‬ ‫الل‬ َ ِ َ َ ُ ُ ْ َ َ ّ ‫إِن‬
‫د‬ ‫ج‬ ‫سا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ما‬
َ َ ْ ْ َ ّ
‫م‬
َ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫أ‬ ‫و‬
َ ِ ‫خر‬ ِ ‫ل‬ ‫ا‬ ِ ْ َ َ ِ ‫ن بِالل‬
‫م‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ه‬ َ ‫م‬ َ ‫ءَا‬
‫م‬
ْ َ َ ‫ل‬ ‫و‬ َ ‫ة‬ ‫ا‬َ ‫زك‬ َ ّ ‫ال‬ ‫ى‬ َ ‫َات‬ ‫ء‬ َ ‫و‬ َ ‫ة‬ ‫ل‬َ َ
‫ص‬ ّ ‫ال‬
َ ِ ‫سى أولَئ‬ ُ َ َ ّ َ ّ
‫ك‬ َ َ َ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ل‬ ِ‫ش إ‬ َ ‫خ‬ ْ َ‫ي‬
‫ن‬ ‫مهْتَدِي‬ ْ ‫ن ال‬ mesjid-mesjidُ Allah ialah َ
ُ kepada َ ‫م‬ ِ dan‫وا‬hariُ ‫ون‬kemudian, ‫ن يَك‬ ‫ أ‬tetap
ْ serta
Hanyalah yang memakmurkan orang-
orang yang َ beriman Allah
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada
siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang
diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat
petunjuk. (Al-Taubah:9:18)
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 3
Harta (‫(مال‬

Islam mempunyai konsep tersendiri


terhadap “harta”, berbeda dengan
konsep harta (property) menurut
pengertian orang-orang non muslim.
Begitupun terhadap pengertian
“pembangunan” menurut Islam juga
berbeda daripada Barat.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 4
Pembangunan adalah
untuk keadilan, untuk
menjadikan kehidupan
manusia dan usahanya
bermanfaat serta bernilai
kepada masyarakat
08/16/08
umum.
H. Mas'oed Abidin 5
Pengertian
Pengertian harta menurut Islam
sekurang-kurangnya mempunyai 2 ciri
utama:
• Benda yang dapat disimpan dan dikumpul,
dalam artian boleh dijadikan hak milik.
• Benda yang dapat diambil faedahnya dan
memberikan manfaat

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 6


Baitulmal bertujuan
memajukan dan
mengukuhkan kedudukan
ekonomi dan sosial
masyarakat Islam serta
memelihara kesucian agama
Islam di tengah-tengah
masyarakat.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 7
Tujuan Baitulmal
• Membangun syiar Islam
• Memberikan kemudahan dan faedah bagi
ummah Islam
• Membantu pembangunan ekonomi dan sosial
ummah
• Membasmi kemiskinan
• Menyediakan kemudahan agama dan
pendidikan ummah
• Membantu dalam kegiatan amanah
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 8
Potens i Z aka t
Indones ia
Umat Islam Indonesia dengan
jumlahnya yang mayoritas, sebenarnya
merupakan potensi yang sangat besar
bagi zakat. Namun, selama ini potensi
ini belum dimanfuatkan dan dikelola
secara terpadu dan optimal.

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 9


Potensi ini nampak dalam bentuk rezeki
dan nikmat yang terlihat dengan banyaknya
pembangunan fisik, jalan-jalan tol, gedung-
gedung tinggi, supermarket dan mall di kota-
kota besar, perumahan-perumahan baru,
mobil-mobil bagus banyak dijumpai di jalan
raya. Pabrik-pabrik dan perusahaan besar
yang dibangun di mana-mana, baik di Jawa
maupun luar Jawa.

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 10


Potensi ini dapat menjadi kekuatan yang
dahsyat, namun juga bisa menjadi bencana apabila
tidak menyadari rumbu-rambunya dan kurang
pandai-pandai memanfaatkan dan mengelola dengan
benar sesuai ketentuan Allah SWT.
Keadaan negara yang terpuruk mengindikasikan
kepada setiap pribadi manusia Indonesia, selaku
khalifah Allah yang diberi tugas memakmurkan
dunia, bahwa kelihatannya ada sesuatu yang kurang
benar dalam mengelola alam dan lingkungannya
serta dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang telah
diperolehnya.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 11
Lahirnya Undang-Undang Zakat yaitu UU
No. 38 tahun 1999 justru terjadi pada saat negara
dalam krisis. Hal ini bisa merupakan suatu rahmat
Allah SWT yang patut disyukuri.
Sebagai tindak lanjutnya, maka berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tanggal
17 Januari 2001 tetah dibentuk Badan Amil Zakat
Nasional atau BAZNAS yang ditugasi untuk
mengelola zakat secara nasional maupun
internasional dan mengkoordinir BAZDA (Badan
Amil Zakat Daerah) baik Propinsi, Kabupaten/
Kota dan Kecamatan.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 12
Perolehan Zakat
Pada dasarnya perolehan zakat akan berasal
dari 2 sumber, yaitu perorangan dan institusi
atau lembaga yang menurut asalnya dapat dari
dalam negeri maupun luar negeri.
Perorangan di dalam negeri dapat dilakukan
pengumpulannya dengan memanfaatkan lembaga
masjid yang merupakan pusat aktivitas umat
Islam, tetapi selama ini belum diberdayakan
secara optimal dan baru sebatas ibadah formal.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 13
Sedangkan dari institusi
atau instansi bisa
melalui departemen,
perkantoran dan
perusahaan.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 14
Menga pa Har us
Mem bay ar Z aka t
Allah SWT adalah Maha Suci dan Maha
Bersih. Maka manusia pun selaku makhluk yang
diciptakan-Nya dan ditetapkan sebagai wakil-
Nya di dunia dengan mengangkatnya selaku
khalifah, dalam menjalani hidup dan
kehidupannya harus dalam keadaaan bersih dan
suci.

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 15


Untuk itulah Allah SWT menetapkan
adanya rukun Islam yang merupakan kewajiban
dan harus dipatuhi oleh setiap manusia. Kelima
rukun Islam (Shahadat, Shalat, Zakat, Puasa dan
Haji)
Pada hakekatnya kelima
rukun Islam itu merupakan
sarana pembersih dan pensucian
bagi manusia.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 16
Dengan dapat mencapai kebersihan dan
kesucian yang ditetapkan oleh Allah,
diharapkan manusia dapat berkomunikasi
dengan Sang Penciptanya dan menjadi
manusia yang beruntung.
Zakat adalah bagian dari rukun Islam
yang harus dilaksanakan oleh setiap insan
muslim, sebagai sarana untuk mensucikan
harta dan diri atau jiwanya.

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 17


Sehingga dikenal ada 2 jenis zakat
yaitu zakat harta atau zakat maal
dan zakat fitrah.

... ‫م‬ُ ‫سك‬ ‫ف‬


ُ ‫ن‬َ ‫أ‬ ‫و‬ ‫م‬ُ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫مو‬ َ ‫أ‬ ‫ي‬ َ َ َ
ْ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ ‫ف‬ ‫ن‬
ِ ّ ُ ُْ ‫ل‬
‫و‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ت‬
(186 :‫)آل عمران‬
“Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap
hartamu dan dirimu”.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 18
Zakat Maal dan Zakat
Fitrah selain kewajiban
adalah ujian bagi setiap
muslim yang menyangkut
kepatuhan mereka dalam
memenuhi perintah
08/16/08
Allah.
H. Mas'oed Abidin 19
Penger ti an
Shadaqah, I nf ak
dan Zaka t
Pengertian shadaqah, infak dan zakat
memang beragam sesuai dengan sudut
pandang dari masing-masing
pemerhati. Namun, berdasarkan
penelitian dan pengkajian, sebenarnya

semuanya itu adalah shadaqah.


08/16/08 H. Mas'oed Abidin 20
ً َ‫صدَق‬
‫ة‬ َ ‫م‬ ْ ِ‫موَالِه‬ ْ ‫نأ‬ ْ ‫م‬ ِ ْ ‫خذ‬ ُ
ِّ ‫ص‬
‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫يه‬ّ ‫ك‬ ‫ز‬ ‫ت‬
َ َ َ ِ ْ ِ ِ َ ُ َ ْ ُ ُ ِّ ‫تُط‬‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ َ
‫م‬ َ
ْ ُ‫ن له‬ َ
ٌ ‫سك‬ َ
َ ‫صلت َك‬ َ َ ‫ن‬ َ ّ ِ‫م إ‬ْ ِ‫عَليْه‬َ
َّ
:‫م )التوبة‬ ٌ ‫ميعٌ عَلِي‬ ِ ‫س‬ َ ‫ه‬ ُ ‫وَالل‬
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
(103
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,
dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a
kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 21
Shadaqah merupakan
pengertian yang luas.
Shadaqah itu terbagi dua yang
bersifat tangible atau
material/fisik dan yang
bersifat intangible atau
nonfisik.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 22
Shadaqah
•Rukun/Zakat (diri/jiwa = zakat fitrah da
Tangible (harta = zakat maal)
(Materil) •Wajib (infak)
•Sunnah (shadaqah)

Shadaqah

•Tasbih, tahmid, tahlil & takbir


Itangible •Senyum, tenaga dll

(Non Materil)Membantu atau menolong orang kesusa
•Membuat Kebaikan/kebajikan
•Menahan diri dari kejahatan

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 23


Tangible
Shadaqah yang tangible tendiri dari yang rukun,
wajib dan yang sunnah. Shadaqah yang rukun
adalah zakat, terdiri dari dua yaitu berlaku atas
diri atau jiwa yang dikenal luas sebagai zakat
fitrah dan yang berlaku atas harta munusia
dikenal sebagai zakat maal atau zakat harta.
Shadaqah yang wajib itulah infak dan yang
sunnah itulah shadaqah.

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 24


Intangible
Shadaqah intangible meliputi minimal lima yaitu;
Pertama, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir.
Kedua berasal dari badan berupa senyum, tenaga
untuk bekerja dan membuang duri dari jalan dan
lain-lain. Ketiga, menolong atau membantu orang
yang kesusahan dan memerlukan bantuan.
Keempat, menyuruh kepada kebaikan atau yang
ma’ruf. Kelima, menahan diri dari kejahatan atau
merusak.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 25
Infak
Ada 2 golongan yang diwajibkan mengeluarkan
infaknya, yaitu:
Mereka yang sedang dalam kesempatan yang juga
diwajibkan untuk mengeluarkan infak, bagi golongan
ini dapat berlaku rumus seperti halnya zakat, yaitu
2½ % dari penghasilan.
Mereka yang dalam keadaan mampu atau dalam
kelapangan, berlaku rumus minimal 20% s/d 30%
dari penghasilannya dilkeluankan infaknya sampai
jumlah maksimal (100%).

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 26


Infaq harus dikeluarkan dari
rezeki setiap pribadi muslim
berdasarkan ketentuan yang
tencantum dalam Al Qur’an dan As
Sunnah. Dalam Al Qur’an sendiri
dinyatakan, bahwa infak harus
dikeluarkan dari hal-hal sebagai
berikut:
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 27
• Infak terhadap hasil usaha

َ َّ ُ َ
‫ن‬
ْ ‫م‬
ِ ‫قوا‬ ُ ‫ف‬ِ ْ ‫منُوا أن‬َ ‫ن ءَا‬
َ ‫يَاأي ّهَا الذِي‬
... ‫م‬ ‫ت‬
ْ ُْ َ ‫سب‬َ ‫ك‬ ‫ما‬
َ ِ َ ِّ ‫ط‬
‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ي‬َ
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik …. (Al-
Baqarah: 267)

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 28


• Infak dari yang dikeluarkan bumi

َّ ‫م‬ َ ّ ُ َ
‫ما‬ ِ َ‫ و‬... ‫منُوا‬ َ ‫ن ءَا‬َ ‫يَاأي ّهَا الذِي‬
... ‫ض‬ ‫ر‬ َ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ُ ‫ك‬َ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫جن‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ْ َ ‫أ‬
ِ ْ َ ِ ْ َ ْ َ
Hai orang-orang yang beriman … sebagian dari apa
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu… (Al-
Baqarah: 267)

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 29


• Infak terhadap harta (bagi mereka
yang menumpuk harta belum
sampai haul/nisab)
َّ
‫ه‬
ِ ‫ل الل‬
ِ ‫ما‬
َ ‫ن‬
ْ ‫م‬ِ ‫م‬ ْ ُ‫ وَءَاتُوه‬...
َ
ُْ ‫ال ّذِي ءَاتَاك‬
...‫م‬
“…berikanlah kepada mereka sebagian dari
harta Allah yang dikaruniakan-Nya
kepadamu …” (An-Nuur: 33)
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 30
• Infak dari Infak

َ َ
ْ ُ ‫قةٍ أوْ نَذَْرت‬
‫م‬ َ ‫ف‬ َ َ‫ن ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫م‬ْ ُ ‫قت‬
ْ ‫ف‬
َ ْ ‫ما أن‬َ َ‫و‬
َ َ ّ َ
...‫ه‬ ‫م‬ ‫ل‬
ُ ُ َْ َ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ن‬ ّ ِ ‫ن نَذْرٍ فَإ‬ ْ ‫م‬ ِ
Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja
yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya
Allah mengetahuinya. (Al-Baqarah:270)

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 31


• Infak dari Rezeki

‫م‬
ْ ُ ‫ه‬ ‫ا‬َ ‫ن‬ْ ‫ق‬ ‫ز‬
َ َ ّ ‫م‬
‫ر‬ ‫ما‬ َ ِ َ‫و‬...
‫ن‬
َ ‫قو‬ ُ ‫ف‬
ِ ْ ‫يُن‬
dan menafkahkan sebahagian rezki yang
Kami anugerahkan kepada mereka(Al-
(Baqarah: 3
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 32
• Infak dari Harta yang Dicintai

‫ما‬َّ ‫م‬
ِ ‫قوا‬ُ ‫ف‬ِ ْ ‫حتَّى تُن‬
َ ‫ن تَنَالُوا الْبَِّر‬ ْ ‫ل‬َ
َّ ِ ‫يءٍ فَإ‬
‫ن‬ ْ َ
‫ش‬ ‫ن‬ْ ‫م‬
ِ ‫قوا‬ُ ‫ف‬
ِ ْ ‫ن‬ ُ ‫ت‬ ‫ما‬ ُ
َ َ َ ّ ‫حب‬
‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ِ ُ‫ت‬
َّ
‫م‬ٌ ‫ه بِهِ عَلِي‬ َ ‫الل‬
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta
yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka
sesungguhnya Allah H.mengetahuinya.))Ali
08/16/08 Mas'oed Abidin
Imran: 92 33
• Infak dari Harta Apa Saja

َ َ
ْ ُ ‫قةٍ أوْ نَذَْرت‬
‫م‬ َ ‫ف‬ َ َ‫ن ن‬ ْ ‫م‬ ِ ‫م‬ْ ُ ‫قت‬
ْ ‫ف‬
َ ْ ‫ما أن‬َ َ‫و‬
َ َ ّ َ
...‫ه‬ ‫م‬ ‫ل‬
ُ ُ َْ َ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫الل‬ ‫ن‬ ّ ِ ‫ن نَذْرٍ فَإ‬ ْ ‫م‬ ِ
Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja
yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya
Allah mengetahuinya. (Al-Baqarah:270)

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 34


Memperhatikan ayat-ayat di atas, pada
dasarnya infak atau zakat dikeluarkan dari
penghasilan dan penghasilan yang diperoleh
itu berasal dari:
• Hasil pekerjaan
• Hasil bumi termasuk pertambangan, pertanian
dan lain-lainnya.
• Infak
• Warisan
• Pendapatan dari rampasan perang.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 35
Arti Pentingny a
Zaka t
‫ل‬ ِ َ
‫سائ‬ ‫ل‬ِ ‫ل‬ ٌ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ه‬ ِ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫مو‬ َ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫و‬
ِ ّ ّ َ ْ ِ َ ْ ِ َ
‫روم‬ ‫ح‬
ْ ‫م‬
َ ْ ‫ال‬ ‫و‬
ِ ُ َ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang


miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak
mendapat bahagian. (Adz Dzariyat:19)
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 36
Khulasah
Untuk membangun sistem zakat, maka
acuannya harus dari Al Qur’an dan As Sunnah
tentunya. Kenyataannya banyak dalam
pengelolaan zakat masih tidak mengacu kepada
Al Qur’an dan As Sunnah.
Yang sering tenjadi Al Qur’an dan As
Sunnah pun hanya dilihat sebagian-sebagian,
betapi tidak dilihat secara menyeluruh.
Akibatnya dalam pelaksanaannya zakat tidak
pernah optimal.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 37
Pembayaran zakat seyogyanya
dilakukan melalui Badan Amil
yang terkait dengan pemerintah
selaku ulil Amri. Pembayaran
zakat dilakukan dengan
memperhatikan kriteria yang
telah ditetapkan.
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 38
Sukses tidaknya
pengelolaan zakat sangat
bergantung kepada
pemahaman setiap pribadi
muslim mengenai zakat itu
sendiri dan sistemnya
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 39
‫الحمد لله رب‬
‫العالمين‬

‫‪08/16/08‬‬ ‫‪H. Mas'oed Abidin‬‬ ‫‪40‬‬