Anda di halaman 1dari 30

| 

 
a a


Ô 
Ô
  
Ô 
Ô  
Ô   

a
 
aa

Ô Introduction to JSP Technology :

Ô    


 
Ô    
  !"#

Ô $  $ 
    

Ô
 
aa

Ô [ifferences between servlets and JSP are:


Ô    
    %
$   
!"#
  

Ô  &   


 '    
     
 %$ $  
   $
  
 

D
 

Ô JSP Life Cycle is represented as shown:

 
 

Ô JSP life cycle methods are:

Ô jspInit():    (


Ô jspService(): '  
 
Ô jsp[estroy():  
 

Î
  

Ô The following code shows the sample structure of a JSP Page:

X " !"#
 
X )*+* 
X!"#

X!,-X""
, &X""
,X!,-
X%-.
X!/"     X!/
X "     -
+  
X + -)+ -012 
X!3X )! 01 X )# 01 X 
) 01 X!3
X%-.
X!"#


A
a a

a 

ë  
 

Ô The three components of a JSP page are:

Ô   
Ô   
Ô  

]
[

Ô     


   

Ô -  
Ô  -  
Ô  -  

Ô " &   


X directive attribute=´value´ 

ë
[

Ô The page [irective

Ô -    


 

Ô " &   


X page attribute_list 

½
[

Ô "    


  

Y  
 

language [   


 

extends [   

import    


  

session   


  session
  
 session 

½½
[

    01

Y  
 

£uffer  


   
  £uffer !"

autoFlush  


  # 
   
 $ 
 autoFlush 
isThreadSafe $ 
  
 

½a
[

    01

Y  
 

errorPage  #% 


 $ &'(

isErrorPage 


  
  
  isErrorPage 

contentType [) ) 


* +))*,#  
  contentType 
-

½Ô

[[

Ô The include [irective

Ô    


  
Ô   
 
Ô   

Ô " &    
X include file = ´URLname´ 

½D
 [

Ô The taglib [irective

Ô   


Ô  45 '   

Ô  &   
   
Ô " &     
X taglib uri=³tag_lib_URI´ prefix=´prefix´ 

½ 
 [

Ô "   


  

Y 
 

uri ( ([  

prefix [  


   

½Î
 JSP Scripting Elements


Ô ,   !"#

Ô    $ 
Ô [eclarations:   
-   
X and   
Ô Expressions:    "
 &  &   
X = expression 
Ô Scriptlets:   
  X  " & 
     
X Java code 

½A
 a 

Ô JSP Implicit Objects are:

Ô     


&  

Ô  

½]
 a 

Ô "    + 

  
 

application javax.servlet.Servlet   .


Context  & #
 . 

config javax.Servlet.Servlet '  


Config ServletConfig 

exception java.lang.Throwa£le ' $ 


 
 

½ë
 a 

Ô "    + 

  
 

out javax.servlet.jsp.Jsp '  JspWriter 


Writer  
JspWriter PrintWriter
 #
 
 

page java.lang.O£ject '   
  
 

session javax.servlet.http.Ht '  


tpSession HttpSession 

a
 a 

Ô "    + 

  
 

response javax.servlet.http.Ht '  


tpServletResponse HttpServletResponse  
 /)( 

request javax.servlet.http.Ht ' 0 


tpServletRequest HttpServletRequest 
   $ 
0

pageContext javax.servlet.jsp.Pag '   eContext 


 

  

Ô Classes of JSP API

Ô ",-
Ô " 
Ô " &

aa
a[

The Error[ata Class


Ô -  
Ô   $ ,  $ 
 
Ô Contains various methods, which are:
Ô getRequestURL(): 5 ' 45
 
 
Ô setServletName(): 5  
 
Ô getStatusCode(): 5  
 
Ô getThrowable(): 5 "&   

Ô The JspWriter Class


Ô   
Ô 5+    $ 
Ô Contains various methods, which are:
Ô 01
Ô 01
Ô 01
Ô  (01
Ô 01
Ô 01

aD
a


Ô The PageContext Class


Ô  &   
 
Ô  $ 
Ô 01
Ô 01
Ô 5' 01
Ô 501
Ô 01
Ô &01
Ô 01
Ô  01

 a
 

Ô Steps to Create a JSP Application


Ô Create a user interface using HTML:  
"  ' 
Ô Create a JSP page:   
' !"#
  $ 
 
Ô Package the user interface and JSP page: !"#

      
Ô [eploy the package you have created: - 
 03,,/61  
 
Ô Access the application using a Web browser:  
  


 

[  
 
ÔProblem Statement
Ô $ " % 0"%1 
   
   
    "  
 ! 
  $  
    $
     
  
  $
     
 
     
 $  

aA
a[

[  
 +ë ,
Ô Solution
Ô " $ 
/ 
 4 !"#

3   4 
7 , 4 
6   
8 -  
9   

a]
 

V