Anda di halaman 1dari 47

 Manusia belajar melalui berbagai-bagai

cara.
 Cara belajar dibahagikan kepada
mazhab behavioris, kognitif, sosial dan
humanis.
 Mazhab behavioris menganggap
pembelajaran sebagai perubahan dalam
tingkahlaku.
 Mazhab Kognitif menganggap
pembelajaran sebagai satu proses
dalaman yang tidak diperhatikan secara
langsung
 Mazhab Humanis menekankan
perbezaan individu dan kehendak sikap
dalam pembelajaran.
 Mazhab Sosial menganggap
pembelajaran meliputi aspek yang lebih
daripada tingkahlaku yang nyata.
Teori Pembelajaran Unsur Berkaitan Tokoh Psikologi

Behavioris Tingakahlaku, Pavlov


Pelaziman klasik Watson
(emosi) ,(tabiat) Guthrie
Pelaziman Operan, Thorndike
cuba-ralat dan
peneguhan Skinner

Kognitif Pemikiran, Celik akal, Koffka/Kohler,Br


(Gestalt) Penemuan, Kategori uner
pembelajaran, Resepi Gagne ,Ausuble
Sosial Prestasi Bandura
(neo behavioris) Pemodelan

Humanis Kemanusiaan Rogers


,Sempurna kendiri, Maslow
Keperluan asas dan
meta.
TEORI PEMBELAJARAN
BEHAVIORAL
 Pembelajaran sebagai satu perubahan dalam
bentuk atau frekuensi tingkahlaku.
 Dalam bentuk pendekatan behavioral,
tingkahlaku pelajar dinilai sebelum memulakan
pengajaran.
 Pembelajaran memerlukan penyususunan
(stimuli) rangsangan dalam persekitaran supaya
pelajar dapat respons dan diberi pengukuhan.
BEHAVIORIS
 PELAZIMAN KLASIK
Pembelajaran haiwan dan Manusia yang terhasil
daripada gerak balas automatik terhadap
sesuatu rangsangan yang mula-mula tidak
memberikan sebarang kesan.
 Behaviorisme adalah perhubungan antara
rangsangan (R) dengan gerak balas (G)
 Tingkahlaku adalah gerakbalas yangnyata dan
dapat diramalkan.
Jadual: Pelaziman klasik Pavlov
Sebelum Proses Selepas
pelaziman pelaziman pelaziman
Rangsangan tak Eksperimen Rangsangan tak terlazim
terlazim 2.Bunyi loceng (makanan)
(Makanan) 3.Tunggu sementara
4.Diberikan makanan
Gerak balas tak 5.Proses berulang-ulang Gerak balas tak terlazim
terlazim (perembesan)
(perembesan)

DAN
TETAPI
Rangsangan Terlazim
Rangsangan
neutral (bunyi loceng)
(bunyi loceng)
Gerak balas terlazim
Tiada gerak balas (perembesan)
(tiada
perembesan)
Pavlov mengenalpasti 3 proses lain,

1.  Generalisasi
•      Anjing juga akan mengeluarkan air liur sebagai
respons pada bunyi dan juga bunyi yang hampir
sama.
2.  Diskriminasi
•      Anjing respons pada 1 atau 2 ‘tone’ dengan
memastikan makanan diberi selepas 1 ‘tone’.
3.Pemunahan
•      Rangsangan lazim diberi conyohnya bunyi tapi
tidak diikutidengan makanan.
•      Gerak balaslazim (salivating) semakin tiaadan
akhirnya hilang terus.
Guru memberi pujian Murid gembira
(rangsangan tak terlazim) (Gerak balas tak terlazim)

Pelaziman

Kehadiran guru Murid gembira
(rangsangan terlazim) (gerak balas terlazim)
IMPLIKASI PADA GURU
Kemungkinan reaksi emosi seseorang kepadapelbagai situasi
mungkin dipelajari melalui pelaziman lazim.

Contohnya:
Seseorang merasa gementar apabila melihat guru
disiplin. Mungkin sebelum ini dia telah melakukan kesalahan
dan telah didenda. Ini menyebabkan ia takut. Pembelajaran
tetang emosi, sikap, idea dapat dipelajari disekolah.
Kadang-kadang pembelajaran emosi dapat menganggu
pembelajaran akademik.
Ahli psikologi pertama menggunakan perkataan
“behaviorisme”.
Sangat dipengaruhi model pelaziman klasik Pavlov.
Perbezaan antara manusia ialah pengalaman.
Pengalaman yang baik boleh diubah menjadi pengalaman
yang buruk
Rangsangan yang didedahkan dan jenis gerak balas akan
mempengaruhi pengalaman pembelajaran murid.
Watson ‘Little Albert Experiment’
Menggambarkan kuasa pelaziman (conditioning)

Albert - 11 bulan – tidak menunjukkan sebarang rasa takut


pada seekor tikus putih. Semasa pelaziman Albert hendak
mengambil tikus, bunyi pemukul diketuk pada besi. Kesannya
Albert terkejutdan terjatuh.keadaan itu diulang berkali-kali.
(tikus putih dan berbunyi pemukul).
Akhirnya eksperimen menunjukkan Albert memberi reaksi
emosional terhadap tikus contohnya takut pada tikus, anjing,
arnab. Selepas diuji lagi ia menunjukkan reaksi emosi yang
sederhana.
Kesimpulannya,
Pelaziman boleh melahirkan reaksi emosional.
Pembelajaran (melalui perkaitan) berlaku melalui
padanan sekali sahaja antara rangsangan dengan
gerak balas, padanan tidak perlu diulangi.
Mentakrif pembelajaran sebagai pembentukan
tabiat.
Tabiat dapat dimusnahkan (tidak diingini) dan
diganti (diingini)
 Manusia belajar menggunakan kaedah cuba
dan ralat.
 Ganjaran dan denda dua faktor penting bantu
pembelajaran manusia.
 Pembelajaran manusia berlaku mengikut
hubungan antara rangsangan dan gerak
balas.
 Motivasi, ganjaran dan denda amata penting
dalam proses pembelajaran.
 Beliau mengemukakan teori perikatan dikenali
sebagai Teori R-G.(Rangsangan dan Gerak
balas)
 Teori R-G menjadi asas tiga hukum Thorndike
iaitu :
 Hukum Kesediaan (HK),
 Hukum Aneka Gerak Balas (HAGB) dan
 Hukum Latihan dan Hukum Kesan.(HL&K)
ImplikasiTeori Thorndike dalam
Pengajaran-Pembelajaran
· Untuk meningkatkan tahap kesediaan belajar, guru
harus menggunakan motivasi yang sesuai.
· Mengukuhkan pertalian antara rangsangan dan gerak
balas pelajar dengan membanyakkan aktiviti latihan,
ulangkaji, aplikai, serta pengukuhan dalam keadaan yang
menyeronokan.
· Memberi ganjaran atau peneguhan untuk respons atau
gerak bala yang betuldaripada pelajar.
· Memberi peluang kepada pelajar untukmenikmati
kejayaan dalam pembelajaran mereka.
 Menurut Skinner (1953) kajiannya
menunjukkan pelaziman operan
organisma bertindakbalas terhadap
persekitaran dalam proses pembelajaran
 Pelaziman operan meningkatkan
kebarangkalian pengulangan sesuatu
gerak balas.
 Peneguhan biasanya dapat
menambahkan kebarangkalian gerak
balas yang akan berlaku.

SEBELUM PELAZIMAN  : Keadaan dalam bilik darjah
Berbagai-bagai gerak balas (pelajar)
Membaca buku Berbual-bual Berinteraksi
Komik dengan kawan dengan guru
Membaca kerja Bermain
lain dengan sesuatu

Terdapat pelbagai gerakbalas yang ditunjukkan oleh pelaajr terhadap pengajaran guru

PROSES PELAZIMAN

Gerak balas Ganjaran


Berinteraksi dgn guru Guru senyum,
puji dan beri
/tunjuk kasih
sayang
SELEPAS PELAZIMAN

Rangsangan Gerak balas

Guru sedang Berinteraksi


mengajar dengan guru
(menumpu
terhadap
pelajaran)
Peneguhan mengakibatkan gerak balas berlaku dengan
lebih kerap

Rajah: Pelaziman operan dalam bilik darjah


 PERHUBUNGAN:  RUMUSAN:
Pembelajaran melalui Pelaziman operan
pertalian. dapat dilaksanakan
 PELAZIMAN melalui:
KLASIK:Menghasilka  Peneguhan diberi
n gerak balas pada tingkahlaku
automatik dengan positif.
rangsangan baru  Berikan peneguhan
 PELAZIMAN yang banyak untuk
OPERAN:Mencuba memelihara
gerak balas baru kesinambungan
tingkahlaku itu.
TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF
 Diaplikasikan kepada fenomena seperti
pembelajaran konsep,pemikiran, taaklukan,
penyelesaian masalah, pemindahan,
pembelajaran kemahiran yang kompleks
(greeno, Collins, Resnik, 1996, Mayor &
Wittrock, 1996).
 Prinsip pembelajaran kognitif menerangkan
bagaimana pelajar menerima, memproses,
menyimpan dan mencari maklumat dalam
memori (Ertmer & Newby, 1993).
 Lebih menumpukan kepada apayang pelajar
‘tahu’dan ‘bagaimana’ mereka mengetahuinya.
 Pembelajaran satu proses yang aktif
 Pelajar ada kebolehan mental utk mengelola,
menyimpan dan mengeluarkan semula segala
pengalamannya.
 Pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada
senantiasa menentukan apa-apa yang akan
dipelajari, diingati dan dilupakan.
 Koffka, Kohler, Bruner, Gagne dan Ausubel ahli-
ahli psikologi pendidikan yang berpengaruh dan
terkemuka terhadap teori pembelajaran kognitif.
 Kajian Kohler menunjukkan pembelajaran
yang kompleks berlaku semata-mata
melalui cuba ralat.
 Manusia juga mempunyai kebolehan
mental yang istimewa disebut celik akal
yang membolehkan mereka memperoleh
pembelajaran dan menyelesaikan
masalah yang kompleks.
 Teori Piaget berasaskan anggapan bahawa
perkembangan kognitif manusia berlaku dalam
peringkat urutan yang ketara.
 Menurut Jean Piaget, perkembangan pemikiran
kanak-kanak dapat dibahagikan kepada empat
peringkat seperti berikut:
1. sensori motor 2. operasi
3. Operasi yang konkrit 4. operasi
formal
JEROME BRUNER
 Mengkaji  PERSEKITARAN
perkembangan
kebolehan mental UNTUK BELAJAR
manusia dan  STRUKTUR
 Bagaimana pemikiran PENGETAHUAN
berlaku semasa
proses pembelajaran.  URUTAN
 Beliau menyarankan  PENEGUHAN
pengajaran harus
merangkumi ciri-ciri
berikut:
JEROME BRUNER
 Mengikut Bruner, peringkat
pembelajran berubah dalam tiga
urutan iaitu:
enaktif
ikonik
simbolik
Enaktif
 Pembelajaran melalui tindakan
manipulatif dan tidak melibatkan bahasa.
 Bahan maujud perlu dipegang dan
digunakan untuk memperoleh pengertian.
 Contoh: Memegang api - panas,
Melontar bola – melambung
Ikonik
 Sanggup membentuk persepsi dan
membina gambaran dalam mental.
 Contoh: Bahan tajam – luka

Air didih - panas


Simbolik
 Simbol seperti perkataan, bahasa
dan formula dapat digunakan untuk
mempersembahkan pengalaman
dan menghuraikan penaakulan
abstrak.
 Turutan pembelajaran haruslah
berkembang mengikut urutan:
peringkat motor – sensori (enaktif)
konkrit (ikonik) – abstrak (simbolik).
 Pengajaran dirancang
 Maklumat persekitaran perlu disusun
dalam bentuk tertentu.
 Menyediakan situasi masalah yang
merangsang murid membuat
penemuan.
 Guru mengendalikan kelas- pelajar
aktif.
ROBERT GAGNE
 Mengkategorikan kedayaan pembelajran
ke dalam lima kelompok utama iaitu:
Kemahiran kecerdasan
Strategi kognitif
Maklumat berbahasa
Kemahiran motor dan sikap
Terdapat susunan urutan pelbagai
kemahiran kecerdasan dan tiap-tiap
satunya adalah syarat mutlak untuk
menguasai sesuatu kemahiran
sebelumnya.
HUKUM

KEMAHIRAN
KECERDASAN
PERTAMA

DISKRIMINASI KONSEP
Strategi Kognitif
 Kebolehan memproses maklumat yang   
        membolehkan si pelajar:
   Memikir
   Menumpukan perhatian
   Memilih
   Mengingat
   Menggunakan maklumat
Kemahiran Motor
 Melakukan pergerakan koordinasi
dalam aktiviti fizikal.
 Memerlukan pemikiran dan
penguasaan kemahiran kognitif.
 Berkait secara langsung dengan
perasaan, tingkahlaku, minat dan
kesediaan pembelajaran seseorang
pelajar
 Teori ini tidak dapat menerangkan
semua proses pembelajaran.
 Pengumpulan maklumat tambahan
dapat dilaksanakan.
 Pembelajaran melalui pengamatan
 Pelbagai konsep membolehkan
pengalaman baru difahami dan
masalah diselesaikan.
TEORI PEMBELAJARAN
SOSIAL
 Gabungan teori peneguhan
behavioris dengan psikologi kognitif
dalam pembelajaran yang
sistematik.
 Pelajar menggunakan pemikiran
dalaman
 Tidak bergantung hanya kepada
pelaziman atau operan.
ALBERT BANDURA
 Teori ini menyarankan pembelajaran
sebagai perolehan dan tingkahlaku
sebagai prestasi yang dapat
diperhatikan.
 Teori behavioris kurang lengkap
menerangkan tentang tingkahlaku
manusia.
 Teori ini menekankan kepentingan
peranan pengalaman (orang lain), simbol
dan pengawalan sendiri dalam pross
pembelajaran.
ALBERT BANDURA
•  Manusia dan haiwan dapat belajar
dengan memerhatikan cara orang
atau haiwan lain membuat sesuatu.
• Pemerhatian model penting dalam
pembelajaran.
•Peneguhan dalam pemodelan
boleh mendorong pembelajaran.
ALBERT BANDURA
 Pemodelan boleh digunakan untuk
mencapai tiga kesan iaitu:
Mengajar tingkahlaku yang baru.
Menggalakkan pengukuhan tingkahlaku
yang lama.
mengukuhkan atau melemahkan
sesuatu halangan untuk tujuan
membantu murid mengatasi perasaan
takut atau malu.
 Teori ini menegaskan kepentingan cara
pengajaran-pembelajaran yang dapat
mematuhi kehendak individu mengikut
perkembangan emosinya.
 Carl Rogers dengan sarana pertamanya
iaitu terapi tumpuan orang (terapi
berpusatkan klien)
 Guru membantu klien mengenalpasti
masalahnya, bertindak terhadap masalah
itu dan menuju ke arah penyelesaian.
Fenomenologi
 Sarana kedua yang melambangkan
penaruhan perhatian terhadap dunia
seperti yang diamati oleh individu,
bukan semata-mata mengikut
anggapan yang difikirkan benar.
 Fenomenologi mementingkan
pandangan peribadi individu
terhadap persekitarannya.
CARL ROGERS
Prinsip-prinsip yang berlandaskan pelbagai
pendekatan pendidikan humanis Rogers
adalah seperti berikut:
 Setiap individu merupakan pusat kepada pengalaman
perubahan dunia yang berterusan.
 Organisma bertindakbalas kepada suatu medan
mengikut pengaslaman dan pengamatannya terhadap
medan itu. Medan pengamatan itu merupakan realiti
kepada individu itu.
 Setiap organisma mempunyai kecenderungan
mencapai sempurna kendiri (self-actualization)
CARL ROGERS
 Kefahaman tingkahlaku seseorang
seelok-eloknya diperoleh daripada
rujukan dalam indiividu itu.
 Struktur kendiri terbentuk daripada
interaksi dengan persekitaran dan
penilaian pula diperoleh daripada
interaksi dengan orang lain.
 Tingkahlaku yang ditonjolkan oleh
sesuatu organisma adalah selaras
dengan konsep kendiri
Ciri personaliti Maksud
1. Realiti adalah fenomenologikal Pengamatan realiti diperoleh
daripada pengalaman peribadi
dan perasaan individu. Orang lain
sukar hendak memahaminya.
2. Tingkahlaku digerakkan oleh Setiap orang mempunyai
kehendak mencapai sempurna kecenderungan menjadi individu
kendiri. yang menyeluruh, sihat dan
cekap melalui kawalan diri.
3. Tingkahlaku seseorang Cara yang paling baik untuk
dipengaruhi oleh realiti memahami tingkahlaku
peribadinya. seseorang ialah mengambilkira
pendapat dirinya sendiri melalui
komunikasi terbuka.
4. Konsep kendiri terbentuk oleh Kita mengetahui diri sendiri
individu itu sendiri. melalui pengalaman secara
langsung serta mengintegarsikan
pandangan orang lain terhadap
kita.
5. Tingkahlaku kita selaras Kita bersikap sama seperti apa
dengan pengertian kendiri. yang kita fikirkan sendiri.

Jadual: Ciri-ciri personaliti manusia mengikut Rogers.


IMPLIKASI TEORI HUMANIS
TERHADAP PROSES
PEMBELAJARAN
 Menitikberatkan perkembangan
persendirian individu sosial yang sihat.
 Programnya berorientasi penemuan dan
tidak mementingkan pembelajran resepsi
(penerimaan)
 Perasaan dan keinginan murid serta
autonomi individu senatiasa dihormati.
• Matlamat utamanya ialah mencapai sempurna
kendiri bagi setiap individu.
Penegasan Penerangan
 Kesan Penegasan terhadap perasaan dan
(efek) pemikiran dan kurang kepada
perolehan pengetahuan
 Konsep
Penggalakkan perkembangan
 Komunik konsep kendiri yang positif
asi Penumpuan perhatian atas
perkembangan perhubungan
manusia yang positif dan
komunikasi yang jujur.
 Nilai Pengiktirafan kepentingan nilai
peribadi peribadi dan perkembangan nilai
yang positif.

Jadual: Penegasan asas menurut pendekatan humanis dalam pendidikan


TEORI PEMBELAJARAN
KONSTRUKTIVIS
 Konstruktivis mengandalikan subjektiviti adalah
kritikal kerana setiap pelajar yang menerima
maklumat akan memprosesnya secara kognitif
untuk mencerminkan/ membayangkan
keperluan, sifat semulajadi, pemikiran, sikap,
kepercayaan dan perasaannya.
 Konstruktivis menganggap bahawa ilmu
pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda
tetapi dibina dalam minda berdasarkan
pengalaman sebenar.
 Ilmu pengetahuan dibina melalui proses saling
pengaruh di antara pembelajaran terdahulu
dengan pembelajaran terbaru yang berkaitan.
Pelajar membina ilmu pengetahuan dengan melibatkan
dirinya secara aktif, menggunakan cara membandingkan
maklumat baru dengan pengalaman sedia ada untuk
mencapai kefahaman terhadap maklumat baru.
Perkembangan proses metakognitif, operasi yang
mengarahkan dan mengawal kemahiran secara kognitif.
Melibatkan operasi membimbing pelajar untuk mencari
makna, operasi merancang, mengarah dan
menilaipemikirannya.
Pelajar perlu merancang strategi pembelajaran yang
berkesan, menilai dan membuat refleksitentang
pembelajarannya.
Proses ilmu konstruktivitisme mengandungi ciri
perkembangan dan evolusi dan sering berubah.
•Dalam situasi yang sama, ilmu pengetahuan yang
diperolehi oleh setiap individu adalah tidak sama

Anda mungkin juga menyukai