Anda di halaman 1dari 12

PENDEKATAN INDUKTIF

 Berdasarkan model pemikiran Induktif oleh


Hilda Taba (http://ppdkerian.edu.my)
 Digalakkan juga oleh Bruce Jayce( 1980 )
 Berkonsepkan pembelajaran secara aktif
 Terdiri drp 3 tahap
i) tahap pembentukan konsep
ii) interpretasi data
iii) aplikasi prinsip
- Membantu pelajar berfikir secara kritis, merenung
dan menganalisa serta membuat kesimpulan
- Menggunakan teknik penyoalan, perbincangan,
pemerhatian,kajian, memberi contoh(khusus) kpd
membuat kesimpulan(umum)
- Pendekatan induktif ini sesuai digunakan untuk
subjek sains, matematik dan bahasa.
Induktif
Membuat
kesimpulan

Mentafsir
maklumat

Memerhati,
mengkaji

Contoh
khusus
CIRI-CIRI PENDEKATAN INDUKTIF
 Matlamat bagi membentuk kebiasaan
 Guna deria bagi mendapatkan pengetahuan
 Mementingkan kekerapan ulangan
 Menekankan pengajaran konkrit
 Selaras dengan linguistik, struktural, dan Teori
Behavioris
 Belajar dengan bimbingan guru
 Melibatkan penglibatan pelajar
 Bersifat saintifik
 Penekanan aspek lisan
PERBEZAAN INDUKTIF DAN DEDUKTIF
 Dewey (1933) garis luar paradigma umum

penyiasatan menyokong pendekatan saintifik,


yang terdiri daripada penemuan induktif
(induksi) dan bukti deduktif (deduksi).
 Deduksi bermula dengan pandangan yang

umum daripada sebuah situasi dan berfungsi


kembali kepada khusus, sebaliknya, induksi
bergerak daripada fragmentaris dan
disambungkan butiran untuk melihat situasi.
Hukum dan Teori

DEDUKTIF
INDUKTIF

Fakta dari Penjelasan dan


Pemerhatian Telahan
PRINSIP PENDEKATAN INDUKTIF
 Guru sediakan struktur isi/kognitif
 Strategi penyoalan membantu bina konsep dan buat
generalisasi
 Penglibatan kemahiran Intelektual
 Pembentukan konsep membuat generalisasi/
interpretasi, menguji generalisasi
 Mempelbagaikan aktiviti
 Bentuk pembelajaran konkrit ABM
 Contoh sesuai dan cukup
 Contoh dari guru dan murid
 Guru membantu dan membimbing
JENIS PENDEKATAN INDUKTIF

 Membentuk satu generalisasi daripada contoh-contoh


tertentu.
 Membentuk satu prinsip daripada ujikaji tertentu. Misalnya
mendapat prinsip graviti daripada ujikaji benda-benda
dijatuhkan dari atas ke bawah.
 Membentuk satu hukum daripada pernyataan-pernyataan
tertentu misalnya, mendapat hukum tatabahasa daripada
membuat analisa terhadap struktur ayat-ayat bahasa.
 Mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran.
Misalnya, memerhati tingkah laku manusia untuk
mendapatkan satu teori pembelajaran.
KELEBIHAN MODEL PEMBELAJARAN INDUKTIF

 Pada model pembelajaran induktif guru secara langsung


memberikan maklumat-maklumat yang akan memberikan
gambaran awal terhadap pnp sehingga pelajar mengetahui
tujuan pembelajaran.
 Guru membimbing pelajar sehingga pelajar faham pnp
tersebut dan pendekatan ini perlu disertai dgn sesi soal
jawab/komunikasi 2 hala bagi pengukuhan kefahaman
pelajar.
 Guru perlu mempunyai pelbagai corak persoalan
bagi meningkatkan kefahaman pelajar.
 Pelajar dapat berfikir dengan lebih kritis dan kreatif.
KELEMAHAN MODEL

- Terlalu bergantung kepada guru sepenuhnya


- Guru perlu mempunyai kemahiran yg
mendalam tentang soalan-solaan yg ingin
dikemukakan.
- Bergantung kpd contoh-contoh yg guru
timbulkan
- Pembelajaran tidak dapat berjalan bila guru
dan muridnya tidak suka membaca, sehingga
tidak mempunyai pilihan dlm proses induktif.
KESIMPULAN
1)Model pemikiran induktif ini merupakan proses
pemahaman pelajar dalam membuat kesimpulan
tersendiri berdasarkan isi pelajaran yang diajar.
3) Model pembelajaran ini sangat tergantung pada
guru dlm membentuk suasana belajar yg selesa agar
pelajar tidak takut untuk menyatakan pendapat.
2)Peranan guru amat penting sebagai pembimbing
terhadap pemahaman pelajar

Anda mungkin juga menyukai