Anda di halaman 1dari 20

WAJ 3073: SENI DALAM

PENDIDIKAN
PISMP SEJARAH JUN 2014

Nama Pembentang:
Syafiqah Izzati binti Suhaimi
Nur Farhana binti
Mohamad Naib
Nadirah Husna binti
Nek Jid Nama Guru
Pembimbing: En.
Membentuk keperibadian generasi Malaysia yang
celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang
tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif.

Kandungan kurikulum berupaya membantu murid


meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan,
menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan
seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang
ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat
dan negara selaras dengan hasrat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.
Setiap insan berhak menerima
pendidikan dan pemahaman tentang seni
tanpa mengira latar belakang, bakat dan
kebolehan. Integrasi Seni Visual, Seni
Muzik dan Seni Pergerakan
meningkatkan perkembangan insan dan
minda secara holistik. Seni Dalam
Pendidikan penting kerana dapat
membantu meningkatkan kreativiti dan
ekspresi kendiri sesorang
Mewujudkan pembelajaran yang optimum dan menyeluruh dengan
mengintegrasikan SDP dalam mata pelajaran melalui aktiviti yang
diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan

Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi serta kemahiran dalam


bidang seni visual, seni muzik dan seni pergerakan yang diamalkan dalam
p&p yang menjurus kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Memupuk budaya pengamatan, persepsi dan ekspresi dalam proses


penghasilan melalui penghayatan alam sekitar.

Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi


untuk mengekspresikan hasil kerja melalui seni.

Membuat deskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian


terhadap
karya seni yang dibuat.
Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual, seni
muzik dan seni pergerakan

Menjadikan SDP sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan

Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan


kaitannya dengan keselesaan hidup

Membina jati diri ke arah pembentukan negara dan bangsa

Membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai


pengalaman seni visual, seni muzik dan seni pergerakan.
TEORI
TEORI
KECERDASAN
KONSTRUKTI-
PELBAGAI VISME

TEORI HOKA
HOKI
Menurut Gardner (1999),
kecerdasan boleh
didefinisikan sebagai
potensi untuk memproses
informasi yang boleh
digiatkan dalam sesuatu
budaya dan menyelesaikan
masalah serta membentuk
produk yang dinilai oleh
sesuatu budaya
Verbal linguistik
Suka berbahasa: kebolehan proses melalui bacaan, pertuturan, menulis, memberitahu

Logikal Matematik
Analitikal dan Logikal: kebolehan mengkuantitikan mengukur, membuat peta, sekuen secara logikal

Visual Ruang
Kebolehan membaca topografi, 3 dimensi, membuat corak, bentuk, warna dan keseimbangan.

Kinestetik
Kebolehan membuat hands-on, respons kepada tugasan fizikal
Interpersonal
Interaksi dengan orang lain: kebolehan respons kepada keperluan orang lain.

Intrapersonal
Kendiri: kebolehan menilai emosi, perasaan dan peribadi sendiri

Muzikal
Abiliti aural: kebolehan sensitif pada irama, corak bunyi, kualiti ton dan pic.

Naturalis
Kebolehan memahami binatang, tumbuhan dan sistem planet.
1. Menurut Gardner
(2004), bahan dan mod 3. SDP merupakan satu
pengajaran dan daripada pendekatan inter-
pembelajaran mesti discipline yang
sepadan dengan profil
mencadangkan melalui
kecerdasan murid.
haluan estetik untuk
membolehkan murid yang
Contoh: bagi individu yang pelbagai profil kecerdasan
menghadapi masalah membaca, menguasai sesuatu ilmu
penguasaan huruf boleh disampaikan pengetahuan dan kemahiran
melalui eksplorasi sentuhan dalam bidang yang
kinestetik jika murid mempunyai
diceburi
kecerdasan kinestetik.

2. Gardner (2006) berpendapat bahawa kegagalan murid dalam


pembelajaran adalah kerana setiap murid dipercayai mempunyai profil
kecerdasan yang berbeza tetapi diajar dengan cara yang sama. Murid
yang kekurangan keupayaan untuk belajar sesuatu konsep melalui
haluan tertentu perlu dibimbing melalui sudut kecerdasan alternatif bagi
membolehkan mereka mengeksploitasi kekuatan kecerdasan yang sedia
ada untuk pembelajaran.
Perkembangan
manusia dipengaruhi
Proses perkembangan oleh kegiatan-kegiatan
mental seperti ingatan, sosial dan budaya.
Lev Vygotsky (1896) pemerhatian dan
berpendapat bahawa penaakulan
perkembangan melibatkan
kognitif dan pembelajaran
penggunaan bahasa menggunakan hasil
kanak-kanak tidak penemuan masyarakat
boleh diasingkan seperti bahasa , sistem
dalam konteks sosial pengiraan dan alat-alat Perkembangan kanak-
pengukuhan ingatan. kanak dipengaruhi oleh
bimbingan daripada
orang sudah mahir
dalam bidang-bidang
tertentu. Pengetahuan
kanak-kanak akan
berkembang dengan luas
melalui interaksi
dengan orang lain
Menggalakkan
murid bertanya
sesama sendiri
dan guru

Menganggap
pembelajaran Menyokong
sebagai satu proses pembelajaran
yang sama secara
penting dengan CIRI-CIRI koperatif
hasil PEMBELAJARAN
pembelajaran.
KONSTRUKTIVISM
E

Memberi peluang
Menggalakkan kepada murid
proses inkuiri untuk membina
murid melalui pengetahuan baru
kajian dan melalui penglibatan
eksperimen murid dalam dunia
sebenar
MENGKAJI
PEMISAHAN
PENGASAS: OTAK
ROGER
SPERRY

Ned Herrmann telah Gaya pemikiran otak


Kedua-dua hemisfera
melanjutkan teori kanan lebih bebas dan
otak kanan dan kiri ini
Sperry yang rawak, lebih
amat mempengaruhi
membahagikan otak menyeluruh, intuisi,
gaya pemikiran setiap
kepada 4 bahagian iaitu subjektif, sintesis dan
manusia.
‘Quadrant Concept’. abstrak

Gaya pemikiran otak Ilmu yang cenderung


kiri pula lebih menjurus kepada otak kiri ialah
kepada logik rasional, matematik manakala
analitik, objektif, bagi otak kanan
berturutan dan spesifik ialah seni muzik.
HEMISFE
HEMISFE
AR
AR KIRI
KANAN
ATAS
ATAS

HEMISFE
HEMISFE
AR
AR KIRI
KANAN
BAWAH
BAWAH
OTAK KANAN OTAK KIRI
• RASIONAL • SECARA MENYELURUH
• ANALITIKAL • INTUITIF DAN
• BERURUTAN MENDALAM
• VERBAL/BAHASA • NON-VERBAL
• MENGKATEGORI • MENJANA
• MENERANGKAN SEBAB IDEA
• MEMBUAT RAMALAN • IMIGINATIF
• MEMBANDING BEZA • PERTIMBANG
TERSURAT AN NILAI
• PERTIMBANGAN
MORAL
• RITMA/RENTAK
• TERSIRAT
Kebanyakan sistem pendidikan di dunia lebih menjurus kepada aliran pemikiran
otak kiri.
• Para pelajar dilatih untuk membuat keputusan dan melakukan sesuatu
berdasarkan logik dan rasional

Gaya berfikir menggunakan otak kiri ini dikelaskan sebagai gaya pemikiran vertikal iaitu
memerlukan sebab rasional dan logik, segala keputusan mesti berdasarkan sebab dan
akibat, pengalaman-pengalaman lalu dan mesti mempunyai rujukan, setiap idea mesti
berasaskan logik dahulu kemudian baru boleh diselesaikan.

• Berdasarkan teori ini, seni dapat membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang
individu. Seseorang pelajar tidak sama dari segi gaya pemikirannya.

Dengan adanya pemahaman tentang cara pemikiran menggunakan otak kanan dan otak
kiri ini, maka SDP dapat menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid lebih
mudah difahami selari dengan teori kecerdasan pelbagai
Memotivasikan
diri, untuk
menjadi guru Membantu
yang kreatif, perkembangan
inovatif, peka dan
mempunyai intelek terutama dari
personaliti yang aspek
seimbang, menyelesaikan
berketerampilan masalah
dan profesional

Menjadikan proses
pengajaran dan Membantu
pembelajaran lebih perkembangan
seronok insan secara
menyeluruh

Membentuk
Membantu keperibadian
meningkatkan generasi yang celik
rasa syukur budaya, mempunyai
kepada Tuhan, nilai-nilai estetika
menghargai yang tinggi,
keindahan imaginatif, kreatif,
alam kritis, inovatif dan
inventif

Anda mungkin juga menyukai