Anda di halaman 1dari 331

UNDANG-UNDANG

KETERANGAN PERBANDINGAN
OLEH
DR.AMIR HUSIN MOHD NOR
Sejarah UKI
Zaman Nabi: ayat-ayat al-Qur’an sudah
memperkatakan apa yang dikategorikan sebagai UKI.
Contoh:
Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi
orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan,
lagi menjadi saksi (yang menerangkan kebenaran)
kerana Allah SWT, sekalipun terhadap diri kamu
sendiri, atau ibu bapa dan kamum kerabat kamu (al-
Nisa’:135)
Dan janganlah saksi itu enggan apabila mereka
dipanggil menjadi saksi (2:282)
sambung
Hendaklah kamu mempersaksikan dua orang
saksi dari orang lelaki dikalangan kamu, maka
jika tidak ada dua orang lelaki maka bolehlah
seorang lelaki dan dua orng perempuan(2:282)
Hadith: Keterangan itu adalah kewajipan
pendakwa, sedangkan sumpah adalah
kewajipan mereka yang mengingkarinya
Diriwayatkan daipada Ibn Abbas bahawasanya
Rasululah saw telah menjatuhkan hukuman
berdasarkan kepada sumpah dan seorang saksi
sambung
Sahabat: Diriwayatkan drpd S.Ali bahawa Nabi saw
telah menghukum berdasarkan kepada keterangan
seorang lelaki dan sumpah tuan punya hak. Dan Ali
ra juga menghukumkan demikian sewaktu beliau
berada di Iraq.(riwayat Ahmad, Tirmizi)
Ulama: Pada asalnya seseorang itu bebas daripada
sebarang tanggungan.
Asal sesuatu itu tidak wujud (melainkan jika
dibuktikan sebaliknya)
Sesuatu yang telah sabit wujudnya di suatu masa
yang telah lalu dihukumkan sebagai berkekkalan
wujudnya sehingga dibuktikan sebaliknya.
Penyusunan UKI secara tersusun
Zaman nabi, sahabat: al-Qur’an dan al-
Sunnah
Ulama: dalam kitab-kitab fiqh – al-
Muwatta’, al-Umm, Musnad , al-Turuq
al-Hukmiyyah, adab al-Qadi dsbnya.
Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyyah
1885.Kitab 13: Ikrar, 14:dakwaan,
15:saksi dan sumpah
KULIAH PERTAMA
SEJARAH
Prinsip UKI dikesan sejak zaman Kesultanan
Melayu Melaka iaitu di dalam HUKUM KANUN
MELAKA (1400-1511)
Bentuk prinsip undang-undang yang dipakai
 Yamin (Sumpah)
 Iqrar (Pengakuan)
 Shahadah (kesaksian)
Peruntukan Undang-undang
Fasal 14.1 menyatakan cara penentuan fakta melalui
hukum adat atau hukum Islam iaitu bersumpah
memegang mimbar masjid jika ketiadaan saksi.
Fasal 38 – lebih detil
“..jikalau menuntut dikatakannya benda itu, perinya
dan bagainya dan harganya, maka didengar oleh
hakim tuntutannya itu.Maka ditanyai hakim, “adakah
syaksimu?” Jikalau ada syaksinya, disuruh bawa. Jika
katanya, “Hendak aku sumpah, syaksi tiada, disuruh
bersumpah
sambung
orang yang dituntut. Jikalau ia
bersumpah, hilang benda yang
dituntutnya itu. Jikalau tiada mau ia
bersumpah, hilanglah tuntutannya itu.
Prinsip yang bekaitan yang ada:
 Prinsip beban pembuktian
 Kesaksian

 sumpah
sambung
Fasal lain ialah 38.2 – sumpah plaintif
bersama dengan saksi – yamin istizhar
Fasal 38.3 – sumpah besar iaitu dengan
memegang mimbar masjid – kes diyat,
nikah, talak dan rujuk dan tuntutan
harta tidak kurang 20 mithqal.
Fasal 38.4 – sumpah defendan.
Sambung…
Fasal 35 – iqrar boleh dijadikan asas
pensabitan dalam kes yang melibatkan hak
Allah dan manusia. Juga diterangkan syarat-
syarat sah iqrar iaitu aqil baligh dan tanpa
paksaan.
Fasal 42 – iqrar dan saksi 2 lelaki saja yang
boleh sabitkan kesalahan minum arak dan
ditolak sabitan cara qarinah sahaja.
Sambung…
Fasal 37.1 – kelayakan saksi iaitu tahu halal
haram, wajib sunat, bezakan baik dan buruk.
Seterusnya lima syarat saksi; Islam, aqil baligh,
adil dan jaga maruah.
Fasal 37.2 – nisab al-shahadah;
 Zina – 4 saksi lelaki
 Hudud lain dan qisas – 2 lelaki
 Lihat anak bulan – 1 lelaki
 Saksi perempuan saja tetapi 4 org – kes kelahian
anak, penentuan dara dan kecacatan org perempuan
Sambung
Fasal 40.2 – bentuk dan mutu keterangan
saksi yang diterima - kes zina – lihat
perbuatan zina tersebut
Fasal 42 – “Bermula dihadkan dua perkara,
suatu dengan ikrar, suatu dengan dua orang
saksi laki-laki. Tiada dihadkan dengan dicium
bau tuak mulutnya ya’ni tidak dihukum
padanya.”
Hukum Kanun Melaka hanya 41% yang Islam
selebihnya hukum adat
Negeri-negeri lain dalam
pemakaian UKI
Perak – Undang-undang sembilan puluh
sembilan yang sama dengan HKM
Pahang – Hukum Kanun Pahang juga sama
dengan HKM – semasa Sultan Abdul Ghafur
Mahyuddin Shah (1592-1614M)
 Seks yang terlibat – seks 62 = 38.1(HKM) –
berkaitan beban pembuktian
 Seks 63 = 37.1 berkaitan kesaksian
 Seks 65 = 38 – berkaitan sumpah
sambung
Selangor – tidak ada undang-undang khusus
tetapi terdapat bukti lain yang menunjukkan
UKI diamalkan.
Perlantikan qadi iaitu Tun Sheikh Abdul Ghani
dri Sumatera – sudah tentu dalam
memutuskan sesuatu kes berdasakan prinsip
UKI & Undang substantif lain.
N9 – HKM + Adat pepatih + Undang-undng
Sg.Ujung.
Pemakaian UKI di Negeri Melayu
Bersekutu dan Tidak Bersekutu
Selepas c/t Inggeris Majlis Mesyuarat Negeri jadi badan
perundangan negeri.
Mahkamah dibahagi 2 – sivil dan syariah
UKI hanya dipakai di M.Syariah saja.
Tiada seks. Tertentu tapi rujuk kitab-kitab fiqh – mughni
muhtaj, minhaj al-talibin, al-nihayah dan al-umm
Kadang-kadang c/t Inggeris dalam kes orang Islam.
 Ainan lwn Syed Abu Bakar [1939] 8 MLJ (FMSR) 209.

1948 – Ordinan Mahkamah 1948 digubal- M.Shariah diletak


bawah kuasa negeri. Negeri gubal Undang-undang Pentadbiran
Islam Negeri-negeri- dlmnya ada UKI (1 fasal shj)
sambung
Kelantan – sblm c/t Inggeris pakai UKI w/p
tiada undang-undang khusus. Tapi
pelaksanaan pakai kitab fiqh spt. Bughyah al-
Mustarsyidin dan Muin al-Hukkam.(1810-1900)
Selepas itu – apabila pemisahan mahkamah
syriah dan sivil – peminggiran UKI khusus utk
M.Syariah shj.
1953 – Enakmen Majlis Agama dan Adat
Melayu 1953 yang UKI dalamnya.
1966 – dipisahkan enakmen berkaitan
M.Syariah dan pentadbiran Majlis
Ugama dan Adat Istiadat Melayu
Kelantan.
Seksy. 18(1)”Mahkamah hendaklah
patuh kepada semua syarat-syarat
Hukum Syarak mengenai bilanagan,
taraf atau kualiti saksi.
Undang-undang pentadbiran
Agama Islam Negeri
Selangor - 1952 seksyen 53(1, 2, 3)
Sabah 1977 – 54 (1) (2) (3)
Johor 1978 – 72(1)(2)(3)
Kedah 1962 – s.50(1)(2)(3)
Banyak masalah:
 Hakim syariah, peguam sivil
 Ambil UK Malaysia – pakai prinsip
 Tiada latihan utk pegawai m.syariah
Cara mengatasi Masalah
Latihan diberikan oleh UIA dan kini UKM.
B/Kuasa: pindaan Perlembagaan perkara 121
(1A) mahakamh-mahkamah yang disebutkan
dalam Fasal (1) tidaklah boleh mempunyai
bidangkuasa berkenaan dengan apa-apa
perkara dalam bidangkuasa Mahkamah
Syariah.
Kesan: perlu ada UK Mahk.Syariah tersendiri.
Akta ket.mahk.Syariah 1997 WP.
Ordinan Ket.Syariah 1991 Neg.Sarawak
“ Akta/Enakmen Keterangan
Mahkamah Syariah yang ada di
Malaysia hampir 90% adalah
diceduk atau ditiru dari Akta
Keterangan 1950”
Sejarah Akta Keterangan Malaysia 1950

 In pari materia of Indian Evidence Act 1872


Drafted and codified by Sir James Fitz
James Stephen base on the uncodified
English Law of Evidence
Applicable through out Malaysia irrespective
of religion and races.
Sejarah pemakaian di Malaysia – sejak
Inggeris mentadbir Neg.Selat yang
menggantikan pemakaian UKI kecuali dlm
kes yang melibatkan keluarga.
sambung
1. 1893 Bdan Perundangan Neg.Selat
membuat semula UK dengan
menamakannya Evidence Ordinance (No.8)
of the Straits Settlement.
Undang-undang ini kmd dipakai oleh
Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Bermula
dengan Selangor dan kemudian Perak –
Order in Council No:9 of 1894.
sambung
Awal kurun 20, NNMTB setelah terima naungan
Inggeris mula memakai UKS.
1930, Kelantan terima sama seperti Indian Evidence
Act yag juga diterjemah ke dalam BM dengan tulisan
jawi. Ini diikuti neg.lain.
1950 dua tahun selepas semua negeri Melayu
termasuk bekas Neg.Selat (Melak dan PP) membentuk
Persekutuan Tanah Melayu, semua enakmen ini telah
dimasnsuhkan dan dinamakan Evidence Ordianan
(No:11)1950 untuk dipakai sebagai sumber UK di
mahkamah-mahkamah sivil. Ia mula dik/kuasakan
pada 25 Mei 1950.
sambung
1971 – Ia disemak semula dan diberi nama
Akta Keterangan (Act 56) 1950 Disemak 1970
dan mula diperluaskan pemakaiannya ke
Sabah dan Sarawak pada Nov.1971.
esimpulan: AK 1950 adalah bermodelkan
Indian Evidence Act 1872. Ia merupakan UK
Inggeris (Common Law Inggeris) yang
dkanunkan.
Hakim Besar Thompson dalam kes Looi
Wooi Saik lwn. PP menegaskan:
sambung
“Di negara ini, persoalan ini, (satu isu
keterangan dlm kes ini) tertakluk kepada
Ordinan Keterangan (Evidenc Ordinance)
yang sama dengan Indian Evidence Act..Pada
umumnya adalah digubal oleh Sir James
Stephen dalam tahun 1872 dengan tujuan
untuk mengkanunkan undang-undang
Inggeris yang berkaitan dengan keterangan
yang berkuatkuasa pada masa itu. “
sambung
Chief Justce M.Monier dalam komentarnya
tehadap Indian Evidence Act 1872
menyatakan; " Historically the Law of
Evidence may be described as the child of the
jury system. It was born, and had developed
with their ancient Anglo-Saxon institution and
remains today as characteristic feature of the
legal system of English speaking countries
as,until quite recently, the jury system of
their judicial organisation.
Pemakaian Akta
Pemakaian Akta: Applicable in every
judicial proceeding whether it be
criminal or civil trials. Setiap peruntukan
undang-undang bertulis harus ditafsir
oleh Hakim, begitu juga dengan Akta
Keterangan 1950.
sambung
Oleh sebab itu, principle of Interpretation – English
judicial decisions, common law, Judicial decisions of
India, Sri Lanka, Pakistan and Nigeria. It is referred
only if there is no clear answer to the problems in the
Evidence ct 1950.
Hakim Buhagiar dalam kes Saminatahan and Ors. V PP
menyatakan "This ordinance is in the main in
accordance with English law though it does in several
respect materially divere from that law, English
decisions serve as valuable guide and indeed as
binding authorities where the English law has been
followed in the Evidence Ordinance..
sambung
Berhubung dengan pemakaian kes-kes dari
India dalam kes Meelamchan and Anor v PP,
Hakim Besar Thomson menyatakan: "A
decision of the Supreme Court of India is, of
course, not in any way binding on this court.
When ., however, it relates to the
nterpretation of a statutory provision whichis
the same in India and this countr such a
judgement is entitled to the very highest
degree or respect."
sambung
Mahk.Sivil Malaysia juga megamalkan
system "duluan mengikat" (doctrine of
binding precedent) di mana keputusan
mahkamah tertinggi mengikat
mahkamah yang lebih rendah. Dengan
itu mahk.sivil Malaysia tidak henti-henti
mengambil undang-undang Inggeris.
sambung
Seksyen 3 dan 5 Akta Undang-Undang
Sivil 1956 dengan terang memberi
kuasa kepada hakim-hakim mahkamah
sivil mengguna pakai undag-undang
common law England jka tidak terdapat
peruntukan undng-undang tempatan.
sambung
Kesimpulan: Lord Diplock in the PP v Yuvaraj
(1969) decided that the Ordinance Evidence
must be held based on the recorded
provisions whether it contradict or not to the
Common Law.
Tetapi tidak dinafikan tentang pengaruh besar
yang dimainkan oleh undang-undang Inggeris
melalui AK 1950 sendiri, melalui hakim iaitu
doktrin duluan mengikat dan juga seksyen 3
dan 5 Akta Undang-undang Sivil 1956
Kesimpulan
Rujukan: Q & S bagi UKI. Manakala AK 1950 pula
akta sendiri, tafsiran hakim, binding precedent dan
kes-kes mahkamah England, India, pakistan dsbnya.
Sejarah: UKI sudah bertapak lama di Malaysia sejak
zaman Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah
campurtangan Inggeris.
Selepas merdeka barulah ada usaha mengembalikan
fungsi UKI sehingga terbentuknya Akta/Enakmen
Keterangan Mahkamah Syariah.
Soalan-soalan
Jelaskan perkembangan UKI di zaman
awal Islam.
Huraikan perkembangan UKI di
Malaysia.
Huraikan perkembangan UUK Sivil di
Malaysia.
Bab 2
Pengenalan UKI dan AK 1950
Pendahuluan
Undang-undng Keterangan ialah sebahagian daripada
undang-undang acara/adjective atau procedural law
atau dalam B.Arabnya qanun syakliy/qanun ijra'i.
Undang-undang acara menentukan pliding (dokumen
sebutan kes) manakala UK menentukan kaedah
pembuktian. Keduanya menjadi alat kepada U
substantive dipraktikkan.
Berbeza drpd undang-undang substantive yang
menentukan hak(rights), t/j (duties) dan tanggungan
(liabilities) yang menjadi matlamat akhir sesuatu
prosiding.
Objektif UK
memudahkan hakim mengambil keterangan yang betul-
betul penting dan berkaitan dan mempunyai nilai
pembuktian sahaja di samping menjaga masa
mahkamah.
Membantu mahkamah membuat kesimpulan daripada
fakta-fakta yang dikemukakan.
Membantu hakim menilai keaslian keterangan langsung
dengan dapat mengenalpasti unsure penipuan,
pemalsuan dan sumpah bohong.
Selain itu mencegah penerimaan keterangan tanpa
disiplin.Yang diterima hanyalah kaedah-kaedah yang
betul dan seragam sahaja.
Prinsip Asas UK
Keterangan mestilah dihadkan kpd perkara-
perkara yang menjadi isu iaitu fakta isu dan
relevan sahaja
Keterangan terbaik "best evidence" sahaja
yang mesti dikemukakan
Keterangan dengar cakap mesti dielakkan.
Tidak ada keterangan yang dianggap
sempurna kecuali setelah dilakukan
pemeriksaan balas (cross examination)
Fungsi AK
AK menentukan:
Kebolehterimaan sesuatu fakta.
 facts may be proved, the fact may be proved in a court
by:
 saksi
 hearsay
 dokumen dan bahan lain yang dikemukakan sebagai exhibits.
 Satu fakta menjadi keterangan kepada fakta yan lain.
 facts which need not be proved
   rujuk seks 56 – diiktiraf undang
   seks.57.- mahkamah perlu memberi pengiktirafan
 seks.58– fakta yang ditolak yang tak perlu dibuktikan.
Definisi Bayyinah
Bayyinah : terang,jelas /nyata. Selain itu ia juga bermakna bukti
atau hujah yang menjelaskan atau menunjukkan wujudnya
sesuatu. Juga membawa maksud tanda yang sama maknanya
dengan burhan dan hujjah.
Dalam Q diguna sebanyak 19X (kata tunggal) dan bayyinat
(jamak) sebanyak 52X. Semuanya dengan maksud "apa yang
menerangkan kebenaran atau perkara sebenar (al-haq)
Penggunaan dalam Q : makna bukti dan hujjah(rujuk ayat 1&4
surah al-bayyinat).
Hadith: perebutan tanah di Yaman antara Jarir ibn Ma'adan dan
Amr al-Qis. Nabi kata: Hal laka bayyinah?
sambung
Nama bagi sesuatu yang menjelaskan atau
menerangkan sesuatu hak atau kepentingan
sehingga hakim mampu membuat keputusan
atau hukuman.
Apakah bayyinah sama dengan al-shahadah?
Keterangan sama dengan kesaksian
Keterangan adalah lebih umum dari kesaksian
Definisi Evidence
Cross mentakrifkan keterangan sebagai saksi
atau dengar cakap, suratan, bendaan dan
fakta yang diterima oleh mahkamah sebagai
fakta asas dalam sesuatu kes.
HakimPhipson – sebarang fakta, saksi atau
tanda dan suratan yang sah diterima untuk
mengesahkan atau menunjukkan atau tidak
fakta yang diselidiki.
sambung
Akta Keterangan 1950 seks.3 : Keterangan
didefinisikan sebagai:
segala pernyataan yang dibenarkan dan
dikehendaki oleh mahkamah dibuat
dihadapannya oleh saksi-saksi berhubungan
dengan fakta-fakta yang disiasat: pernyataan
sedemikian disebut keterangan lisan
segala dokumen yang dikemukakan bagi
pemeriksaan mahkamah: dokumen-dokumen
sedemikian disebut keterangan dokumen;
Fakta isu/Masdar al-
haqq/Fakta syarak
Fakta: seks.3, sesuatu, keadaan sesuatu
atau hubungan sesuatu yang boleh
diketahui dgn deria, apa-apa keadaan
fikiran yang disedari oleh seseorang.
Fakta isu/Masdar al-haqq/Fakta
syarak: fakta yang menjadi isu dalam
sesuatu kes yang meliputi:-
 B telah mati
 A sahaja yg bunuh B
 A berniat bunuh B
sambung
 UKI: Ia juga dipanggil al-mahkum bih/fih oleh
ulama usul. Fakta syarak yang menjadi asas
kepada penentuan hukuman bersalah/tidak, ada
hak/tidak oleh hakim.
 Kewujudan fakta ini boleh dilihat dari sudut wujud
al-hissiy dan wujud syar'i.
 W.syar'I beerti wujudnya fakta yang memenuhi
kehendak syarak dr sudut syarat dan rukunnya.
 W.hissiy ialah kewujudan fakta yang boleh
ditanggapi oleh pancaindera.
sambung
Misal, transaksi jualbeli: w.shariyy –
syarat-syarat jualbeli, manakala wujud
al-hissiy berlakunya pertukaran barang.
Kes zina: shariyy – syarat dikenakan
hukuman zina, hissiy – berlakunya
perbuatan zina.
Fakta Relevan/Qarinah
 adalah juga fakta yang menjadi objek pembuktian
tetapi bukan merupakan fakta asas yang hendak
dibuktikan.
 Contoh: Fakta A membunuh B dengan pisau.
Fakta yang C melihat A membeli pisau di kedai
Ahmad pada hari yang sama adalah fakta relevan
atau Qarinah.
 Fakta Ali melihat Ahmad keluar dari rumah Abu
dengan pisau yang berdarah ditangannya adalah
fakta relevan atau qarinah
Pembahagian Keterangan
berdasarkan kejadian: UKI & UK
 langsung atau direct evidence
 hal keadaan/circumstantial evidence :tidak
membuktikan perkara yang menjadi isu tetapi hanya
membuktikan sesuatu persoalan melalui kesimpulan
yang dibuat.Pembhg berdasarkan medium
penyampaian keterangan:
 lisan, dokumen (primary dan secondary, public dan
private) , t/laku berlawanan dengan hearsay.
Pembhg berdasarkan bahan bukti:
 Real barangan selain dokumen (kapak, pisau,pistol)
sementara personal (ucapan atau isysrat oleh saksi)
Hukum Memberi
Keterangan
Pada prinsipnya, berdosa menyembunyikan
keterangan.
Ibn Abbas: menyembunyikan kesaksian – salah satu
dosa besar – al-Baqarah :283. “Wala taktumu al-
shahadh. Waman yaktumha fainnahu athimun
qalbuhu.”dan janganlah kamu (wahai org yg
menjadi saksi) menyembunyikan perkara yg
disaksikan itu. Dan sesiapa yg menyembunyikan
perkara yg disaksikan maka sesungguhnya ia adalah
org yg berdosa hatinya.
Wala Ya’ba shuhadau idha ma du’u. ” Janganlah
kamu menyembunyikan perkara yang disaksikan
Hukum Memberi Keterangan dan
Hubungannya Dengan Kes
Jenayah: wajib ketika diminta oleh mahk.
Ibn Abi Dam “ Apabila kesaksian seseorang itu telah
diminta oleh hakim maka kesaksian atau keterangan saksi
itu menjadi satu amanah dan menjadi fardu ain.
Sunat: menyembunyikan dan ikut budibicara saksi. “man
satara musliman sataruhu Allah fi dunya wal akhirat”
Ibn Humam menyatakan saksi diberi pilihan antara
meyembunyikan atau menzahirkan kesaksian tersebut.
Malah menutup adalah lebih baik.
Al-Syirazi: diharuskan seorang tidak menjadi saksi, kerana
kesalahan hudud sunat dirahsiakan. Melibatkan hak Allah.
Persoalan: jika tak wajib maka jenayah merebak. Dlm
sistem Islam ada penguatkuasa tak perlu individu – boleh
timbul perselisihan dsbnya.
sambung
Sivil/Mal: Fardu kifayah krn hak atau
kepentingan tersebut tidak sempurna
atau tercapai melainkan jika keterangan
dapat diberikan.
Menjadi Fard ain sekiranya tiada org
lain yang akan memberikan keterangan
dan sekiranya diminta (disapina) oleh
mahkamah.
sambung
Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-
Wilayah Persekutuan) 1997 seks.9 “ Tiap-
tiap org yg mengetahui pelakuan atau niat
mana-mana org lain utk melakukan apa-
apa kesalahan hendaklah dgn serta-merta
memberikan maklumat kepada Pegawai
penguatkuasa Agama atau pegawai polis yg
terdekat tentang pelakuan atau niat itu. –
rujuk juga seks.8.
Hukum Memberi Keterangan
menurut Undang-undang Sivil

UK: The Malaysian Law of Evidence


clearly provides that the witness should
not refuse to be a witness as mentioned
in section 132 (1); A witness shall not
be excused from answering ay question
to any matter relevant to the matter in
issue ia any suit, or in any civil or
criminal proceeding…
sambung
In fact, the Penal Code of Malaysia made those
who refuse to be a witness as committing a
crime as stated in section 174:
“Whoever being legally bound to attend in
person or an agent at a certain place and time
in obedience to summons, notice, order ……..
omits to attend at that place….. shall be
punished with imprisonment for a term which
may extend to one month, or with a fine which
may extend to one thousand ringgit or both…”
Kesimpulan
Tiada perbezaan yang banyak dari sudut
definisi,
Hukum: UKI ada fard ain dan kifayah dan
lihat kepada kes.
pembahagian keterangan – sama kecuali
hearsay evidence. Islam benarkan dengan
konsep Shahadah atas shahadah dan
shahadah al-tasamu'.
BAB 2
PEMBUKTIAN/PROOFS
Pengenalan
   Pembuktian sesuatu yg penting, tiadanya maka tiada
perbicaraan
– Perlu bagi menentukan sama ada satu dakwaan atau
pertuduhan benar atau tidak – contoh.
Hakim in his judgement is depending on the evidence
and proof which put forward before him. Although the
fact that a party is on the right side but because of his
failing to bring in the evidence the judgement would not
be in his favour as the Prophet says: We have been
ordered to decide on the apparent evidence and this is
Allah Almighty who knows the secrets.”
    
sambung
But the Prohet in another tradition reminds
the Muslim who make false claims byb saying
“ You come to me for adjudication.Perhaps
some of you are cleverer in arguments than
others. If I should adjuddicate in favour of a
person against his brother depending upon
the former’s statement while the latter in
reality is in the right, then I would only be
handing the former a piece of hell-fire. Let
him not take it.”
Definisi
UKI: Pembuktian dari bukti atau proof. Proof
means everything which objective is to
convince one’s position regarding right and
wrong of unsure facts. Bukti bermakna segala
sesuatu yang berfungsi untuk menyakinkan
pemikiran seseorang tentang kebenaran atau
kepalsuan sesuatu perkara yang belum pasti.
Secara literal, bukti diertikan sebagai
keterangan yang nyata, dalil, saksi dan tanda.
Proving is a process of proving something.
sambung
Pembuktian bermaksud proses atau
perbuatan untuk membuktikan sesuatu.
Pembuktian adalah sama dgn ithbat.
Ithbat bermaksud mengemukakan dalil
yang dibenarkan di hadapan Kadi dalam
majlis penghakiman berkaitan dengan
sesuatu hak atau kejadian.
sambung
AK: Thayer “The duty of going forward in argument
or in producing evidence, whether at the beginning
of a case, or at later moment throughout the trial or
discussion (Cross, 74).
AK:Pembuktian adalah merujuk kepada kepercayaan
mahkamah terhadap sesuatu fakta. Apabila
mahkamah percaya sesuatu fakta sbg wujud ia
dikatakan “telah dibuktikan” atau “proved.” Jika tidak
mempercayai atau tidak mengakui kewujudan
sesuatu fakta maka ia dikatakan sebagai “dibuktikan
sebaliknya” atau “disproved.”
sambung
D Dan apabila sesuatu fakta tidak dapat
dibuktikan oleh mana-mana pihak atau
keterangan tidak mencukupi maka fakta
itu dikatakan sebagai “tidak dibuktikan”
atau “not proved.
Beban Membukti/Burden of
Proof
UKI : The burden of proof can be divided into two:
i.Legal Burden of Proof/ Beban Pembuktian
Undang-Undang : In other words, the burden of
establishing a case. For example: if you accusing
someone stealing your property, the legal burden
of proof is on you. Or you have to prove it.
With regards to the legal burden of proof, it
very much related to the type of case involved. In
criminal proceeding the legal burden of proof lies
on the prosecution whereas on civil cases the
burden of proof lies on the plaintiff
sambung
i.         The fundamental in criminal cases is that
there is a burden on the prosecution which never
shifts, to prove its case; it is not upon the
accused to prove his innocence. This principle is
underlined by the tradition of the Prophet: al-
baiyyinat ‘ala al-mudda’i……… “the burden of
proof is on the claimant and the defendant may
be put on oath”. Another principle involved is also
general principle in Islamic jurisprudence which
saying: al-aslu bara’ah al-zimmah: “Originally,
people are free from any responsibility”
Evidential Burden of Proof or
Burden of Proof of a Fact/Beban
Pembuktian Fakta
: It means that the burden to proof certain facts or
facts before the courts is on the party who want to
convince the court the existence or inexistence of
the facts. Seks.75 Akta Keterangan Mahkamah
Syariah “ Beban membuktikan tentang apa-apa
fakta tertentu terletak pada orang yang
berkehandakan Mahkamah memeprcayai tentang
kewujudan fakta itu. A berhasrat supaya mahkamah
memeprcayai bahawa pada masa berkenaan itu dia
berada di suatu tempat lain. Dia mestilah
membuktikannya. (rujuk juga seks.78, 79 & 80)
Legal Burden of Proof AK
PP v Saimin (1971) 2 MLJ 16
Three accused were charged with theft. At the
end of the prosecution’s case, the magistrate
ruled that there was a case to answer not
because he was satisfied with the prosecutin but
because “I want the accused to explain for
themselves.” After hearing the accused, the
magistrate convicted them saying that he was
partially satisfied that the charge had been proved
since the accused had not given any reasonable
explanation as to the charge against them.
sambung
Sharma J quashed the conviction. Then he
stated the type of burden the prosecution
must carry “The proof of a case against the
accused depends for its support not upon the
absence or weakness of the explanation on
his part but depends on the positive and
convincing evidence which prove the charge
against the accused by the prosecution.
Evidential Burden of Proof
According To EA
Lord Devlin in Jayasena v R (1970) AC 618 (PC)
totally rejected the term ‘evidential burden of
proof’ and said that it is a contradiction in terms.
An evidential burden is only the burden of
adducing evidence, eg raising a doubt where
there is no duty to prove, whereas legal burden
is the burden of proving a case, of convincing
the court to believe in the existence or non-
existence of a fact. Therefore, the evidential
burden of proof is lighter than the legal burden
of proof in term of .
Bentuk-Bentuk Bentuk-bentuk
evidential burden of proof
Seks.105 sebagai pendalihan. The statute which
provide the exception is mentioned in sec. 105. yg
berbunyi “ Apabila seseorang dituduh atas sesuatu
kesalahan, beban membuktikan adanya halkeadaan
yang mejadikan kes itu termasuk dalam mana-mana
kekecualian am Kanun Kesiksaan, atau mana-mana
kecualian khas atau proviso yang terkandung dalam
mana-mana bahagian lain Kanun itu, atau dalam
mana-mana undang-undang yang mentakrifkan
kesalahan itu, terletak pada orang itu, dan
mahkamah hendaklah menganggap hal keadaan
tersebut itu sebagai tidak ada.
sambung
Woolmington v PP
Dlm kes ini W dituduh membunuh. Hakim menyatakan
bahawa beban bukti kes adalah kepada pendakwa
kecuali pihak defendant membuktikaan nyataan
menunjukkan itu sebagai menyebabkan kematian atau
kemalangan. Terdpt kekecualian yg dibuat of House of
Lord dlm kes ini tentang beban pembuktian:
i. pihak yg dituduh kemukakan pendalihan
Ii. Statut secara khusus memperuntukkan defendant
hendaklah menanggung beban pembuktian dalam
pendalihannya
sambung
kes: Lim Tong v PP (1938) MLJ 41.
Beliau dituduh membunuh. Dalam pembelaannya
kebangkitan marah yg menyebabkan dia membunuh.
Hakim – perlu buktikan sehingga tidak ada keraguan yg
munasabah. Terell J. Hakim Mahkamah rayuan – w/pun
beban membukti kebangkitan marah ke atas OKT tetapi
legal burden of proof atau dlm kes ini beban membukti
niat jenayah masih lagi terletak ke atas pendakwa. Jika
OKT gagal membuktikan pembunuhan itu atas sbb
kebagkitan marah, tetapi keterangannya menimbulkan
keraguan kpd kes, maka ia harus dikurangkan drp
kesalahan membunuh org dgn salah kpd kesalahan
mematikan org dgn salah.
sambung
Kekecualian (ii) dlm kes Woolmington dan
Sinnasamy v R (1936) All.E.R 1138.
He is charged of killing his son. The accused
brings the defence on the ground of gila babi. So
the burden to proof the defence is lies on him.
The statute which provide the exception is
mentioned in sec. 105. yg berbunyi “ Apabila
seseorang dituduh atas sesuatu kesalahan, beban
membuktikan adanya halkeadaan yang mejadikan
kes itu termasuk dalam mana-mana kekecualian
am Kanun Kesiksaan,  
sambung
atau manan-mana kecualian khas atau
proviso yang terkandung dalam mana-
mana bahagian lain Kanun itu, atau
dalam mana-mana undang-undang
yang mentakrifkan kesalahan itu,
terletak pada orang itu, dan mahkamah
hendaklah menganggap hal keadaan
tersebut itu sebagai tidak ada.
sambung
Reverse Onus Clause/ Statut secara khusus
memperuntukkan defendant hendaklah
menanggung beban pembuktian dalam
pendalihannya spt seks. 106 “Apabila sesuatu
nyataan adalah khasnya diketahui oleh
seseorang maka beban membuktikan nyataan
itu adalah terletak padanya.” Seksyen ini terhad
penggunaannya kepada kes-kes tertentu spt
kes berkaitan rasuah, perlesenan dsbnya.
 
sambung
PP v Yuvaraj (1969) 2 MLJ 89 (PC)
The respondent was charged before the Session
Court, Batu Pahat with an offence under s 4(a) of
the Prevention of Corruption Act 1961 (Akta
Pencegahan Rasuah). So, the statute requires
that the respondent must in employment body
and the gratification (imbuhan) is given to him
and it is given and received corruptly as an
inducement or reward. In this case, the
respondent’s defence was that it was not paid or
given and accepted corruptly.
sambung
He was acquitted by the Session Court and
upheld by the High Court. In Federal Court, the
judges held that the prosecution must proved
that (a) the gratification was paid or given to or
received by the defendant (b) that at the time of
payment, gift or received he was in the
employment of a public body. However, the
burden of rebutting that the payment is
given or received corruptly is lies on the
respondent which is only on the balance of
probabalities.
sambung
PP v Koh Chin Mong (1962) 28 MLJ 104
(HC)
Tiada road tax yg bersalahan dgn s.22(1) Ordinan
Lalulintas Jalan 1958 dan juga tanpa insuran yg
sah. Magistate lepaskan krn prosecution gagal
membuktikan bahawa kereta tersebut tidak punya
lesen/road-tax dan insuran tanpa panggil the
accused. Hakin putuskan bahawa tugas
mengemukakan lesen dan sijil insuran bukan kpd
pegawai pengeluar lesen tetapi adalah kpd
accused berdasarkan seks. di atas.
sambung
Alibi – Dato Mokhtar Bin Hashim &
Anor v PP (1983) 2 MLJ 232
(Federal Court) Where the accused
relies on the defence of alibi then
he has the legal burden to prove
his defence.
sambung
Begitu juga dgn kes anggapan seks. 112-114.
Maka sesiapa yg ingin buktikan sebaliknya, beban
bukti tersebut terletak padanya.
 Burden in prima facie case; Adalah terletak ke
atas prosecution dan ia dikategorikan sebagai
evidential burden and not a legal burden. In other
word, the prosecution does not prove the guilt of
the accused. It is a matter of adducing sufficient
evidence, not inherently incredible, to satisfy each
and every element of the crime.
 
Perhatian
Legal burden of proof – prove case – criminal –
beyond reasonal doubt, evidential burden of proof –
raising doubt of the case – lighter – balance of the
probabalites. Dlm penulisan undang-undang, term
Legal dan evidential
a) kadang-kadang merujuk kpd beban yg
ditanggung (prosecution/respondent/plaintif)
kecuali 3 exception yg mana accused has to rebut
the charge using the general exception ( disebut
legal burden )
b) kadang-kadang merujuk kpd quantum (legal –
criminal case – beyond reasonal doubt) (evidential
– balance of probabalities) – prima facie kes.
QUANTUM OF PROOF
Definisi: Banyaknya keterangan yg diperlukan supaya
dianggap sudah terelepas dari beban satu-satu isu di
sisi undang-udang.
UKI: berbeza antara jenayah dan sivil.
Jenayah – keyakinan – mell proses penyaksian, dalil
dan keterangan. Misalnya, kes zina al-ghamididah
diputuskan berdasarkan pengakuan yg mana ianya
sampai diperingkat yakin dan tidak syak lagi sekalipun
cuba diragukan oleh Rasulullah. Begitu juga kes
pengakuan zina Sarahat al-Hamdaniyat, apabila S.Ali
cuba menimbulkan keraguan bagi melepaskan beliau
sambung
dgn pertanyaan seperti adakah dia (lelaki)
melakukan ketika awak sedang tidur kmd adakah dia
memaksa engkau.” Semuanya dijawab tidak.
Malah S.Umar dlm kes hamba (Hatib bi Abi Balta’ah)
yg mencuri unta ketika zaman kebuluran melepaskan
lelaki tersebut kerana kelaparan menyebabkan beliau
mencuri. Maka kelaparan tersebut dikategorikan
sebagai elemen yg menjadikan keseluruhan kes
sebagai “syubhat”. Malah saidina mengenakan denda
kepada tuan hamba tersebut krn membuiarkan
hambanya kelaparan.
sambung
Sekiranya terdapat keraguan maka kes ditolak.
Diriwayatkan dari S. Aishah yang berkata
“Hendaklah kamu elakkan hukuman hudud drp
org-org Islam sedaya-upaya kamu, jikalau
terdapat jalan keluar, kamu biarkanlah dia ikut
jalannya, kerana seorang Imam seandainya
tersalah pada mengampunkan adalah lebih baik
daripada tersalah pada menghukumnya.” Selain
itu “Adalah lebih baik melepaskan sepuluh orang
dari sabitan (yang bersalah) dari mensabitkan
seorang yg tidak bersalah.
sambung
Sivil: zan ialah sangkaan yang hampir kepada
benar. Pada asalnya zan tidak diterima
(Yunus:36) Begitu juga dalam al-asbah wa al-
nazair dan majallah al-ahkam fasal 77 Tidak
diambilkira sangkaan yang jelas salahnya.
Bagaimanapun dlm ayat lain (al-Hujurat:12) Zan
kadang-kadang mungkin boleh membantu
mencapai kebenaran walaupun tidak dapat
memberi kepastian. Oleh itu disimpulkan zan yg
boleh diterima ialah zan al-ghalib “berat
sangka”.
sambung
Contoh: kapal karam maka dihukumkan
org dlmnya mati. Selepas zan ialah syak
(keadaan tidak pasti sama ada pasti
atau tidak), waham ketidak pastian yg
lebih berat kepada salah dan akhir
sekali ialah salah(khata’) kesemuanya
tidak diterima
Quantum of Proof According
to EA 1950
UKS: Rujuk seks. 3
Bagaimana menilai? Seseorang yang berhemat
(hakim) dan orang yang teliti.
Liew Kaling v PP
Hakim Thomson menyatakan the test is always
that of the prudent man applying his mind to
the ordinary affairs of life and not that on one
hand of the scientist seeking to establish
absolute truth or on the other hand the religious
teacher seeking to establsih emotional truth.
Quantum of Proof in Criminal
Cases
       
On the prosecution – prove beyond reasonal doubt
(terbukti tanpa keraguan yang munasabah)
Nadarasa v PP (kes rayuan)
Hakim menjelaskan bahawa President Lord of Session
adalah salah ketika menerima kes pendakwaraya
berdasarkan pembuktian pertimbangan kemungkinan
(balance of probabalities). Beliau menegaskan
bahawa dlm criminal charges (pendakwaan jenayah)
the prosecution has to prove beyond all reasonable
doubt.
sambung
On the accused the quantum is only the balance of
probabalities (pertimbangan kemungkinan)
PP v Ang Boon Foo (1981) 1 MLJ 40
The accused charged with keeping drug. He
pleaded not guilty on the charge and denied he
knew the packages contained heroin. Gun Chit
Tuan J : In this case if a accused can show on the
balance of probabalities that he does not have the
power to dispose the drug even though he knew
that he had the drug or under his control and yet it
is enough to quash the charge.
Quantum of Proof in Civil
Cases
Dakwaan yg tidak membawa kepada
kesalahan jenayah / Allegations not
amounting to a crime. So the quantum is only
the preponderance or balance of
probabalities.
PP v Yuvaraj (1969) 2 MLJ 89 – kes rasuah
Allegation amounting to a crime – lihat pada
kes. Misalnya kes fraud/tipu
sambung
Balance of probabalities
Eastern Enterprise Ltd v Ong Choo Kim 91969) 1
MLJ 236
Dakwaan menjlnkan perniagaan rumah pelacuran
atau membenarkan premis digunakan utuk aktiviti
tidak bermoral (immoral activities) – kesalahan di
bawah Ordinan Kawalan Sewaan para d s.15 (1) –
H preponderance/balance of probabalities. Tetapi
they must attain a higher degree of probability
than is required in an ordinary case of civil
negligence.
sambung
Proof beyond Reasonable Doubt
Fraud – Saminathan v Pappa (1981) 1MLJ 121
Hakim Tun Suffian menyatakan “As regards fraud, the
defendant must prove it not on a balance of probabalities
but beyond reasonable doubt.
Fabrication of evidence (mengadakan-adakan
keterangan) – Tun Datuk Mustapha Bin Datu Harun v
Tun Datuk Haji Adanan Robert. Hakim Tan Chiaw Thong
held that…. As to the allegation of fabrication of evidence
by Haji Mandalam bin Marziman and Constable Ali Hassan
Bin Muyong, this requires a criminal standard of proof,
that is, poof beyond any reasonable doubt.
sambung
Matrimonial Offences (Kesalahan
Kekeluargaan)
Ng v Lim (1969) 1 MLJ 139. In this case a wife
presented a petition for divorce against her husband
alleging that , since the celebration of their marriage,
the respondent has treated the petitioner with cruelty.
Hakim Tan Ah Fah dlm keputusannya menolak
keputusan yg dibuat oleh Hakim Buttrose yg apply the
standard of proof in civil cases dlm kes ini. Dlm kes ini
the respondent (suami) perlu membuktikan kesnya
proved beyond reasonable doubt.
sambung
Standard of proof in circumstantial evidence –
when the prosecution relies wholly on circumstantial
evidence,the quantum of proof is that of proof beyond
a reasonable doubt.
Kartar Singh & Anor v R (1952) MLJ 85 – kes
bunuh –culpable homicide not amounting to murder.
In this case, the Judge says “ …..In the case of
circumstantial evidence the position is different. Here
the evidence must be such that, if it is believed there is
no reasonable alternative (tidak ada kemungkinan lain
akan kesalahan tertuduh) to the guilt of the accused. If
there is anything less than this it is no case at all.
Kesimpulan
Beban Pembuktian adalah sama iaitu dalam
kes jenayah ianya terletak ke ats
pendakwaraya manakala dalam kes sivil
terletak ke ats plaintiff. Tetapi dalam
evidential buren of proof ianya boleh berubah
Quantum – UKI jenayah mesti sampai ke
peringkat yakin. Sivil ke peringkat ghalabat
al-zan. AK hanya ghalabah al-zan (beyonD
reasonable doubt) dan zan (balance of
probabalities)shj.
Bab 3
Kesaksian Perbandingan
Pendahuluan
Kesaksian merupakan salah satu cara pembuktian
yang penting dalam sistem perundangan sama ada
Islam maupun sivil.
Sekiranya cara pembuktian melalui kesaksian ini tidak
diakui
Walaupun pada dasarnya, falsafah dan hasrat
daripada pengiktirafan kedua-dua sistem ini terhadap
kesaksian tetapi terdapat juga anggapan yang
menyatakan bahawa dari sudut pelaksanaan dan
bagaimana kesakaksian ini harus berperanan di
mahkamah terdapat perbezaan yang ketara antara
kedua-dua sistem perundangan ini.
Definisi

Kesaksian dari sudut bahasa ialah menghadirkan ( al-


hudur), penerangan atau khabar yang pasti iaitu
kata-kata yang diucapkan hasil daripada maklumat
yang diperolehi melalui penyaksian. Dari sudut
istilah pula kesaksian ialah pemberitahuan yang
benar untuk mensabitkan sesuatu hak dengan lafaz
shahadah dalam majlis penghakiman
Al-Zuhayli
Sayyid Sabiq
Bahnasi
sambung
Pemberitahuan yang benar:
Mengunakan lafaz shahadah
Dalam majlis kehakiman
Kehujjahan Kesaksian
al-Qur’an dan hadis. Allah berfirman dalam surah al-Nisa’ ayat
135.
Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282
Manakala hadis pula, Ibn Abbas meriwayatkan dari Rasulullah
yang berkata kepada orang yang bertanya tentang kesaksian:
Kamu lihat matahari itu? Lelaki itu menjawab “Ya”. Rasulullah
bersabda Jika engkau melihat seperti itu (seperti melihat
matahari) jadilah saksi, jika tidak janganlah (menjadi saksi
Dalam hadis yang lain, Zaid bin Khalid al-Juhni meriwayatkan
bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud;
Apakah tidak aku khabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik
saksi? Dia itulah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum
dia diminta untuk mengemukakannya
sambung
Malah kesaksian saksi mengikat hakim bagi
menjatuhkan hukuman sekiranya ia memenuhi
syarat-syarat yang teradapat dalam rukum kesaksian
Ini dinyatakan oleh Ibn ‘Arafah yang mendefinisikan
kesaksian sebagai kenyataan mengikat yang menjadi
tanggungjawab hakim mendengarnya dan memberi
keputusan berdasarkan kesaksian tersebut dengan
syarat saksi adalah adil dan apabila keterangan itu
dibuat oleh saksi yang lebih dari seorang atau
apabila dakwaan itu disokong dengan sumpah.
AK 1950
ia tidak mengikat hakim untuk menjatuhkan hukuman
sekalipun saksi itu memenuhi syarat-syarat dalam
kesaksian
Kesaksian saksi mungkin ditolak sekiranya
keterangannya bercanggah dengan keterangan-
keterangan lain seperti keterangan hal keadaan,
keterangan dokumen dan sebagainya yang mungkin
lebih kuat yang mencapai tahap pembuktian “beyond
reasonable doubt” dalam kes jenayah dan “balance of
probabalities” dalam kes sivil pada pandangan hakim
Keterangan saksi sama taraf dgn keterangan lain
termasuk dokumen – rujuk seks.3.
sambung
Pandangan Ibn Qayyim hampir sama
dgn K 1950.
Hukum Kesaksian
Kesaksian merupakan fardu kifayah dalam
kes selain hudud sekiranya saksi diminta
untuk memberikan kesaksian.
Dalam kes hudud, tidak wajib seseorang
menjadi saksi secara sukarela, malahan
terletak kepada budi bicara orang yang
menjadi saksi sama ada menerima atau
menolak untuk memberi kesaksiannya. Walau
bagaimanapun, sekiranya seorang saksi
diminta oleh mahkamah untuk memberi
keterangan maka ianya menjadi wajib
sambung
Menurut Akta Keterangan 1950, adalah
menjadi tanggungjawab seseorang
untuk memberi keterangan apabila
dipanggil oleh mahkamah untuk
menjadi saksi. Malah beliau tidak boleh
menolak dan mesti menjawab semua
soalan yang dikemukakan kepadanya.
Seksyen 132 (1) menyatakan
sambung
Oleh kerana kepentingan saksi dalam
sesuatu perbicaraan, keeengganan
saksi memberikan keterangan dianggap
melakukan satu kesalahan jenayah.
Seksyen 174, Kanun Keseksaan
Malaysia.
Rukun-Rukun Kesaksian
Terdapat lima rukun yang perlu ada dalam
sesuatu kesaksian yang ingin diberikan:-
orang yang memberi kesaksian
pihak diberikan kesaksian untuknya
pihak yang diberikan kesaksian ke atasnya
Lafaz kesaksian
Perkara yang disaksikan
Syarat orang yang
memberi kesaksian
Syurut al-Tahammul
 Berakal
 Melihat
 Secara umumnya, Akta Keterangan 1950 tidak
meletakkan dan membahagikan syarat-syarat penerimaan
dan penyampaian bagi seseorang saksi. Kelayakan
seorang saksi diukur berdasarkan keupayaannya untuk
memahami dan menjawab soalan yang dikemukakan
kepadanya. Sekiranya dia mampu memahami soalan yang
dikemukakan kepadanya dengan baik dan mampu
menjawab soalan yang diajukan kepadanya dengan baik
maka ia dianggap sebagai saksi yang berkelayakan
sambung
.Syurut al-Ada’
Syart-syarat ini perlu dipenuhi ketika
saksi ingin memberikan keterangan di
dalam sesuatu perbicaraan. Syarat-
syaratnya adalah seperti berikut :
sambung
Islam - surah al-Maidah ayat 106 , al-Baqarah
ayat 282 .
Perkara yang menjadi bukti Islam sebagai syarat
dalam ayat pertama ialah perkataan “antara
kamu”. Perkataan tersebut ditafsirkan sebagai
merujuk kepada orang Islam. Ayat kedua pula
ialah “orang yang kamu setuju menjadi saksi”
juga merujuk khusus kepada orang Islam. Orang
kafir tidak dianggap sebagai golongan yang adil
sebaliknya mereka adalah tergolong dalam
golongan fasik dan mendustakan Allah
sambung
Akta Keterangan 1950 sebagaimana
undang-undang keterangan Islam
meletakkan ukuran kelayakan saksi
berdasarkan syarat bahawa saksi
mestilah seorang yang waras. Dengan
kata lain, ia mesti mampu memahami
soalan yang diajukan dan menjawab
soalan yang diajukan kepadanya
dengan baik.
sambung
. Baligh: Kanak-kanak tidak layak menjadi
saksi. Walau bagaimanapun Mazhab Hambali
berpendapat bahawa kesaksian kanak-kanak
diterima bagi kes-kes yang melibatkan
kecederaan (al-jirah) dengan syarat beliau
masih lagi berada ditempat kejadian
Manakala Mazhab Maliki menerima
keterangan kanak-kanak dalam kes
pembunuhan dan kecederaaan yang berlaku
sesama mereka
sambung
Keterangan kanak-kanak hanya melibatkan kes
kecederaan dan pembunuhan sahaja.
Mereka belum bepisah sebelum sahahdah
diberikan kerana ditakuti mereka akan
dipengaruhi.
Kes tersebt melibatkan kanak-kanaka
sahaja.Orang deewasa tidak terlibat sama ada
sebagai saksi, mangsa atau pendakwa.
Kanak-kanak itu bukan dikenali sebagai penipu.
sambung
Kanak-kanak perlu memberikan keterangan
secara berkumpulan atau bersama. Keterangan
seorang kanak-kanak tidak diterima.
Muslim dan mumayyiz iaitu berumur 10 tahun.
Ini kerana keterangan kanak-kanak di bawah
umur 10 tahun tidak tepat dan perbuatan
mereka tidak konsisiten.
Tiada permusuhan antara saksi kanak-kanak
dengan kanak-kanak yang didakwa atau
ibubapanya
sambung
Keterangan perlu konsisiten.
Kanak-kanak itu tidak mempunyai
hubungan dengan didituduh
sambung
Pada prinsipnya, Akta Keterangan Malaysia tidak
menjadikan umur sebagai ukuran kepada
penerimaan sesuatu keterangan tetapi
berdasarkan keupayaan memahami dan menjawab
soalan
Perlu keterangan sokongan (corroboration)
Hakim perlu berhati-hati menerima keterangan
kanak-kanak keranan ianya keterangan tidak
bersumpah (unsworn evidence) dan mengingatkan
para juri supaya berhati-hati dalam menerima
kesaksian mereka
sambung
Adil: Ianya merupakan syarat yang ditetapkan
syarak sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
….dan adakanlah dua saksi yang adil antara kamu
(semasa kamu merujuk dan melepaskan)…
Ulama berselisish tentang makna adil.
Mazhab Syafie pula mentakrifkan maksud adil
sebagai orang yang menjauhi setiap dosa besar,
tidak berkeinginan melakukan dosa-dosa kecil,
mempunyai akidah yang benar (tidak kufur atau
fasik) berjiwa tenang dan tenteram walaupun
ketika marah dan sentiasa menjaga maruah.
sambung
Dengan menjauhi dosa-dosa besar sudah
dianggap seseorang sebagai adil, kerana
pada kebiasaannya orang yang meninggalkan
dosa-dosa besar akan mendorongnya
meninggalkan dosa-dosa kecil
Kesaksian seorang fasik hendaklah ditolak
menurut jumhur ulama melainkan sekiranya
ia bertaubat. Walaupun demikian mereka
berbeza pendapat sekiranya mereka yang
fasik kerana melakukan kesalahan qazaf.
sambung
Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian
mereka ditolak sekalipun mereka bertaubat,
manakala jumhur pula menerima kesaksian
mereka sekiranya bertaubat.
Berhubung keadilan dan kebolehpercayaan
saksi, Akta Keterangan 1950 sebagaimana
undang-undang keterangan Islam
memandang serius berkaitan dengan apa
yang diistilahkan sebagai kebolehpercayaan
saksi (credibility of witness)
sambung
Berhubung keadilan dan
kebolehpercayaan saksi, Akta
Keterangan 1950 sebagaimana
undang-undang keterangan Islam
memandang serius berkaitan dengan
apa yang diistilahkan sebagai
kebolehpercayaan saksi (credibility of
witness)
sambung
Selain itu, seksyen 140 juga memperuntukkan
perbahasan berkaitan dengan keadilan dan
kebolehpercayaan saksi
Seksyen 52, 53 dan 54 juga memberi peluang
kedua pihak untuk mencabar
kebolehpercayaan saksi, sekalipun saksi yang
dimaksudkan di sini ialah tertuduh sendiri.
Dalam prosiding jenayah fakta bahawa orang
yang dituduh itu berwatak baik adalah
relevan sebagaimana seksyen 54
sambung
Berhubung syarat ini, Akta Keterangan
1950 tidak menolak kesaksian saksi
semata-mata mereka mempunyai
akhlak yang buruk
Malah keterangan rakan sejenayah
masih boleh diterima dan
dipertimbangkan oleh mahkamah –s.
133 dan seksyen 114 .
sambung
Di Malaysia, misalnya hakim Charles Ho
dalam kes Mohamed Alias v PP[1]
menyatakan “The fact that there are
disecrepancies in a witness testimony
does not straight-away make him an
unreliable witness and make the whole
of his evidence unacceptable”
[1] [1983] 2 MLJ 172. Rujuk juga kes
Tua Kin Ling v PP [1970] 2 MLJ 61.
sambung
Kuat Ingatan. Mestilah seoarang saksi itu yang kuat
ingatan supaya keterangan yang diberikan adalah tepat
dan diyakini kebenarannya. Orang pelupa atau lemah
ingatan atau yang sering tersalah tidak diterima
kesaksiannya.[1] Menurut Akta Keterangan 1950 seksyen
118 bahagian huraian, seseorang yang sakit otak atau
seseorang gila bukanlah tak kompeten untukmemberi
keterangan melainkan jika oleh kerana keadaannya, dia
tidak boleh memahami soalan-soalan yang dikemukakan
kepadanya atau tidak dapat memberi jawapan-jawapan
yang rasional kepada soalan-soalan itu
sambung
Tiada Tohmahan: Ini berdasarkan hadis yang
bermaksud: Tidak diterima kesaksian yang
mempunyai tohmahan dan juga yang
mempunyai permusuhan.
Adanya tohmahan ke atas seseorang kerana
beberapa faktor antaranya ialah disebabkan
hubungan kekeluargaan, hubungan
persaudaraan (hasil perkahwinan), ada
permusuhan atau ada kepentingan tertentu
dalam perkara yang dipertikaikan
sambung
Tetapi Imam Abu Hanifah menekankan bahwa
yang penting ialah keadilan seseorang saksi itu.
Ini bermakna, jika saksi seorang yang adil maka
tidak timbul persoalan tohmah bagi beliau
Berkaitan dengan seorang saksi yang mempunyai
hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang
bertikai, ulama berbeza pendapat dalam hal ini.
Menurut jumhur ulama, ibubapa tidak boleh
menjadi saksi bagi anaknya dan begitu juga anak
tidak boleh menjadi saksi kepada ibubapanya
sambung
Tetapi sekiranya kesaksian yang diberikan itu untuk
mensabitkan si ayah atau si anak dengan sesuatu
jenayah maka kesaksian tersebut diterima.
Dalam hal suami–isteri, Imam Malik dan Abu Hanifah
menolak kesaksian suami bagi isterinya dan isteri
bagi suaminya. Manakala Imam Syafie
membolehkannya pula. Pendapat ini disokong oleh
Abu Thawr dan al-Hasan. Ibn Abi Laila dan al-
Nakhaiy pula hanya membolehkan kesaksian suami
bagi isteri dan menolak kesaksian isteri bagisuami
sambung
Sebagaimana syarat-syarat yang lain syarat
tohmahan juga tidak menjadi alasan kepada
penolakan kesaksian seorang saksi melainkan
sebagaimana yang disyaratkan dalam seksyen
118. Malah dalam seksyen 120 secara jelas
mengiktiraf suami dan isteri sebagai saksi
yang kompeten sama ada dalam prosiding
jenayah atau sivil - kecuali komunikasi
semasa perkahwinan
sambung
Kesaksian antara ibubapa dan anak-anak, orang
yang mempunyai hubungan baik dengan
tertuduh dan sebagainya juga adalah saksi yang
kompeten menurut Akta Keterangan 1950.
Dalam kes Liow Siow Long v PP,[1] saksi
merupakan abang kepada dua orang yang telah
mati, hakim Raja Azlan Shah memutuskan
bahawa “adalah sukar untuk diterima kenyataan
bahawa sekiranya seseorang saksi itu dibuktikan
mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si
mati, keterangannya adalah tercemar.
sambung
Keterangan pihak yang mempunyai
hubungan yang rapat adalah tidak
tercemar tetapi sebaliknya adalah boleh
diterima berdasarkan bahawa saksi
tersebut adalah saksi yang kompeten
yang berada ditempat kejadian dan
telah melihat apa yang telah berlaku.”
[1] [1970] 1 MLJ 40.
sambung
Menerima keterangan saksi yang bermusuhan
dengan tertuduh tidak dianggap sebagai tidak
sah atau tidak bijak (imprudent) tetapi hanya
tidak digalakkan sahaja. Malah ia perlu
disokong oleh keterangan lain. Selain itu,
hubungan baik yang ada antara saksi dan
tertuduh tidak memadai untuk menolak sama
sekali kesaksiannya. Tetapi ia mungkin perlu
diteliti dengan berhati-hati.
sambung
Berakhlak mulia dan bermaruah: Sebahagian
ulama memasukkan syarat ini dalam syarat adil
tetapi sebahagian yang lainnya masih tetap
membezakan syarat berakhlak mulia dan adil.
Mazhab Shafie mengaitkan maruah ini dengan
masa dan tempat. Ertinya, akhlak seseorang
dipandang dari sudut adat atau kebiasaan sesuatu
tempat kerana ia boleh berubah-ubah. Berbeza
dengan adil syarat-syarat dan kriteria-kriterianya
tidak berubah.[1]
[1] al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, juz.4, hlm.551.
sambung
Contoh tidak berakhlak mulia ialah seperti
makan dikhalayak ramai, berjalan tanpa
menutup kepala, berpelukan dengan isteri di
hadapan orang ramai, suka berlawak,
bermain catur dan sebagainya
Akta Keterangan 1950 jelas sama sekali tidak
meletakkan berakhlak mulia dan bermaruah
sebagai syarat penerimaan saksi
sambung
Merdeka: Pada dasarnya kesaksian
seorang hamba tidak diterima.
Akta Keterangan 1950 tidak meletakkan
syarat merdeka bagi penerimaan
sesuatu keterangan.
sambung
Boleh berkata-kata: Ulama berbeza pendapat
dalam hal ini. Imam Malik berpendapat diterima
kesaksian orang bisu selagi isyaratnya dapat
difahami kerana isyaratnya itu seperti berkata-
kata, dalam kes talak, nikah dan zihar.
Golongan Hambali, Hanafi dan Shafie menolak
kesaksian orang bisu kerana isyaratnya tidak
sampai kepada martabat menyakinkan. Tetapi
diterima krn keperluan.
AK 1950 – terima s.119.
sambung
Melihat: Imam Abu Hanifah, Shafie dan Muhamamd
menolak kesaksian orang yang buta. Ini kerana saksi
perlu mengetahui apa yang disaksikan dan
menunjukkannya ketika memberi keterangan
Tetapi mazhab Maliki dan Hambali menerimanya selain
daripada kes-kes hudud dgn syarat-syarat tertentu.
Al-Syirazi mensyaratkan bahawa perkara yang disaksikan
itu hendaklah yang diketahui melalui deria pendengaran
tetapi bagi perkara yang disabitkan dengan penglihatan
seperti menyaksikan pembunuhan, perampasan dan
perzinaan, kesaksian orang buta tidak boleh diterima
sambung
Akta Keterangan 1950 tidak
menetapkan melihat sebagai syarat
penerimaan sesuatu keterangan atau
kesaksian. Cuma hakim perlu berhati-
hati dalam menerima keterangan
mereka
Pihak yang diberikan
kesaksian baginya
4.2. Yang cukup syarat untuk membawa kes. Dia
mestilah baligh, berakal, tidak ditahan dari
mengendalikan hartanya kerana kebodohannya. Walau
bagaimanapun dia boleh melantik wakil atau peguam
bagi mengemukakan dakwaannya. Dalam kes jenayah
kecuali qisas kerajaan berhak melantik pendakwa untuk
mendakwa melakukan kesalahan yang melibatkan
kepentingan awam dan individu. Kecuali dalam kes
qadhaf di mana orang yang dituduh sendiri perlu
membuat pendakwaan terhadap orang yang menuduh
sambung
Secara spesifiknya Akta Keterangan 1950
tidak memperuntukkan apa-apa seksyen
berkaitan dengan pihak-pihak yang layak
untuk menjalankan pendakwaan dalam kes
jenayah. Sebaliknya, diperuntukkan dalam
Kanun Prosedur Jenayah seksyen 377 yang
menyenaraikan pendakwaan jenayah boleh
dijalankan oleh pendakwa raya, timbalan
pendakwa raya atau penolong pendakwa raya
serta mereka
sambung
yang diberikan kuasa secara bertulis oleh
pendakwa raya seperti peguambela, pegawai
polis, pegawai jabatan kerajaan, pegawai
pihak berkuasa tempatan, pegawai mana-
mana pihak berkuasa atau badan berkanun
atau mana-mana orang yang diambil bekerja
oleh mana-mana pihak berkuasa tempatan
atau mana-mana pihak berkuasa atau badan
berkanun.
Pihak yang diberikan
kesaksian atasnya
Yang cukup syarat untuk didakwa dan
dibicarakan. Hendaklah seorang yang berakal
dan bukan orang gila dan kanak-kanak yang
bukan mumayyiz. Mereka juga boleh melantik
peguam atau wakil dalam mempertahankan
diri mereka dari didakwa. Mereka hendaklah
terdiri dari orang yang mempunyai kekuasaan
terhadap harta mereka iaitu wakil atau wasi.
sambung
Walau bagaimanapun kanak-kanak ini boleh
diminta hadir di mahkamah dan memberikan
keterangan berhubung dengan jenayah yang
dilakukan. Ini kerana perbuatan kanak-kanak
itu diambilkira, dan saksi memerlukan
kehadirannya untuk memastikan
kesaksiannya terhadap kanak-kanak itu. Jadi
ia perlu hadir bersama dengan walinya. Apa-
apa keputusan hakim adalah ditujukan
kepada walinya.
sambung
Akta Keterangan 1950 tidak
menyatakan secara khusus berkaitan
rukun ini. Walau bagaimanapun dapat
difahami dari beberapa undang-undang
bahawa kanak-kanak, orang tak
sempurna akal, mabuk dan terpaksa
misalnya ada mereka yang tidak layak
untuk didakwa dan disabitkan
kesalahan jika terbukti dalihan tersebut
sambung
Misalnya, seksyen 113 Akta Keterangan ada
menyatakan bahawa budak lelaki yang
berumur di bawah 13 tahun tidak berupaya
melakukan rogol. Begitu juga dalam Kanun
Kesiksaan telah memperuntukkan bab 4
berkaitan dalihan am yang menyenaraikan
faktor-faktor tertentu seperti kanak-kanak,
paksaan, tidak sempurna akal dan sebagainya
yang mana jika terbukti akan melepaskan
seseorang dari sebarang pendakwaan
Lafaz kesaksian
. Hendaklah saksi menggunakan kalimah aku naik
saksi (ashhadu) atau kau memberi keterangan
kesaksian pada permulaan memberi keterangan.
Kalimah yang lain tidak boleh digunakan. Tetapi Ibn
Hazm membenarkan perkataan lain yang
mempunyaimakna yang sama seperti “aku pasti’ “aku
tahu” , “aku khabarkan kepada engkau wahai hakim”
“aku berkata kepada engkau wahai hakim” dan
sebagainya.[1] Akta Keterangan 1950 tidak
meletakkan lafaz tertentu ketika saksi memberikan
keterangan. Memadai dengan perkataan yang
menunjukkan bahawa beliau melihat, mendengar atau
tanggapan terhadap apa yang disoal kepadanya
Perkara yang disaksikan
Hendaklah saksi itu memindahkan
(memberitahu) kepada hakim mengenai apa
sahaja yang didengar atau dilihatnya. Sama ada
ikrar atau jual beli atau apa sahaja. Dia tidak
boleh memberi keterangan dengan
menyimpulkan dari apa yang dilihatnya, lalu ia
berkata “Berdasarkan apa yang saya lihat saya
berpendapat bahawa yang defendan berhutang
dengan plaintif. Hak menyimpulkan sesuatu
fakta hendaklah diserahkan kepada peguam dan
hakim dan bukannya kepada saksi
sambung
Akta Keterangan 1950 juga memperuntukkan
bahawa saksi hanya perlu menjawab apa disoalkan
kepadanya dan terpulang kepada mahkamah sama
ada menerima atau menolak keterangan yang
diberikan. Sebagaimana undang-undang keterangan
Islam, Akta Keterangan tidak membenarkan saksi
membuat kesimpulan tentang apa yang
dipersaksikannya sebaliknya mahkamah yang akan
membuat kesimpulan tentang keterangan yang
diberikan oleh saksi sebagaimana yang
diperuntukkan oleh Akta Keterangan dan undang-
undang yang berkaitan dengan kes yang dibicarakan
Tarik balik kesaksian
Terdapat tiga keadaan penarikan semula
kesaksiaan yang telah dibincangkan oleh ulama.
Keadaan-keadaannya ialah;
Jika saksi menarik balik kesaksiannya sebelum
hukuman dijatuhkan oleh hakim. Di peringkat ini,
kebanyakan ulama menyatakan bahawa hukuman
tidak harus dijatuhkan
Jika saksi menarik balik kesaksiannya selepas
hukuman dijatuhkan, tetapi hukuman belum lagi
dilaksanakan. Dalam situasi ini beberapa perkara
perlu diberi perhatian
sambung
Jika hukuman tersebut dalam bentuk hudud dan
qisas, hukuman tidak harus dilaksanakan, kerana
hudud hendaklah dielakkan daripada keraguan.
Penarikan semula kesaksian tersebut telah
menimbulkan keraguan yang menyebabkan hukuman
hudud tidak harus dilaksanakan.
Jika hukuman tersebut dalam bentuk takzir,
keputusan hendaklah dilaksanakan dan hukuman
tidak dibatalkan. Walau bagaimanapun, pendapat
seterusnya iaitu daripada Said bin al-Musayyab dan
Awza’iy menyatakan hukuman tersebut hendaklah
dibatalkan walaupun ia telah dilaksanakan
sambung
Jika saksi menarik balik kesaksiannya setelah
dilaksanakan hukuman. Dalam keadaan ini
keputusan tidak akan dibatalkan dan orang
yang memberi kesaksian tidak dikenakan apa-
apa tindakan, sama ada kesaksian itu
terhadap perkara mal atau keseksaan. Ini
kerana keputusan ( hukuman ) telahpun
sempurna dengan dilaksanakan perkara yang
dihukumkan tersebut
sambung
Akta Keterangan Malaysia tidak secara jelas
menghuraikan prosedur penarik balikan
kesaksian, kesan dan hukuman terhadapnya.
Walau bagaimanapun, jika tarik balik itu
berlaku disebabkan keterangan yang
diberikan adalah palsu maka ia boleh didakwa
dan hukuman akan dikenakan kepada saksi
tersebut. Ini diperuntukkan dalam seksyen
132 (2) Akta Keterangan 1950
sambung
Begitu juga dengan seksyen 153 Akta
Keterangan yang memperuntukkan
bahawa saksi boleh didakwa jika
memberi keterangan palsu
HUKUM SAKSI PALSU
( SHAHADAH AL-ZUR)
Mengenai kesaksian palsu yang disengajakan,
ulama mazhab Hambali, Shuramah, Ibn Laila, al-
Awzaiy dan Imam Shafii menyatakan mereka yang
menarik kesaksian tersebut akan dikenakan
hukuman qisas. Pendapat ini bersandarkan kepada
kata-kata Saidina Ali r.a. dan tidak ada seorang
sahabatpun yang membantah kata-kata itu kerana
saksi-saksi itu adalah orang yang menjadi
penyebab kepada dibunuh orang yang dihukum
atau dipotong sebahagian anggotanya. Justeru itu
mereka hendaklah dikenakan hukuman qisas
sambung
Manakala ulama mazhab Hanafi
berpendapat bahawa tidak boleh
dikenakan hukuman qisas kerana
mereka tidak melakukan pembinasaan
tersebut secara langsung. Ulama Hanafi
juga menyamakannya dengan masalah
seseorang yang menggali perigi, tiba-
tiba terjatuh sesuatu di dalamnya lalu
binasa.
sambung
tersalah - tidak akan dikenakan
sebarang qisas tetapi hanya diwajibkan
ke atas mereka membayar diyat dari
harta mereka sendiri, kerana aqilah
mereka (keluarga yang berhak
menerima pusaka secara asabah) tidak
akan menanggung diat orang yang
berikrar dan membuat pengakuan
sambung
Akta Keterangan 1950 sebagaimana
dalam perbincangan yang lalu hanya
menyatakan ianya satu kesalahan yang
boleh didakwa tetapi tidak dinyatakan
bentuk hukumannya yang hanya
dinyatakan dalam Kanun Kesiksaan. Ia
dinyatakan dalam bab 11 seksyen 191
hingga 229. Seksyen 193
sambung
Berkaitan dengan keterangan palsu
yang menyebabkan seseorang
dijatuhkan hukuman bunuh, saksi
tersebut boleh juga dikenakan hukuman
yang sama sebagaimana yang
diperuntukkan dalam seksyen 194 dan
Seksyen 195
sambung
Dalam kes PP v Bhandulanada
Jayatilaka,[1] hakim telah menjatuhkan
hukuman bunuh ke atas saksi yang
membuat keterangan palsu
[1] [1981] 2 MLJ 354.
Bilangan Saksi (Nisab Al-
Shahadah)
Kesaksian empat orang saksi
Kesaksian tiga orang lelaki
Dua orang saksi
Kesaksian dua orang lelaki atau
seorang lelaki bersama dua orang
wanita
Kesaksian seorang lelaki dan
sumpah pihak yang mendakwa
sambung

Kesaksian seorang lelaki


Kesaksian wanita
sambung
Pada prinsipnya, Akta Keterangan 1950 tidak
meletakkan bilangan tertentu bagi mensabitkan
sesuatu kes sebagaimana yang ditetapkan dalam
undang-undang keterangan Islam. Ianya dinyatakan
dengan jelas dalam seksyen 134 yang
memperuntukkan:
Tiada apa-apa bilangan tertentu mengenai saksi
dikehendaki dalam sesuatu kes untuk membuktikan
sesuatu fakta.
satu maxim ada menyatakan ‘testes ponderantur,
non numerantur’( saksi adalah dinilai, bukan dibilang
sambung
Sekalipun undang-undang memperuntukkan
keterangan sokongan tetapi ianya tidak
bermakna khusus kepada penambahan
bilangan saksi. Ia boleh jadi dalam keterangan
dokumen. Tambahan pula, kes-kes yang
memerlukan keterangan sokongan adalah
terhad kepada kes keterangan kanak-kanak,
keterangan rakan sejenayah, keterangan
berkaitan dengan kesalahan seksual dan
keterangan orang yang ada kepentingan
sambung
Begitu juga dengan saksi lelaki dan
wanita, Akta Keterangan 1950 tidak
membezakan antara saksi lelaki dan
wanita selama mana mereka
memahami dan mampu menjawab
soalan yang dikemukakan
Pemeriksaan Saksi
Prosedur pemeriksaan saksi menurut undang-
undang keterangan Islam boleh dijalankan
secara tertutup atau sulit dan juga terbuka.
 Sulit: Siasatan sulit dijalankan tanpa
pengetahuan orang ramai dan diluar majlis
kehakiman
 Terbuka: Ia dilakukan di majlis penghakiman
atau mahkamah yang dihadiri bersama oleh
muzakki dan saksi-saksi
sambung
Akta Keterangan 1950 – terbuka:
 Pemeriksaan utama
 Pemeriksaan Balas
 Pemeriksan Semula
. Shahadah ‘ala Shahadah
Ibn ‘Irfah mendefinisikan shahadah ‘ala
shahadah sebagai keterangan saksi
kepada mahkamah bahawa ia
mendengar sesuatu keterangan dari
seorang lain
Bahagian Shahadah ‘ala
shahadah

Ada 2 bahagian:
 Seorang saksi memberikan kesaksian atas
permintaan saksi asal yang dibuat di luar
mahkamah
 Seseorang saksi mendengar saksi asal
memberikan kesaksiannya di hadapan
hakim
sambung
dalam Akta Keterangan 1950 sebahagiannya
boleh disamakan denga perbincangan
berkaitan keterangan dengar cakap (hearsay
evidence).
Ianya ditakrifkan sebagai keterangan oleh
saksi berdasarkan kenyataan seorang yang
lain sama ada secara lisan, tulisan atau
selainnya berhubung kejadian yang berlaku.
sambung
Pembahagian:Keterangan dengar cakap
dapat juga dibahagikan kepada dua
sebagaimana yang wujud dalam
undang-undang keterangan Islam
Kategori 1: saksi asal meminta memberi
keterangan bagi pihaknya - seksyen 32
(1) Akta Keterangan 1950 dengan
seksyen 73 (a)(2) - syarat tambahan
sambung
Kategori 2: Jika merujuk seksyen 33, seksyen ini tidak
memerlukan kepada orang yang hadir dalam
perbicaraan lalu untuk memberi keterangan
berdasarkan kepada apa yang dinyatakan oleh saksi-
saksi dalam prosiding tersebut. Ini kerana keterangan
mereka sememangnya diterima sekiranya memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan oleh seksyen 33 di atas.
Malah seksyen 121 Akta Keterangan 1950 memberi
ruang kepada mahkamah untuk mendapatkan
keterangan dari hakim yang mengadili sesuatu kes
berkaitan apa yang berlaku semasa pegadilannya
tanpa perlu memanggil orang hadir dalam perbicaraan
tersebut. Jadi ia melangakau lebih jauh dari undang-
undang keterangan Islam.
Asas Kesaksian Atas
Kesaksian
Tidak ada peruntukan khas dalam al-Qur’an
dan al-Sunnah berhubung kesaksian atas
kesaksian ini. Walau bagaimanapun ia
diharuskan ulama berdasarkan prinsip
Istihsan dan keperluan.
Prinsip yang sama iaitu atas dasar
kepentingan umum Akta Keterangan 1950
masih memberi ruang kepada penerimaan
keterangan dengar cakap untuk diterima
dimahkamah
Aplikasi Kesaksian atas
Kesaksian
dua kes yang disepakati oleh ulama berhubung
keharusan penggunaan kesaksian atas kesaksian
iaitu kes harta dan kes jenayah yang melibatkan
hukuman takzir
Imam Malik dan Abu Thaur berpendapat kesaksian
atas kesaksian boleh diterima dalam semua kes
termasuk hudud dan qisas
Bagi al-Nakha’i, al-Sya’bi, Imam Ahmad dan Abu
Hanifah dan pengikut-pengikutnya, mereka
berpendapat kesaksian atas kesaksian tidak diterima
dalam kes hudud dan qisas
sambung
Manakala Imam Syafie dan sebagian ulama
lain berpendapat kesaksian atas kesaksian
diterima dalam kes-kes yang melibatkan hak
manusia. Sementara kes-kes yang melibatkan
hak Allah ada yang berpendapat ianya
diterima melainkan kes yang dikenakan
hukuman rejam dan ada yang menolaknya
Akta Keterangan 1950 tidak membezakan
penggunaan keterangan dengar cakap antara
kes sivil atau jenayah
Syarat-Syarat Penerimaan
Kesaksian atas Kesaksian
Saksi asal mengalami keuzuran yang
diterima syarak seperti mati, sakit, hilang
atau dipenjarakan
Saksi asal dan saksi ganti perlu memenuhi
syarat-syarat kesaksian.
Saksi ganti hendaklah menentukan dan
menamakan saksi asal.
Saksi asal mestilah tidak menafikan bahawa
ia meminta saksi ganti memberikan
kesaksian bagi pihaknya
sambung
Menurut AK 1950:
ianya turut dinyatakan secara spesifik tentang
syarat-syarat tersebut, malah terdapat tambahan
syarat iaitu keterangan dengar cakap boleh
diterima dengan syarat kehadiran saksi asal akan
menyebabkan kelewatan dan memakan
perbelanjaan yang tidak munasabah.
Syarat ini tidak wujud dalam Akta Keterangan
1950.
Ia juga tidak disyaratkan dalam Akta Keterangan
1950.
Syarat ini juga tidak wujud bagi memastikan
keterangan dengar cakap diterima.
Bilangan
Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahawa bagi
setiap seorang saksi asal lelaki maka perlu ada dua
orang saksi ganti lelaki atau seorang saksi lelaki
dan dua wanita.
Imam Syafie yang menyatakan empat saksi lelaki
diperlukan bagi menggantikan dua saksi asal
Imam Malik berpendapat hanya seorang saksi ganti
diperlukan bagi mengambil tempat seorang saksi
asal
Berkaitan dengan saksi ganti wanita maka kesemua
ulama bersetuju tentang keharusan penyaksian
mereka selama mana mereka tidak bersendirian
Kesimpulan
Berdasarkan perbincangan di atas dapat disimpulkan bahawa
kesaksiaan dalam undang-undang keterangan Islam sangat
menekankan aspek kualiti saksi. Ini kerana Islam meletakkan
kesaksian sebagai satu cara pensabitan yang sangat tinggi
kedudukannya selepas iqrar. Oleh itu saksi disyaratkan
mempunyai kualiti yang tertentu sebelum keterangan beliau
dapat diterima oleh mahkamah. Sekalipun kualiti yang
ditetapkan oleh syarak sangat ketat tetapi ulama berbeza
pendapat dalam beberapa isu seperti kesaksian orang kafir,
fasik, kanak-kanak dan orang buta sama ada diterima atau
ditolak kesaksian golongan ini. Kecenderungan ulama pada hari
ini menerima keterangan golongan ini tetapi penerimaan
tersebut hendaklah melalui proses penapisan dan pemeriksaan
yang sangat ketat.
sambung
Selain kualiti, undang-undang keterangan Islam juga
meletakkan kuantiti sebagai salah satu elemen penting
bagi pembuktian sesuatu kes. Ini bertujuan menjamin
keterangan yang diberikan itu sesuatu yang benar-benar
kukuh yang disaksikan oleh sejumlah orang yang tidak
dapat disnagkal kebenaran penyaksiaan mereka dan
bukan sesuatu yang diada-adakan untuk kepentingan
pihak tertentu. Akhirnya, kita dapati kesemua syarat
yang diletakkan oleh undang-undang keterangan Islam
tidak lain bertujuan untuk memastikan keadilan
ditegakkan dan pihak yang bertikai mendapat layanan
yang saksama.
Akta Keterangan juga mempunyai matlamat yang sama
Cuma dari segi pelaksanaannya sahaja yang berbeza.
BAB 4
PENGAKUAN
Pengakuan dari sudut bahasa berasal dari perkataan
qarra yang bermaksud thabata dan aqama yang
bermaksud menetapkan, menentukan dan
membuktikan
Imam Nawawipula mendefinisikan pengakuan dari
segi bahasa sebagai memberitahu apa yang diakui,
sabit serta dikemukakan, bermakna, mengiktiraf
serta tidak mengingkari terhadap segala yang diakui.
Manakala dari sudut istilah pula ialah seseorang
mengiktiraf semua hak yang terkena ke atasnya
dengan lafaz yang menunjukkan kepada pengakuan
Dalil Pensyariatan Pengakuan
Wahai orang yang beriman! Jadilah kamu
orang yang benar-benar penegak keadilan,
menjadi saksi kerana Allah biarpun terhadap
dirimu sendiri..(4:135)
Pergilah wahai Unays kepada wanita itu,
sekiranya ia mengaku maka rejamlah dia.
Kes Maiz dan perempuan al-Ghamid yang
mengaku berzina.
Nilai Pengakuan Dalam Undang-
Undang Keterangan Islam

Sayyid Sabiq menyatakan pengakuan


ialah keterangan yang terbaik. Ia
dikenali sebagai sayyid al-adillah
Imam Syafie mengganggapnya sebagai
bukti yang kuantumnya mencapai tahap
kepastian dan bukan setakat sangkaan
yang berat (ghalabah al-zann) sahaja.
sambung
Menurut J.H.Wigmore dalam buku
beliau yang bertajuk Evidence, telah
memetik beberapa pandangan sarjana
undang-undang yang berautoriti bagi
menguatkan lagi pandangan beliau
bahawa pengakuan merupakan
keterangan yang paling berpengaruh
[kuat]“confession ranks as absolutely
the most influential type of evidence.”
sambung
Menurut Starkie, (Zafer 1994:43)
A confession of guilt is one of the surest
proofs of guilt because no innocent man
would sacrifice his life, liberty or even
his reputation by a declaration of that
which was untrue.
Definisi Pengakuan Menurut
Akta Keterangan 1950
Pengakuan sebagai kenyataan yang
menyarankan sebahagian kesimpulan tentang
kewujudan fakta isu atau fakta yang
berkaitan dengan sesuatu isu yang dibuat
oleh mana-mana orang dan dalam situasi
yang dinyatakan dalam Akta.
Pengakuan ialah seseorang atau agennya
menyatakan atau menyarankan suatu
kesimpulan
sambung
Rujuk seksyen 17(1) dan (2)
Manakala pengakuan salah pula adalah pengakuan
yang dibuat secara langsung oleh seseorang yang
dituduh melakukan satu perbuatan jenayah dengan
menyatakan bahawa dia telah melakukan perbuatan
tersebut. Pengakuan salah juga akan dianggap
sebagai telah dibuat oleh tertuduh jika pengakuan-
pengakuan yang telah diberikannya boleh
disimpulkan oleh mahkamah sebagai satu pengakuan
salah
Rujuk seksyen 17(2)
Perbezaan Antara Pengakuan
dan Pengakuan Salah
Pertamanya, pengakuan boleh dibuat dalam prosiding
sivil mahupun jenayah manakala pengakuan salah hanya
dibuat dalam prosiding jenayah
kedua, pengakuan boleh dibuat oleh sesiapa sahaja
tetapi pengakuan salah hanya boleh dibuat oleh
seseorang yang dituduh melakukan sesuatu kesalahan.
Ketiga, pengakuan tidak semestinya diberikan secara
sukarela. Sebab itu ia bukanlah bukti yang muktamad
tentang perkara yang diakui tetapi ia boleh bertindak
sebagai estopel di bawah seksyen 31. Manakala,
pengakuan salah pula semestinya diberikan secara
sukarela dengan sebab itu ia diterima sebagai bukti yang
muktamad dan ia sendiri memadai untuk mensabitkan
tertuduh dengan sesuatu kesalahan
sambung
Keempat, pengakuan boleh dilakukan oleh agen atau orang
yang ada kepentingan yang diberi kuasa oleh pihak yang
terlibat dalam perbicaraan. Manakala pengakuan salah hanya
diucapkan oleh tertuduh sendiri
Kelima, pengakuan boleh diwakilkan kepada pihak lain di bawah
seksyen 21 jadi ia tidak semestinya menentang pihak pembuat
pengakuan iaitu wakilnya. Manakala pengakuan salah adalah
menentang pihak yang mengaku salah dengan sebab ia tidak
boleh diwakilkan. Kelima, pengakuan oleh salah seorang
defendan tidak menjadi keterangan menentang defendan yang
lain. Manakala pengakuan salah oleh tertuduh boleh
dipertimbangkan untuk menentang rakan tertuduh di bawah
seksyen 30
Keenam, pengakuan lebih umum iaitu termasuk pengakuan
salah berbanding pengakuan salah iaitu yang lebih khusus.
Rukun Pengakuan
Al-muqir iaitu orang yang berikrar.
Al-muqarr lah (penerima haq).
Al-muqarr bih (perkara atau barang
yang diikrar)
Sighah (lafaz pengakuan)
Kelayakan al-Muqirr
A. Mazhab Hanafi
Dewasa atau baligh. Walau bagaimanapun
pengakuan kanak-kanak yang mumayyiz
berkaitan harta benda adalah diterima.
Pengakuan dibuat secara sukarela.
Pengakuan yang dibuat secara paksaan
adalah ditolak.
Pengakuan yang dibuat mestilah tegas dan
bersungguh-sungguh.
sambung
Mazhab Shafie
Mazhab Shafie pula mensyaratkan al-
muqirr seperti berikut:-
Mestilah beraqal dan baligh (dewasa),
Waras dan matang (Rashid).
Pengakuan yang dibuat adalah secara
sukarela
Faktor Yg Menjejaskan
Kelayakan Muqirr

Tidak Siuman
 Gila seketika dan waras seketika.
 Tanggung jawab jenayah termansuh atas
tiga golongan manusia: kanak-kanak
sehingga dia baligh, orang yang tidur
sehingga dia terjaga dan orang gila
sehingga dia siuman
sambung
Kanak-kanak
Berbeza kanak-kanak yang mumayyiz
matang atau cerdik
Mazhab Hanbali dan Hanafi boleh hanya
dlm hal kehartaan shj.
Mazhab Shafie dan Maliki tidak
menerima pengakuan kanak-kanak
dalam apa jua keadaan
sambung
Orang yang tidur sama dgn org gila.
Orang yang mabuk: Majoriti ulama mazhab
Hanafi menyatakan bahawa pengakuan yang
dibuat ketika mabuk atas kerelaannya sendiri
bukan dipaksa atau terdesak adalah diterima
dalam semua kes kecuali kes yang melibatkan
hak Allah seperti jenayah zina
Mazhab Shafie menyatakan bahawa
pengakuan ketika mabuk yang melanggar
perintah Allah adalah diterima sebagai
hukuman tambahan
sambung
Kalau mabuk krn memakan ubat atau
mabuk akibat paksaan maka pengakuan
tersebut sama seperti pengakuan orang
gila, tertolak dan tidak sah
mazhab Maliki dan Hanbali tolak
pengakuan sama sekali.
sambung
Orang yang dipaksa: Paksaan dari
sudut bahasa ialah mendorong
seseorang melakukan perbuatan yang
dibencinya. Dari sudut istilah pula,
mendorong seseorang melakukan
perbuatan atau mengeluarkan
perkataan yang bukan dengan
kerelaannyaahu melakukannya
sambung
Jumhur ulama yang terdiri dari mazhab
Hanafi, Shafi’i, Hanbali dan Zahiri
menolak pengakuan yang disebabkan
oleh paksaan sama ada pengakuan ini
dalam kes yang boleh ditarik balik
seperti jualbeli ataupun tidak seperti
talaq dan rujuk
sambung
Mazhab Maliki : 3
 menolak pengakuan sama sekali
 menerima pengakuan
 Antara kedua di atas.
Syarat paksaan
Ugutan tersebut mesti memudaratkan
 Hanafi – mulji’ dan ghair mulji’ dan
paksaan al-adabi
 Manakala Imam Syafie, tidak membezakan
sebagaimana mazhab Hanafi
 Takrif yang dikemukakan oleh jumhur
cukup luas merangkumi sebarang bentuk
sama ada janji, penipuan dan ancaman
sambung
Yakin apa yang diugut akan
dilaksanakan
Ugutan dilaksanakan serta merta
(jumhur) . Manakala Mazhab Maliki
tidak mensyaratkan demikian, memadai
wujudnya unsur takut pada masa
ugutan itu dilakukan
Ugutan mestilah yang batil
Kesan Ugutan
jumhur ulama menyatakan bahawa ianya
tidak sah. Manakala sebahagian ulama
menyatakan sebaliknya
Hujjah jumhur:
 Firman Allah menerusi al-Qur’an; “Barangsiapa
yang kafir kepada Allah, sesudah ia beriman,
kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya
tetap dalam beriman
 Hadis Rasululah yang menyatakan ‘Diangkat dari
umatku apa-apa perbuatan yang dilakukan akibat
dari tersalah, lupa dan terpaksa
sambung
Sayyidina Umar diriwayatkan berkata:
Seseorang itu tidak boleh dipercayai jika dia
mengatakan sesuatu terhadap dirinya,
semasa kamu membiarkan dia kebuluran atau
memukul dan mengikatnya
Imam Malik berkata: pengakuan salah yang
diperolehi secara penahanan, ugutan, dipukul
dan dipenjarakan sama ada dalam kes hudud
ataupun tidak maka ianya tidak sah
sambung
Imam Syafie dilaporkan telah berkata bahawa
seseorang yang membuat pengakuan kerana
diugut, maka disisi undang-undang dia tidak
boleh dipertanggungjawabkan
terdapat sebilangan kecil ulama yang
membenarkan penggunaan ugutan,
kekerasan dan paksaan dalam siasatan
sesuatu kes.
sambung
Ibn Qayyim menyatakan bahawa harus
menggunakan kekerasan untuk mendapatkan
pengakuan salah dari seseorang – dihudud bukan krn
pengakuan tetapi krn brg curi dijumpai dlm
simpanannya.
Ibn Hazm - tertuduh berhak untuk meminta gantirugi
atau mendakwa pihak yang mengarahkan penderaan
ke atas
Hasan Ibn Ziyad – harus tapi jgn teruk pada daging
dan tulang Walau bagaimanapun ianya khusus bagi
tertuduh yang memang dikenali sebagai seorang
yang jahat dan tidak bermoral
sambung
Ilmuan Islam masa kini juga
nampaknya enggan untuk
membenarkan penggunaan kekerasan
untuk mendapatkan pengakuan krn ia
lebih konsisten dengan roh dan
semangat syariat Islam yang
menghendaki matlamat dan cara (ends
and means) mestilah seiring dan sah di
sisi undang-undang.
sambung
Isu penggunaan penipuan (bukan kekerasan)
untuk mendapatkan pengakuan
Ibn Hazm membenarkan kerana ianya tidak
melibatkan elemen kekerasan
Bagi Ibn Hazm, amalan penipuan ini telah
digunakan oleh Rasulullah dan Saidina Ali
untuk mendapatkan pengakuan seseorang
tertuduh
Syarat Muqirr menurut Akta
Keterangan 1950

rasional, iaitu sempurna akal fikiran dan


di bawah umur tidak dianggap bersalah
jika melakukan kesalahan Ini telah
dijelaskan oleh s.118 AK Malaysia.
Selain kerelaan dalam membuat
pengakuan salah, prinsip lain yang
penting yang dinyatakan dalam seksyen
24 AK .
sambung
Seksyen in dengan jelas menganggap bahawa pengakuan salah
menjadi tidak berkaitan atau relevan sekiranya dibuat akibat
daripada paksaan, iaitu dorongan, ugutan dan janji. Kemudian,
kewujudan ketiga-tiga elemen ini mestilah:-
berkaitan dengan dakwaan terhadap tertuduh
datang dari seorang yang berkuasa (person in authority)
mestilah pada pandangan mahkamah berupaya menyebabkan
kepercayaan yang munasabah (reasonable belief) pada fikiran
tertuduh bahawa jika ia membuat pengakuan salah maka ia
akan memperolehi ganjaran (advantage) atau dapat
menghindarkan diri dari sebarang kesulitan yang bersifat
sementara
 R v Warickshall,
 Public Prosecutor v Law Say Seck & Ors [1971] 1 MLJ 199
sambung
seseorang (yang rasional) mesti mampu menyatakan
bahawa tanpa unsur-unsur dorongan, ugutan atau
janji, tertuduh tidak akan membuat pernyataan. Janji
tersebut tidak perlu secara nyata, tetapi boleh juga
dibuat secara tersirat.
Ia mesti menyebabkan seseorang tertuduh itu
menjangkakan bahawa dia akan mendapat faedah
atau mengelak keburukan bersifat sementara, dan
Adalah memadai jika mahkamah berpendapat
bahawa pihak tertuduh menjangkakan dia akan
mendapat faedah atau mengelak keburukan.
sambung
Selain itu, mahkamah juga harus memastikan
bahawa elemen dorongan atau ugutan atau
janji atau penindasan adalah mencukupi
untuk mempengaruhi kesukarelaan
pengakuan salah yang dibuat. Ini boleh
dilakukan dengan melihat minda tertuduh dan
reaksinya terhadap dorongan, ugutan, janji
atau penindasan yang telah dibuat
terhadapnya
sambung
Berdasarkan kes Dato’ Mokhtar bin Hashim &
Anor v Public Prosecutor [1983] 2 MLJ 232,
terdapat elemen tambahan selain dorongan,
ugutan dan janji iaitu penindasan
Seks.24 menyatakan bahawa pengkuan tidak
diterima sekiranya wujud unsur ugutan, janji
atau dorongan yang mana kesemua elemen
ini hendaklah datang dan ditawarkan oleh
pihak yang berkuasa
Siapa Pihak berkuasa
Berdasarkan kes-kes yang diputuskan definisi pihak
yang berkuasa adalah bergantung kepada keadaan
sesuatu kes yang mana majikan, polis, penyelia atau
supervisor dan sebagainya
Mandur - Public Prosecutor v Murugan [1924] 5
FMSLR 108.
Pengurus estet (lihat PP v Naikan [1961] 27 MLJ 147,
Penghulu (lihat kes Jubir bin Haji Salleh v PP [1947]
13 MLJ 88 dan
Pakar sakit jiwa(lihat kes PP v Haji Kassim [1971] 2
MLJ 115
sambung
Aziz bin Mohd Din v Public Prosecutor [1996]
5 MLJ 473, mahkamah menyatakan bahawa
seseorang yang tidak berkuasa akan
mendapat kuasa jika pengakuan salah yang
dibuat itu semasa kehadiran pihak yang
mempunyai kuasa.
pengakuan salah kepada bapa dengan
kehadiran pegawai polis berpangkat inspektor
Tindakan yang terjumlah kepada
paksaan,dorongan, janji atau
penindasan
Hakim Syed Agil Barakbah menyatakan dalam
kes Mohamed Yusof v PP [1983] 2 MLJ 167
“A wellgrounded suspicion based on the facts
and surrounding circumstances may exclude
a confession.”
Prosecutor v Naikan [1961] MLJ 147,
mahkamah menyatakan bahawa ayat “you
had better tell the truth” sebagai satu ugutan
sambung
Walau bagaimanapun dalam kes PP v
Ramasamy [1991] 1 MLJ 75, mahkamah
memutuskan bahawa kenyataan peringatan
oleh seorang pegawai polis kepada tertuduh
dengan menyatakan “he should tell the truth
and not tell lies” tidak dianggap sebagai
ugutan atau dorongan
Manakala dalam kes R v Blackburn[1852] 6
Cox CC 333, mahkamah memutuskan bahawa
ayat “ a promise of pardon” adalah
merupakan satu dorongan
sambung
Ugutan juga boleh terjadi sama ada ke atas tertuduh ataupun ke
atas keluarga atau orang tersayang
 R v Middleton [1975] QB 191 – polis letak anak di bawah jagaan pihak
berkuasa. Pengakuan tak sah.
Fakta-fakta yang boleh dilihat untuk menentukan sama ada wujud
penindasan atau sebaliknya telah diputuskan dalam kes PP v Chan
Choon Keong [1989] 2 MLJ 427. Antara fakta-fakta yang harus
dipertimbangkan ialah:
 melihat perwatakan tertuduh,
 tempoh tertuduh disoal siasat,
 tempoh tertuduh ditahan, dan
 sama ada dia diberi peluang untuk berehat atau mendapat minuman.
Elemen-elemen ini juga boleh dilakukan secara tidak langsung
seperti nada suara, tingkah laku orang yang berkuasa
 Mohamed Yusof bin Hj.Ahmad v Public Prosecutor [1983]2 MLJ 169.
 pegawai polis bercakap dengan suara yang garang dan mukanya
kelihatan merah kerana marah
sambung
Kesimpulannnya, penentuan sama ada
sesuatu ucapan atau tindakan adalah
terjumlah kepada dorongan, ugutan, janji
atau penindasan adalah melihat kepada
keseluruhan kes. Misalnya, perkataan “you
better tell the truth” kadang-kadang adalah
terjumlah kepada ugutan dan kadang-kadang
ianya tidak dianggap sedemikian oleh
mahkamah
Pengecualiaan dari prinsp
asal
Walau bagaimanapun sekiranya unsur-
unsur dorongan, ugutan , janji atau
penindasan di dalam sesuatu kes,
pengakuan salah masih relevan jika
unsur-unsur tersebut telah terhapus
sepenuhnya. Ini dinyatakan dalam
seksyen 28 AK
 kes Abdullah Awang Bongkok v Pubic
Prosecutor [1956] 22 MLJ 90
Pengakuan salah yang diperolehi
secara tidak sah
Seksyen 29 AK menyatakan :Keadaan-keadaan itu
ialah:-
Apabila pengakuan salah diperolehi atas sesuatu janji
untuk merahsiakan;
Perdayaan – mempedayakan tertuduh untuk
membuat pengakuan salah;
Pengakuan dibuat oleh tertuduh semasa mabuk;
Apabila pengakuan salah dibuat hasil daripada soalan
yang seseorang tertuduh itu tidak perlu menjawab;
atau
Apabila seseorang tertuduh itu tidak diberi amaran
bahawa dia tidak terikat untuk membuat pengakuan
salah
LAFAZ IQRAR

Perkataan dengan mulut: lansung dan tak


langsung.
 Bentuk lafaz sarih atau terang-terangan ialah “aku
berhutang dengan Ahmad sebanyak tiga puluh
ringgit.” Dalam kes jenayah misalnya, “Aku telah
mencuri basikal kepunyaan Ali.”
 Manakala iqrar secara dhimni atau dilalah pula
contohnya ialah “Engkau Ahmad berhutang
dengan aku sebanyak RM100.” Maka jawab
Ahmad “Aku telah membayarnya.” Maka jawapan
ini dianggap satu bentuk iqrar atau pengakuan
secara dhimni atau tersembunyi
sambung
Iqrar Secara Isyarat
 Seksyen 70 Al-Majallah menyatakan:
“Isyarat biasa orang bisu itu adalah sama seolah-
olah dia menyatakan dengan kata-kata. “
Iqrar secara Bertulis
Iqrar secara bertulis juga diterima oleh syarak dan
ianya dianggap sama seperti iqrar dengan lisan.
(Majallah al-Ahkam al-Adliyyah, Fasal 1586)
sambung
Menurut Mahmud Saedon “berdasarkan
keadaan dan perkembangan pada
zaman ini peranan catatan adalah amat
penting maka lebih baik kita mengambil
kira catatan sebagai qarinah dan
terpulanglah kepada mahkamah untk
menilai dan menguji kekuatan dan
kesahihannya.”
Pengakuan Secara Mendiam
Diri
Menurut Ibn Nujaym dan Imam Suyuti tidak boleh
dipertanggungjawabkan ke atasnya melainkan dalam keadaan
tertentu. Perkara yang sama dinyatakan dalam al-Majallah
perkara 67:
Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat beberapa pengecualiaan
bagi kaedah orang yang berdiam diri tidak dinisbahkan sesutu
perkataan kepadanya. Misalnya, seksyen 437 menyatakan
Dalam kes sewa diam dianggap menerima dan bersetuju.
Umpamanya, jika seorang menyewa kedai dengan harga lima
puluh ringgit; selepas dia tinggal d kedai itu selama sebulan dan
sewa itu dibayarnya, kemudian pada awal bulan berikutnya orang
yang memberi sewa mengatakan: “Jika engkau bersetuju
membayar enam puluh ringgit, maka teruskanlah duduk, tetapi
jika tidak hendaklah keluar.” Lantas orang yang menyewa terus
menjawab: “Aku tidak setuju,” tetapi dia terus juga duduk d kedai
itu. Dalam kes ini dia mestiah membayar sewa.
sambung
Imam Abu Yusuf pula berpendapat jika
seseorang itu mendiamkan diri, dia boleh
dipenjarakan sehingga dia membuat
pengakuan kerana mendiamkan diri tidak
boleh dianggap sebagai pengakuan
Mazhab Syiah Ja’fariah pula menganggap
pengakuan dengan berdiam diri itu adalah
sah dengan alasan pengakuan diperlihatkan
melalui pergerakan badan
sambung
Ibn Hajar juga mempunyai pendapat
yang sama di mana beliau telah
berhujjah dalam kes Aseef, katanya
kehadiran si anak lelakinya dan dengan
mendiamkan diri ketika si bapa
memberi testimoni terhadapnya di
hadapan Raslulullah s.a.w. telah
dianggap secara tersiratnya sebagai
pengakuan salah
Lafaz / Sighah Bentuk Pengakuan
Menurut Akta Keterangan 1950
isu lafaz pengakuan yang terdapat dalam
seksyen 17(2):
 ‘menyatakan’ – pengakuan rasmi
 perkataan ‘menyarankan’ yang bermaksud
tertuduh tidak menyatakan secara langsung.
mahkamah boleh membuat kesimpulan bahawa
tertuduh telah melakukan perbuatan salah
tersebut. Ia juga dikenali sebagai non plenary
confessions.
sambung
Bagi kategori pertama, pensabitannya agak
mudah kerana pengaku secara jelas
menyatakan bahawa ia telah melakukan
suatu kesalahan
Bagi kategori kedua, prinsip atau ujian yang
dipakai ialah sepertimana yang terdapat
dalam kes Anandagoda v The Queen, isu
timbul ialah adakah pengakuan-pengakuan
yang dibuat tertuduh kepada seorang
pegawai polis terjumlah kepada satu
pengakuan salah?
sambung
Majlis Privi menyatakan bahawa ujian yang harus digunakan
untuk menentukan sama ada sesuatu pengakuan itu adalah
pengakuan salah adalah ujian objektif, iaitu adakaah seorang
yang munasabah yang membaca kenyataan itu dalam keadaan
ia diberikan boleh membuat kesimpulan bahawa tertuduh telah
melakukan kesalahan atau menyarankan bahawa tertuduh telah
melakukan kesalahan tersebut?
Dalam membuat kesimpulan ini, mahkamah hanya boleh
mengambil kira factor-faktor dalaman sahaja dan bukan faktor-
faktor luaran. Menurut Majlis Privi, pengakuan salah yang
diterima mestilah terbukti kesalahan pengaku dan tidak ada
kesimpulan lain boleh dibuat kecuali tertuduh memang tertuduh
telah melakukan kesalahan tersebut. Sekiranya mahkamah
gagal membuat anggapan ini maka pengakuan salah yang
dibuat akan ditolak
sambung
Pengakuan atau pengakuan salah boleh
dibuat sama ada dengan cara lisan atau
document atau perbuatan.(Hamid
Sultan 2001:766). Perbuatan tertuduh
melarikan diri dari tempat kejadian
sebaik sahaja perlakuan yang didakwa
itu boleh dianggap sebagai pengakuan
salah. Sama spt UKI.
sambung
Berkaitan dengan berdiam diri, AK 1950
mengambil sikap yang sama seperti undang-
undang keterangan Islam yang menganggap
berdiam diri bukan pengakuan salah.
Sekalipun terdapat maxim Qui tracet
consentire videtur yang bermaksud berdiam
diri dianggap sebagai pengesahan (silence
amounts to consent) tetapi ianya tidak
terpakai dalam kes jenayah. Sivil pakai.
Syarat Khusus Pengakuan Salah
Dalam Kes Hudud Dan Qisas
Bilangan Ikrar
 Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat
bahawa ikrar dalam kes zina sebanyak
empat kali. Imam Abu Hanifah
mensyaratkan ianya yang mesti dibuat
dalam majlis yang berbeza.Mazhab Hanbali
dlm satu majlis sahaja sudah memadai
 Manakala dalam kes hirabah,mencuri dan minum
arak memadai dengan dua kali sahaja. Begitu
juga dengan kes qisas
 Bagi kes-kes hudud yang lain dan qisas cukup
dengan hanya sekali pengakuan sahaja
sambung
Mazhab Maliki, Shafie dan Zahiri pula
berpendapat pengakuan salah yang dibuat
sekali sahaja sudah memadai dalam semua
kes sama ada kes hudud atau qisas. Kes Asif
dan al-Ghamidiah. 1x
Walau bagaimanapun mereka tetap
menggalakkan para hakim untuk
mendapatkan pengakuan yang dibuat lebih
dari sekali
sambung
Akta Keterangan 1950 sebaliknya tidak menekankan
bilangan pengakuan salah yang dibuat dan tidak ada
peruntukanpun yang menetapkan kadar bilangan
pengakuan yang perlu dibuat
Walau bagaimanapun hakim-hakim digalakkan untuk
mendapatkan kepastian tentang pengakuan yang
dibuat dengan bertanyakan tertuduh berhubung
pengakuan salah yang dibuat. Ini boleh dilihat dalam
kes Abdullah bin Awang Bongkok v PP [1956]22 MLJ
90, di mana magistrate telah menyoal tertuduh
dengan pelbagai soalan untuk mempastikan bahawa
pengakuan yang dibuat adalah sukarela tanpa
sebarang ugutan atau janji
sambung
Majoriti ulama sependapat bahawa orang yang berikrar mesti
memberikan keterangan secara terperinci jenayah yang dilakukan
seperti masa, tempat dan cara melakukannya. Ini adalah
berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah saw ketika
Maiz membuat pengakuan berzina, antara tindakan baginda
ialah:-
Ibn Abbas bekata bahawa beliau mendengar Rasulullah saw
berkata kepada Maiz: “Engkau mungkin menciumnya, atau
engkau memeluknya atau melihatnya dengan berahi. Kau tahu
zina itu apa?” Maiz menjawab: “Ya, aku telah melakukan
persetubuhan haram dengannya sama seperti seorang suami
melakukan bersama isterinya secara halal.”
Sama dgn AK1950
sambung
Ikrar yang dibuat haruslah munasabah dan bersesuaian dengan
kesalahan yang dilakukan. Tidak dterima ikrar yang tidak
menepati kemunasabahan kerana ia tidak dapat mensabitkan
perkara yang diikrarkan. Dengan sebab itu pengakuan zina oleh
orang yang terputus zakarnya (majbub) tidak boleh diterima
dan tidak boleh dikenakan hukuman hudud kerana pada
logiknya, orang yang sebegini tidak berupaya melakukan zina.
Ikrar orang yang sebegini tidak menepati kemunasabahan
(Mahmud Saedon 1990:54) Akta Keterangan 1950 juga
memperuntukkan perkara yang sama. Oleh kerana itu
pengakuan salah yang dibuat mestilah dibuktikan oleh
pendakwa sampai ke tahap tanpa keraguan yang munasabah
(proof beyond reasonable doubt) yang ianya adalah dibuat
secara sukarela.
Tarikbalik Pengakuan Salah
Ulama memutuskan bahawa tarik balik pengakuan
tidak boleh dilakukan dalam kes yang melibatkan hak
manusia yang termasuk di dalamnya kes berkaitan
qisas.
Adapun kes hudud yang melibatkan hak Allah swt
semata-mata ulama sepakat menyatakan penarikan
semula pengakuan adalah sah. Kesannya, hukuman
had akan bertukar kepada hukuman takzir sahaja. Ini
adalah berdasarkan peristiwa di mana apabila
mendengar Maiz cuba melaikan diri, Rasulullah saw
diriwayatkan bekata: “Alangkah baik jika kamu biakan
dia lari dan membawanya kepada saya.”
sambung
Manakala sekiranya melibatkan pelanggaran hak Allah
dan hak manusia seperti mencuri dan hirabah, ulama
berpendapat penarikan balik pengakuan hanya
menukar jenis hukuman tetapi tidak menjejaskan hak
manusia. Misalnya dalam kes curi, selepas seorang itu
memulangkan barang yang dicurinya kemudian ia
menari balik pengakuannnya. Ia tidak dikenakan
hukuman potong tangan tetapi barang yang dipulang
itu kekal ditangan tuan punya barang. Ini berdasarkan
sabda Rasulullah saw yang pernah berkata: “Adalah
menjadi kewajipan si pencuri memulangkan apa-apa
milik orang lain yang diambil.”
sambung
Tarik balik pengakuan juga berlaku secara tidak langsung
sekiranya berlaku percanggahan antara keterangan yang
diberikan oleh pengaku. Misalnya, seorang mengaku bahawa
dia mencuri dari seseorang sebanyak RM100 kemudian dia
menafikan, sebaliknya dia berkata aku mencurinya dari seorang
yang lain. Maka dalam hal ini tidak dikenakan had kerana dia
dianggap menarik semula pengakuannya. Maka dia perlu
membayar setiap seorang yang terlibat dalam pengakuannya itu
sebanyak RM100. Adapun tarik balik pengakuan tidak
menafikan harta seseorang sebaliknya hanya hukuman had
sahaja yang terbatal. Lebihan yang diberikan dianggap sebagai
denda bagi pengaku atas kesilapannya
sambung

Tarik balik pengakuan di bawah Akta Keterangan


1950 tidak sama sekali pada prinsipnya,
menyebabkan pembatalan pengakuan salah yang
asal – tiada unsur dorongan, janji,
ugutan,penindasan.
Ini dinyatakan dalam kes Osman & Anor v PP [1967]
1 MLJ 137 di mana hakim Wee Chong Jin
menjelaskan:
In our view the law as to the admisssibility of
retracted confessions in evidence is clear, and put
shortly it is that an accused person can be convicted
on his own confession, even when it is retracted, if
the court is satisfied of its truth
Kesimpulan
Ada persamaan dan perbezaan.
BAB QARINAH
Definisi:beserta, bersama atau
bersahabat
Satu metod pembuktian yg menjadi
asas wujud atau tidak perkara yg
dipertikaikan.
Perkara yg menunjukkan sesuatu
maksud berdasrkan perkaiatan
Bentuk : haliyah dan lafziyah
sambungan
Qarinah lafziyah: Aku melihat seorang singa
sedang berucap – berani
Seorang mengucapkan kpd sahabatnya yg
akan belayar “fi kanafi Allah” bermaksud
semoga dlm jagaan Allah
Pengucap ingin menemani sahabatnya dlm
pelayaran tersebut sekalipun tidak diucapkan.
Tetapi suasana itu menunjukkan.
Pembahagian dan Kehujjahan
Q:Yusuf:18, 25-28 – qarinah nassiyah
Sunnah : kes yg diputuskan Nabi Sulaiman dan Nabi putuskan
kes bunuh melalui lauth. Nabi putuskan kes keturunan
berdasarkan pandangan qiyafah.
Amalan Sahabat: Saidina Umar – perempuan mengandung
dianggap berzina
Qarinah qanuniyah:qarinah yg dinyatakan oleh undang-undang.
 Seks.79 – anggapan bahawa orang yg diketahui mash hidup dlm
masa tiga puluh tahun hendaklah diangap masih hidup kembali
kecuali dibuktikan sebaliknya.
 Seks.80 – anggapan bhw seorang yg tidak didengar khabar
mengenainya selama 4th, hendaklah dianggap telah mati sehingga
dibuktikan sebaliknya.
sambung
Qarinah qadaiyah – rumusan yg dibuat oleh
hakim mengenai fakta yg hendak dibuktikan
melalui qarinah – jika fakta itu wujud maka
dikatakan terbukti. Kalau sebaliknya “fakta itu
dibuktikan sebaliknya. Kalau tidak terbukti
atau tidak dibuktikan sebaliknya maka
dikatakan “fakta itu tidak terbukti”

Ada juga yg tolak – Q lemah. Dali mrk: Ibn


Abbas berkata, RS bersabda “Jika aku hendak
merejam .
sambung
Percakapannya, keadaannya dan org yg
masuk kpdnya (ke dlm rumahnya).
Jumhur – terima qarinan yg kuat shj.
Kedudukan Qarinah
Adakalanya kuat dan adakalanya lemah.
Yg diambilkira yg kuat shj.
Majallah (1740&41) Salah satu alasan utk
hukuman ialah adanya qarinah qat’iyah.
Qarinah Q ialah salah satu tanda yg mencapai
tahap yakin.
Qarinah Q yg dimaksudkan ialah yg
petunjuknay sampai ke tahap berat sangka
dan bukan yg pasti.
sambung
Kalau tiada saksi dan ikrar boleh guna
jika ia q.
Kalau ada saksi dan iqrar – q sbg
pembantu.
Q dlm Kes Hudud
Zina : hamil tanpa suami
 AH & S : tak kena hudud
 Malik: kena hudud jika perempuan
bermuqim da tidak asing melainkan ada
tanda-tanda dia dipaksa.
 Hambali: tak kena – ada keraguan tentang
cara hamil.
sambung
Curi : terjumpa brg curi dlm simpanan.
 Gugur hudud dgn sbb keraguan kalau dia
mengaku yg brg tersebut miliknya.
 Tidak gugur – kalau terima pend.1 –pencuri
guna sbg dalihan. Jenayah berleluasa.
 Ib Qayyim – boleh kena hudud – kuat krn ia
lebih kuat drpd ikrar dan keterangan krn
ikrar boleh jadi benar dan bohong.
sambung
Minum arak: bau arak dimulut/muntah
 S,Hanafi dan Thawri – tak kena hudud
 K.arRashdin, Ahmad, Malik – kena.
Bunuh/Qisas: Tak sabit mell Q sbg salah satu
pembuktian tetapi qarinah tersebut adalah
sbg lauth (tanda) yg keluarga mangsa
menuntut agar proses qasamah dilakukan.
 Malik – bunuh
 Shafie – diat
Ibn Qayyim & Ibn Gharras – Q sbg satu cara
pembuktian.
Qarinah Pada Hari Ini
Masalah pertambahan kes – zina dsbnya.
 Shahadah sangat ketat
 Iqrar susah diperolehi
 Q disokong oleh keterangan spt wanita tersebut
dikenali sbg wanita yg tidak baik.
 Kalau ada pembelaan didengar
 SU pernah lepaskan perempuan yg mengandung
tanpa suami atas alasan tidurnya terlalu nyenyak
sehingga tidak sedar apa yg berlaku padanya.
sambung
Kalau tak terima – jenayah berleluasa
Teknologi pembuktian yg wujud kini boleh
mencapi tahap tanpa keraguan yg
munasabah yg dpt gantikan tahap yakin yg
ditentukan oleh ulama bagi kes-kes tertentu.
–DNA, blood test, finger & foot prints, breath
analyzer, forensic
voiceprints/imageprints/facefrints
sambung
Permasalahan: adalah lebih baik
melepaskan 10 org yg bersalah dr
menghukum seorang yg tidak bersalah.
Qarinah dlm AK1950
Qarinah menurut Ak 1950 = dgn keterangan
mengikut keadaan.
Ia berlawanan dgn keterangan langsung.
Ket.langsung saksi beri ket.mell lisan berkenaan fakta
isu yg mana saksi mempunyai pengetahuan sendiri.
Sedangkan ket.hal-keadaan ialah ket.mengenai
fakta-fakta relevan, iaitu fakta-fakta di mana fakta
isu boleh disimpulkan telah berlaku.
Ia penting apabila tidak ada saksi yg menanggap
fakta dlm isu.
Mahkamah perlu membuat anggapan mengenai
kewujudan fakta isu tersebut atau sebaliknya.
sambung
Seksyen yg berkait rapat ialah
seks.6,7,8, 9,10.
Seksyen 6
Berkenaan dgn fakta-fakta yg wujud sbg satu
transaksi kpd fakta dlm isu.
Bhg: perkataan dan perbuatan sama ada
sebelum atau selepas berlakunya fakta isu.
Contoh: A telah dituduh membunuh B. Fakta
sblm kejadian tersebut bhw saksi melihat A&B
bertengkar dan bergaduh. Kmdnya pada
sebelah ptg, mayat B dijumpai. Fakta-fakta ini
dikaegori sbg satu transaksi kpd fakta dlm
isu.
sambung
Sblm diterima satu ujian harus dipenuhi
sbgmn diputuskan dlm kes Amrita Lal Hazra v
Emperor:
 Kedekatan dr segi masa
 Tempat
 Kesinambungan tindakan dan tujuan.
Kes (perbuatan): Tan Geok Kwang v PP.
Mahk.Rayuan dapati terdpt perkaitan antara
lelaki Cina yg tercedera yg memasuki belukar
sambung
Tersebut, bom tangan yg dibaling dan
terjumpanya tertuduh yg tercedera dlm
belukar tersebut w/pun tiada yg lihat
dia masuk dlm belukar. Mahk. Terima
keterangan berkaitan bom tangan yg
telah dibaling di bawah s.6. Ini krn
fakta-fakta ini sungguh berkait dan
jikalau ditolak akan mengakibatkan
fakta-fakta lain tidak bermakna.
sambung
Kes(perbualan): Kok Ho Leng v PP.
Semasa polis membuat serbuan ke
premis tertuduh, terdpt panggilan
telefon drp beberapa org yg hendak
membuat tempahan judi. Menurut
mahkamah, pangilan-panggilan tersebut
adalah relevan di bawah seks.6.
Seksyen 7
Mana-mana fakta yg jelaskan tentang hal
kejadian, sebab dan kesan.
Contoh: A dituduh melanggar B. Fakta sblm
dilanggar A memandu laju adalah relevan. Ini
dikategorikan sbg “penyebab”. Kesannya B
dilanggar
Kesan tapak kaki berdekatan dgn tempat
kejadian yg menunjukan seseorg itu dtg juga
relevan utk menunjukkan keadaan benda yg
mana ia berlaku.
sambung
Peluang atau kemungkinan fakta dlm isu
berlaku.
Kes Aziz b. Muhamamd Din v PP. Tertuduh
dituduh dgn kesalahan merogol.Fakta bhw
tertuduh dan mangsa shj berada dlm sebuah
rumah adalah relevan utk menunjukkan
tertuduh mempunyai peluang utk melakukan
kesalahan tersebut. (Zina Islam macamana?)
Seksyen 8
Motif: fakta yg menunjukkan motif,
persediaan dan kelakuan sama da
dahulu atau kmd adalah relevan.
Motif adalah sebab mengapa seseorang
tiu melakukan sesuatu perbuatan. Motif
dia mencuri adalah utk bantu A. Motif
membunuh A sbb dia shj yg tahu
hub.sulit A dgn C.
sambung
Ia penting utk menunjukkan keadaan
akal fikiran yg menjadi elemen utama
dlm kes jenayah.
LimKong v PP, fakta bhw tertuduh dlm
keadaan terdesak krn memerlukan
wang adalah relevan bagi menerangkan
motifnya melakukan perbuatan peras
ugut.
sambung
Sunny Ang v PP, motif tertuduh
membunuh ialah utk mendapt manfaat
drp polisi insuran mangsa krn tertuduh
pd ketika itu adalah seorg yg muflis.
Dato’Mokhtar Hashim v PP,
Mahk.Persekutuan berpendapat motif
telah dibuktikan krn mangsa adalah
saingan politik tertuduh.
Seksyen 9
Fakta yg menunjikkan pihak-pihak yg
terlibat dalam perlakuan fakta isu
adalah relevan..
Kes sivil: saksi yg melihat sesuatu
kontrak itu ditandatangani adalah pihak
yg relevan dan mungkin dipanggil utk
mengesahkan pihak-pihak yg terlibat.
sambung
Jenayah:mungkin terdpt pihak yg dpt
kenalpasti pelaku sesuatu kesalahan. Kawad
cam dikendalikan oleh pihak polis. Selain itu
pengenalan suara, cap jari, gigi dan gambar
juga adalah keteranagn relevan.
Fakta berkaitan masa dan tempat adalah
relevan utk jelaskan kejadian sesuatu faktu
isu. Antaranya apabila seseorg membawa
belaan alibi, jadi fakta yg menetapkan masa
dan tpt jadi isu penting.
sambung
Fakta yg menunjukkan hubungan pihak-pihak
juga relevan dlm kes-kes tertentu.
Contohnya kes tuntutan A terhdp harta si
mati B. Keterangan yg menunjukkan bhw mrk
telah melangsungkan perkahwinan mengikut
adat-istadat Cina boleh diterima utk
menunjukkan mrk sepasang suami isteri.
Seksyen 10
Apa-apa yg dikatakan oleh pihak yg
terlibat dlm komplot atau pakatan utk
melakukan sesuatu perbuatan dgn niat
bersama adalah relevan.
Pernyataan sama ada lisan atau bertulis
itu hendaklah dibuat sblm komplot itu
dilakukan.
Kes Mirza Akhbar v King Emperor.
sambung
Pihak pendakwaan cuba membawa
masuk keterangan mengenai sepucuk
surat yg ditulis oleh isteri si mati kpd
perayu mengenai rancangan mrk utk
membunuh si mati. Mahkamah
menyatakan bhw niat bersama dalm
seks.10 beerti niat bersama yg wujud
semasa perkara itu dilakukan atau
ditulis oleh mana-mana ahli pakat jahat.
sambung
Liew Kaling v. PP, mahk.putuskan
walaupun terdpt pakat jahat, fakta bhw
pernyataan itu dibuat beberapa hari
selepas pembunuhan itu berlaku akan
menyebabkan keterangan tersebut
tidak boleh diterima masuk mell
seks.10.
Kesimpulan
Terdpt persamaan yg ketara antara kedua
undang-undang berkaitan dgn
qarinah/circumstantial evidence.
Islam rigid melihat kpd kes. Zina – amat ketat
– qarinah yg diterima ialah mengandung.
Minum arak – baumulut/muntah. Yg lain
tidak membawa kpd hukuman hudud.
Pembhg sama shj – qanuniyah/qada’iyah.
Tetapi AK 1950 tiada nususiyah.
KETERANGAN PAKAR
Islam buka luas kaedah pembuktian
dan tidak dihadkan kpd beberapa
kaedah shj.
Dlm keadaan hakim tidak mengetahui
sesuatu perkara atau isu maka perlukan
bantuan/maklumat dr seseorang;pakar.
sambung
Definisi:al-khabir ialah orang yang
berkeahlian
Ra’yu al-khabir ialah pemdapat yang
diberikan oleh seseorang yg mempunyai
kepakaran dalam sesuatu bidang atau
persoalan.
AK 1950 – seseorg yg boleh memberikan
pendapat mrk mengenai sesuatu perkara
berdasrkan kepakaran atau pengalaman mrk.
Dalil/Kehujjahan
Berdasarkan Q: al-Nahl:42. fas’alu….
Hadith: Rasulullah tidak menentang malah
bergembira dengan keputusan yg dibuat oleh
Madjaz al-Madlaji dlm menentukan status
nasab antara Zaid dan Usamah dengan cara
melihat dan menilik kaki mereka, beliau
berkata”kaki mereka ini mempunyai
persamaan di antara satu sama lain.”
sambung
Saidina Umar telah menghukum untuk
mensabitkan nasab berdasarkan qiyafah
semasa kehairan sahabat dan tiada yg
membantah – ijmak.
Ibn Qayyim berpendapat bhw ked.pakar adalah
sangat penting misalnya dalam menentukan
jenis-jenis luka, sama ada dalam atau tidak
maka perlu ditana doktor. Begitu juga dgn
meneukan ubat binatang handkalah bertanya
kpd doktor haiwan.
ِِAKMS Wilayah – s.33, 34.- penerimaan ket.p.
sambung
AK 1950: seksyen 45 – 51.
Kes Kong Nen Siew v Lim Siew Hong,
mahkamah telah mengiktiraf seorng
jururawat psikiatrik sebagai seorg pakar
di bawah s.45 dan boleh memberi
keterangan mengenai kesihatan mental
seseorg pesakit secara am.
sambung
PP v Muhamed b.Sulaiman – Mahk
Persekutuan putuskan bhw ahli kimia
tersebut seorg pakar. Walau
bagaimanapun pengalaman yg lama
sbg seorg ahli kimia dlm tugas-tugas
analisis am tidak akan menjadikan ahli
kimia berkenaan seorg pakar dalam
analisis dadah.
sambung
Dr KS Sivanathan v The Government of
Malaysia, MT menyatakan
mahk.perbicaraan sepatutunya tidak
menerima keteranagan seorg pakar
perubatan menegnai tulisan tangan dan
keaslian sesuatu rekod. Menurut
mahkamah, dlm menentukan kesahihan
tulisan tangan maka seorg pakar tulisan
tangan hendaklah dipanggil.
Kedudukan Keter.Pakar
Menjadi keterangan sokongan ketika mana
adanya saksi atau berlakunya pengakuan.
Ketika mana tiadanya saksi dan pengakuan
maka keterangan pakar adalah mengikat
menurut sebahagian fuqaha’ sbgmn yg
dinyatakan oleh Ibn Qayyim yg menyatakan “
..diterima kesaksian seorang tabib dan doktor
haiwan jika tidak ada yang lain.
sambung
Gol.Hambali: jika 4 saksi lelaki yg adil
beri ket.zina tetapi beberapa
perempuan yg dipercayai(pakar)
menyatkan bhw perempuan tersebut
masih dara maka ia tidk boleh dihukum
hudud dan saksi tadi juga tidak
dikenakan hudud. Ini juga penpdt al-
Sya’bi, al-Thawri, Abu Thaur dll.
sambung
Berkaitan dgn pensabitan nasab pula,
keterangan qaif menrt jumhur dr
M.Maliki, Shafie dan Hambali kata
diterima.
Ianya diterima utk tentukan status anak
pungut/laqit shj.
Tetapi Abu Hanifah kata tidak diterima
krn ia hanya agakan dan tekaan shj.
sambung
AK1950:Pandangan pakar bukan
conclusive/muktamad. Pandangan hanya
diterima apabila ia membawa kpd siasatan
mahkamah kepada fakta-fakta kes. Dgn kata
lain ia mendedahkan kpd mahkamah fakta yg
ingin diperolehi oleh mahk.
R v Lanfear 919680 2 QB 77. Lord Diplock
menyatkan “ket.pakar hendaklah dilayan sbg
ket.saksi yg lain dan ianya adalah satu arahan
yg salah kpd jury bhw mereka mesti
menerima ket.pakar.”
sambung
Wong Swee Chin v PP(1981) 1 MLJ 212.
hakim Raja Azlan Shah menyatakan
kecuali dlm isu-isu berkaitan sains,
ket.pakar digunakan oleh mahk. Untuk
tujuan membantu dan bukan membuat
formula bagi membuat keputusan yg
muktamad.
sambung
Ong Chen Tow v R (1963) 29 MLJ 160
Hakim MR menyatakan “pakar tidak boleh
diminta utk membuat kesimpulan perkara yg
mana mahkamah berhak utk menentukannya.
Jika tidak dia cuba utk menambilalih fungsi
mahkamah. Pakar pemototran itu dipanggil
utk membantu mahk perkara berkaitan
teknikal dan mekanikal shj dan bukan
membuat kesimpulan yg mana orang awam
pun boleh membuat kesimpulan yg sama.
Siapa Pakar
Org yg berkeahlian dlm bidang tertentu.
Org yg mempunyai kepakaran dlm
sesuatu bidang atau persoalan.
Contoh Bani Madlaj yg terkenal dlm
bidang qiyafah.
Ak1950 – s.45 – orang yg khusus mahir
dalam bidang masing-masing –
kelayakan profesional dan akademik
sambung
Selain itu pengalaman yg luas dlm sesuatu
bidang sekalipun ia tidak mempunyai
kelulusan akademik atau profesional dlm
bidang tersebut.
PP v Muhamed b.Sulaiman, Hakim Sufian
menyatakan bhw seseorg itu boleh menjadi
pakar bukan haya melalu kelayakan akademik
semata-mata tetapi juga melalui pengalaman.
Islam tiada masalah dgn kriteria sebegini.
Kaedah Memberi Ket.pakar
Wong Chop Saow v PP. mahk menyatakan utk
mengelak kekeliruan, seseorg saksi pakar harus
menyatakan: kelayakannya, pernah dipanggil beri
keterangan dan keterangannya pernah diterima atau
tidak.
Memberi alasan kpd pendptnya.
PP v Alcontra, mahk.menyatakan seorg saksi pakar
hendaklah memberikan alasan yg rasional dan
saintifik ke atas pendptnya. Dlm kes ini, tidak terdpt
alasan rasional dan saintifik telah diberikan. Mahk.
Tolak pendptnya.
Tiada percanggahan dgn prinsip Islam.
sambung
Bentuk ket.yg boleh diberi:
 Memberi pendpt dan bukan hanya
menyatakan apa yg berlaku
 Eksperimen secara detil
 Menyatakan buku yg berautoriti.
 Menyatakan kes-kes dan juga laporan-
laporan yg berkaitan dgn fakta-fakta isu.
Bidang
Semua perkara sama ada kes jenayah atau
sivil.
AK1950 – undang-undang neg.asing, sains,
seni, identiti, ketulenan tulisan tangan, cap
jari, adat atau hak, kelaziman atau
kepercayaan dan juga pertalian.
Seks.48 terima pendpt yg tidak termasuk dlm
s.45. – boleh terima ket.pakar dlm bidang-
bidang lain dr yg tersenarai dlm s.45.
Bialangan dan Pertentangan
Pendpt Pakar
Qaif – Imam Ahmad – 2 org sama spt kesaksian dlm
mensabitkan nasab.
Sbhg ulama m.Hanbali – 1 org.
Pertentangan – 2 org – ditolak keduanya.
Kalau sudah disabitkan nasab seseorg oleh mahk. maka
ia tidak batalkan pendpt qaif yg terlibat sekalipun ada
pendpt qaif lain yg bertentangan
Kalau 2 setuju utk lantik yg ke3- maka ia mengikat
sekalipun ada qaif lain tak setuju.
Kalau qaif buat keputtusan kmd pihak yg satu lagi tidak
setuju dgn kemukakan bukti maka hakim hendaklah
utamakan bukti/keterangan. Kalau ia ketereangan yg
kuat.
sambung
 Ibn Qayyim menyatakan diterima kesaksian
seorg doktor yg adil dlm menjelaskan
sesuatu perkara sekiranya berlaku
percanggahan pendpt pada 2 org doktor
sambung
AK1950: jika berlaku percanggahan:
 Menilai alasan-alasan santifik

 Asas-asas yg digunakan

Ini diputuskan dlm kes Singapore Finance Ltd v Lim Kah


Ngan (singapore) Pte Ltd.
Dlm kes Foo Fio Na v Hospital Assunta, M tolak
keter.pakar dr UK krn tidak memeriksa X-ray pesakit
dan pesakit tersebut berbanding dgn pakar tempatan.
Maka ket.pakar tempatan diterima.
Saya – cenderung lantik ke3 jika 2 bercanggah – jika
tak tahu langsung bidang tersebut. Kalau tahu cukup
dgn melihat alasan-alsan saintifik dan prosedur yg
dgunakan.
Kesimpulan
Banyak persamaan dr perbezaan.

WaAllahu A’lam
BAB
KITABAH/KETERANGAN DOKUMEN

Definisi: Tulisan atau catatan yang dibuat


oleh seseorang dibuat oleh pemerintah atau
orang awam, resmi atau tidak resmi.
AK 1950 – dokumen telah didefinisikan dalam
seks.3. – sungguh luas. Apa-apa yg
dinyatakan atas apa-apa medium.
 Huruf/angka/tanda/simbol
 Rakaman visual – kaku/bergerak
 Rakaman bunyi
Kehujahan
Wahai org yang beriman! apabila kamu
menjalankan sesuatu urusan dgn hutang
piutang yg diberi tempoh hingga ke suatu
masa tertentu, maka hendaklah kamu
menulis (hutang dan masa bayarannya). Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu
menulisnya dengan adil…(2:282)
Ak1950 – s.74-100.
Kebolehterimaan Ket. Dokumen

Apakah catatan dokumen boleh


dijadikan bukti dalam semua kes?
Ulama khilaf:
 Boleh demi menjaga maslahat manusia.
 Tidak boleh krn ia mempunyai persamaan
antara satu sama lain. Di samping itu,
ianya juga boleh ditiru dan dipalsukan.
sambung
Pandangan 1, apakah dalam semua kes
atau kes-kes tertentu shj? Mrk terbhg
kepada 2 pandangan:
 Boleh dalam semua kes sama ada catatan
pemerintah, rakyat biasa , rasmi atau tidak
rasmi.
 Boleh dalam kes selain hudud dan qisas
kecuali catatan itu dibuat dalam bentuk
ikrar atas kesalahan h/q/takzir.
sambung
 Jika ia mengaku tulisan tersebut bagi kes:
 Hudud – maka ia boleh dikenakan
hukuman hudud. Kalau tidak ditolak.
 Qisas – wajib qisas. Tetapi ada yg hanya
mengakategorikannya sbg ‘lauth’ yg
menybbkan beliau wajib berqasamah.
 Takzir – dikenakan takzir.
Pembhg Dokumen Menurut
AK1950

Primer: iaitu dokumen tiu sendiri


dikemukakan di mahk.
 Bhg yg menyempurnakan keseluruhan
dokumen
 Sbhg drpd keseluruhan dokumen
 Beberapa dokumen yg semuanya dibuat
dgn satu proses yg seragam.
sambung
Ket. sekunder yg kadang-kadang berbentuk salinan
atau ket.lisan.
Prinsipnya: ket.sekunder adalah ket.yg boleh
diberikan dlm keadaan tertentu ketika ketiadaan
ket.primer.
Ianya tidak diterima sehingga mahk. Berpuashati
terhdp alasan kegagalan mengemukakan ket.primer.
Tetapi ket.lsian berkaitan dgn apa yg didengar oleh
saksi drp seorg yg lain atau ket.lisan yg berkaitan
dgn isi kandungan sesuatu dokumen hendaklah
diperhatikan secara serius krn ia mengandungi
kemungkinan salah yg tinggi.
sambung
Penerimaan ket.sekunder terdpt dlm
seks. 64 antaranya musnah atau hilang,
dokumen asal tidak boleh dialih,
dokumen awam dsbnya.
Pertentangan antara
ket.Dokumen dgn Lisan
Seks.911-101 berkaitan dgn ‘parol evidence
rule’, Iaitu penolakan ket.lisan oleh
ket.dokumen.
Terdpt 3 peraturan berkaitan isu ini:
 Apa yg terdpt dlm s.91 yg menyatakan bhw
terma-terma yg dipersetujui dlm kontrak , grant
dsbnya hanya boleh dibuktikan mell pengemukaan
dokumen itu sendiri. Jika berlaku kenyatan saksi
kpd seorg pegawai polis yg dibuat dlm bentuk
lisan tetapi bercanggah dgn dokumen yg ada
maka kenyataan ini ditolak.
 Eng Mee Yong &Ors v V.Letchumanan. Privy C
istiharkan bhw ket.lisan tidak diterima apabilanya
ianya bertentangan dgn terma-termma dm satu
kontrak.
S.92 memberi ruang kpd penerimaan ket.
secara lisan:-
 Adanya unsur fraud(tipuan), intimidasi dsbnya dlm
perjanjian tersebut.
 Seow Kim Koi v Wei Yin Chen. Mahk. Putuskan
bhw ket.lisan diterima utk menunjukkan bhw apa
yg dinyatakan dlm peranjian itu adalah palsu dan
tidak perlu dipatuhi.
sambung
 Kewujudan sesuatu perjanjian lisan bhw
perjanj. bertulis itu bukanlah perjanjian
sepenuhnya.
 Kewujudan perjanjian lisan yg berasingan
yg menjadi syarat duluan bagi pengenaan
apa-apa obligasi d abwah sesuatu kontrak
dsbnya.
 kewujudan perjanjian lisan terkemudian
yg berlainan. Bagi membatal atau
mengubahsuai mana-mana kontrak.
Kesaksian Dokumen
Kesaksian terhdp catatan orang yg berikrar: seorg
memberi kesaksian bhw catatan itu merupakan
tulisan/iqrar seseorg.”Aku naik saksi sesuangguhnya
catatan ini adalah catatan si A. A berikrar bhw tanah
ini hak si B.
Catatan ini dianggap sah dgn syarat:
 Perlu kpd 2 saksi yg adil
 Dlm kes harta dan takzir shj
Ulama berselisih dlm kes 2 org saksi melihat
dokumen yg ditulis seseorang, keduanya hafal akan
isi kandungan kmd dokumen itu hilang. Kmd mrk
memberi keterangan
sambung
Kesaksian atas catatan saksi yg mati
dan ghaib. – harus dan masih perlukan
dua orang saksi lelaki yg adil/1l dan 2p.
Kesaksian atas catatannya sendiri.
 Tak penting
 Persoalan kalau seorg kata itu bukan
catatannya tetapi 2 saksi menyetakan itu
catatannya. Ditolak keterangan 2 saksi
tersebut.
sambung
Kesaksian terhdp catatan yg dimaterikan
spt catatan pemerintah kpd pemerintah
dan hakimkpd hakim.
Sbhg ulama kata harus kecuali dlm kes
hudud. Imam Bukhari tidak bersetuju.
Boleh dlm semua kes termasuk qisas.
Alasan:
 S.Umar menulis kpd gabenor-gabenornya
berhubung dgn kes-kes hudud
sambung
 Umar Abd Aziz pernah menulis berhubng
dgn seorg yg telah memecah gigi seorg yg
lain.
 Ibrahimal-nakha’i berpendpt catatan hakim
kpd hakim adalah harus jika catatannya
dikenali dan dimaterai. Begitu juga al-
Sya’bi.
 Malah menurut al-Bukhari, ada ulama yg
berpendapat catatan hakim diterima w/pun
tidak disaksikan oleh sesiapa.
Masalah memastikan Kesahihan

Ishak bin Ibrahim bertanya kpd Imam


Ahamd’seorg lelaki mati dan diapati
wasiat dibawah kepalanya tanpa saksi.
Apakah boleh dialskanakan wasiatnya
itu?
Jika tulisannya dikenali, maka
laksanakanlah kandungannya jawab
Imam Ahmad.
sambung
Ibn Qayyim – yg jadi asas penerimaan catatatn sbg
keterangan ialah qarinah. Jika qarinah kuat (catatan
itu) kuat hendaklah diterima, jika lemah hendaklah
ditolak. Jika tidak dapat dipastikan hendaklah
diusahakan sehingga jelas.
Misalnya, kalau dipaha binatang terdpt perkataan
sedekah, wakaf. Maka hakim boleh menjatuhkan
hukum berdasarkan tulisan itu.
Begitu juga dgn bangunan yg ditulis wakaf atau
masjid.
Ini juga diterima oleh sahabat –sahabat Imam Malik
krn kesahihannya tidak dppt diragui.
sambung
Malah kahlifah-khalifah, hakim-hakim
menerima catatan dan bertindak
bersandarkan kpd catatan dan surat
menyurat antara mrk.Mrk tidak meminta
kesaksian terhdp kandungannya drp
pembawanya.
Majallah al-Ahkam al-Adliyyah juga menerima
catatan sbg satu cara pembuktian. Ada 6
seksyen:
sambung
S.69 – Tulisan adalah spt perkataan.
S.1606 – Ikrar mell tulisan sama spt
ikrar mell lisan.
ILM AL-QADHI/PENGETAHUAN
HAKIM

Definisi: maklumat Q berkaitan perkara-


perkara dakwaan dan sebab sabitnya
dakwaan itu.
Persoalannya: Apakah dgn
pengetahuan tersebut wajar menjadi
sebab dan sandaran bagi menajtuhkan
hukuman
Pembahagian PH
Maklumat hakim yg diperolehi dlm
majlis penghakiman
Maklumat diluar majlis penghakiman
Maklumat Dalaman
Hakim bertindak sbg hakim
perbicaraan.
 Mendengar ikrar tertuduh/plaintif
 Melihat pihak yg enggan bersumpah
apabila diminta
 Ulama tiada khilaf. Boleh membuat
hukuman.
Maklumat Luaran
Hakim mendengar seorang lelaki
menceraikan isterinya.
Hakim melihat pembunuhan.
Dlm maslaah ini khilaf.
Mazhab Zahiri
Hakim wajib membuat keputusan sama ada dlm kes
qisas, hudud atau sivil.
Sama ada sebelum atau selepas dilantik menjadi
hakim
Hujjah: pengetahuan hakim lebih kuat drpd
keterangan-keterangan lain.
Kunu qawwamin bilqist shuhada’a lillah.JAdilah kamu
orang yg benar-benar penegak keadilan menjadi
saksi kerana Allah.
Hakim dgn pengetahuannya perlu
menghukum.Adalah tidak adil jika dia tidak
menghukum.
Mazhab Shafie
Hak anak Adam dan Hak Allah.
HAA – tidak harus. Hujjah:
 Shahidaka au yaminuhu laisa laka illa zalika
 Hendaklah kamu kemukakan saksi ataupun
sumpah oleh yg kena dakwa.Tiada lain bagimu
kecuali yg demikian itu (2 cara tersebut).
 Kalau kita menyatakan hakim boleh menjatuhkan
keputusan berdasarkan pengetahuannya shj maka
seolah-olah kita menyamakan pengetahuannya
dgn 2 saksi. Kalau begitu aqad nikah akan sah
cukup dgn pengetahuan hakim shj. Tetapi ini
berlaku dan tiada ulama yg menerimanya.
sambung
Jika dibenarkan ia mengandungi tohmahan.
Ada hakim akan mengambil kesempatan lalu
menghukum org yg tidak bersalah.
Al-Rabi’ menyatkan Imam Shafie pada
dasarnya menyatkan boleh tetapi beliau tidak
mahu menjelaskannya krn ia akan diambil
kesempatan oleh hakim-hakim yg jahat.
hakim ada 3.
sambung
Harus iaitu pendpt muktamad MS yg jadi pilihan al-
Muzani. Hujjah:
 La yamna’ ahadukum hibat al-nas an yaqul fi
haqqin idh ra’ahu au ‘alimahu au sami’ahu.
Janganlah kehebatan atau kegerunan manusia
menghalang salah seorg kamu drpd berkata benar
apabila dia melihat atau mengetahui atau
mendengarnya.
 Apabila harus hukum berdsr ket.saksi sedangkan
ia tidaklah diyakini benar mrk tu, mak lebih utama
diharuskan hakim menghukum berdsr apa yg dia
dengar/lihat dlm keadaan dia benar-benar
mengetahui [perkara itu.
Hak Allah
Paling kuat dan muktamad tidak harus.
Hujjah:
 SAB : Lau raitu rajulan ‘al haddin lam

ahuddahu, ai lam u’aqibhu biuqubat al-had


hatta taqum al-bayyinah ‘indi. Kalau aku
melihat seorg lelaki melakukan perkara yg
dinekan had nescaya aku tidak
menjatuhkan hukuman had ke atasnya
sehinggalah didatangkan
bayyinah/ket.kpdku.
sambung
Selain itu disunatkan menutup
kesalahan had.
Hukuman hudud tertolak dgn syubhah.
Mazhab Hanbali
Tidak harus sama sekali sama ada kes hudud
atau sbgnya sama ada selepas atau sblm
dilantik sbg hakim. Hujjah:
 Hadis; Aku adalah seorg manusia, dan kamu telah
dtg kpdku agar aku memutuskan petikaian kamu,
mungkin ada diantara kamu yg lebih eptah
mengemukakan hujjahnya drp yg lain maka kamu
memebrikan hukuman utknya berdasarkan apa-
apa yg aku dengar.- R hukum berdsr apa yg
didengarnya bukan diketahuinya.
sambung
 Hadis lain “Bawalah 2 saksi bagimu atau
dia bersumpah dan tidak ada jalan lain
melainkan demikian.
 2 lelaki yg bertikai dtg kpd SU. Seorg drpd
mrk berkata “Tuan adalah saksi saya.” SU
berkata, “Jika kamu berdua mahu aku
menjadi saksi, aku tidak akan menghukum,
atau aku menghukum tetapi tidak menjadi
saksi.
 Tohmahan - hawa nafsu
Mazhab Maliki
Tidak harus dlm semua kes sama ada sblm
atau sesudah dilantik.
Hujjah sama dgn Hambali.
Seorg hakim yg bunuh saudaranya dgn alsan
ia mengetahui saudaranya itu telah
melakukan pembunuhan,maka ia dianggap
membunuh dgn sengaja. Oleh itu ia tidak
berhak mewarisi hartasaudaranya krn ada
tohmahan
Mazhab Hanafi
Boleh dlm kes sivil semasa jadi qadi.
Hudud – tidak boleh kecuali mencuri.
Harus bagi hakim hukum tentang
kedudukan harta yg dicuri tetapi tidak
menghukum pencuri dgn potong
tangan.
Dl kes qisas dan qadhaf boleh hukum
berdasrkan pengetahuannya.
sambung
Jika hakim ketahui satu kes sblm
dilantik, kmd dibawa kpdnya.
Abu Yusuf dan Muhammad- boleh
hukum.
AH tidak boleh.
Ibn Abidin simpulkan bhw dlm MH pada
asalnya boleh tetapi krn zaman hakim
telah rosak maka tidak dibolehkan.
Ulama masa kini
Dr.Abdul Muniem dan Dr.Abdul Karim
Zaidan – tidak mengharuskannya.
Hujjah:
 Pendpt kebanyakan sahabat – AB, SU, SA, Ibn
Abbas, Ad Rahman bin Auf dll.
 Mengelak keburukan diutamakan
 Zaman kefasadan/penyelewengan
 Prinsip “kita menghukum berdasarkan yg nyata
dan Allah menghukum perkara tersembunyi”
tidak relevan.
Pengiktirafan kehakiman
Menurut seksyen 56Ak, apa-apa fakta
yg diberi pk oleh mahkamah tidak perlu
dibuktikan.
Ia berdsr maxim “what s known need
not be proved” Apa yg sudah diketahui
tidak perlu dibuktikan.
Jusifikasi – speed up the trials.
Fakta-fakta yg perlu diberi PK – s.57
sambung
Selain itu, fakta yg jelas yg umumnya sudah
diketahui.
 Yong Pek Yong v PP [1959]25 mlj 176
 Hakim Good menyatakan mahkamah berhak utk
membei ph bagi perkara yg jelas yg semua org
mengetahuinya.
 PP v Choo Teck Heng [1960] mlj 218
 Hakim memberi PH kpd fakta bhw Jalan
Mountbatten adalah sebuah jln yg besar di
Singapura.
sambung
Oleh itu perkara yg tidak popular w/p
diketahui hakim tidak boleh diberi PH.
 Sivagami Achi v PRM Ramanatahn Chetiar
 Diputuskan bhw hakim tidak beri PK kpd
Undang-unang Hindu. Disbbkan ket.pakar
atau ket. Yg berdasrkan keputusan-
keputusan yg berautoriti kes ini tidak dpt
diputuskan.
sambung
S.57(2) – hakim boleh merujuk buku-
buku atau dokumen utk memberi PK.
S.57(3) – hakim boleh menolak
permintaan mana-mana pihak utk beri
PK kecuali disertakan dgn buku atau
dokumen yg difikirkannya perlu.
sambung
S.58 AK – menyatakan bhw ada 3 cara
bagaimana fakta-fakta boleh diakui:
 Jika pihak-pihak dlm prosiding tersebut bersetuju
utkmengajuinya.
 Pihak dlm prosiding bersetuju mengakuinya
secara bertulis dan menandatanganinya.
 Pengakuan mell pliding. (pernyataan bercetak
sblm sesuatu perbicaraan dimulakan)
mengandungi pernyataan tuntutan, pembelaan
dan jawapan. Fakta yg tidakdinafikan atau yg
tidak akan disertakan akan diterima sbg telah
diterima. Tak perlu dibuktikan,
Kesimpulan
Tidak boleh disamakan antara IQ dan
PK.
Persamaan dr sudut pengetahuan
tentang fakta-fakta tertentu bukannya
keseluruhan kes.