Anda di halaman 1dari 22

DIALOG

BERFOKUS
PBD 2020
SK PANGI, KUNAK
OBJEKTIF PEMBENTANGAN

◦ Untuk memaklumkan status pencapaian Tahap


Penguasaan PBD (TP 1 & TP 2)
◦ Sebagai asas perbincangan isu & pelaksanaan
intervensi di peringkat sekolah.
* Isu mestilah dalam bentuk
RCA ( Root Cause Analyse) (BAHASA MELAYU)
mikro (khusus) dan bukan
makro (umum)
DAYANG MAIMUN BINTI ABDUL HAMID
BAHASA MELAYU

Tahun / Intervensi Mengikut Isu/


Tingkatan Punca isu Program Pelaksanaan

1. Murid belum lancar 1. Latihan mengimlak, mengeja 1.Pada peringkat sekolah, sebelum
membaca. dan membaca secara berlaku cuti PKP Covid19,guru merekod
berkumpulan dan individu tahap penguasaan murid lima kali dalam
2. Murid tidak menguasai semasa PdPc. seminggu untuk latihan mengenal huruf
sebutan kata tunggal (KV, 2. Program Acuh Baca Anakku – konsonan dan mengeja gabungan suku
TAHUN 4 KVK, KKVK, KVKK). Ini Murid dibekalkan Modul kata terbuka KVKV di dalam kelas
menyebabkan murid sukar Bacalah Anakku, murid diajar matapelajaran Bahasa Melayu .
untuk membaca sesuatu mengeja perkataan oleh guru
perkataan atau ayat. pembimbing yang 2. Semasa pelaksanaan cuti PKP
dipertanggungjawabkan. Covid19,pembelajaran diteruskan melalui
pembelajaran atas talian dan
pembelajaran offline dari rumah,dengan
bantuan dan bimbingan daripada ibubapa
murid .
* Isu mestilah dalam bentuk
RCA ( Root Cause Analyse) (subjek)
mikro (khusus) dan bukan
makro (umum)
SANURI LASIO
BAHASA INGGERIS

Tahun / Intervensi Mengikut Isu/


Tingkatan Punca isu Program Pelaksanaan

1. Kurang penguasaan 1. Read Aloud - Murid 1. Murid yang kurang


perbendaharaan perkataan menyebut, mengeja dan penguasaan
Bahasa Inggeris. (Kata memberi 5 perkataan beserta perbendaharaan mencatat 5
kerja/kata nama/kata sifat) maksudnya dihadapan guru perkataan baru setiap kali
setiap hari sebelum masa Bahasa Inggeris pada
TAHUN 4 2. Lemah dalam kemahiran memulakan PDP buku latihan.
membaca dan menyebut
bunyi fonetik di dalam 2. Bimbingan membaca dan 2. Murid yang lemah dalam
perkataan dengan baik. menyebut perkataan kemahiran membaca telah
mengikut bunyi fonetik yang dikenalpasti dan dibimbing
betul menggunakan kad oleh guru mata pelaaran
bacaan/buku asas Bahasa secara berperingkat sebelum
Inggeris/Video bunyi fonetik. PKP
* Isu mestilah dalam bentuk
RCA ( Root Cause Analyse) (subjek)
mikro (khusus) dan bukan
makro (umum)
SOLAHUDDIN BIN HAMZAH
MATEMATIK

Tahun / Intervensi Mengikut Isu/


Tingkatan Punca isu Program Pelaksanaan

1. Murid kurang mahir 1. Memantapkan kemahiran 1. Guru merekodkan tahap


menambah dengan menambah melalui latih tubi kemahiran menambah murid
mengmpul semula. menambah secara melalui Modul Fakta Asas
berterusan.. setiap kali waktu Matematik.
2. Murid kurang mahir menolak
TAHUN 4 tanpa mengumpul 2. Memantapkan kefahaman 2. Membimbing dan
semula/mengumpul semula murid dengan menggalakkan murid
memperkenalkan kaedah menggunakan kaedah Geng-
Geng-10 untuk kemahian 10 dengan menggunakan jari
menolak. tangan murid sendiri setiap
waktu Matematik.
* Isu mestilah dalam bentuk
RCA ( Root Cause Analyse) (SAINS)
mikro (khusus) dan bukan
makro (umum)
SHAMSUDIN BIN HALIK
SAINS

Tahun / Intervensi Mengikut Isu/


Tingkatan Punca isu Program Pelaksanaan

1.Pada peringkat sekolah, sebelum


1. Murid tidak menguasai Latih –tubi mengeja dan berlaku cuti PKP Covid19,guru
merekod data maklumat menulis istilah perkataan membimbing dan merekod tahap
dengan tepat kerana sains. penguasaan murid dua kali dalam
kurang penguasaan untuk seminggu untuk latihan mengenal istilah
mengeja dan menulis perkataan Sains semasa matapelajaran
TAHUN 4
istilah perkataan sains Sains .
dengan baik .
2. Semasa pelaksanaan cuti PKP
Covid19,pembelajaran diteruskan melalui
pembelajaran atas talian,dan
pembelajaran offline dari rumah dengan
bantuan dan bimbingan daripada ibubapa
murid .
* Isu mestilah dalam bentuk
RCA ( Root Cause Analyse) (subjek)
mikro (khusus) dan bukan
makro (umum)
NORAINI BINTI BAYAI
PENDIDIKAN ISLAM

Tahun / Intervensi Mengikut Isu/


Tingkatan Punca isu Program Pelaksanaan

1. Murid belum lancar 1. Murid lemah membaca al-


membaca. Quran dengan baik 1. Penghafalan ayat al-Quran
melalui kalimah ringkas.
2. Murid sukar mengingat 2. .Kurang fokus semasa
dengan pelajaran sirah belajar bahagian sirah. 2. Membuat permainan
TAHUN 4 berkaitan sirah.
* Isu mestilah dalam bentuk
RCA ( Root Cause Analyse) (subjek)
mikro (khusus) dan bukan
makro (umum)
NORAINI BINTI BAYAI
BAHASA ARAB

Tahun / Intervensi Mengikut Isu/


Tingkatan Punca isu Program Pelaksanaan

1. Murid belum lancar 1. Penguasaan murid dalam 4


membaca. kemahiran Bahasa Arab 1. Memudahkan murid dengan
(Mendengar dan Menutur, perkataan mudah Bahasa
2. Pengusaan murid dalam Membaca dan Menulis) Arab melalui perkataan
menghafal kalimah arab masih lemah dan kurang asas/harian menggunakan
TAHUN 4 masih lemah. keyakinan. bantuan kad gambar.

2. Meningkatkan pencapaian 2. Diperingkat sekolah, guru-


murid dalam penguasaan guru Bahasa Arab telah
kalimah Arab melalui berusaha untuk berjumpa
penggunaan kamus dengan ibubapa dan
menggalakkan mereka untuk
menyediakan kamus bagi
anak-anak yang beranjak ke
Tahap 2.
* Isu mestilah dalam bentuk
RCA ( Root Cause Analyse) (BAHASA MELAYU)
mikro (khusus) dan bukan
makro (umum)
JASMI BAIBAYAN
BAHASA MELAYU

Tahun / Intervensi Mengikut Isu/


Tingkatan Punca isu Program Pelaksanaan

1. Murid belum lancar 1. Latihan mengimlak, mengeja 1.Pada peringkat sekolah, sebelum
membaca. dan membaca secara berlaku cuti PKP Covid19,guru merekod
berkumpulan dan individu tahap penguasaan murid lima kali dalam
2. Murid tidak menguasai semasa PdPc. seminggu untuk latihan mengenal huruf
sebutan kata tunggal (KV, 2. Program Acuh Baca Anakku – konsonan dan mengeja gabungan suku
TAHUN 5 KVK, KKVK, KVKK). Ini Murid dibekalkan Modul kata terbuka KVKV di dalam kelas
menyebabkan murid sukar Bacalah Anakku, murid diajar matapelajaran Bahasa Melayu .
untuk membaca sesuatu mengeja perkataan oleh guru
perkataan atau ayat. pembimbing yang 2. Semasa pelaksanaan cuti PKP
dipertanggungjawabkan. Covid19,pembelajaran diteruskan melalui
pembelajaran atas talian dan
pembelajaran offline dari rumah,dengan
bantuan dan bimbingan daripada ibubapa
murid .
* Isu mestilah dalam bentuk
RCA ( Root Cause Analyse) (subjek)
mikro (khusus) dan bukan
makro (umum)
AZURA BINTI RAMELI
BAHASA INGGERIS

Tahun / Intervensi Mengikut Isu/


Tingkatan Punca isu Program Pelaksanaan

1. Kurang penguasaan 1. Read Aloud - Murid 1. Murid yang kurang


perbendaharaan perkataan menyebut, mengeja dan penguasaan
Bahasa Inggeris. (Kata memberi 5 perkataan beserta perbendaharaan mencatat 5
kerja/kata nama/kata sifat) maksudnya dihadapan guru perkataan baru setiap kali
setiap hari sebelum masa Bahasa Inggeris pada
TAHUN 5 2. Lemah dalam kemahiran memulakan PDP buku latihan.
membaca dan menyebut
bunyi fonetik di dalam 2. Bimbingan membaca dan 2. Murid yang lemah dalam
perkataan dengan baik. menyebut perkataan kemahiran membaca telah
mengikut bunyi fonetik yang dikenalpasti dan dibimbing
betul menggunakan kad oleh guru mata pelaaran
bacaan/buku asas Bahasa secara berperingkat sebelum
Inggeris/Video bunyi fonetik. PKP
* Isu mestilah dalam bentuk
RCA ( Root Cause Analyse) (subjek)
mikro (khusus) dan bukan
makro (umum)
LAHAMRAN BIN LASARU
MATEMATIK

Tahun / Intervensi Mengikut Isu/


Tingkatan Punca isu Program Pelaksanaan

1. Guru merekodkan tahap


1. Murid kurang mahir 1. Memantapkan kemahiran kemahiran menambah murid
menambah dengan menambah melalui latih tubi melalui Modul Fakta Asas
mengmpul semula. menambah secara setiap kali waktu Matematik.
berterusan..
2. Murid kurang mahir menolak 2. Membimbing dan
TAHUN 5 tanpa mengumpul 2. Memantapkan kefahaman menggalakkan murid
semula/mengumpul semula murid dengan menggunakan kaedah Geng-
memperkenalkan kaedah 10 dengan menggunakan jari
3. Murid tidak memahami Geng-10 untuk kemahian tangan murid sendiri setiap
konsep operasi darab menolak. waktu Matematik.

3. Menyediakan petak sifir 3. Murid dibimbing dengan


menagitkan hubungan
tambah berulang dan konsep
darab adalah sama
* Isu mestilah dalam bentuk
RCA ( Root Cause Analyse) (SAINS)
mikro (khusus) dan bukan
makro (umum)
KIUS BIN LOHOK
REKA BENTUK TEKNOLOGI

Tahun / Intervensi Mengikut Isu/


Tingkatan Punca isu Program Pelaksanaan

1.Pada peringkat sekolah, sebelum


1. Murid tidak menguasai Latih –tubi mengeja dan berlaku cuti PKP Covid19,guru
merekod data maklumat menulis istilah perkataan membimbing dan merekod tahap
dengan tepat kerana reka bentuk teknologi. penguasaan murid dua kali dalam
kurang penguasaan untuk seminggu untuk latihan mengenal istilah
mengeja dan menulis perkataan rekabentuk teknologi semasa
TAHUN 5
istilah perkataan reka matapelajaran rekabentuk teknologi .
bentuk teknologi dengan
baik . 2. Semasa pelaksanaan cuti PKP
Covid19,pembelajaran diteruskan melalui
pembelajaran atas talian,dan
pembelajaran offline dari rumah dengan
bantuan dan bimbingan daripada ibubapa
murid .
* Isu mestilah dalam bentuk
RCA ( Root Cause Analyse) (BAHASA MELAYU)
mikro (khusus) dan bukan
makro (umum)
KARTINI BINTI JUNUS
BAHASA MELAYU

Tahun / Intervensi Mengikut Isu/


Tingkatan Punca isu Program Pelaksanaan

1. Murid tidak mencantumkan 1. Latihan mengimlak, mengeja 1.Pada peringkat sekolah, sebelum
bunyi suku kata bagi dan membaca secara berlaku cuti PKP Covid19,guru merekod
membentuk perkataan. berkumpulan dan individu tahap penguasaan murid lima kali dalam
semasa PdPc. seminggu untuk latihan mengenal huruf
2. Murid tidak memberi konsonan dan mengeja gabungan suku
TAHUN 6 tumpuan dalam kelas, 2. Latihan membaca dan menulis kata terbuka KVKV di dalam kelas
kelemahan dalam diftong, secara berterusan.. matapelajaran Bahasa Melayu .
vokal berganding dan
digraph. 2. Semasa pelaksanaan cuti PKP
Covid19,pembelajaran diteruskan melalui
pembelajaran atas talian dan
pembelajaran offline dari rumah,dengan
bantuan dan bimbingan daripada ibubapa
murid .
* Isu mestilah dalam bentuk
RCA ( Root Cause Analyse) (subjek)
mikro (khusus) dan bukan
makro (umum)
ROSEMINAH BINTI HANAFI
BAHASA INGGERIS

Tahun / Intervensi Mengikut Isu/


Tingkatan Punca isu Program Pelaksanaan

1. Murid menunjukkan 1. Memberikan lebih banyak 1. Memberikan lebih banyak


penguasaan terhad dan latih tubi latih tubi berbentuk non-
memerlukan bimbingan linear seperti iklan, carta,
intensif dalam menjalankan 2. Memberikan arahan mudah garf dan lain-lain semasa
tugasan seperti dan pendek semasa sesi latih tubi didalam kelas dan
memindahkan maklumat mendengar dan membantu semasa kelas dalam talian.
TAHUN 6 dalam bentuk non-linear ke murid membaca soalan dan
tempat kosong yang memahami maksud soalan 2. Murid dibiasakan untuk
disediakan. sebelum mula menjawab.. memahami arahan yang
berbentuk mudah dan
2. Sukar untuk memahami ringkas. Sekiranya murid
arahan yang diberikan tidak memahami arahan,
samada berbentuk oral guru akan menjelaskan
semasa sesi mendengar setiap arahan yang diberikan
(listening) atau berbentuk satu persatu
tulisan.
* Isu mestilah dalam bentuk
RCA ( Root Cause Analyse) (subjek)
mikro (khusus) dan bukan
makro (umum)
ROSEMINAH BINTI HANAFI
BAHASA INGGERIS

Tahun / Intervensi Mengikut Isu/


Tingkatan Punca isu Program Pelaksanaan

3. Murid menunjukkan Murid 3. Mewajibkan murid memiliki 3. Diperingkat sekolah, para


mengalami kesukaran untuk kamus semasa mereka pentadbir besaerta guru-guru
menggunakan kamus kerana mendaftar masuk ke Tahun 4 dan Bahasa Inggeris telah berusaha
majoriti murid-murid tidak bagi murid yang tidak untuk berjumpa dengan ibubapa
memiliki kamus. Di samping itu, berkemampuan sahaja dan menggalakkan mereka untuk
kamus yang disediakan oleh dibenarkan untuk meminjam menyediakan kamus bagi anak-
TAHUN 6 pihak sekolah juga sangat terhad. kamus yang disediakan oleh anak yang beranjak ke Tahap 2.
pihak sekolah. Di samping itu, pihak sekolah
juga telah berusaha untuk
mengumpul dana bagi membeli
kamus untuk murid-murid yang
tidak berkemampuan.
* Isu mestilah dalam bentuk
RCA ( Root Cause Analyse) (subjek)
mikro (khusus) dan bukan
makro (umum)
KIUS BIN LOHOK
MATEMATIK

Tahun / Intervensi Mengikut Isu/


Tingkatan Punca isu Program Pelaksanaan

1. Guru merekodkan tahap


1. Murid kurang mahir 1. Memantapkan kemahiran kemahiran menambah murid
menambah dengan menambah melalui latih tubi melalui Modul Fakta Asas
mengmpul semula. menambah secara setiap kali waktu Matematik.
berterusan..
2. Murid kurang mahir menolak 2. Membimbing dan
TAHUN 6 tanpa mengumpul 2. Memantapkan kefahaman menggalakkan murid
semula/mengumpul semula murid dengan menggunakan kaedah Geng-
memperkenalkan kaedah 10 dengan menggunakan jari
3. Murid tidak memahami Geng-10 untuk kemahian tangan murid sendiri setiap
konsep operasi darab menolak. waktu Matematik.

3. Menyediakan petak sifir 3. Murid dibimbing dengan


mengaitkan hubungan
tambah berulang dan konsep
darab adalah sama
* Isu mestilah dalam bentuk
RCA ( Root Cause Analyse) (subjek)
mikro (khusus) dan bukan
makro (umum)
ASHRAFUDDEN BIN ISHAK
PENDIDIKAN ISLAM

Tahun / Intervensi Mengikut Isu/


Tingkatan Punca isu Program Pelaksanaan

1. Murid belum lancar 1. Murid lemah membaca al-


membaca. Quran dengan baik 1. Penghafalan ayat al-Quran
melalui kalimah ringkas.
2. Murid sukar mengingat 2. Kurang fokus semasa belajar
dengan pelajaran sirah bahagian sirah. 2. Membuat permainan
TAHUN 6 berkaitan sirah.
* Isu mestilah dalam bentuk
RCA ( Root Cause Analyse) (subjek)
mikro (khusus) dan bukan
makro (umum)
ASHRAFUDDEN BIN ISHAK
BAHASA ARAB

Tahun / Intervensi Mengikut Isu/


Tingkatan Punca isu Program Pelaksanaan

1. Murid belum lancar 1. Penguasaan murid dalam 4


membaca. kemahiran Bahasa Arab 1. Memudahkan murid dengan
(Mendengar dan Menutur, perkataan mudah Bahasa
2. Pengusaan murid dalam Membaca dan Menulis) Arab melalui perkataan
menghafal kalimah arab masih lemah dan kurang asas/harian menggunakan
TAHUN 6 masih lemah. keyakinan. bantuan kad gambar.

2. Meningkatkan pencapaian 2. Diperingkat sekolah, guru-


murid dalam penguasaan guru Bahasa Arab telah
kalimah Arab melalui berusaha untuk berjumpa
penggunaan kamus dengan ibubapa dan
menggalakkan mereka untuk
menyediakan kamus bagi
anak-anak yang beranjak ke
Tahap 2.
CONTOH PENULISAN ISU DALAM
BENTUK MIKRO (KHUSUS)
RCA ( Root Cause Analyse)
C0NTOH – BAHASA MELAYU
Intervensi Mengikut Isu/
Punca isu Program Pelaksanaan / TINDAKAN

1. Pelajar tidak kenal huruf 1. Latih tubi


Perincikan
1. :
abjad**
i. 2. Huruf kecil / huruf besar
ii. Menyebut dan membunyikan huruf vokal
2. Pelajar tidak boleh
membunyikan suku kata dan 2.
membaca perkataan **
Perincikan :
3. Pelajar tidak pandai 1. Sukukata Terbuka
membaca** i. Kv + Kv
ii. Kv + Kv + Kv
2. Sukukata Tertutup
Murid tidak pandai membaca dan iii. Kvk
memahami frasa serta ayat iv. Kv + kvk (dsb)
yang mengandungi perkataan
** isu umum sukukata terbuka / tertutup
     
* Isu mestilah dalam bentuk mikro (khusus) dan bukan makro
(umum)
RCA ( Root Cause Analyse)
C0NTOH – MATEMATIK
Intervensi Mengikut Isu/
Punca isu Program Pelaksanaan / TINDAKAN

1. Pelajar tidak menguasai 1. Latih tubi


Perincikan
1. :
operasi asas**
i. 2. Nyatakan operasi /(SP): Murid kurang
mahir menambah (perincikan)
menambah tanpa mengumpul
2. Murid tidak pandai semula / mengumpul semula
mendarab

Boleh ditambah baik :


Murid tidak memahami konsep operasi darab

** isu umum
     
* Isu mestilah dalam bentuk mikro (khusus) dan bukan makro
(umum)
RCA ( Root Cause Analyse)
C0NTOH – BAHASA INGGERIS
Intervensi Mengikut Isu/
Punca isu Program Pelaksanaan / TINDAKAN

1. Murid kurang minat Bahasa 1. Latih tubi


Perincikan
1. :
Inggeris**
i. 2. Fokus kepada isi kandungan yang tidak
dikuasai oleh pelajar dlm BI
misalnya , vocab, grammar (Simple
2. Past Tense, Preposisiton, Article , dll )

Boleh ditambah baik


i. Murid kurang menguasai vocab, grammar
(Simple
Past Tense, Preposisiton, Article , dll )

** isu umum
     
* Isu mestilah dalam bentuk mikro (khusus) dan bukan makro
(umum)

Anda mungkin juga menyukai