Anda di halaman 1dari 8

Kandungan

matematik

Sikap positif
Penguasaan
terhadap
matematik
matematik

Komponen
dalam
pengajarn
matematik

Pembelajaran
Generalisasi
masteri

Penyelesaian
masalah
V Keupayaan mengajar metematik adalah
dipengaruhi pedagogi umum, penguasaan
kandungan pedagogi dan pengetahuan
kandungan matematik.
V Shulman (1987) menjelaskan pengetahuan
kandungan sebagai pengetahuan, pemahaman,
kemahiran dan cara murid belajar.
V Pengetahuan pedagogi merupakan kandungan
dan pedagogi yang mewakili analogi, ilustrasi,
contoh, penerangan, dan tunjuk cara supaya
kandungan difahami oleh murid.
V Kemahiran-kemahiran asas yang perlu
dikuasai seperti nombor, operasi tambah,
tolak, darab dan bahagi.
V Umtuk mengukuhkan lagi pengetahuan
tentang matematik, guru perlu
memperkenalkannya dengan menggunakan
kaedah dan strategi yang dapat menarik
minat murid tersebut.
V Pembelajaran yang memberi peluang kepada
pelajar menguasai sesuatu unit pembelajaran
yang dipecah-pecahkan kepada beberapa sub
unit yang mengikut pemeringkatan.
V Pelajar akan maju ke unit seterusnya hanya
setelah menguasai sesuatu sub unit yang
sedang dipelajarinya.
V jerupakan fokus utama dalam P&P matematik.
V jelibatkan langkah-langkah berikut
 jemenuhi dan mentafsir masalah
 jerancang strategi penyelesaian
 jelaksanakan strategi
 jenyemak semula jawapan
V ntara strategi penyelesaian masalah yang
dipertimbangkan
 3uba jaya
 jelukis gambarajah
 jembuat simulasi
 jembuat gambarajah
V jerupakan satu kaedah yang disignifikasikan
dalam kemahiran penaakualan matematik
V Komponen generalisasi
 3onture(semakan)
 3ounter-example
 Kes spesifik
 Hipotesis
 Proof (bukti)
V Untuk memupuk sikap positif perlu diperhatikan
agar penyampaian matematik dipermudahkan,
senang difahami, tidak menakutkan, dan
tunjukkan bahawa matematik banyak
kegunaannya.
V Bahan/sumber harus dipilih dan disesuaikan
denga persekitaran yang berkaitan dengan
kehidupan hari-hari dan tahap kognitif murid
dimulai dengan cara informal melalui
pemodenan sebelum dengan cara formal.