MASYARAKAT SEBAGAI

SISTEM SOSIAL
MASYARAKAT SEBAGAI
SISTEM SOSIAL
DIBENTANG OLEH :
NAJWA NADHIRAH BINTI
IBARAHIM
NURUL JANNAH BINTI HUSSIN
DEFINISI MASYARAKAT
Sistem adalah sesuatu yang terdiri dari
sejumlah unsur atau komponen yang
selalu pengaruh-mempengaruhi dan
berkait antara satu sama lain oleh satu
atau beberapa asas
PENDEFINISIAN SISTEM
SOSIAL MENURUT
SOSIOLOGI
Sunaryati Hartono
Bahasa Yunani systema iaitu sehimpunan dari
bahagian-bahagian atau komponen-komponen
yang saling berhubungan satu sama lain secara
teratur dan mrupakan suatu keseluruhan.
Interdependensi antara bahagian-bahagian,
komponen-komponen dan proses-proses
yang telah mengatur hubungan-hubungan
tersebut.
ͻ mengemukakan bahawa masyarakat adalah
suatu organisasi manusia yang saling
berhubung antara satu dengan lain
Paul B.Horton
ͻ Masyarakat harus dilihat sebagai suatu
sistem di mana di dalamnya terdapat
bahagian-bahagian yang saling berhubung
antara satu sama lain
Talcot Parson
MASYARAKAT SEBAGAI MASYARAKAT SEBAGAI
SISTEM SOSIAL SISTEM SOSIAL
Komponen
-
komponen
Kelas
sosial
Etnik
Gender
Interaksi
dan latar
belakang
Interaksi dan latar belakang Interaksi dan latar belakang
proses saling bertindak
atau tindak balas di
antara individu dengan
individu, atau individu
dengan kumpulan
individu, atau kumpulan
individu dengan
kumpulan individu,
termasuk proses tindak
balas individu dengan
dirinya.
KONSEP INTERAKSI
SOSIAL
KONSEP INTERAKSI
SOSIAL
masyarakat,
walau apa
bentuk pun,
ialah hasil
interaksi di
antara
kelompok
mereka.
masyarakat,
walau apa
bentuk pun,
ialah hasil
interaksi di
antara
kelompok
mereka.
K.
Mark
͞kewujudan
masyarakat
adalah
kerana
hubungan
interaksi di
antara
beberapa
orang
manusia.
͞kewujudan
masyarakat
adalah
kerana
hubungan
interaksi di
antara
beberapa
orang
manusia.
G.
Simmel
manusia
mempunyai
perasaan
kendiri. Maka
manusia
boleh
berinteraksi
dengan
dirinya
sebagaimana
dia
berinteraksi
dengan orang
lain.
manusia
mempunyai
perasaan
kendiri. Maka
manusia
boleh
berinteraksi
dengan
dirinya
sebagaimana
dia
berinteraksi
dengan orang
lain.
Mead
Bentuk
interaksi
sosial
Bekerjasama
Pertikaian
Berkonflik
Faktor
berlakunya
interaksi
sosial
Peniruan
Penentuan
Cadangan
Proses
simpati
Peniruan -dapat mendorong
seseorang untuk mematuhi
kaedah-kaedah dan nilai-nilai
yang berlaku.
Cadangan - seseorang memberi
suatu pandangan atau suatu
sikap yang berasal daripada
dirinya yang kemudian diterima
oleh pihak lain.
Penent n- k c r ga ata
k i gi a ala iri s s ra g t k
ja i sa a ga i ak lai .
I tifikasi sifat ya l i ala
ari a a i itasi, kar a k ri a ia
s s ra g a at t r t k atas asar
r s s i i.
Proses simp ti- s s ra g rasa t rtarik a a
i ak lai . rasaa ai ka ra a ya g
sa gat ti g, wala r ga ta a a a
si ati a ala k i gi a t k a a i i ak
lai a t k k rja sa a ga ya.
Syarat-
syarat
terjadinya
interaksi
sosial
Hubungan
sosial
Komunikas
i
HUBUNGAN SOSIAL
Dapat berlangsung dalam
tiga bentuk.
Antara individu
dengan individu,
antara individu
dengan kelompok,
antara kelompok.
Selain itu, suatu
hubungan dapat
pula bersifat
langsung
mahupun tidak
langsung.
KOMUNIKASI
Iaitu seseorang memberi tindak
balas pada perilaku orang lain,
perasaan-perasaan apa yang
ingin disampaikan orang
tersebut.
Orang yang terlibat kemudian
memberi reaksi terhadap
perasaan yang ingin
disampaikan oleh orang
tersebut.
Corak
interaksi
sosial
Interaksi
sehala
Interaksi
dua hala
Interaksi
pelbagai
hala
KELAS SOSIAL
৓+÷u--¦-u ¦÷'-- -·-'-' -'-'-¦ ¦-÷×··'
'u''''v -u× +÷+:vu-' ¦v¦vu×-u -u× --+-
÷·¦-'-: :vu-·:vu- :÷u×÷'v-·-u -÷·-
¦v¦vu×-u :÷u×÷'v-·-u -÷:÷·' -'-÷+ :÷u×-×'¦-u
'-u :÷·v¦-·-u
Karl Marx
৓"-'-v:vu ¦÷'-- -·-'-' '''÷¹'u'-'¦-u '-'-+
:÷'¦-×-' -·-. '- ÷-: +÷u××-+¦-·¦-u
:÷·¦÷--u -·- ¦''v: --v :÷u'-:--u '' '-'-+
-÷-v-v ¦-u×-- -u× --+-
Rohand Meighan (1986)
Pembahagian Kelas Sosial
Atau Golongan Sosial
ARISTOTELE
S
Golongan
sangat
kaya
Golongan
kaya
Golongan
miskin
Berdasarkan status
ekonomi
Sangat kaya : merupakan kelompok
terkecil dalam masyarakat. Mereka
terdiri dari pengusaha, tuan tanah
dan bangsawan.
Kaya : merupakan golongan yang
cukup banyak terdapat di dalam
masyarakat. Mereka terdiri dari para
pedagang, dsbnya
Miskin : merupakan golongan
terbanyak dalam masyarakat.
Mereka kebanyakan rakyat biasa.
ARISTOTELES ARISTOTELES
Golongan
kapitalis
atau borjuis
Golongan
menengah
Golongan proletar
mereka yang
menguasai tanah
dan alat produksi.
mereka yang
menguasai tanah
dan alat produksi.
terdiri dari para
pegawai
pemerintah
terdiri dari para
pegawai
pemerintah
mereka yang tidak
memiliki tanah
dan alat produksi.
Termasuk juga
kaum buruh.
mereka yang tidak
memiliki tanah
dan alat produksi.
Termasuk juga
kaum buruh.
KARL
MARX
Menurut Karl Marx golongan
menengah cenderung
dimasukkan ke golongan
kapatalis kerana dalam
kenyataannya golongan ini
adalah pembela setia kaum
kapitalis.
golongan kapitalis
atau borjuis
golongan proletar.
Golongan atasan : Golongan ini terdiri
daripada orang kaya dan juga ahli-ahli
korporat.
Pertengahan atasan : Terdiri daripada
orang yang berpendidikan tinggi,
profesional dan memegang jawatan yang
baik di dalam sesuatu organisasi.
Pertengahan atasan : Terdiri daripada
orang yang berpendidikan tinggi,
profesional dan memegang jawatan yang
baik di dalam sesuatu organisasi.
Kelas Pekerja : Terdiri daripada pekerja
kolar biru yang mempunyai latar belakang
pendidikan PMR sehingga SPM.
Golongan Bawahan : Terdiri daripada
mereka yang mempunyai kelulusan yang
amat rendah
MAX
WEBBER
Berdasarkan
Status Sosial
Kelas sosial timbul
kerana adanya
perbezaan dalam
penghormatan dan
status sosialnya
Misalnya, seorang
anggota masyarakat
dipandang tinggi kerana
memiliki status sosial
yang tinggi, dan seorang
anggota masyarakat
dipandang rendah
karena memiliki status
sosial yang rendah.
Berdasarkan Status Politik
Perwira = Dari pangkat
Kapten hingga Jeneral
Bintara = Dari pangkat
Sarjan dua hingga Sarjan
mayor
Tamtama = Dari pangkat
Askar hingga Kopral
kepala
didasarkan
pada
kekuasaan.
didasarkan
pada
kekuasaan.
ETNIK
Satu kelompok yang boleh
dikaji hubungan persaudaraan
mereka melalui nenek moyang
yang sama
Etnik boleh didefinisikan
sebagai sekelompok manusia
yang mengamalkan budaya
yang hampir seragam,
termasuk adat resam, pakaian,
bahasa, & kegiatan ekonomi.
(Anthony Smith)
Etnik sering berbeza
berdasarkan ciri budaya seperti
adat resam, pola keluarga,
pakaian, pandangan tentang
kecantikan, orientasi politik,
kegiatan ekonomi, & hiburan
‡ Status etnik atau bangsa masih memainkan
peranan yang penting di dalam masyarakat.
‡ Contoh
± Status etnik amat mempengaruhi sistemkasta di India
dan Afrika Selatan.
± Peristiwa 13 Mei 1969 di Malaysia.
‡ Corak perbezaan etnik lebih ketara apabila sistem
hamba digunakan.
‡ Walaupun sistem hamba telah dihapuskan
namun kesannya masih bersisa.
‡ Oleh itu, status etnik dan bangsa dikatakan
mempengaruhi sistem sosial masyarakat.
‡ Status etnik atau bangsa masih memainkan
peranan yang penting di dalam masyarakat.
‡ Contoh
± Status etnik amat mempengaruhi sistemkasta di India
dan Afrika Selatan.
± Peristiwa 13 Mei 1969 di Malaysia.
‡ Corak perbezaan etnik lebih ketara apabila sistem
hamba digunakan.
‡ Walaupun sistem hamba telah dihapuskan
namun kesannya masih bersisa.
‡ Oleh itu, status etnik dan bangsa dikatakan
mempengaruhi sistem sosial masyarakat.
Kesemua masyarakat
jelas membezakan
kedudukan bagi lelaki
dan perempuan di
dalam sistem sosial
masyarakat.
Urusan mencari
nafkah jatuh kepada
lelaki dan perempuan
pula menjaga urusan
keluarga.
Malah, status jantina
juga mempengaruhi
sesetengah
pekerjaan.
Namun, perbezaan
peranan jantina
semakin berkurangan
apabila pekerja wanita
dikatakan hampir
menyamai jumlah
pekerja lelaki kini.
Walaupun perbezaan
jantina cuba
dihapuskan, namun
secara keseluruhan
masih terdapat
perbezaan status
jantina.
JANTINA
SISTEM MASYARAKAT SISTEM MASYARAKAT
MENURUT TEORI TALCOTT MENURUT TEORI TALCOTT
PARSON PARSON
Teori Talcott
Parson
Melihat pembentukan
masyarakat dari
perspektif fungsional
Setiap masyarakat
perlu memenuhi 4
fungsi dalam
memastikan
masyarakat terus
wujud
Penyesuaian
ͻ Masyarakat perlu menyusaikan dengan alam persekitaran untuk terus hidup.
ͻ Tugas masyarakat = mengeluarkan dan mengagihkan sumber material bagi
keperluan anggota
Matlamat
ͻ Kehendak dipenuhi, masyarakat memerlukan matlamat.
ͻ Cnth: berazam untuk menaikan taraf hidup
Integrasi dan
kerjasama
ͻ Perlu ada integrasi dan kerjasama di kalangan semua anggota masyarakat
tersebut untuk mencapai matlamat.
Pengekalan
Pola
ͻ Setiap anggota masyarakat mesti bersetuju dan berkongsi nilai dan memenuhi
segala norma dan kebudayaan masyarakat tersebut

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful