Anda di halaman 1dari 18

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI PRESTASI KERJA


DALAM KALANGAN KAKITANGAN
POLIS DI BALAI-BALAI POLIS
DI KUCHING SARAWAK

DISEDIAKAN OLEH FREDRECK MICHAEL229696


KERTAS CADANGAN KAJIAN
PENYELIDIKAN
 perkara-perkara asas
 -pernyataan masalah
 - objektif kajian
 - rekabentuk persampelan
 - instrumen kajian
 - kaedah survei
 - analisis data.
PERNYATAAN MASALAH

 Dewasa ini, pelbagai cabaran yang dihadapi oleh


sektor awam mahupun sektor swasta yang menuntut
perubahan struktur dan peralihan paradigma bagi
memastikan kewujudannya terus relevan dan
dihormati. Demi mencapai matlamat tersebut,
prestasi pekerja perkhidmatan -Suatu tahap
kecekapan dan prestasi kerja tertentu.
 Prestasi kerja -satu proses dimana pengurus
bertanggungjawab memastikan aktiviti dan
produktiviti pekerja selari dengan matlamat
organisasi
OBJEKTIF KAJIAN

 
           
 Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap prestasi pekerja di
Balai-balai Polis di Kuching Sarawak.

 Objektif khusus bagi kajian ini -


-Mengenalpasti bagaimanakah tahap prestasi kerja kakitangan
di Balai-balai Polis di Kuching Sarawak.
-Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi
kerja kakitangan di Balai-balai Polis di Kuching Sarawak.
-Mengkaji hubungan antara tahap prestasi kerja dengan
prestasi di Balai-balai Polis di Kuching Sarawak.
PERSOALAN KAJIAN

 Apakah tahap prestasi kerja kakitangan di


Balai-balai Polis di Kuching Sarawak?
 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi
prestasi kerja kakitangan di Balai-balai Polis
di Kuching Sarawak?
 Apakah hubungan di antara tahap prestasi
kerja dengan prestasi di Balai-balai Polis di
Kuching Sarawak?
Hipotesis Kajian

 Kajian ini mengandaikan bahawa motivasi


pekerja, komitmen kerja dan latihan dalam
tugas adalah merupakan faktor-faktor yang
akan mempengaruhi prestasi kerja di
kalangan kakitangan di Balai-balai Polis di
Kuching Sarawak.
REKA BENTUK KAJIAN

Pelan tindakan

Keratan rentas
(cross-section)
dengan
menggunakan
kaedah analisis Panduan –
data secara membantu penyelidik
kuantitatif. dalam proses memungut,
menganalisis dan membuat
pentafsiran
REKA BENTUK KAJIAN

Pembolehubah bersandar prestasi


kerja.
PEMBOLEHUBAH
Tiga pemboleh ubah tidak bersandar
1) motivasi pekerja
2) komitmen pekerja
3)latihan yang berkaitan tugas

PENGUMPULAN
DATA
borang soal selidik -100 borang
diedar kepada Kakitangan Polis di
sekitar Balai-balai Kuching
REKA BENTUK PERSAMPELAN
 Proses reka bentuk persampelan merupakan satu proses di mana
kita membuat pensampelan atau memilih sampel yang baik.
 perkara yang perlu diketahui dalam proses reka bentuk
persampelan seperti: populasi sasaran (target population),
kerangka penampelan, teknik penampelan, saiz sampel, proses
persampelan (Pemilihan sampel yang diperlukan). Parameter
populasi penting dalam menentukan saiz sampel.
 Terdapat dua kaedah dalam pemilihan sampel;
 (i) sampel kebarangkalian don
 (ii) sampel bukan kebarangkalian. Dalam membuat pensampelan
kita mestilah memastikan semua ciri yang terdapat dalam
sesuatu populasi itu diambil kira.
Pensampelan Berkebarangkalian
Rawak Mudah
 Mengenalpasti Rangka Pensampelan yang
sesuai -senarai lengkap semua kes dalam
populasi di mana sampel diambil
 Penentuan Saiz Sampel yang Sesuai-
pengkaji membuat kompromi antara
ketepatan dapatan kajian; jumlah wang dan
masa yang dilaburkan untuk mengumpul,
menganalisis dan menyemak data.
POPULASI KAJIAN

 Populasi -sekumpulan individu, objek atau benda kejadian


yang mempunyai ciri-ciri yang sama yang ingin dikaji.
 Populasi kajian -daripada kakitangan di Balai-balai Polis di
Kuching Sarawak yang sedang berkhidmat dengan Balai-
balai tersebut di peringkat operasi dan juga pengurusan.
 Subjek kajian -100 orang kakitangan kakitangan dari
kumpulan operasi dan juga pengurusan di syarikat
tersebut.
 Responden kajian - 70 orang lelaki dan 30 orang
perempuan
Lokasi Kajian
 9 buah Balai Polis -Kuching Sarawak (343 orang) :
-Balai Polis Sentral
-Balai Polis Satok
-Balai Polis Gita
-Balai Polis Santubong
-Balai Polis Padungan
-Balai Polis Sekama
-Balai Polis Sungai Maong,
-Balai Polis Bintawa
-Balai Polis Tabuan Jaya
KAEDAH KAJIAN

 satu rangka kerja yang sistematik -rujukan


dan panduan bagi melicinkan perlaksanaan
kajian.
 borang soal selidik -dikumpulkan akan diteliti
terlebih dahulu oleh pengkaji bagi
memastikan setiap borang soal selidik
dijawab oleh responden.
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

 Instrumen Kajian Soal Selidik


-Bahagian A: Borang Maklumat Diri
-Bahagian B: Borang Soal Selidik

Skala Permakatan
Kebolehpercayaan Instrumen
KAEDAH SURVEI
 survei soal selidik (questionaire)
 salah satu kaedah penyelidikan bukan berbentuk
eksperimen yang paling popular digunakan dalam
pelbagai bidang khususnya dalam bidang sains sosial.
 ciri-ciri kaedah survei
 -kajian menyeluruh mengenai sesuatu isu atau masalah
-kutipan data yang cepat,
-penggunaan saiz sampel yang besar,
-maklumat dipungut secara terus daripada responden
dalam masa singkat dan dapat membuat kenyataan
umum untuk sesuatu populasi kajian
ANALISIS DATA

 Semua data yang dikumpul, dikodkan dan seterusnya


dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social
Science (SPSS) versi 21
 Penyaringan data -melihat ciri-ciri sebenar yang wujud
sebelum analisis dapat dijalankan.
-memastikan data yang dianalisis adalah tepat dan taburan
normaliti yang diterima sebagai syarat penganalisisan teknik
statistik inferensi
-Di samping itu, penyaringan juga -mengenal pasti
wujudnya missing value yang timbul akibat kegagalan
responden dalam menjawab soal selidik yang diberikan dan
seterusnya boleh menjejaskan analisis data.
KESIMPULAN

 Pekerja yang menunjukkan kelakuan sikap kerja yang


negatif mampu memberi kesan kepada prestasi
organisasi. Keadaan ini bukan sahaja memberi kesan
kepada produktiviti organisasi malahan memberi kesan
kepada pengurusan syarikat. Justeru itu, kertas cadangan
ini adalah satu cadangan kajian penyelidikan untuk
mencari hubungkait antara sikap kerja pekerja dengan
prestasi kerja. Dapatan dari kajian ini akan dapat
memberi gambaran kepada pihak pengurusan di Balai-
balai Kuching Sarawak dan seterusnya mencari jalan
penyelesaian dalam memastikan budaya sikap kerja yang
negatif dapat dihakis.
SEKIAN TERIMA KASIH