Anda di halaman 1dari 10

6 PERINGKAT

PERKEMBANGAN GURU KPM


PDPP TAHFIZ 2
EDUP2132 PREFESIONALISME KEGURUAN
DISEDIAKAN OLEH : MOHD SAFWAN BIN MOHD ADNAN
6 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU
KPM

JUSA PEMIKIR HOLISTIK Berwawasan

DG 54 PEMIKIR STRATEGIS Strategis

DG 52 PENERAJU PERUBAHAN Profisien

DG 48 PEMBIMBING & MENTOR Kompeten


DG 44 PENGGERAK Beraspirasi
DG 41 PELAKSANA Permulaan
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
6 PERINGKAT PERKEMBANGAN
GURU KPM
DG 41 DG 44 DG 48 DG 52 DG 54 JUSA

PELAKSANA

Memahami dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penyeliaan dan bimbingan

TANGGUNGJAWAB
GURU (PDP) PEMIMPIN SEKOLAH (Kepimpinan Pendidikan)
• Pelaksana pengajaran berkesan dan fasilitator • Pelaksana pengajaran berkesan dan fasilitator
pembelajaran murid. pembelajaran murid.
• Melaksanakan kajian tindakan dan menggunakan hasil • Melaksanakan kajian tindakan dan menggunakan hasil
kajian untuk peningkatan PdP. kajian untuk peningkatan PdP.
• Menyelesaikan masalah PdP • Menyelesaikan masalah PdP.
• Mengamalkan nilai profesional. • Mengamalkan nilai profesional.
• Berkolaboratif dengan komuniti di dalam dan di luar • Berkolaboratif dengan komuniti di dalam dan di luar
sekolah. sekolah.
DG 41 DG 44 DG 48 DG 52 DG 54 JUSA

PENGGERAK
Sentiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penyelesaian dan bimbingan yang minimum serta mampu
menyelesaikan masalah

TANGGUNGJAWAB
GURU (PDP) PEMIMPIN SEKOLAH (Kepimpinan Pendidikan)
• Penggerak kualiti PdP. • Penggerak sumber manusia dan organisasi ke arah
• Memberikan inspirasi dan motivasi kepada rakan pencapaian visi dan misi organisasi.
sejawatan.
• Melaksanakan perkongsian ilmu dengan pihak
berkaitan.
• Membuat keputusan dalam pelaksanaan PdP.
• Menggerakkan kajian/penyelidikan untuk
penambahbaikan PdP.
DG 41 DG 44 DG 48 DG 52 DG 54 JUSA

PEMBIMBING DAN MENTOR


Berpengalaman luas, mampu menyelia dan membimbing serta berkebolehan melakukan educated guess masalah organisasi
yang mungkin timbul dan melaksanakan langkah pencegahan

GURU (PDP) PEMIMPIN SEKOLAH (Kepimpinan Pendidikan)

TANGGUNGJAWAB
• Pembimbing dan mentor dalam pelaksanaan PdP. • Mampu menyelia dan membimbing.
• Merangka panduan/arahan/peraturan pelaksanaan PdP. • Menjadi suri teladan.
• Mendorong, memantau, dan menilai PdP. • Mendorong ahli organisasi melaksanakan tugas dengan
• Membimbing pelaksanaan kajian/penyelidikan untuk berkesan.
penambahbaikan PdP.
• Membimbing dan memudah cara pembangunan
profesionalisme secara berterusan.
DG 41 DG 44 DG 48 DG 52 DG 54 JUSA

PENERAJU PERUBAHAN
Menjadi pakar rujuk, mentor dan pembimbing serta berkebolehan merancang dan melaksanakan penambahbaikan berterusan
dalam bidang-bidang tertentu

GURU (PDP) PEMIMPIN SEKOLAH (Kepimpinan Pendidikan)

TANGGUNGJAWAB
• Peneraju dan penggerak perubahan berkaitan PdP. • Memimpin dan mengurus perubahan, di samping
• Mencetuskan kreativiti dan inovasi dalam PdP. menjadi mentor dan pembimbing yang memiliki
• Menilai hasil kajian/penyelidikan untuk pelbagai kebolehan bagi menggerakkan ahli organisasi
penambahbaikan PdP. untuk mencipta sesuatu yang baharu bagi meningkatkan
• Meneraju pemuafakatan strategik. prestasi organisasi.
• Membangunkan komuniti pembelajaran.
DG 41 DG 44 DG 48 DG 52 DG 54 JUSA

PEMIKIR STRATEGIK

Memiliki kepakaran khusus dan berkebolehan mengurus perubahan secara cekap dan berkesan

TANGGUNGJAWAB
GURU (PDP) PEMIMPIN SEKOLAH (Kepimpinan Pendidikan)

• Penyelesai masalah pelaksanaan dasar. • Melaksanakan pendekatan yang strategik untuk


• Merangka strategi atau idea baharu dalam menyelesaikan masalah secara kreatif dan
pelaksanaan PdP. inovatif.
• Menghasilkan inovasi PdP. • Berusaha memacu peningkatan pencapaian
• Menggerak komuniti pembelajaran. organisasi.
• Memimpin dan mengurus perubahan, di samping
menjadi mentor
DG 41 DG 44 DG 48 DG 52 DG 54 JUSA

PEMIKIR HOLISTIK
Memiliki pelbagai kepakaran dan berkebolehan menjadi pakar rujuk dalam merangka strategi yang komprehensif dan
melaksanakan latihan yang tepat untuk memastikan kejayaan sesebuah organisasi

GURU (PDP) PEMIMPIN SEKOLAH (Kepimpinan Pendidikan)

TANGGUNGJAWAB
• Berfikir secara makro dan menyeluruh. • Berfikir secara bersistem, menganalisis situasi secara
• Berautoriti profesional serta kreatif dan inovatif. menyeluruh dengan mengambil kira semua faktor dan
• Strategis dan berwawasan. melaksanakan alternatif yang kreatif, inovatif dan
• Mempunyai pelbagai ilmu dan kemahiran berkaitan komprehensif.
PdP. • Memainkan peranan sebagai konsultan kepada rakan
• Memimpin dan membudayakan komuniti pembelajaran. pemimpin atau yang dipimpin.

Anda mungkin juga menyukai