Anda di halaman 1dari 49

Tajuk

Muamalat Munakahat

Nama ahli kumpulan Rujukan


Ahli Kumpulan
BIBI QAIYISHA’
HUSNA BINTI
MOHAMAD
IBRAHIM
010804-13-0556

NURUL FARAH
AFIQAH BINTI NUR IFFAH
MAWAINI SHAHIRAH BINTI
ROSLAM
010924-13-0190
010623-13-1090
2019312310139
Kembali
Muamalat

HUKUM, PRINSIP &


Pengertian:

KEPENTINGAN

PENGERTIAN,
Tatacara/ peraturan dalam perhubungan manusia
untuk memenuhi keperluan masing-masing.
Hukum: Harus

Prinsip: Kepentingan:
- Melahirkan - Melahirkan
- Untuk mencari - Untuk tolong- masyarakat yang masyarakat yang
keredhaan Allah menolong aman dan bersungguh-
sejahtera sungguh

- Dilakukan secara - Bebas dari - Melahirkan - Melahirkan


adil dan amanah unsur penindasan masyarakat yang masyarakat yang
bekerjasama berdaya saing
P E N G E RT I A N
H U K U M
R U K U N
Jual Beli
Pengertian:
- Memindahkan milik
dengan ganti atas kerelaan.

Hukum:
- Harus
HARGA
- DISEBUT SEMASA AKAD
Khiar

P E N G E RT I A N & J E N I S
Jenis:

Pengertian:

1. Khiar majlis 3. Khiar ‘aib


Pilihan. Pembeli & penjual berhak
2. Khiar syarat
- Pemilihan - Pilihan kepada
buat pilihan sama ada untuk terukan - Persetujuan antara
semasa berada pembeli sama ada
kedua2 pihak yang
jual beli atau tidak dengan sebab2 dalam majlis
berjual beli
ingin teruskan/
akad. mensyaratkan semasa
batalkan jual beli jika
tertentu. melakukan akad jual terdapat kecacatan
beli. Kedua2 pihak pada barang.
berhak batalkan /
teruskan jual beli.
Bai’ul Salam
Pengertian:

Jual beli dengan bayaran secara tunai Syarat- syarat sah Bai’ul
semasa akad tapi penyerahan barang Salam
ditangguh.

Rukun Bai’ul
Salam
Bai’ul Bithaman
Ajil
Pengertian:

Jual beli dengan penyerahan barang dahulu tetapi bayaran ditangguhkan / bayar ansuran
Mudharabah

HIKMAH
PENGERTIAN, DALIL, RUKUN &
Pengertian: Satu pihak serah modal untuk berniaga tapi kongsi untung.

Pemodal (Sahibul Mal) serah modal kepada pengusaha (Sahibul Amal). Untung
dibahagi mengikut persetujuan.

Dalil: Sabda Rasulullah: 3 perkara yang ada keberkatan, jual beli dengan harga tangguh,
mudharabah & campurkan gandum dengan barli untuk makanan dan bukan untuk
berjual. (Riwayat Ibnu Majah)
Mudharabah
Hikmah:

HIKMAH
PENGERTIAN, DALIL, RUKUN &
Rukun:

1. Pemodal (Sahibul Mal) Supaya orang kaya yang tiada kepakaran dapat
2. Pengusaha (Mudharib) uruskan harta dengan bagi modal kepada orang
3. Modal (Raksulmal) yang berhak. kedua2 pihak mendapat untung.
4. Kerja/projek Contoh: Khadijah bari modal kepada Rasulullah
5. Untung untuk berniaga.
6. Akad Mudharabah
Rahnu
Maksud :
Menjadikan sesuatu barang Rukun : Syarat Penggadai &
yang berharga sebagai Penggadai Pemegang Gadai :
sandaran bagi hutang yang Pemegang gadai - Mukallaf
boleh dibayar dengannya Barang gadaian - Tidak dipaksa
apabila hutang itu tidak Tanggungan gadaian - Layak melakukan
dapat dibayar Sighah pertukaran barang

Syarat Barang Gadaian


- Benda yang bernilai Syarat Sah Hutang
- Sudah wujud sewaktu - Dalam bentuk wang
perjanjian - Jumlah hutang diketahu
- Boleh diserahkan kepada oleh kedua - dua pihak
murtahin
Gadaian
Gadaian
Bukan
Islam
Islam
Barang gadai
bukan lagi milik
Barang gadai
pemilik jika tidak
masih pemilik asal
ditebus dalam
tempoh gadaian

Cara pembayaran
Cara pembayaran
ialah melalui nilai
ialah melalui nilai
barang termasuk
barang dan upah
faedah

Membebankan
Membantu
kerana terdapat
meringankan beban
unsur riba
Hikmah Gadaian
Secara Islam

Memberi
pertolongan
kepada yang
memerlukan

Memberi peluang
kepada umat Memberi jaminan
islam untuk kepada orang
mengembangkan yang berhutang
ekonomi
Maksud :
Rukun :
Menyerahkan harta benda kepada
Pemberi & Penerima
seseorang untuk menjaganya
Wadiah ( barang yang disimpan )
Hukum :
Sighah ( Ijab & kabul )
Sunat

Hukum Menerima :
Wadiah batal :
Wajib - mampu simpan , darurat
- Mati
Sunat - Merasa mampu memegang
- Gila
Makruh - Merasa mampu tetapi
- Meminta diserahkan semula
tidak percaya diri
- Menyerahkan semula barang
Haram - Tidak mampu memegang
Takaful

“ Kafala “

Menjaga , Menjamin & Memelihara


Takaful

Takaful Am Takaful Keluarga

Disertai oleh Perlindungan


perseorangan , menghadapi
syarikat , pertubuhan malapetaka kematian
mahupun mahupun kecederaan
perbadanan ke atas dirinya
Ciri - ciri Takaful
Mendapat
pengiktirafan
JAKIM

Tidak
Berkonsepkan
mengandungi
khairat kematian
unsur riba & judi

Terlatih dan
dikawal oleh
Majlis
Insurans
Takaful
Takaful

Patuh hukum Tidak patuh


syarak hukum syarak

Bebas riba dan Banyak unsur


judi riba dan judi

Keuntungan Diagih mengikut


dikongsi keputusan
bersama syarikat

Adanya majlis Tiada majlis


pengawasan pengawasan
syariah syariah Kembali
Munakahat
Sub tajuk bagi munakahat

Perkahwinan Nusyuz dan Poligami


perceraian
Namun, dalam
slaid ini hanya
akan
membincangkan
perkahwinan Sila klik di
iaitu dalam islam gambar
dan konvensional perkahwinan
Fasakh, talak, khul
Iddah
dan rujuk
Sila
klik

Dalil Persediaan
Hukum
Maksud pensyariatan sebelum
pernikahan
nikah pernikahan

Peminangan Wanita yang


Hikmah
dan Rukun nikah haram
perkahwinan
pertunangan dikahwini

Hak dan
Mas kahwin
Sila tekan sub-sub tanggungjawab Sila tekan kembali di
tajuk yang ingin bahagian kanan bawah
diketahui untuk kembali bagi
Perbezaan sistem perkahwinan islam setiap slide untuk
dan sistem konvensional kembali ke ruang utama
Maksud perkahwinan

• Dari segi bahasa: Bersatu dan berkumpul

• Dari segi syarak: satu akad yang menghalalkan penyatuan


persetubuhan antara lelaki dan perempuan

kembali
Dalil pensyariatan

Firman allah dalam surah An-Nur ayat 32 - •


َ ‫َوأَ ْن ِكحُوا األيَا َمى ِم ْن ُك ْم َوالصَّا ِل ِح‬
ِ ‫ين ِم ْن ِعبَا ِد ُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم إِ ْن يَ ُكونُوا فُقَ َرا َء يُ ْغنِ ِه ُم هَّللا ُ ِم ْن فَضْ ِل ِه َوهَّللا ُ َو‬
)٣٢( ‫اس ٌع َعلِي ٌم‬
Yang bermaksud:Dan kahwinkanlah orang-orang bujang (lelaki dan perempuan) dari kalangan •
kamu, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika
mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurniaNya
.kerana Allah Maha Luas (rahmatNya dan limpah kurniaNya), lagi Maha Mengetahui
- Hadis daripada rasulullah:
Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari “ -
golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-
banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak
”.hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng
).HR. Ibn Majah, Aisyah r.a( -

Kembali
Hukum perkahwinan
• Mampu dari segi zahir dan batin
• Masih dapat menahan diri dari melakukan perbuatan zina dan mempunyai
Sunat keinginan untuk menikah

• Tidak mampu dari segi zahir dan batin


• Bertujuan untuk menzalimi isterinya dan tiada keinginan untuk berkahwin
Haram

• Tidak mampu dari segi zahir dan batin


• Mempunyai keinginan untuk berkahwin
Makruh

• Mampu dari segi zahir dan batin


• Mempunyai keinginan yang kuat untuk berkahwin dan dikhuatiri jatuh zina
Wajib

• Mampu dari segi zahir dan batin tetapi tidak mempunyai keinginan untuk
berkahwin
Harus

Kembali
Hikmah nikah

• Menyahut seruan fitrah manusia


• Melahirkan keturunan yang soleh
• Mewujudkan ketenangan jiwa
• Memelihara akhlak dari keruntuhan
• Memelihara kewujudan manusia
• Meluaskan ikatan persaudaraan
• Mewujudkan kerjasama dan tanggungjawab
• Melaksanakan tuntutan syariat
kembali
Persediaan sebelum perkahwinan

• Memilih jodoh yang baik


Bagi golongan lelak, Rasulullah telah bersabda:
“ Seseorang wanita itu dinikahi kerana empat: kerana hartanya,
keturunannya, kecantikkannya dan agamanya. Maka hendaklah kamu
mengutamakan yang beragama nescaya kamu akan bahagia”
( Bukhari dan Muslim)
Bagi golongan wanita pula Rasulullah s.a.w telah mengenakan dua syarat
pilihan iaitu hanya menerima lelaki yang beragama dan berakhlak
sebagai suami. Ini menunjukkan islam amat menjaga kebajikan wanita
Persediaan sebelum perkahwinan

• Bagi golongan wanita pula Rasulullah s.a.w telah mengenakan dua


syarat pilihan iaitu hanya menerima lelaki yang beragama dan
berakhlak sebagai suami. Ini menunjukkan islam amat menjaga
kebajikan wanita
Rasulullah saw pernah bersabda: “Apabila orang yang engkau redha
agama dan akhlaknya datang, meminang, maka kahwinlah dia jika
tidak kamu lakukan demikian akan berlakulah fitnah di bumi dan
kerosakan yang besar”. (H.R Tarmidzi dan Ahmad)
Tujuan pemilihan calon

Supaya rumah tangga Supaya lahir perasaan Supaya melahirkan


yang dibina menjadi kasih mengasihi dan zuriat yang mulia dan
harmoni redha meredhai berguna

Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 1


Yang bermaksud : “ wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada tuhan
kamu yang menjadikan kamu ( bermula) dari diri yang satu (Adam) dan
menjadikan daripada Adam itu isterinya (Hawa) dan juga membiakkan
dari keduanya-zuriat keturunan- lelaki dan perempuan yang ramai, dan
bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-
nyebut namanya, serta peliharalah hubungan ( silaturahim) kaum
kerabat kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati ( mengawas)
kamu.”
Faktor pemilihan lelaki yang baik

1. Yang berkemampuan
2. Boleh dijadikan sebagai ganti ayah ibu
3. Pandai menjaga diri- sentiasa mengajak kepada kebaikan
4. Berkebolehan dalam urusan rumah tangga – sering bertolak ansur
5. Percaya kepada pasangan dan tidak bersangka buruk
6. Rajin, berpemikiran luas dan tidak memakan harta perempuan
7. Mudah memaafkan
8. Datang dari keturunan yang baik-baik ( akhlak dan budi bahasa yang
mulia)
Faktor pemilihan perempuan yang baik

1. Yang beragama dan berakhlak mulia


2. Bersifat pengasih dan penyayang
3. Boleh melahirkan zuriat
4. Keturunan yang baik dari segi keagamaan, kecerdasan, kesihatan
dan akhlak yang mulia
5. Tiada jurang yang benar ( seeloknya tidak ada jurang umur, status
sosial dan pendidikan yang terlalu besar antara calon suami dan
isteri)
6. Bukan dari keluarga yang terdekat dan sekufu’

Kembali
Wanita yang haram dinikahi

• Pengharaman ini kerana beberapa sebab seperti penghormatan ,


fitrah semula jadi manusia dan membina hubungan kekeluargaan.
• Wanita seumpama ini digelar mahram, mereka terbahagi kepada
dua golongan

Mahram muaqqat ( tidak


boleh pada keadaan
Mahram muabbad ( tidak
tertentu sahaja dan jika
dinikahi selamanya)
keadaan hilang maka,
menjadi halal
Mahram muabbad

Ibu, nenek moyang Adik beradik Anak saudara


Anak perempuan,
ke atas sebelah kandung kandung
cucu cicit kebawah
bapa/ ibu (sebapa/seibu) (sebapa/seibu

Pengharaman
Emak saudara Emak saudara Isteri anak cucu
kerana pernikahan
kandung sebelah kandung sebelah kebawah
isteri bapa, datuk
bapa ibu (menantu)
ke atas ( ibu tiri)

Ibu mertua dan Pengharaman


anak tiri kerana susuan
Dalil pengharaman mengahwini mahram

Firman Allah dalam surah An-Nisa Ayat 23:


Yang bermaksud : “Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan (perempuan-
perempuan yang berikut): ibu-ibu kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara
kamu, dan saudara-saudara bapa kamu, dan saudara-saudara ibu kamu dan anak-anak
saudara kamu yang lelaki, dan anak-anak saudara kamu yang perempuan, dan ibu-ibu
kamu yang telah menyusukan kamu, dan saudara-saudara susuan kamu, dan ibu-ibu
isteri kamu, dan anak-anak tiri yang dalam pemuliharaan kamu dari isteri-isteri yang
kamu telah campuri; tetapi kalau kamu belum campuri mereka (isteri kamu) itu (dan
kamu telahpun menceraikan mereka), maka tiadalah salah kamu (berkahwin
dengannya). Dan (haram juga kamu berkahwin dengan) bekas isteri anak-anak kamu
sendiri yang berasal dari benih kamu. Dan diharamkan kamu menghimpunkan dua
beradik sekali (untuk menjadi isteri-isteri kamu), kecuali yang telah berlaku pada masa
yang lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.”
Mahram muaqqad

Emak saudara Wanita kafir


Adik beradik
dan anak penyembah
isteri (ipar)
saudara isteri berhala

Isteri orang Isteri dalam Isteri talak


lain iddah tiga

Kembali
Peminangan dan pertunangan

• Peminangan adalah satu proses untuk menyatakan keinginan daripada


seorang lelaki kepada seorang wanita untuk dinikahi
• Pertunangan ialah ikat janji tempoh perkenalan dan persiapan untuk
berumah tangga
• Hukum pertunangan menurut ulama adalah disyariatkan bagi orang
yang hendak menikah. Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqarah
ayat 235:
Yang bermaksud: “ Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang
perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan
(keinginanmu) dalam hati.”
Jenis-jenis pinangan

Pinangan sindiran/ kiasan


(Ta’rid) Pinangan terus terang (Tasrih)
• Pinangan ini dibenarkan untuk wanita • Contoh berkata: ‘Saya ingin
yang dalam Contoh berkata : “ Anak awak mengambil anak awak sebagai isteri
cantik dan ramai orang sukakannya” saya’
• iddah kematian suaminya dan iddah talak
bain
• Ini dibenarkan untuk meminang anak
dara (wanita yang tidak berada
• Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat dalam iddah dan bukan mahram)
235:
Yang bermaksud : ‘tidak ada halangan
bagimu menggunakan kata sindiran dalam
meminang perempuan’
Pinangan yang diharamkan

Kepada wanita
Kepada wanita
Kepada wanita Kepada wanita yang sudah
yang dalam iddah
yang bersuami yang mahram dipinangi dan
talak raj’i
diterima pinangan

“Seorang lelaki tidak boleh melamar wanita yang telah dilamar


saudaranya sampai dia menikahi atau meninggalkannya”
(HR Bukhari dan Muslim)

Kembali
Maskahwin

• Istilah : Harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya setelah akad
nikah
• Tujuannya ialah menunjukkan kemampuan dan kesungguhan suami memelihara
keluarganya
• Hukum: Wajib sebaik sahaja selesai akad nikah
Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4
Yang bermaksud : “Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu
maskahwin-maskahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika
mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari
maskahwinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai
nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya.”

Kembali
Rukun-rukun nikah

Ijab dan Pengantin Pengantin


Qabul lelaki wanita

Dua orang
Wali
saksi
Kembali
Ijab dan qabul

• Ijab adalah ucapan wali pengantin wanita kepada pengantin lelaki


• Qabul ialah balasan pengantin lelaki kepada ucapan wali perempuan
• Tujuannya ialah menzahirkan kerelaan pasangan pengantin terhadap
pernikahan
Syarat ijab qabul
1. Menggunakan lafaz
2. Wali dan pengantin lelakinya waras
3. Tidak bertempoh

Kembali
Pengantin wanita

• Beragama islam
• Bukan mahram, bukan dalam iddah, bukan isteri orang
lain dan tidak dipinang
• Ditentukan siapakah orangnya
• Bukan dalam ihram haji dan umrah

Kembali
Pengantin lelaki

• Beragama islam
• Bukan mahram
• Ditentukan siapa orangnya
• Bukan dalam ihram haji dan umrah
• Tidak mempunyai empat orang isteri

Kembali
Wali

• Ahli keluarga yang hamper dengan pengantin wanita


• Terdiri daripada dua golongan: wali mujbir dan wali bukan mujbir
• Wali mujbir berhak mengahwinkan anak gadisnya tanpa kebenaran dan kerelaan.
• Wali mujbir ialah bapa atau datuk sebelah bapa kepada seorang gadis
• Wali bukan mujbir selain dari bapa dan datuk sebelah bapa
Syarat
1. Islam
2. Adil
3. Baligh
4. Berakal
5. Bukan dalam ihram haji dan umrah
Kembali
Dua orang saksi

Syarat:
1. Islam
2. Lelaki
3. Berakal dan baligh
4. Adil
5. Boleh mendengar dan melihat

Kembali
Hak dan Tanggungjawab

• Isteri wajib mentaati dan melayan suami dengan baik


• Suami wajib menyerahkan maskahwin
• Suami wajib memberi nafkah
• Suami wajib berlaku adil jika berpoligami
• Anak yang lahir dinasabkan kepada bapanya

Kembali
Perbezaan sistem perkahwinan
islam dan sistem konvensional
Konvensiona
Islam
l

Terdapat rukun dan Tidak terdapat syarat


syarat yang perlu yang khusus dalam
dipatuhi satu perkahwinan

Hanya boleh menikahi


pasangan yang
Boleh mengahwini
beragama islam dan
sesiapa yang disukai
haram mengahwini
orang kafir
Persamaan sistem perkahwinan islam dan
sistem konvensional

• Kedua-dua sistem tersebut adalah bertujuan untuk


mengembangkan salasilah keluarga
• Kedua- dua sistem tersebut perlulah mempunyai pengantin lelaki
dan pengantin perempuan
• Kedua-dua sistem tersebut haruslah perkahwinan yang berdaftar.
• Kedua-dua system perkahwinan meletakkan definisi perkahwinan
pada kedudukan yang sangat penting dalam ajaran masing-masing
dan ianya merupakan suatu yang amat digalakkan dalam kedua-
dua agama.
Rujukan

Mek Mah Batri. (2016). Fiqh Munakahat. Perak: Andalus Sdn. Bhd.
Rizhan. (2019). Fiqh Munakahat. Selangor: Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri.
Zulkifli Muhammad Al-Bakri. (2013). Fiqh Ibadat dan Munakahat. Negeri Sembilan: Universiti Sains Islam Malaysia.
Sekian terima kasih..