Anda di halaman 1dari 27

PENTAKSIRAN BILIK

DARJAH
BAMB2092R

NAMA PENSYARAH:
USTAZAH NORHAFIZAH BINTI ZAKARIA

DISEDIAKAN OLEH:
NOR ALFAIZIE BINTI MOHD ANUAL
APAKAH PBD?

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) ialah merupakan


pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan
pembelajaran (PdP) bagi mendapatkan maklumat tentang
perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian
murid.
OBJEKTIF PBD - GURU
Mengesan
pengetahuan
sedia ada
murid

Menjalankan Mengesan
tindakan perkembangan
susulan murid

GURU

Merancang, Mengenalpasti
megubahsuai dan kekuatan dan
menambahbaik kaedah kelemahan murid
PdP dalam pembelajaran

Mengetahui
keberkesanan
PdP
OBJEKTIF PBD - MURID

Meningkatkan
Mengesan
pencapaian
Mengenalpasti perkembangan
kekuatan pembelajaran
dan diri
kelemahan
dalam pembelajaran
Dirancang
oleh guru
Menggalakkan
pentaksiran
kendiri dan Bersistem
pentaksiran
rakan sebaya

Membolehkan
Formatif
tindakan
dan Sumatif
susulan
CIRI
UTAMA
PBD

Mengesan
perkembangan
Pelbagai
pembelajaran
kaedah
secara
menyeluruh

Menekankan
Berasaskan
perkembangan
kriteria
individu
Pengetahuan

Kemahira
n Kemahira
manipulati n berfikir
f

ASPEK YANG
DITAKSIR Kemahira
Kemahira
n
n
berbahas
bersosial
a

Kemahira Kemahira
n belajar n mengira
Kemahira
n amali

Kemahira
Sikap n
kinestetik

ASPEK YANG
DITAKSIR

Amalan
Kreativiti
nilai murni

Kesihatan
dan
kecergasan
TAHAP PENGUASAAN

6. Tahu, faham
4. Tahu, faham 5. Tahu, faham dan boleh buat
2. Tahu dan 3. Tahu, faham dan boleh buat dan boleh buat dengan
1. Tahu
faham dan boleh buat dengan dengan beradab mithali
beradab beradab terpuji
TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN
DSKP BAHASA ARAB TAHUN 4
• Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab dan
bersedia untuk mempraktikkannya dengan bimbingan guru
1

• Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab dan


mampu untuk mempraktikkannya secara sedar
2

• Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab dan


mampu untuk mempraktikkannya secara konsisten
3
SAMBUNGAN
• Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab
dan mampu untuk mempraktikkannya secara konsisten dan
4 menepati situasi

• Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab


dan mampu untuk mempraktikkannya secara sukarela,
5 konsisten dan menepati situasi

• Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas bahasa Arab


dan mampu untuk mempraktikkannya secara konsisten,
6 menepati situasi dan mithali
STANDARD PRESTASI (SPI)
DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5
6. Merumus
perbuatan
5. Menilai berdasarkan
perbuatan konsep sihir
4. Menganalisis berdasarkan serta
tindakan konsep sihir menjauhinya
3. Mengaplikasi menjauhi serta
tindakan amalan sihir menjauhinya
2. Menjelaskan menjauhi syirik
konsep sihir
1. Menyatakan
konsep sihir
PERTIMBANGAN PROFESIONAL

Pertimbangan professional ialah pertimbangan yang dibuat oleh guru dengan


menggunakan pengetahuan professional terhadap kurikulum yang dihasratkan
mencakupi:
 pengetahuan
 Kemahiran
 Nilai
 Bukti pencapaian
 Strategi pengajaran
 Kaedah pentaksiran
 Kriteria dan standard yang ditetapkan
Guru perlu berpengetahuan luas
Guru menganalisis dan
dalam mata pelajaran yang
membuat pertimbangan
diajar meliputi ilmu, kandungan,
menggunakan pemerhatian,
Pengetahuan strategi oengajaran serta
perbincangan dua hala, soal
kebolehan mentaksir murid
jawab, lembaran kerja murid,
kuiz, hasil projek dan lain-lain
yang bersesuaian

Guru perlu
Elemen melaksanakan
Input Murid Pertimbangan Tanggungjawab pentaksiran secara
Profesional Profesional
bertanggungjawab
dan beretika

Guru menggunakan
pengalaman mengajar dalam Pengalaman
interaksi dengan murid untuk
mengenalpasti kekuatan dan
potensi murid
PELAKSANAA
N
PENTAKSIRAN
DALAM
BILIK
DARJAH
MERANCANG DAN KAEDAH PENTAKSIRAN

Dalam merancang PdP dan kaedah pentaksiran, guru perlu:

Meneliti dan
memahami kandungan • Memahami setiap keperluan tajuk dalam DSKP
setiap tajuk dalam
DSKP
Menentukan obejktif
pembelajaran yang • Obejktif perlu selari dengan Standard Kandungan dan
perlu dicapai oleh Standard Pembelajaran
murid
Mengenalpasti kaedah • Jenis kaedah pentaksiran yang digunakan
pentaksiran yang • Bergantung kepada objektif yang ingin dicapai
sesuai • Bergantung kepada aktiviti PdP yang dirancang
Kaedah Penilaian

Lisan Bertulis Pemerhatian

Dilaksanakan secara
Dilaksanakan melalui
spontan semasa PdP Dilaksanakan dengan
aktiviti menyemak dan
atau secara terancang mentaksir proses dan
memeriksa tugasan dan
dalam sesi soal jawab hasil kerja murid
hasil penulisan murid
atau kuiz
Kefahaman
konsep

Pertuturan Pengetahua
dan sikap n fakta

Gaya Kemahiran
persembahan mendengar
Aspek
penilaian
secara
lisan

Penggunaan
Kecekapan
bahasa yang
mencongak
tepat

Sebutan
Kefasihan
dalam
menghafaz
berbahasa
Soal jawab
Mendengar
dan Bacaan
memberi kuat
respon

Nyanyian Syarahan

Instrumen
pentaksiran
secara lisan

Temu bual Perbahasan

Hafazan Bercerita

Perbincangan
Karangan

Laporan
Peta, jadual,
projek/eksperimen/
graf atau carta
kerja kursus/folio
Instrumen
pentaksiran
secara bertulis

Latihan
Ujian bertulis
bertulis
Lukisan

Kerja kursus Buku Skrap


Instrumen
pentaksiran
secara
pemerhatian

Produk Kraf tangan


MEREKOD DAN MENGANALISIS
PENGUASAAN MURID
 Guru boleh merekod dan menganalisis menggunakan bentuk seperti:

Menanda
Membuat dengan
pernyataan menggunaka
n simbol

Memberi
Memberi gred
markah
 Aktiviti merekod boleh dilakukan dalam:

Rekod Buku
mengajar catatan
guru guru

Templat
Senarai
pelapora
semak
n
 Tindakan susulan boleh dilaksanakan dengan serta-merta atau
dirancang untuk meningkatkan tahap penguasaan setiap murid.
 Guru boleh melaksanakan tindakan susulan dengan cara:

TINDA Menggunakan pelbagai


teknik PdP yang Menggunakan bahasa
Menggunakan bahan
KAN berkesan sesuai
PdP yang menarik dan
yang sesuai dengan
dengan tahap tahap penguasaan
bersesuaian
penguasaan murid murid
berkenaan
SUSUL
AN Memberi perhatian dan
Memberi peluang
kepada murid untuk
bimbingan dengan rapi mengukuhkan
secara individu atau penguasaan dalam
berkumpulan pengetahuan,
kemahiran dan nilai
 Pelaporan ialah proses melaporkan maklumat pentaksiran dari
semasa ke semasa tentang kemajuan dan pemerolehan, penguasaan
serta perkembangan dan pencapaian murid kepada ibu bapa.
 Pelaporan boleh dilaporkan secara lisan atau bertulis yang
merangkumi:
LAP
OR Tahap penguasaan murid
AN
Pernyataan tentang minat, sikap
dan perlakuan murid

Cadangan tindakan susulan


TERIMA KASIH 