Anda di halaman 1dari 10

PERSAMAAN DAN PERBEZAAN

SIRAH DAN SEJARAH


OLEH:
FA’IZAH BT MUSHADAD
HAZWANI BT AHMAD
NOOR AMIZA BT GHAZALI
NUR HAFIZAH BT SARUJI
WAN MUNAUWIRAH BT WAN SUAIDI

PISMP PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH 4


SEMESTER 1 TAHUN 2

PENDIDIKAN SIRAH SEKOLAH RENDAH (PIM3106)


PENSYARAH : USTAZAH MARIAH BT RABA-EE
PERSAMAAN SEJARAH DAN SIRAH

1.
Mengisahkan
perkara yang
lalu

2. Memberi
3. pengajaran dan
iktibar.
1.Mengisahkan perkara yang lalu.
SEJARAH SIRAH

• Pengertian sejarah menurut • Menurut Ibnu Mandzur


Thomas Carlyle dalam kitab 'Lisanul Arab'
Sejarah adalah peristiwa menyatakan, As-Sirah
masa lampau yang menurut bahasa bermakna
mempelajari biografi orang- kebiasaan, jalan, cara dan
orang terkenal. Mereka, tingkah laku. Menurut
adalah penyelamat pada
istilah umum pula,
zamannya. Mereka
bermaksud perincian hidup
merupakan orang-orang
seseorang atau sejarah
besar yang pernah dicatat
sebagai peletak dasar sejarah. hidup seseorang
2.Memberi pengajaran dan iktibar.
SEJARAH SIRAH
• Menurut Butterfield (1973) • Dr Said Ramadhan al-Buti
kepentingan sejarah dalam menegaskan dalam buku
kehidupan manusia atau sirahnya bahawa objektif
sesuatu bangsa ialah ianya memahami sirah ialah supaya
melibatkan pertimbangan nilai memperoleh gambaran sebenar
(judgement of values) dan mengenai hakikat agama Islam
pertimbangan moral (moral secara sempurna yang tercermin
judgement) bagi membolehkan dalam kehidupan Rasulullah
kita memperoleh iktibar dan SAW sesudah ia difahami secara
kefahaman mengenai perkara konseptual sebagai prinsip,
yang telah berlaku. kaedah dan hukum.
PERBEZAAN SEJARAH DAN SIRAH
1. Definisi

Perbezaan
2. Sumber Sirah & 4. Keaslian

Sejarah

3. Skop
kajian
1. Definisi
Sirah Sejarah

Pengajian yang mengkaji


peristiwa-peristiwa sejarah ,
mengkaji kekurangan dan
Mengkaji peribadi Nabi Muhammad kebaikan yang terdapat dalamnya
s.a.w dalam bentuk realiti hidup Menurut Herodotus : sejarah
baginda setelah memahami dasar , iaitu satu kajian untuk
asas-asas dan hukum Islam. menceritakan satu kitaran jatuh
bangunnya seorang tokoh,
masyarakat dan peradaban.
http://mus_1981.tripod.com/definisi_sejarah.htm
2. Sumber
Sirah Sejarah
Al Quran
Sumber primer ( Dalam keadaan
asal ) Dokumen rasmi , batu
bersurat , manuskrip , lukisan
Hadis Nabi Muhammad s.a.w

Syair zaman kenabian


Sumber Sekunder (Bahan yang telah
dikaji ) Buku , majalah , laporan
Buku buku sirah. Cth : Sirah Ibn
Hisyam , Al Bidayah wa Al Nihayah
3. Skop kajian
Sirah Sejarah
• Hanya berkisarkan kepada Nabi • Berkisarkan kepada segala
Muhammad s.a.w sahaja peristiwa yang dianggap
Cth : Kelahiran Nabi , Dakwah Nabi , Hijrah penting dan memberi manfaat
Nabi , Pembukaan Kota Mekah, Kewafatan kepada manusia.
Nabi.
• Cth : Tamadun , peperangan
• Menurut Ibnu Mandzur dalam kitab , artifak , negara , salasilah
'Lisanul Arab' , ulama sepakat apa yang keluarga, tokoh –tokoh ,
dimaksudkan dengan as-Sirah an-Nabawiyah tradisi , budaya
bererti rakaman sejarah hidup Rasulullah
SAW yang komprehensif dan kini sudah
menjadi satu nama atau istilah daripada
disiplin ilmu yang tersendiri.

http://pingitanhiasanduniawi.blogspot.com/2009/06/sirah-rasulull
ah-sebagai-panduan-hidup.html
Sejarah Sirah
• Wujud keraguan dan percanggahan. • Tiada keraguan dan sahih
• Setiap sirah yang disampaikan mempunyai
• Kesahihan sejarah boleh berubah
sanad dan dilakukan kajian yang mendalam
mengikut kajian yang dilakukan. Ia terhadap sanad dan matan sirah tersebut
bergantung kepada teknologi , ilmu dan • Al-Quran merupakan sumber rujukan asasi
pengkaji. yang kita cedok daripadanya Sirah Nabi
• Ibn Khaldun ada menyatakan:..Semua s.a.w.. Al-Quran al-Karim telah menyingkap
catatan (sejarah) demi sifatnya itu kehidupan Nabi s.a.w. semasa kecil:
sendiri, tidak bebas daripada kekeliruan- Bukankah Dia mendapati engkau yatim piatu
lalu Dia memberikan perlindungan? Dan
bahkan catatan-catatan itu sendiri didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang
mengandungi fakta-fakta yang akan benar), lalu Dia memberikan hidayah
menuju ke arah kekeliruan petunjuk (dengan wahyu - Al-Quran)? (Ad-
Dhuha: 6-7)
4. Keaslian
RUJUKAN
1. Terjemahan Al-Quran al-Karim.
2. http://
pingitanhiasanduniawi.blogspot.com/2009/06/sirah-rasulullah-sebagai-panduan-hidup.html
3. http://mus_1981.tripod.com/definisi_sejarah.htm
4. http://blogustazsyazwan.blogspot.com/2012/03/pengertian-sirah.html
5. http://
www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=899:pentingnya-me
mahami-sirah-nabi-saw&catid=4:hikmah&Itemid=59
6. http://www.muslimdiary.com/downloads/Fiqh%20Al-Sirah%201%20-%
20Muhammad%20Said%20Ramadan%20Al-Buti.pdf
7. http://maruwiah.com/2010/04/09/pengertian-sejarah-menurut-pandangan-sarjana-muslim-dan-b
arat
/
8. http://pedagogi-islam.blogspot.com/2010/02/huraian-methodologi-penulisan-sirah-dr.html

TERIMA KASIH ALLAH.


HAKCIPTA TERPELIHARA PIPR4 2013©

Anda mungkin juga menyukai