Kajian Masa Depan

Konsep

-Kajian masa depan merupakan satu pendekatan pengajaran untuk Mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu Yang berlaku pada masa lampau,masa kini,dan masa depan. -kajian mas depan akan menyediakan generasi baru dengan bekalan Ilmu untuk menghadapi cabaran,dugaan dan perubahan.

Mengenal pasti isu-isu

Mengetahui dan mengamalkan kemahiran

Proses Pengajaran Kajian masa Depan.

Meneroka pilihan dan strategi alternatif

Memahami apa yang dibuat atau difikir boleh memberi pengaruh

Meningkat keupayaan diri

Mengenalpasti dan menghasilkan inovasi dan citaan sosial

Memahami bahawa hidup kita di dunia untuk melakukan amalan baik

Menghubungkaitkan sistem nilai masyarakat Malaysia dalam usaha menangani isu.

Objektif pengajaran kajian masa depan

Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa depan

Membina sikap dan nilai masa depan

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajian masa depan Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-hal masa depan Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal-hal masa depan

Menyemai semangat optimistik tentang kajian masa depan

Menyemai keyakinan diri untuk menghadapi cabaran masa depan

Melatih untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan

Menentukan hala tuju.

Kemahiran dan aplikasi p&p kajian masa depan
Kemahiran khusus Penjelasan kajian masa depan Pemahaman konsep kajian masa depan -Masa lalu,masa kini dan masa depan saling berkaitan antara satu sama lain. -Segala tindakan dan peristiwa semasa ada kaitan dengan masa lalu. -Masa depan dibina oleh tindakan,keputusan dan peristiwa yang berlaku sekarang. -Pemahaman tentanf trend baru,teknologi baru dan perubahan sosial,persekitaran setempat negara dan peringkat antarabangsa. Aplikasi p&p

i.Membuat metafora masa depan. ii.Membandingkan aspek peredaran masa. iii.Membandingkan budaya kekal dan budaya yang berubah. iv.Meninjau perhubungan antara masa lalu,masa kini dan masa depan.

Kemahiran khusus kajian masa depan Pengumpulan maklumat

Penjelasan

Aplikasi p&p

-pengumpulan dan analisis maklumat membolehkan kita memahami data masa lalu dan masa kini untuk menentukan trend masa depan serta membuat keputusan tentang sesuatu perkara. -Maklumat akan dipilih,ditapis dan dinilai untuk menghasilkan sesuatu yang relevan.

i.Menyediakan dan menyimpan fail berdasarkan tema yang dipilih. ii.Folio kajian masa depan. Maklumat terkini bagi isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi -bahan diperoleh daripada suratkhabar,majalah,c d,internet dan pengkalan data.

Kemahiran khusus Penjelasan kajian masa depan Ramalan dan analisis -Teknik ramalan dan analisis melibatkan proses mengenal pasti kesan atau akibat sesuatu perubahan berdasarkan pengetahuan sedia ada.

Aplikasi p&p

i.Peta minda Ii roda masa depan. Iii garis masa Iv kitaran perubahan v memberi pandangan tentang sesuatu -Teknik ramalan dan analisis cuba pembaharuan dan membuat bayangan dan membuat pilihan andaian tentang sesuatu berhubung dengan perubahan atau perkembangan penemuan baru. teknologi mengambil kira implikasi vi menggunakan perubahan luaran sesuatu imaginasi untuk masalah,idea baru dan konflik menggambarkan sesuatu yang timbul untuk membuat keadaan masa depan pilihan dan mencari dan mengemukakan penyelesaian. pendekatan dan analisis untuk membina agenda alaf baru.

Kemahiran khusus kajian masa depan

Penjelasan

Aplikasi p&p

Imaginasi dan kreativiti

-Pencetusan dan percambahan idea baru membantu kita ke arah menghasilak idea inovatif untuk meneroka dan membina masa depan. -Kemahiran imaginasi dan kreativiti yang tidak ada had,bebas dan melangkaui batasan pemikiran.

i.berita masa depan. ii.Lembaran tugasan menentukan isu dan mengumpul item bahan daripada internet,majalah,suratkhabar iii.Jenaka ,kartun,dan simbol melalui lukisan,simbol dan tanda perkataan bagi meyampaikan idea dan isu penting masa depan. iv.Fantasi dan fiksyen sains dapat meransang pemikiran kreatif dan kritis.

Kemahiran khusus Penjelasan kajian masa depan Strategi mengatasi cabaran. -Remaja selalu menunjukkan sifat prihatin dan kebimbangan tentang masa depan. -Strategi mengatasi cabaran membantu membina rasa optimis dan keyakinan diri serta menangani masalah untuk mengurangkan kebimbangan. -Membantu seseorang memfokuskan pandangan dan respon terhadap masa depan. -Murid membina kemahiran mengemukakan idea dan perasaan,berkomunikasi,isu,masal ah dan pandangan,menyatakan kebimbangan dan menangani masalah.

Aplikasi p&p

i.Aktiviti persediaan membolehkan murid berani menyatakan pandangan. ii.Memberi pandangan dan respon terhadap peristiwa,perubahan dan pembaharuan. iii.Pendangan terhadap masa depan iv.Membina keyakinan diri dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Kemahiran khusus kajian masa depan

Penjelasan

Aplikasi p&p

Proses inovasi sosial

-Merupakan cara baru untuk menyelesaikan masalah sosial aatau meningkatkan kualiti hidup. -Mengajar kemahiran penyelesaian masalah dan ketidak seimbangan kesan perkembangan teknologi. -Memberi respon terhadap masalah utama dan dilema dalam hidup.

-Menyoal untuk menentukan masalah. -Sumbang saran untuk penyelesaian masalah. -Menilai kebolehlaksanaan idea. -Merancang tindakan -Menjalankan proses inovasi.

Kemahiran khusus kajian masa depan

Penjelasan

Aplikasi p&p

Membina senario

-Senario adalah satu gambaran dalaman yang jelas tentang masa depan. -Membantu pelakar membina gambaran jelas tentang situasi mesa depan. -Di bina dalam bentuk tulisan,cerita,lukisan atau puisi. -Boleh disampaikan dalam bentuk bukan tulisan seperti lukisan,rajah,cata,carta pai,jadual dan statistik.

-I cara membina senario. -ii perbahasan kelebihandan kelemahan senario dalam pelbagai situasi.

Kemahiran khusus kajian masa depan

Penjelasan

Aplikasi p&p

Penjelasan nilai dan masa depan.

-Melibatkan murid mengkaji tanggungjawab masyarakat dan sekolah tentang hak dan keperluan generasi akan datang. -Mengajar kanak-kanak berfikir dan mengamalkan nilai-nilai murni yang boleh memandu tindakan atau pilihan masa sekarang supayan meninggalkan kesan positif pada generasi akan datang.

-i Murid memahami kedudukan diri dalam keluarga dan menjalankan nilai-nilai yang dihargai dalam keluarga.

Kemahiran khusus kajian masa depan

Penjelasan

Aplikasi p&p

Dimensi kemapanan

-Bermaksud memberi kesedaran,menghargai dan menilai semula serta mengambil tindakan yang sewajarnya dalam meneroka jalan ke arah mewujudkan negara yang maju dan masyarakat yang mapan.

-i Nikmati alam serta memeliahran dan memahami persekitaran -ii menjana sumber kehidupan. -iii Pemilihan had perkembangan. -iv Mengekalkan keamanan dunia.

-Menggunakan matrik sepenuhnya.

-Menyisipkan kajian masa depan dalam pengajaran

Pengajaran dan pembelajaran kajian masa depan

-Menggunakan unsur-unsur kajian masa depan sebagai set induksi dalam pengajaran dan pembelajaran

Perancangan pengajaran berasaskan kajian masa depan

Pilih isu atau tema yang relevan

Menyediakan satu perancangan yang strategik

Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid

Boleh diaplikasikan sebagai projek kerja ko-kurikulum

Peranan guru sebagai fasilitator