Anda di halaman 1dari 39

PELAKSANAAN MODUL TMK DALAM KSSR

(SEMAKAN) SECARA BERPERINGKAT-


PERINGKAT MULAI TAHUN 2017

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

1
LATAR BELAKANG

 Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP) ke-208 Bil. 3/2015


pada 21 September 2015 memutuskan :

Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam KSSR


Semakan mulai 2017 perlu diajar berasingan dan tidak lagi berada
dalam mata pelajaran Sains di Tahap I

Teknologi Maklumat dan Komunikasi dilaksanakan sebagai modul


tambahan

2
PELAKSANAAN KURIKULUM TMK SEKOLAH RENDAH &
SEJARAH & PERKEMBANGAN KURIKULUM ICT SEKOLAH
MENENGAH
RENDAH DAN MENENGAH
KURIKULUM BERSEPADU SEK REN (KBSR) KSSR KSSR SEMAKAN

• Program • TMK sebagai •Modul


Literasi
TMK SEBAGAI MATA PELAJARAN ATAU PROGRAM
satu TMK
Kompute • Program
komponen KSSR
r ICTL
dalam mata Semaka
dilaksana diperkenalk
pelajaran n
RENDAH kan di an untuk
Dunia Sains bermul
semua sekolah
dan a Tahun •Modul
Sekolah rendah
Teknologi 1–3
Rendah bermula TMK
(DST) KSSR • MP TMK
yang Tahun 1 KSSR
• Literasi bermula KSSR Semak Keputusan
dibekalka menggantik
Komputeran Literasi Tahun 1 bermula Mesyuarat
n makmal Semula
sekolah Komputer hingga 3 & Tahun 4 Jawatankuasa
komputer bermul
rendah sekolah merentas hingga 6 Perancangan
(terhad) a Tahun
kurikulum
rendah 4–6 Pendidikan
(JPP) ke-208
1992 1999 2002 2005 2006 2011 2014 2017 2020
Bil. 3/2015
• Program • Mata • Literasi • Mata • Program pada 21
•MP Asas
rintis pelajaran Komputer pelajaran ICTL September
Sains
Literasi Teknologi sekolah ICT diperkenal 2015
Komputer
Komput Maklumat menengah menggant kan untuk Men
er (TM) ikan mp sekolah
MENENGAH

Rendah
dilaksan dilaksana Teknologi menengah KSSM
akan di kan Maklumat bermula bermula
Sekolah sebagai dilaksanak Tkt 1 KSSR =
Tkt1-3
Meneng MP elektif an mengganti Kurikulum
ah Tkt 1 SPM Tkt 4 sebagai kan Standard
•MP Sains Sekolah
dan Tkt dan Tkt 5 mp elektif Literasi Komputer Rendah
2 SPM Tkt 4 Komputer sebagai
dan Tkt 5 sekolah ELEKTIF KSSM =
atas Dasar menengah Kurikulum
Mata
PPSMI Standard
Pelajaran
Elektif Sekolah
KURIKULUM BERSEPADU SEK MEN (KBSM) KSSM
Ikhtisas Menengah
KEMAHIRAN
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL
Modul TMK menerapkan Kemahiran Pemikiran Komputasional sejajar
dengan perubahan trend global kurikulum TMK

Pemikiran Komputasional merupakan keupayaan berfikir secara logik dan


sistematik dalam menyelesaikan masalah menggunakan prinsip sains
komputer melalui kemahiran algoritma dan pengaturcaraan

Murid dilatih berfikir secara logik dan sistematik dalam menyelesaikan


masalah

Sejajar dengan perkembangan teknologi semasa, ICT perlu diajar dengan


menerapkan kemahiran ICT dalam semua mata pelajaran. Pengetahuan
terhadap aplikasi pembelajaran, media teknologi, dan pembelajaran
kolaboratif merupakan pengetahuan asas bagi menyediakan murid dengan
kemahiran dan pengetahuan untuk belajar dengan berkesan dan hidup
secara produktif dalam dunia global dan digital (PPPM 6-21).

4
MODUL TMK

 Modul TMK mengandungi :

Modul Kemahiran Asas Modul Aplikasi

Modul yang mengandungi Modul yang


kemahiran-kemahiran asas mengandungi kemahiran
TMK yang perlu dikuasai TMK yang perlu diajar
oleh murid untuk melalui pengintegrasian
melaksanakan Modul dalam mata pelajaran
Aplikasi terpilih

5
ORGANISASI KANDUNGAN MODUL TMK

 Organisasi kandungan Modul TMK disusun mengikut komponen seperti


berikut :

ORGANISASI KANDUNGAN
Komponen 1 Mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif
melalui TMK

Komponen 2 Mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat


melalui TMK

Komponen 3 Menggunakan Pemikiran Komputasional untuk proses


penyelesaian masalah

Komponen 4 Mengamalkan sikap bertanggungjawab dan beretika dalam TMK

6
KEMAHIRAN TMK

KOMPONEN KEMAHIRAN FOKUS


Mengemukakan idea dan 1. Menaip, memilih atau menyunting teks Literasi Komputer:
maklumat secara kreatif 2. Menghasilkan rekaan digital untuk tujuan tertentu •Perisian Pemproses
dan inovatif melalui TMK 3. Menggunakan fitur References (rujukan) Kata
  4. Menggunakan fitur Mail-merge •Perisian Hamparan
5. Menghasilkan persembahan mutimedia Elektronik
6. Mengumpul atau mempersembahkan data dalam bentuk jadual dan graf •Perisian Persembahan
7. Mengguna atau mencipta formula dalam hamparan elektronik •Perisian Penyunting
8. Membangunkan Sistem Pangkalan Data Grafik, Audio dan Video
9. Menganalisa data •Pangkalan Data
10. Menghasil dan menyunting imej, audio atau video
Mencari, mengumpul, 1. Menggunakan pelayar web untuk mencari maklumat dalam bentuk teks atau imej berdasarkan kata kunci Penggunaan Internet
memproses dan menggunakan enjin carian 1.Melayari Internet
menggunakan maklumat 2. Mengumpul, memproses dan menyimpan maklumat yang diperolehi 2.Enjin carian
melalui TMK 3. Menghasilkan dokumen elektronik yang menggabungkan teks dan grafik. 3.Emel
  4. Membina jaringan kooperatif dan kolaboratif menggunakan blog dan emel  4.Kolaboratif 
Menggunakan Pemikiran 1. *Menganalisis data melalui pengecaman corak Teknik Penyelesaian
Komputasional untuk 2. *Mempersembahkan data atau idea secara logik dan sistematik melalui graf, carta atau imej. Masalah
proses penyelesaian 3. *Meleraikan sesuatu yang kompleks dalam bentuk komponen kecil.
masalah 4. *Menentukan aspek penting dalam sesuatu sesuatu situasi, keadaan dan permasalahan.
 
 Semua mata pelajaran terlibat
5. *Menggunakan pendekatan langkah demi langkah (algoritma) secara sistematik dalam sesuatu situasi, keadaan
dan permasalahan
6. *Menginterpretasi data melalui kaedah visual seperti model, simulasi dan carta alir
dalam pengintegrasian kemahiran
7. Mengenal pasti dan menganalisis sumber TMK yang bersesuaian bagi mencapai matlamat untuk mendapatkan
penyelesaian yang mungkin dengan cekap dan berkesan menggunakan teknologi komputer.
Mengamalkan sikap
bertanggungjawab dan
TMK di Tahap 1 dan 2
1.
2.
*Menghargai hak cipta orang lain
*Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer
Nilai dan Etika TMK yang
boleh digabungkan
beretika dalam TMK 3. *Menyatakan sumber maklumat yang diperolehi dalam talian dengan komponen lain 
4. *Menerapkan amalan teknologi hijau dalam TMK
7
BILANGAN MATA PELAJARAN YANG TERLIBAT
PELAKSANAAN MODUL TMK

 Berikut adalah senarai mata pelajaran yang terlibat dalam pelaksanaan Modul
TMK sekolah rendah:

Bil. Mata Pelajaran Tahap


1. Bahasa Inggeris Tahap 1 & 2
2. Sains Tahap 1 & 2
3. Matematik Tahap 1 & 2
4. Pendidikan Kesenian Tahap 1 & 2
5. Bahasa Melayu Tahap 1 & 2
6. Pendidikan Islam Tahap 1 & 2
7. Pendidikan Moral Tahap 1 & 2
8. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahap 1 & 2
9. Sejarah Tahap 2
10. Rekabentuk dan Teknologi Tahap 2

8
BILANGAN MODUL APLIKASI

 Bilangan Modul Aplikasi adalah seperti berikut:

Bil. Mata Pelajaran Bil. modul

1. Bahasa Inggeris 2

2. Sains 3
3. Matematik 3
4. Pendidikan Kesenian 3

5. Bahasa Melayu 2

6. Pendidikan Islam 1

7. Pendidikan Moral 2
Pendidikan Jasmani dan
8. 3
Kesihatan
Jumlah 19

9
PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Modul TMK


Pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan pengintegrasian Modul TMK
boleh dilaksanakan di makmal komputer atau dalam bilik darjah.

Peruntukan Waktu
Modul TMK dilaksanakan dalam peruntukan waktu mata pelajaran sedia
ada. Guru perlu merancang peruntukan masa yang akan digunakan untuk
mengintegrasikan kemahiran TMK dan melaksanakan Modul Kemahiran
Asas dalam jadual waktu atau di luar jadual waktu.
Penilaian
Penilaian kemahiran TMK dilaksanakan secara formatif menggunakan
instrumen penilaian dalam Modul Aplikasi.
Peranan Panitia

Bermula dari tahun 2017 penyelarasan semua aktiviti yang melibatkan


Modul TMK dari segi keperluan guru, kursus kepada guru, makmal dan
pembelian peralatan melalui PCG perlu dibuat oleh Panitia TMK yang ada di
sekolah.
10 10
IMPLIKASI

Latihan Guru
Guru perlu diberi latihan bagi memastikan keberkesanan pengintegrasian Modul TMK
di semua sekolah.
Penggunaan Makmal Komputer
Penjadualan penggunaan makmal komputer atau makmal komputer mudah alih perlu
disediakan di peringkat sekolah bagi memastikan kebolehlaksanaan Modul TMK.
Tidak semua aktiviti yang melibatkan kemahiran TMK perlu menggunakan komputer.
Kewangan
Sekolah perlu diberi peruntukan kewangan bagi pelaksanaan aktiviti yang
dicadangkan dalam Modul TMK menggunakan peruntukan bantuan geran per kapita
mata pelajaran dan peruntukan penyelenggaraan peralatan ICT di sekolah.
Buku Panduan Pelaksanaan Modul TMK
Disediakan untuk memberi panduan kepada guru untuk melaksanakan
pengintegrasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran secara efektif di
sekolah.
Garis Masa
Pelaksanaan Modul TMK melibatkan 14 aktiviti seperti dilampiran.
11 11
CARTA ALIR PELAKSANAAN MODUL TMK

Mula

Tentukan Kemahiran TMK yang perlu diajar berpandukan


Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Rujuk Modul Aplikasi

Murid Tidak
menguasai
Kemahiran
Murid guna MODUL
Asas TMK? KEMAHIRAN ASAS

Ya

Guna Modul Aplikasi

Laksana Pentaksiran Formatif

Tidak
Ubahsuai Murid
Strategi PdP menguasai?

Ya

Tamat
12
PENUTUP

Pelaksanaan pengintegrasian Modul TMK dalam mata


pelajaran adalah sejajar dengan hasrat untuk
memperkukuhkan murid dengan kemahiran TMK selaras
dengan tuntutan PPPM 2013 – 2025. Salah satu hasrat
dalam kurikulum adalah untuk melahirkan murid yang
mempunyai kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus
kepada kemahiran berfikir dan kemahiran TMK dalam
aspek kemahiran hidup dan kerjaya. Pelaksanaan
pengintegrasian Modul TMK dalam KSSR Semakan oleh
semua guru diharapkan akan dapat mendorong murid
menjadi kreatif dan inovatif di samping menjadikan p&p
lebih menarik dan menyeronokkan.

13
TERIMA KASIH

14
PEMETAAN KEMAHIRAN TMK MENGIKUT MATA PELAJARAN DAN TAHUN

Kelompok 1
BI SAINS MATEMATIK PEND. SENI RBT
KELOMPOK KEMAHIRAN Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.1 Menaip, memilih dan a
menyunting teks
1.2 Menghasilkan rekaan digital
untuk tujuan tertentu

1.3 Menggunakan fitur References


(rujukan)
1.4 Menggunakan fitur Mail-merge
1. Menggunakan
1.5 Menghasilkan persembahan
TMK untuk mutimedia
mengemukaka
1.6 Mengumpul dan
n idea dan mempersembahkan data
maklumat dalam bentuk jadual dan graf
secara kreatif 1.7 Mengguna atau mencipta
dan inovatif formula dalam hamparan
elektronik

1.8 Membangunkan Sistem


Pangkalan Data

1.9 Menganalisa data

1.10 Menghasil dan menyunting


imej, audio atau video

15 15
PEMETAAN KEMAHIRAN TMK MENGIKUT MATA PELAJARAN DAN TAHUN

Kelompok 1

16 16
PEMETAAN KEMAHIRAN TMK MENGIKUT MATA PELAJARAN DAN TAHUN

Kelompok 2

BI SAINS MATEMATIK PEND. SENI RBT


KELOMPOK KEMAHIRAN Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
2.1 Menggunakan pelayar web
untuk mencari maklumat
dalam bentuk teks atau imej
berdasarkan kata kunci
menggunakan enjin carian
2 Menggunakan 2.2 Mengumpul, memproses dan
TMK untuk menyimpan maklumat yang
mencari, diperolehi
mengumpul,
memproses dan
menggunakan 2.3 Menghasilkan dokumen
maklumat elektronik yang
menggabungkan teks dan
grafik.

2.4 Membina jaringan kooperatif


dan kolaboratif menggunakan
blog dan emel

17 17
PEMETAAN KEMAHIRAN TMK MENGIKUT MATA PELAJARAN DAN TAHUN

Kelompok 2

18 18
PEMETAAN KEMAHIRAN TMK MENGIKUT MATA PELAJARAN DAN TAHUN

Kelompok 3
BI SAINS MATEMATIK PEND. SENI RBT
KELOMPOK KEMAHIRAN Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
3.1 *Menganalisis data melalui
pengecaman corak

3.2 *Mempersembahkan data atau


idea secara logik dan
sistematik melalui graf, carta
atau imej.

3.3 *Meleraikan sesuatu yang


kompleks dalam bentuk
komponen kecil.

3.4 *Menentukan aspek penting


dalam sesuatu sesuatu situasi,
3 Menggunakan keadaan dan permasalahan.
Pemikiran
Komputasional 3.5 *Menggunakan pendekatan
untuk proses langkah demi langkah
penyelesaian (algoritma) secara sistematik
masalah dalam sesuatu situasi,
keadaan dan permasalahan

3.6 *Menginterpretasi data melalui


kaedah visual seperti model,
simulasi dan carta alir

3.7 Mengenal pasti dan


menganalisis sumber TMK
yang bersesuaian bagi
mencapai matlamat untuk
mendapatkan penyelesaian
yang mungkin dengan cekap
dan berkesan menggunakan
teknologi komputer.

19 19
PEMETAAN KEMAHIRAN TMK MENGIKUT MATA PELAJARAN DAN TAHUN

Kelompok 3

20 20
PEMETAAN KEMAHIRAN TMK MENGIKUT MATA PELAJARAN DAN TAHUN

Kelompok 4

BI SAINS MATEMATIK PEND. SENI RBT


KELOMPOK KEMAHIRAN Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
4.1 *Menghargai hak cipta orang
lain

4.2 *Bertoleransi dengan rakan


sekelas semasa
4 Menggunakan menggunakan komputer
Semua kemahiran dalam kelompok ini diterap dalam pengajaran
TMK secara dan pembelajaran setiap tahun kerana ianya merupakan amalan
bertanggungjawa 4.3 *Menyatakan sumber nilai dan etika yang perlu dipupuk
b dan beretika maklumat yang diperolehi
dalam talian

4.4 *Menerapkan amalan


teknologi hijau dalam TMK

21 21
PEMETAAN KEMAHIRAN TMK MENGIKUT MATA PELAJARAN DAN TAHUN

Kelompok 4

22 22
PENGINTEGRASIAN KEMAHIRAN TMK DALAM
MATA PELAJARAN

TAHUN 1

23
KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Standard Standard Perkakasan/ Perisian


Komponen TMK Kemahiran TMK
Kandungan Pembelajaran yang digunakan

3.3 Menghasilkan 3.3.2 Mengedit dan 1.0 Mengemukakan 1.1 Menaip, i) Perisian
penulisan memurnikan hasil idea dan maklumat memilih dan Persembahan
penulisan daripada
secara kreatif dan menyunting teks
  aspek
inovatif dengan
i) ejaan menggunakan tmk
 
ii) tanda baca

 
2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan 1.0 Mengemukakan 1.1 Menaip, i) Perisian
mengapresiasi karya mengenal pasti idea dan maklumat memilih dan persembahan
sastera dan bukan kandungan teks bahan secara kreatif dan menyunting teks
sastera sastera dan bukan inovatif dengan
sastera; menggunakan tmk 3.3 Meleraikan
  sesuatu yang
iii) lagu kanak-kanak 3.0 Menggunakan kompleks dalam
pemikiran bentuk komponen
  komputasional untuk kecil.
proses penyelesaian  
masalah

24
KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN
BAHASA INGGERIS TAHUN 1

Standard Standard Perkakasan/ Perisian


Komponen TMK Kemahiran TMK
Kandungan Pembelajaran yang digunakan

4.4 Pupils will be able 4.4.1 Plan, produce and 1.0 Mengemukakan 1.1 Type, select or i) Perisian
to plan, organize and present creative works: idea dan maklumat edit text Persembahan
produce creative works secara kreatif dan ii) Enjin
for enjoyment i) jazz chants inovatif dengan 1.5 Produce Carian/Pelayar Web
  menggunakan tmk multimedia  
ii) rhymes creations
 
iii) action songs 3.0 Menggunakan  
pemikiran 2.1 use web
with guidance komputasional dalam server to look for
proses penyelesaian information in the
masalah form of texts, or
  images using the
right keywords on
the search engine

25
KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN
BAHASA INGGERIS TAHUN 1

Standard Standard Perkakasan/ Perisian


KomponenTMK Kemahiran TMK
Kandungan Pembelajaran yang digunakan

3.3 Pupils will be able 3.3.1 Create simple 1.0 Mengemukakan 1.1 Type, select or i) Perisian
to listen to create and non-linear and linear idea dan maklumat edit text Persembahan
present ideas through a texts using a variety of secara kreatif dan
variety of media for media with guidance: inovatif dengan 1.2 Produce  
different purposes menggunakan tmk digital creations
using appropriate i) descriptions for specific
language, form and purposes
ii) lists  
style  
 
 
 
 

26
KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN
SAINS TAHUN 1

Standard Standard Perkakasan/ Perisian


Komponen TMK Kemahiran TMK
Kandungan Pembelajaran yang digunakan

6.1 Bahagian 6.1.1 Membanding dan 1.0 Mengemukakan 1.9 Menganalisa i) Perisian
Tumbuhan membezakan bahagian idea dan maklumat data Persembahan
  pada tumbuhan secara kreatif dan
inovatif dengan
6.1.4 Menjelaskan menggunakan tmk
pemerhatian tentang  
bahagian tumbuhan
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan
7.1 Magnet 7.1.4 Membuat 3.0 Mengaplikasi 1.2 Menghasilkan i) Perisian
kesimpulan tentang pemikiran rekaan digital Persembahan
  daya tarikan dan komputasional dalam untuk tujuan ii) Scratch
tolakan antara kutub- proses penyelesaian tertentu
kutub magnet dengan masalah
menjalankan 1.5 Menghasilkan
penyiasatan persembahan
multimedia

3.2Meleraikan
sesuatu yang
kompleks dalam
bentuk komponen
kecil

27
KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN
SAINS TAHUN 1

Standard Standard Perkakasan/ Perisian


Komponen TMK Kemahiran TMK
Kandungan Pembelajaran yang digunakan

8.1 Keupayaan bahan 8.1.3 Memerihalkan 3.0 Mengaplikasi 3.2 i) Pemproses Kata
menyerap air keupayaan objek pemikiran Mempersembahk ii) Perisian
menyerap air komputasional dalam an data atau idea Persembahan
  berdasarkan jenis proses penyelesaian secara logik dan iii) Enjin
bahan dengan masalah sistematik melalui Carian/Pelayar Web
menjalankan graf, carta atau iv) Perisian Grafik
penyiasatan imej. v) Scratch

28
KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN
MATEMATIK TAHUN 1

Standard Standard Perkakasan/ Perisian


Komponen TMK Kemahiran TMK
Kandungan Pembelajaran yang digunakan

8.1 Mengumpul, 8.1.1 Mengumpul data 1.0 Mengemukakan 1.1 Menaip, i) Pemproses Kata
mengelas berdasarkan situasi idea dan maklumat memilih atau  
dan menyusun data harian secara kreatif dan menyunting teks
    inovatif dengan
8.2 Piktograf 8.2.1 Membaca dan menggunakan tmk 1.6 Mengumpul
  mendapatkan atau
maklumat 3.0 Menggunakan mempersembahk
dari piktograf pemikiran an data dalam
komputasional dalam bentuk jadual dan
proses penyelesaian graf
masalah
1.9 Menganalisa
Data
 
3.2
Mempersembahk
an data atau idea
secara logik dan
sistematik melalui
graf, carta atau
imej.

29
KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN
MATEMATIK TAHUN 1

Standard Standard Perkakasan/ Perisian


Komponen TMK Kemahiran TMK
Kandungan Pembelajaran yang digunakan

1.9 Pola nombor 1.9.1 Mengenal pasti 3.0 Menggunakan 3.1 Menganalisis i) Pemproses Kata
pola bagi siri nombor pemikiran data melalui  
  yang diberi komputasional dalam pengecaman
proses penyelesaian corak
masalah
3.3 meleraikan
sesuatu yang
kompleks dalam
bentuk komponen
kecil

3.5 Menggunakan
pendekatan
langkah demi
langkah
(algoritma) secara
sistematik dalam
sesuatu situasi,
keadaan dan
permasalahan
 

30
KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN
MATEMATIK TAHUN 1

Standard Standard Perkakasan/ Perisian


Komponen TMK Kemahiran TMK
Kandungan Pembelajaran yang digunakan

4.3 Penyelesaian 4.3.1 Menyelesaikan 3.0 Menggunakan 3.3 Meleraikan Tiada


masalah masalah harian pemikiran sesuatu yang
melibatkan komputasional dalam kompleks dalam
penambahan dan proses penyelesaian bentuk komponen
penolakan wang. masalah kecil.
 
3.5 Menggunakan
pendekatan
langkah demi
langkah
(algoritma) secara
sistematik dalam
sesuatu situasi,
keadaan dan
permasalahan
 

31
KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1

Standard Standard Perkakasan/ Perisian


Komponen TMK Kemahiran TMK
Kandungan Pembelajaran yang digunakan

1.15 Menghafaz dan 1.15.3 1.0 Mengemukakan idea 1.10 Menghasil dan Sound recorder
mengamalkan surah Memperdengarkan dan maklumat secara menyunting imej,
Al-Fatihah dengan hafazan surah Al- kreatif dan inovatif audio atau video  
betul dan bertajwid Fatihah dengan dengan menggunakan
betul dan bertajwid tmk

32
KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Standard Standard Perkakasan/ Perisian


Komponen TMK Kemahiran TMK
Kandungan Pembelajaran yang digunakan

12. Kerjasama Dalam 12.3 Merancang aktiviti 2.0 Mencari, mengumpul, 2.1 Menggunakan Enjin Carian/Pelayar
Kehidupan Seharian yang menunjukkan sikap memproses dan pelayar web untuk Web
mencari maklumat
kerjasama menggunakan maklumat
  dalam bentuk teks
dengan menggunakan atau imej
12.4 Meluahkan TMK berdasarkan kata
perasaan apabila
kunci menggunakan
melaksanakan aktiviti enjin carian
bersama-sama
4.4 Menerapkan
amalan teknologi
hijau dalam TMK

33
KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Standard Standard Perkakasan/ Perisian


Komponen TMK Kemahiran TMK
Kandungan Pembelajaran yang digunakan

12. Kerjasama Dalam 12.3 Merancang aktiviti 2.0 Mencari, mengumpul, 2.1 Menggunakan i)  Enjin
Kehidupan Seharian yang menunjukkan sikap memproses dan pelayar web untuk Carian/Pelayar
mencari maklumat
kerjasama menggunakan maklumat Web
  dalam bentuk teks
dengan menggunakan atau imej
12.4 Meluahkan TMK ii) Perisian
berdasarkan kata
perasaan apabila Persembahan
kunci menggunakan
melaksanakan aktiviti enjin carian
bersama-sama
4.4 Menerapkan
amalan teknologi
hijau dalam TMK

1.1 menaip,
memilih atau
menyunting teks

1.2 Menghasilkan
rekaan digital untuk
tujuan tertentu

34
KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 1

Standard Standard Perkakasan/ Perisian


Komponen TMK Kemahiran TMK
Kandungan Pembelajaran yang digunakan

1.1Kemahiran membuat 1.1.1 Mengetahui 1.0 Mengemukakan idea 1.5 Menghasilkan i) Perisian
keputusan dalam anggota tubuh lelaki dan dan maklumat secara persembahan Persembahan
konteks kesihatan diri perempuan kreatif dan inovatif multimedia
ii) Perisian Grafik
dan reproduktif dengan menggunakan
tmk
Kebersihan fizikal

1.1Kemahiran membuat 1.1.1 Mengetahui 1.0 Mengemukakan idea 1.1Menaip, memilih i) Pemproses
keputusan dalam anggota tubuh lelaki dan dan maklumat secara dan menyunting kata
konteks kesihatan diri perempuan kreatif dan inovatif teks
dan reproduktif dengan menggunakan ii) Perisian
tmk Persembahan
Kebersihan fizikal
4.2 Menggunakan 4.2.2 Menyatakan 2. 0 Mencari, 2.1 Menggunakan Enjin Carian/Pelayar
pengetahuan konsep hubungan antara jantung mengumpul, memproses pelayar web untuk Web
mencari maklumat
asas kapasiti aerobik dengan paru-paru dan menggunakan
dalam bentuk teks
semasa melakukan maklumat dengan atau imej
  aktiviti fizikal menggunakan TMK berdasarkan kata
kunci menggunakan
enjin carian

35
KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 1

Standard Standard Perkakasan/ Perisian


Komponen TMK Kemahiran TMK
Kandungan Pembelajaran yang digunakan

1.2 Melakukan pelbagai 1.2.3 Melakukan 3.0 Menggunakan 3.3 Meleraikan Tiada
kemahiran lokomotor pergerakan lokomotor pemikiran komputasional sesuatu yang
kompleks dalam
dalam pelbagai arah, dalam proses
2.2 Menggunakan bentuk komponen
aras, laluan dan kelajuan penyelesaian masalah kecil
pengetahuan konsep dengan rakan dan alatan
pergerakan lokomotor
dan bukan lokomotor 2.2.1 Menyatakan
pergerakan lokomotor
5.2 Menunjukkan dan bukan lokomotor
keyakinan dan
tanggungjawab kendiri 5.2.1 Mempamerkan
semasa melakukan rasa seronok melakukan
aktiviti aktiviti baharu dalam
Pendidikan Jasmani

36
KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

Standard Standard Perkakasan/ Perisian


Komponen TMK Kemahiran TMK
Kandungan Pembelajaran yang digunakan
1.1 Bahasa Seni Visual 1.1.1 Mengenal, 1.0 Mengemukakan idea 1.2 Menghasilkan i) Perisian Grafik
2.1 Kemahiran Seni memahami, dan dan maklumat secara rekaan digital untuk
Visual kreatif dan inovatif tujuan tertentu
menamakan bahasa seni
3.1 Penghasilan Karya melalui TMK
Kreatif visual yang ada pada  
4.1 Menghayati Karya karya dalam
Seni menggambar
 
1.1.2 Mengaplikasikan
pengetahuan bahasa
seni visual, penggunaan
media serta teknik dan
proses dalam
penghasilan karya
bidang menggambar.

1.1.3 Menzahirkan idea


melalui pelbagai sumber
dan teknologi dengan
mengaplikasikan
pengetahuan,
kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni
visual dalam
menghasilkan karya

37
KEMAHIRAN TMK DALAM MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1

Standard Standard Perkakasan/ Perisian


KomponenTMK Kemahiran TMK
Kandungan Pembelajaran yang digunakan
3.2 Muzik 3.2.1 Menghasilkan 1.0 Mengemukakan idea 1.6 Mengumpul
pelbagai bunyi. dan maklumat secara atau i) Perisian
kreatif dan inovatif mempersembahka Persembahan
melalui TMK n data dalam ii) Sound recorder
bentuk jadual dan
graf

1.10 Menghasil dan


menyunting imej,
audio atau video
3.2 Muzik 3.2.1 Menghasilkan 1.0 Mengemukakan idea 1.6 Mengumpul
pelbagai bunyi. dan maklumat secara atau i) Perisian
kreatif dan inovatif mempersembahka Persembahan
melalui TMK n data dalam ii) Sound recorder
bentuk jadual dan
graf

1.10 Menghasil dan


menyunting imej,
audio atau video

38
GARIS MASA PELAKSANAAN MODUL TMK KSSR
SEMAKAN
Bil. Aktiviti Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt
Mesyuarat Bersama Bahagian dan
1 22
MDeC

2 Mesyuarat Kerangka Pembinaan Modul 16-17


Kemahiran Asas
Mesyuarat Kerangka Pembinaan Modul
3 23-24
Aplikasi
4 25 Mac – 31 Mei
Pembinaan Modul Asas dan Aplikasi
Penyemakan Modul Asas dan Aplikasi
5 10
Bil 1/2016
Pemurnian Modul Asas dan Aplikasi
6 11-16
1/16
Persediaan Rintis:
7 a. Pemilihan Sekolah 1-17
b. Pembinaan instrumen
Penyemakan Modul Asas dan Aplikasi
8 17
Bil 2/2016
Pemurnian Modul Asas dan Aplikasi
9 18-24
2/16
10 27
Taklimat Rintis Modul Asas dan Aplikasi
11 29 Jun – 29 Jul
Rintis Modul Asas dan Aplikasi
12 Laporan Rintis 5

Penambahbaikan Modul Asas dan


13 8-12
Aplikasi selepas Rintis

Latihan kepada semua sekolah


14 berkenaan Pelaksanaan Modul TMK di 15 Ogos – 15 Okt
sekolah