Anda di halaman 1dari 22

PERSONALITI, ETIKA DAN

PERWATAKAN GURU
SEBGAI PEMBINA
NEGARA BANGSA
DISEDIAKAN OLEH:
1) NURUL NAJWA BINTI ASZIRUN
2) NUR FARRAH NABEILA BINTI
ADLAN
3) MUHAMMAD LUQMAN HAKIM BIN
RAMLI
PERWATAKAN GURU SEBAGAI PEMBINA
NEGARA BANGSA

Mempunyai Mempunyai cara dan Perlu cemerlang dari aspek


personaliti yang ideal pendekatan yang imej dan integriti
berbeza

Mempunyai sikap
kepimpinan yang baik Perlu bersikap
terbuka
CIRI-CIRI
PERSONALITI
SEORANG
GURU
1.PERIBADI
PERIBADI SEORANG GURU

Konsep
Berakhlak Tanggungjawab dan
kendiri mulia amanah
Dedikasi
positif
PERIBADI SEORANG GURU

Bersikap
Penyayang terbuka
Penampilan Keterampilan
A. B. 2. KOMUNIKASI
BERKESAN
Kefahaman Keseronokan

C. D.

Perhubungan dan
Kepercayaan tindalan susulan
3. GURU YANG BERPOTENSI CEMERLANG

BERWAWASAN PENYUMBANG
KEPADA
PROFESION
PENINGKATAN
ILMU DAN
KEMAHIRAN BERKEBOLEHAN
MENGHADAPI
CABARAN
KREATIF DAN
INOVATIF
4. HASIL KERJA

Peningkatan hasil
pembelajaran

Penglibatan pelajar

Pembangunan potensi
murid
5. ETIKA
PERGURUAN
KONSEP ETIKA
● Perkataan ‘etika’ berasal daripada bahasa Yunani kuno iaitu “ethos” yang bermaksud kebiasaan perlakuan
manusia yang meliputi watak, sikap, perasaan, akhlak & cara berfikir (Reeve, 2014).

● Paul & Elder (2006) pula mentakrifkan etika sebagai satu set konsep dan prinsip yang membimbing manusia
dalam menentukan tingkah laku yang membantu dan membahayakan manusia.

● Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), etika bermaksud ilmu tetang prinsip moral atau nilai akhlak yang
menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan.

● Secara mudahnya, etika merujuk prinsip moral/pegangan bagi menentukan perkara yang baik untuk individu dan
masyarakat.
KOD ETIKA PROFESSION
Alat kawalan
disiplin dan
pencegahan
Kod etika profession
ialah satu garis Memerlihara Mengelakkan
martabat campur tangan
panduan yang bertujuan profession pihak luar

meningkatkan tahap
FUNGSI
disiplin, kualiti dan KOD ETIKA
PROFESION
produktiviti seseorang
dalam Alat
Sebagai kawalan
perkhidmatannya. panduan sosial

Sebagai
sokongan
TUJUAN KOD ETIKA PROFESION
Menurut Kinchin (2007), kod etika profesion yang digubal oleh persatuan professional
bertujuan mengawal amalan setiap anggota mereka. Secara khususnya, kod etika
profession mempunyai beberapa tujuan berikut:

Meningkatkan Menjaga &


memerlihara Meningkatkan
martabat kesejahteraan kualiti profesion
profession para anggotanya
KOD ETIKA KEGURUAN

Secara ringkasnya, kod etika keguruan merupakan kod etika


rasmi bagi guru-guru di Malaysia yang membantu guru
supaya memiliki tatasusila yang tinggi & komited dalam
menjalankan tugas sebagai pendidik dengan baik
PRINSIP UMUM TATAKELAKUAN & TATATERTIB DALAM
PROFESION KEGURUAN

Tujuan prinsip itu dipatuhi guru

Guru dapat
Guru dapat Guru meletakkan
menjaga imej
melaksanakan kepentingan
profesion
tugas dengan awam lebih
keguruan,
cekap, amanah daripada
khususnya & imej
dan kepentingan diri
perkhidmatan
bertanggungjawab sendiri
awam, amnya.
PRINSIP UMUM TATAKELAKUAN & TATATERTIB DALAM
PROFESION KEGURUAN

Guru perlu mendahulukan kepentingan Guru tidak boleh berkelakukan sedemikian


tugasnya berbanding dengan kepentingan rupa (misalnya berkelakuan sumbang,
peribadi dengan tidak melibatkan diri melakukan perbuatan yang menyalahi
dengan perkara/aktiviti yang dapat undang-undang tidak bermoral, tutur kata
menjejaskan tugasnya sebagai seorang kurang sopan) yang dapat menjejaskan
guru. imej profesion keguruan.

Guru tidak boleh menggunakan kedudukan Guru perlu cakap dan sentiasa
atau pengaruhnya untuk kepentingan berusaha berusaha menyelesaikan
peribadi ataupun memberikan tekanan tugasnya dengan jujur, amanah dan
dalam menyokong apa-apa tuntutan untuk bertanggungjawab serta tidak cuai
kepentingan diri sendiri atau pihak lain. dalam melaksanakan tugasan.
ETIKA PROFESION KEGURUAN DI MALAYSIA

Tanggungjawab Tanggungjawab
terhadap murid terhadap ibu bapa
Etika profesion
keguruan
Tanggungjwab terhadap Tanggungjawab
rakan sejawat dan terhadap masyarakat &
profesion keguruan negara
TANGGUNGJAWAB TERHADAP MURID
Guru perlu sentiasa:

Mengutamakan
Melayan murid Menghormati hak
kepentingan
dengan adil murid
murid

Menjaga
Membentuk Ikhlas
perlakuan dan
akhlak mulia dan membimbing dan
penampilan diri di
jati diri murid mendidik murid
hadapan murid
TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA
Guru perlu sentiasa:

Menyalurkan
Menghormati
Menjalin hubungan maklumat berkaitan
tanggungjawab ibu
dengan ibu bapa murid kepada ibu
bapa
bapa mereka

Mengelakkan diri
Menjaga
Menjaga kerahsiaan daripada
kepercayaan yang
maklumat peribadi dipengaruhi oleh
diberikan oleh ibu
murid & keluarganya kedudukan ibu bapa
bapa murid
murid
TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA

Guru perlu sentiasa:

Memupuk Menghormati Bekerjasama


semangat masyarakat dengan
perpaduan setempaat masyarakat

Mengamalkan Bersedia
tingkah laku & melaksanakan
penampilan yang dan menjayakan
baik aspirasi negara
TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT & PROFESION
KEGURUAN
Guru perlu sentiasa:

Menjaga nama Membimbing & Bekerjasama Menjaga &


baik rakan membantu rakan dengan rakan meningkatkan
sejawat sejawat sejawat kecekapan diri

Berusaha &
Berusaha Menjaga nama
mengamalkan
menunaikan baik profesion
ciri-ciri seorang
tanggungjawab keguruan
yang profesional
KEPENTINGAN KOD ETIKA KEGURUAN

Membantu guru Meningkatkan imej


Sebagai panduan &
memahami tugas & dan martabat
alat kawalan
tanggungjawab profesion keguruan

Menekankan Membentuk tingkah


Memupuk nilai &
tanggungjawab laku yang positif &
tanggungjawab
terhadap memperbaik
bersama
masyarakat tatasusila