Anda di halaman 1dari 49

Faizah binti Ismail

Siti Armiza binti Ramlan


Kemahiran komunikasi memainkan peranan penting
dalam memupuk komuniti penyayang.
Komunikasi berkesan dapat dijelmakan dalam
perlbagai bentuk :
- Cara bertutur
- Penggunaan bahasa badan
- Penulisan
- Penggunaan alat-alat tertentu spt permainan
komputer dan sbgnya.
Komunikasi yang berkesan akan menghasilkan
motivasi yang berkesan.
Komunikasi guru adalah sangat penting dalam
bilik darjah.
Guru haruslah menggunakan komunikasi yang
efektif supaya pembelajaran dapat mencapai
seperti yang dirancangkan.
Guru haruslah menggunakan kecekapannya
untuk berkomunikasi agar dapat mempengaruhi
muridnya supaya bermotivasi dalam pelajaran.
Guru harus lebih kreatif dalam membentuk
hubungan yang lebih dinamik kesannya.
Guru yang dapat menggunakan kemahiran
berkomunikasi akan berjaya menghasilkan kretiviti
semasa proses P & P.
Guru harus berjaya menggunakan pelbagai kecekapan
semasa berkomunisi agar mencapai matlamat
pembelajaran.
Ini juga supaya mutu pelajaran ditingkatkan.
Guru haruslah mengelakkan perkara :

- Salahtafsir
- Kekeliruan
- Suara yang tidak jelas
- Bahasa badan yang tidak sesuai
- Komunikasi yang tertutup
- Tidak memberi perhatian kepada proses P&P
Kehebatan pengajaran guru bergantung kepada :

- Kejelasan suara guru


- Gaya pembelajarab yang fleksible dan tidak bosan
- Inovatif
- Kreatif
- Pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki
kelemahan
- Penglibatan murid dalam P&P
- Pengurusan masa yang berkesan.
Komunikasi yang digunakan oleh guru haruslah dapat
:

- Merangsang minat murid untuk belajar


- Meningkat motivasi murid
- Dapat mengembangkan potensi diri murid
- Meningkatkan keyakinan diri murid.
- Mewujudkan kerjasama murid, bakat kepimpinan.
Pembelajaran murid terhasil daripada proses
pembelajaran yang aktif, latihan percubaan,
peniruan.
Wagner (1994), memberik definisi interaksi
sebagai tindak balas peristiwa yang memerlukan
sekurang-kurangnya dua objek dan dua aksi.
Interaksi berlaku apabila objek dan aksi bertindak
balas antara satu dengan lain.
Tindak balas ini menyebabkan komunikasi lisan
berlaku.
Oleh itu komunikasi antara guru dan murid akan
berlaku.

Modek komunikasi kemanusiaan

Komunikasi merupakan Mementingkan ciri


Menekankan interaksi manusia yang mana
cara yang berkesan
antara manusia / terikan antara dua
untuk individu
individu orang / individu lebih
menyesuaikan diri.
ditekankan daripada
sikap terhadap sesuatu
perkara /objek
X

A B
A = Individu
B = Individu
X = Maklumat
Model di atas jelas menunjukkan bahawa komunikasi
berkesan oleh seorang guru memerlukan penglibatan
interaksi dua hala.
Kajian Flenders mendapati bahawa wujud hubungan
sehala antara guru-murid.
Hubungan ini berlaku melalui komunikasi lisan
seperti bersyarah, mengkritik, memberi arahan atau
memberi penerangan.
Apabila wujud komunikasi dua hala guru akan lebih
mudah memberikan pujian, dorongan dan sokongan.
Verderber & Verderber (2002), komunikasi
merupakan proses untuk membina atau berkongsi
makna perbualan yang informal, interaksi dalam
kumpulan ataupun syarahan.
Wilbur Schramm (1954) merumuskan komunikasi
dalam pendidikan adalah seperti berikut :

Komunikasi dalam Pengajaran dan pembelajaran

Anggukan
L Semasa menyoal
I Memek muka
S Bukan Renungan
A Semasa memberi Lisan
Genggaman
N penerangan tangan
Senyuman
Komunikasi lisan memerlukan kedua-dua pihak
memelihara aspek kesantunan dalam komunikasi.
Menurut Brown dan Levinson, (1978), strategi
kesantunan dikembang untuk menjaga martabat
pendengardan pihak yang terlibat.
Antara strategi kesantunan dalam komunikasi ialah :
- Berterus terang
- Kesantunan positif
- Kesantunan negatif berlaku tanpa rekod.
Menurut Ned A. Flenders komunikasi lisan
melibatkan interaksi antara guru – murid.
Kesenyapan juga merupakan sebahagian
komunikasi tetapi bentuk bukan lisan.
Komunikasi lisan merupakan cara yang mudah
untuk mendapatkan maklumat dan penerimaan
mesej drp penutur.
Penggunaan komunikasi lisan seperti pujian
dapat meningkatkan motivasi murid.
Komunikasi lisan memerlukan penggunaan
teknik yang efektif.
Ketika berkomunikasi murid perlu diingatkan
supaya memberikan perhatian kepada idea dan
perasaan rakan mereka.
Mereka disarankan supaya bersikap terbuka dan
menerima pandangan rakan mereka.
Guru juga perlu bersifat penyayang dan ambil
berat terhadap idea yang diberikan oleh murid.
Komunikasi lisan bergantung kepada kelajuan
cakap seseorang guru.
Maklumat yang disampaikan secara laju akan
menjejaskan penerimaan murid terhadap mesej.
Aspek ketinggian suara pula perlu sesuai dengan
persekitaran audiens dan bilangan audiens.
Suara yang rendah akan menjelaskan penerimaan
mesej manakala suara ya g terlalu tinggi akan
mengganggu emosi murid.
Guru dan murid akan dapat memahami dan
merasai pengalaman rakan yang bertutur
sekalipun berbeza dalam aspek budaya dan latar
belakang.
Semasa komunikasi lisan berlangsung, guru
haruslah elakkan bebelan, menilai dan
menghukum.
Fahaman terhadap mesej adalah berbeza.
Fahaman berlaku secara spontan.
Sumber Enkod
(Perangsang) (mentafsir sumber)

Isyarat
(Mesej)

Destinasi Dekod
(penerima mesej) (Mesej dirafsir)
Komunikasi lisan boleh disertai dengan
komunikasi bukan lisan.
Komunikasi bukan lisan akan mengukuhkan lagi
komunikasi lisan.
Komunikasi lisan dan bukan lisan akan
memperlihatkan ragam manusia serta emosi
mereka.
Mc Cardle (1974) komunikasi bukan lisan
merupakan faktor penting yang membentuk
gastalt keseluruhan komunikasi.
Jika kelas bising, guru boleh dgn hanya
menggunakan komunikasi bukan lisan seperti
merenung murid tersebut.
Melalui senyuman dan anggukan juga boleh
menyampaikan mesej kepada murid.
Semasa berkomunikasi, guru hendaklah
mengelakkan beberapa gangguan supaya mesej
yang hendak disampaikan dapat disampaikan
dengan jelas.
Contoh gangguan luaran :
- Persekitaran yang bising, penggunaan laras bahasa
yang sukar difahami serta suasana dalam bilik darjah.
Gangguan dalaman :
- Unsur bias dalam persepsi
- Pengalam lalu
- Perbezaan dalam budaya.
Faktor lain seperti sumber yang tidak boleh
dipercayai, kesilapan dalam alih bahasa, nilai
pertimbangan, pemikiran penyampai dan penerima
maklumat yang berbeza.
Kurang persediaan
Kebisingan
Kritikan
Melabel murid
Memberi arahan
Guru haruslah sedar bahasa komunikasi adalah
bertujuan supaya menyampaikan ilmu dan
maklumat.
Guru haruslah bijak dalam memilih waktu
komunikasi yang berlangsung agar mesej dapat
disampaikan dengan mudah.
Komunikasi lisan atau bukan lisan merupakan
kunci kejayaan dalam setiap pengurusan
pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.
Komunikasi harus berterusan dan orang lain
sentiasa menilai cara berkomunikasi kita.
Laras bahasa adalah gaya dan penggunaan sesuatu
bahasa.
Gaya bahasa merujuk kepada bahasa lisan atau
bahasa penulisan.
Sesuatu laras bahasa bermaksud variasi yang ada pada
tiap-tiap penutur.
Ciri laras bahasa yang penting ialah perbendaharaan
kata, susunan ayat dan frasa yang digunakan.
Sesuatu laras digunakan dalam keadaan / situasi yang
tertentu.
Laras bahasa juga bergantung kepada latar belakang
audiens dan budaya.
Terdapat beberapa laras bahasa yang perlu diberkan
penekanan semasa guru berkomunikasi dan murid.
Penggunaan laras bahasa yang mudah akan
memudahkan guru berkomunikasi dengan murid.
i. Laras bahasa biasa.
ii. Laras bahasa akademik
iii. Laras bahasa sastera
iv. Laras bahasa agama
v. Laras bahasa sukan
vi. Laras bahasa sains
vii. Laras bahasa rencana
viii. Laras bahasa iklan/ perniagaan
ix. Laras bahasa media massa
x. Laras bahasa undang-undang
xi. Laras bahasa ekonomi
Laras bahasa ialah penggunaan bahasa yang tidak
membabitkan sebarang bidang ilmu atay konteks
khusus.
Laras bahasa tiada konteks khusus atau melibatkan
sebarang bidang ilmu.
Bentuk laras bahasa biasa tidak formal menggunakan
ciri-ciri bahasa bahasan
Bentuk laras bahasa biasa formal menggunakan
digunakan dalam situasi rasmi sahaja.
Guru boleh gunakan laras bahasa komunikasi
seharian dengan murid supaya komunikasi lebih
berkesan.
Laras Bahasa Akademik
Laras bahasa akademik adalah bersifat ilmiah, formal
dan objektif.
Laras bahasa ini menunjukkan kematangan dan
keintelektualan penutur kerana berkeupayaan
menyampaikan buah fikiran dan hujah dengan tepat
dan berkesan.
Istilah yang digunakan bersifat khusus dan hanya
difahami oleh orang tertentu sahaja.
Ayat yang digunakan sempurna dari segi kestabilan,
kelenturan kepelbagaian, keberkesanan dan
keindahan maksudnya.
Guru perlu mengutamakan pemaparan, perbincangan
dan penguhuraian yang lebih khusus.
Guru juga boleh menerangkan laras bahasa penulisan
seperti nota kaki, bibliografi dan indeks.
Laras akademik boleh dibahagikan kepada beberapa
laras seperti laras ekonomi, laras sastera dan sbgnya.
Oleh itu semasa kita berkomunikasi dengan murid,
guru haruslah mengambil kira tahap kognitif murid.
Laras Bahasa Sastera
Seperti laras bahasa lain, laras bahasa sastera juga
mementingkan istilah-istilah yang khusus.
Apabila berbicara tentang kesusateraan, kita
sebenarnya membincangkan tentang aspek seperti
tema, kronologi, sonifikasi dan metafora.
Laras bahasa sastera bersifat lebih kreatif.
Ayat yang digunakan lebih putis dan bersifat
komunikasi.
Guru perlu mementingkan pemilihan diksi, ayat
tersirat, hiperbola dll.
Laras Bahasa Agama

Laras bahasa agama boleh digunakan semasa guru


membincangkan isi agama terutamanya dalam
pelajaran agama.
Dalam laras bahasa ini terdapat istilah kata pinjaman
dan terdapat rujukan untuk mengukuhkan hujah.
Laras bahasa sukan pula boleh digunakan semasa
guru mengajar pendidikan jasmani.
Laras ini bertujuan untuk menyampaikan tentang
sukan.
Bahasa yang digunakan adalah ringkas dan jelas.
Laras bahasa Sains

Laras bahasa sains mempunyai unsur ilmiah,


berbahasa moden, bersifat formal dan menidakkan
bahasa basahan.
Laras bahasa ini gunakan istilah teknologi.
Contohnya ‘sel-sel merembes keluar’.
Guru haruslah jelaskan dengan lebih jelas semasa
menggunakan laras bahasa sains.
Laras Bahasa Rencana

Laras bahasa rencana bersifat umum.


Tujuannya adalah untuk menyampaikan pelbagai
ilmu dan idea tentang sesuatu isu.
Laras bahasa ini adalah untuk melaporkan sesuatu
kepada pembaca.
Contohnya ‘proton ezora baru sahaja dilancarkan’.
Digunakan untuk menyampaikan sesuatu maklumat
dengan berkesan tentang sesuatu produk.
Guru boleh menggunakan ayat ringkas dan pendek
yang lebih banyak menggunakan kata sifat.
Contoh laras bahasa ini : ‘Percuma sebiji lampu
bermutu tinggi dengan pembelian Unicorn empat
liter’.
Gaya bahasa yang digunakan biasanya untuk
memujuk pembeli membeli barangan mereka.
Menunjukkan peranan media untuk melapor atau
menyampaikan berita.
Tida istilah khusus atau teknikal.
Bahasanya ringkas dan padat supaya berita yang
padat dapat disampaikan kepada pembaca.
Merupakan laras ilmiah yang terdapat dalam bahasa
melayu semenjak dahulu.
Bersifat moden dan banyak menggunakan istilah
teknikal.
Guru sangat kurang menggunakan laras bahasa ini.
Laras bahasa ini lebih berbentuk ilmiah dan berkaitan
isu ekonomi.
Terdapat penggunaan istilah teknikalyang berkaitan
ekonomi.
Penutur tidak mengutamakan stuktur ayat, gaya
bahasa formal, maklumat jelas dan eksplisit dan fakta
adalah berdasarkan bukti data serta statistik.
Guru boleh menggunakan laras bahasa ini ketika
mengajar ekonomi.
Penggunaan laras bahasa yang berbeza akan
melahirkan laras.
Misalnya gurausenda adalah berbeza dengan cara
untuk menyampaikan ucapan.
Penggunaan laras bahasa yang berbeza sebab faktor
geografi disebut sebagai dialek daerah.
Oleh itu, jenis komunikasi yang digunakan haruslah
sesuai dengan tahap kognitif murid.
Guru juga haruslah memberikan pertimbangan
kepada faktor persekitaran dan latar belakang murid.
Penggunaan laras bahasa di kelas tidak seharusnya
dicemari dengan bahasa pasar atau dialek daerah.
Antara berikut, pernyataan mankan menerangkan
komunikasi guru dalm sesebuah jelas?
A. Komunikasi guru boleh berlaku dalam bentuk lisan
dan bukan lisan
B. Komunikasi berkesan dangat bergantung kepada
stategi berpusatkan guru.
C. Komunikasi secara bertulis merupakan contoh
komunikasi yang paling berkesan.
D.Komunikasi berkesan sangat bergantung kepada
sikap gutu terhadap muridnya.
Laras bahasa penting untuk menjamin keberkesanan
komunikasi antara guru dengan murid. Ketika
mengajar pantun dalam pelajaran bahasa Melayu di
dalam kelas pelbagai budaya, laras bahasa yang paling
sesuai digunakan adalah laras bahasa
A. Biasa
B. Sastera
C. Rencana
D.akademik
Berikan lima laras bahda yang akan mempengaruhi
keberkesanan komunikasi antara guru dan murid.
Nyatakan empat cara komunikasi bukan lisan yang
boleh digunakan oleh guru ketika melaksanakan
pengajaran dalam sesebuah kelas.
Bincangkan empat implikasi terhadap murid
sekiranya guru gagal melaksanakan komunikasi
dengan berkesan dalam pengajaran di sesebuah kelas.
Noriati A.Rashid et al. Budaya dan Pembelajaran.
Oxford Fajar