Anda di halaman 1dari 21

1.

2 Seni Bina Komputer


KRITERIA KEJAYAAN
• Saya dapat menjelaskan kitaran capai-nyahkod-laksana(FDE–Fetch,
Decode, Execute Cycle )

• Saya dapat menerangkan konsep asas seni bina (VonNeuman) – Unit


kawalan, ALU (Arithmetic Logic Unit), register, clock, address bus dan data
bus
Tiga komponen utama

CENTRAL
PROCESSING UNIT 01 02 UNIT INGATAN

( CPU)

UNIT PERANTI INPUT


DAN OUTPUT
03
01
CENTRAL PROCESSING
UNIT
CENTRAL PROCESSING UNIT
● Dikenali sebagai pemproses atau CPU yangmerupakan “otak” bagi sistem komputer.

(a) Unit Aritmetik dan Logik (ALU)—Melakukan operasi aritmetik dan operasi logik.

(b) Unit Kawalan—Unit yang mengawal operasi ingatan, pemproses dan peranti input
dan output.

(c) Daftar (Register )—Berfungsi untuk menyimpan data secara sementara, menghantar
arahan yang dicapai daripada ingatan utama sebelum diproses di ALU dan menerima
hasil daripada ALU sebelum dihantar ke ingatan utama.
02
UNIT INGATAN
UNIT INGATAN
● Untuk menyimpan data dan arahan semasa komputer digunakan.
● Hanya menyimpan atau memegang data dan arahan secara sementara .
● Tidak digunakan untuk menyimpan data secara kekal kerana unit ini bersifat
meruap.
● Ingatan bersifat meruap di mana akan hilang kandungannya jika bekalan kuasa
elektrik terputus.
● Ingatan utama terbahagi kepada dua jenis, iaitu RAM dan ROM
(Read Only Memory/Ingatan Baca Sahaja).
UNIT INPUT DAN OUTPUT
● Komponen yang digunakan untuk memasukkan data dan memaparkan hasil
daripada sistem komputer.
● Peranti input menukar data luaran kepada satu bentuk yang boleh difahami dan
kemudian diproses oleh komputer.
UNIT INPUT DAN OUTPUT
● Peranti output pula memaparkan hasil yang diproses oleh komputer kepada
bentuk yang boleh difahami oleh manusia.
03
UNIT INPUT DAN OUTPUT
1.2.1 KITARAN MESIN
FETCH DECODE EXECUT
( capai ) (nyahkod) E
(laksana)

mencapai data dan menterjemah melaksanakan


arahan dari ingatan arahan bagi operasi aritmetik
utama dan disimpan menentukan jenis dan logik
dalam daftar sementara operasi yang akan terhadap data
menunggu untuk dilaksanakan oleh
diproses. ALU.
PROSES-PROSES KITARAN MESIN

● Proses capai-nyahkod-laksana AKAN DIULANG sehingga semua ARAHAN SELESAI


● Hasil pemprosesan disimpan sementara di dalam daftar
● Hasil akhir akan dihantar ke ingatan utama untuk dipamerkan melalui peranti output.
PROSES-PROSES KITARAN MESIN
1.2.2 Konsep Asas Seni Bina Komputer
(Von Neuman)
Komponen Seni Bina Von Neuman dan Sistem
Bus
Sistem Bus
KOMPONEN PEMPROSES
ALU DAFTAR UNIT
KAWALA
N

 Laksana operasi arimetik  Simpan  Kawal operasi


( +, -, *, / ) sementara keseluruhan komputer
 Operasi Logik ( AND,
data sebelum
OR, NOT, NOR, NAND)
 Terima input dari Daftar -> ALU
-> Proses ->hasil  5 jenis Daftar
disimpan dalam daftar
sebelum didalam ingatan
5 JENIS DAFTAR
PERBEZAAN
DAFTAR MEMORI
• Terletak di dalam memori • Terletak di luar memori
• Menyimpan data yang sedang • Menyimpan data yang telah
diproses oleh CPU diproses oleh CPU

• Kapasiti yang kecil ( 32bit-64bit) • Memori yang besar GB ke TB

• Mudah dicapai oleh CPU • Lebih lambat dicapai oleh CPU


Sistem Jam ( Clock System)
● Merupakan peranti cip yang diproses untuk menjana denyutan elektrik pada kadar
yang tetap supaya semua operasi komputer seragam
● UNIT pada kadar kelajuan jam dalam pemprose (CLOCK SPEED MEASUREMENT)

1 Hertz = 1 kitaran /saat

1 MHz = 1 Juta Hertz ( 1000000Hz) = 1 juta kitaran

1 GHz = 1000 Mhz = 1 000 juta Hertz


Lebih tinggi kelajuan Hertz, lebih laju komputer tersebut