Anda di halaman 1dari 5

Topik 6

Pembangunan Profesionalisme Berterusan (KPM)


• Menurut Francesca Caena (2011), latihan dalam perkhidmatan (LDP) ialah
tanggungjawab profesional di sebahagian negara Eropah walaupun LDP
ialah amalan pilihan dalam kalangan masyarakat tersebut.

• Amalan profesional dalam kalangan guru memerlukan pengembangan


kemahiran dan ilmu yang berterusan demi melahirkan generasi muda yang
kompeten supaya mampu menyesuaikan diri di peringkat global dan sedia
berhadapan dengan persekitaran yang semakin kompleks serta
kesungguhan untuk meneroka ilmu diutamakan.

• Maka, profesion keguruan perlu mempunyai kerangka Pembangunan


Profesionalisme Berterusan (PPB) yang perlu diuruskan dan dilaksanakan
dengan baik kerana guru terlibat secara langsung dalam membina modal
insan yang diperlukan oleh negara.
Apakah yang anda faham
tentang Pembangunan
Profesionalisme
Berterusan?

PPB merujuk proses mengesan dan


mengenal pasti kemahiran,
pengetahuan dan pengalaman yang
ada pada diri seseorang guru sama
ada diperoleh secara formal ataupun
tidak formal sewaktu bekerja.
UNESCO (2003) telah McMahon (2003) pula Brigitte (2009), pula
mengemukakan maksud PPB berpendapat, PPB ialah aktiviti menyatakan bahawa PPB ialah
sebagai pembangunan yang mampu meningkatkan tahap proses intensif yang berterusan
profesionalisme yang dicapai kecekapan dalam aspek dan sistematik dengan tujuan
oleh guru melalui pengetahuan, kemahiran dan untuk meningkatkan kualiti
pengalamannya dan menilai sikap serta keberkesanan mereka tenaga pengajar dalam suasana
PdP yang dilaksanakan secara memainkan peranan dalam pembelajaran.
sistematik. organisasi.

 Namun demikian, terdapat juga organisasi yang merujuk PPB sebagai perancangan latihan dan
pembangunan.

 Guru perlu memahami bahawa latihan yang dimaksudkan dalam PPB bukan berbentuk pembelajaran semata-
mata sebaliknya PPB adalah berbentuk pengembangan diri untuk bergerak lebih maju, matang dan berupaya
memindahkan kemahiran sedia ada kepada satu kemahiran yang lebih mencabar seperti kepemimpinan,
pengurusan projek dan pengurusan maklumat.

 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) turut menjelaskan bahawa PPB adalah satu proses untuk
memperoleh pengalaman pembelajaran melalui penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) secara
formal dan tidak formal.
Model Permuafakatan Organisasi (Organizational Partnership)
Model  Profesional-sekolah

Pembangunan 

Universiti-sekolah
Kolaborasi antara institusi
Profesionalisme 

Rangkaian sekolah
Rangkaian guru
Berterusan  Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Model Berasaskan Sekolah Secara Individu/Kumpulan Kecil


 Penyeliaan
UNESCO (2003)  Penilaian berdasarkan pencapaian murid
mengemukakan model yang  bengkel, seminar, kursus
mempunyai dua seksyen iaitu  Kajian kes
program yang melibatkan  Pembangunan kendiri
permuafakatan dengan  Pembangunan secara koperatif dan kerakanan (collegial)
organisasi luar sekolah dan  Pemerhatian ke atas amalan terbaik
program berasaskan sekolah  Penglibatan guru dalam peranan baharu
dan bilik darjah yang boleh  Model reflektif
dilaksanakan secara individu  Berasaskan projek
atau kumpulan kecil.  Portfolio
 Kajian tindakan
 Penggunaan penulisan guru-guru lain
 Model cascade
 Coaching dan mentoring