LANGKAH - LANGKAH

MELAKSANAKAN
PROGRAM 5S
Bahagian 4 Bahagian 4
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
Longkoh Akt|v|t|
FLAN
Fersed|oon
Wujudkon AJK Fe|oksonon /JK Kerjo 5$.
F|||h Femudohcoro 5$ sebogo| "coto|vst".
Ientukon Fo||s| & Mot|omot 5$.
Wujudkon Ion / Kowoson 5$ se|uruh orgon|sos|.
$ed|okon Fe|on Induk Fe|oksonoon Frogrom 5$.
Loksono Fromos| berko|ton 5$ "componv-w|de".
8er| |ot|hon 5$ kepodo pemudohcoro & pekerjo.
DO
Loksono
Frokt|ko| 5$ d|semuo zon / kowoson
Frokt|ko| $|s|h
Frokt|ko| $usun
Frokt|ko| $opu
Frokt|ko| $erogom
Frokt|ko| $ent|oso Amo|
CHECK
Fer|kso
Fost|kon keberkesonon d|copo| sepert| Fo||s| don
mot|omot vong d|tentukon.
Menjo|onkon Aud|t Do|omon 5$.
8enchmork " best proct|ces" ontoro zon-zon.
$OF/WI/$tondord vong d|bongunkon berkeson.
ACIION
I|ndokon
Fenombohbo|kon berteruson menjod| 8udovo Kerjo
Menjod| "hob|t" don d|s|p||n.
Mengukur keson dengon berpondukon KFI.
8ond|ng pencopo|on - d|roncong / sebenor.
8erusoho mendopot $|j|| 5$.
Menverto| Fertond|ngon 5$ ontoro orgon|sos|.
Fenghorgoon don Go|okon.
Koj|on semu|o - "FDCA Cvc|e".
4.0 PENDEKATAN PELAK8ANAAN
Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
Pelaksanaan Tindakan program 5S
Langkah 1: Persediaan
Langkah 2: Pelancaran rasmi oleh Ketua Organisasi
Langkah 3: Gotong Royong semua pekerja
Langkah 4: Permulaan SISIH
Langkah 5: Amalan SISIH,SUSUN,SAPU dan2S AKHIR
Langkah 6: Audit 5S
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
1
2
3
1
5
ê
PlA3E PREPARATl0N PENETRATl0N AN0 A0\ANCEVENT
3TEP
V0NTl
VAlNTENANCE AN0 uP0RA0lN0
P(epa(al|ors
¯ urde(slard|rd pr||osoprv ard oerel|ls ol 53 ov CE0
¯ CE0's v|s|l lo 53 rode| corpar|es
¯ CE0's corr|lrerl lo 53 |rp|ererlal|or
¯ 0(dar|ze 53 wo(||rd Corr|llee
¯ Appo|rl 53 lac|||lalo(s
¯ T(a|r 53 lac|||lalo(s ard p(acl|l|ore(s
CE0's 0ll|c|a| Arrourcererl
¯ CE0 oll|c|a||v arrources |rp|ererlal|or ol 53 lo( 2 vea(s
¯ CE0 exp|a|rs oojecl|ves ol 53 p(od(ar lo a|| co||eadues
¯ Puo||c|ze 53 o(dar|zal|or ard ass|drrerls ov a(ea
¯ P(orole 53 W|lr oarre(s. posle(s ard reWs|elle(s
¯ 0(dar|ze oas|c 53 l(a|r|rd p(od(ars lo( a|| co||eadues
8|d C|ear|rd ov A|| Co||eadues
¯ 0(dar|ze a lu||-dav ol '8|d C|ear|rd 0av' lW|ce a vea(
¯ 0(dar|ze sra|| d(oups Wro a(e (espors|o|e lo( ass|drrerls |r d|v|ded
a(eas ol lre corparv's p(er|ses.
¯ P(ov|de eroudr c|ear|rd loo|s ard rale(|a|s
¯ lrp|ererl a corparv-W|de o|d c|ear|rd lo( ore dav
¯ 8|d c|ear|rd |rc|udes lre e||r|ral|or ol urrecessa(v |lers ard Wasles
lr|l|a| 3e|(|
¯ Eslao||sr a 0|sposa| 3larda(d lo( urrecessa(v |lers
¯ 0(dar|ze a lu||-dav ol 3e|(| acl|v|lv lW|ce a vea(
¯ Eve(vore corcerl(ales lo |derl|lv ard sl(al|lv urrecessa(v |lers lo(
e||r|ral|or
¯ urrecessa(v |lers lral cosl a |ol srou|d oe eva|ualed so as lo p(everl
lre occu((erce ol sucr Wasle
0a||v 3e|(|. 3e|lor ard 3e|so
¯ 3e|(|: Tr(oW aWav lr|rds lral a(e rol reeded ard rol oe|rd used
¯ 3e|lor: lrp(ove |ocal|ors ard relrods lo( slo(|rd lr|rds so lral
sea(cr|rd l|re |s r|r|r|zed
¯ 3e|so: 3el up a da||v c|ear|rd scredu|e lo( lre c(eal|or ol a rea|lrv ard
corlo(lao|e Wo(|p|ace
¯ Vol|vale co||eadues lo core up W|lr c(eal|ve |rp(overerls
Pe(|od|c Aud|ls or 53
¯ Eslao||sr a 53 eva|ual|or ard |rcerl|ve p|ar
¯ Corducl a 53 aud|l (edu|a(|v ov aud|lo(s
¯ 0(dar|ze a 53 |rle(-depa(lrerla| corpel|l|or lo( upd(ad|rd
¯ AWa(d d(oups ard |rd|v|dua|s lo( lre|( corl(|oul|ors
¯ 0(dar|ze sludv lou(s lo olre( corpar|es do|rd 53
¯ 0(dar|ze 53 |rle(-corparv corpel|l|or lo susla|r lre p(od(ar
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
÷ ÷
÷
÷ ÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷ ÷
÷
÷
÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷
÷ ÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
53 PR00RAV3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FR0V 1 / 1 / 1 T0 31 / 12 / 4.2 6ARTA PELAK8ANAAN 58
Langkah Persediaan
KETUA ORGANISASI MESTI FAHAM FALSAFAH DAN
FAEDAH 5S.
KETUA ORGANISASI MESTI MELAWAT SYARIKAT
MODEL 5S.
KETUA ORGANISASI MESTI MENYOKONG
PELAKSANAAN 5S.
MENUBUHKAN JAWATANKUASA PEMANDU 5S .
MELANTIK PENYELIA 5S .
MELATIH PENYELIA DAN KUMPULAN 5S.
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
4.3 ORGANISASI AKTIVITI AMALAN 5S
Pengurus Besar
Penyelaras 5S
Ketua
Unit 1
Ketua
Unit 2
Ketua
Unit 3
P P P P P
1 2 3 4 1 2 3 4
JAWATAN KUASA KERJA - AMALAN 5S
1awatan Kuasa
Kerja
1awatankuasa
Latihan
1awatankuasa
Promosi
1awatankuasa
Audit
1awatankuasa
Pemandu
Pemudahcara
Pasukan
Pekerja/
Kumpulan 5S
Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
Stor
Bahan
Mentah
Mesin 1
Mesin 3
Mengecat
Pemasangan
dan
Pembungkusan
Mesin 2
JuaIan
Pentadbiran
Tempat kerja yang bersih dan tersusun (Target ) Tempat kerja yang bersih dan tersusun (Target )
Stor
Bahan
Mentah
Mesin 1
Mesin 3
Mengecat
Pemasangan
dan
Pembungkusan
Mesin 2
JuaIan
Pentadbiran
TANccuNcJAwAa KumÞuLAN KcnJA SS McNciKuT KAwAsAN / zoN TANccuNcJAwAa KumÞuLAN KcnJA SS McNciKuT KAwAsAN / zoN
LANGKAH 2 PELANCARAN
RASMÌ OLEH KETUA ORGANÌSASÌ
Ketua Organisasi mengumumkan pelaksanaan program 5S.
Ketua Organisasi menerangkan objektif program 5S kepada
semua pekerja.
Sedia / hebahkan carta organisasi 5S, peta kawasan /
sempadan dan tugas serta tanggung jawab kumpulan kecil
pekerja.
Menyediakan alat-alat promosi seperti kain rentang, poster,
kertas edaran, lencana, dan lain-lain.
Mengadakan latihan 5S, luaran atau dalaman serta OJT
kepada semua pekerja.
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
!nomosi SS !nomosi SS
Kaedah Promosi Kaedah PeIaksanaan Kaedah PeniIaian
Penghargaan
Senarai semak
5S
Pemeriksaan oIeh CEO
Stiker Panduan 5S Hari 5S (sekaIi sebuIan)
Lawatan sambiI
beIajar 5S
5S NewsIetters
Poster 5S
Baner 5S
Lencana 5S Pertandingan Antara Jabatan 5S
AmbiI gambar untuk Pembaikan
Apakah Seiton?
Seiton adaIah menyusun
barangan supaya
senang diambiI dan
digunakan.
Department A
Department B
Department C
Department D
Kami AmaIkan 5S Kami AmaIkan 5S
070 is an
Exc00nt Examp0
of 58 58 P7actic0
Seiri Seiri Seiton Seiton
Seiso Seiso Seiketsu Seiketsu
Shitsuke Shitsuke
5S DAY 5S DAY
Di sini Di sini
perIu perIu
SEIRI SEIRI
Di sini Di sini
PerIu PerIu
SEITON SEITON
Di sini Di sini
PerIu PerIu
SEISO SEISO
58
80ntiasa 80ntiasa
Ama Ama
Latih pekerja mengikut Latih pekerja mengikut
tabiat kerja yang baik tabiat kerja yang baik
dan mematuhi peraturan dan mematuhi peraturan
di tempat kerja di tempat kerja
58 58 ADALA A8A8 ADALA A8A8
PEN¡NGKATAN PRODUKT¡V¡T¡ PEN¡NGKATAN PRODUKT¡V¡T¡
807agam 807agam
Seragam tempat kerja Seragam tempat kerja
yang produktif dan yang produktif dan
seIesa dengan seIesa dengan
menguIangi aktiviti sisih, menguIangi aktiviti sisih,
susun dan sapu susun dan sapu
8isih 8isih
Sisih dan buang item Sisih dan buang item
yang tidak perIu yang tidak perIu
di tempat kerja di tempat kerja
8usun 8usun
Susun item yang Susun item yang
diperIukan dengan diperIukan dengan
baik dan mudah baik dan mudah
diambiI diambiI
8apu 8apu
Sapu tempat kerja Sapu tempat kerja
secara menyeIuruh secara menyeIuruh
sehingga tiada debu sehingga tiada debu
di Iantai, mesin dan di Iantai, mesin dan
keIengkapan keIengkapan
Anjurkan Gotong Royong 5S sebaik sahaja pengumuman
pelaksanaan 5S oleh Ketua Organisasi
Bahagikan tanggungjawab kumpulan kecil di seluruh kawasan
mengikut zon
Sediakan alat dan bahan mencuci secukupnya
Laksanakan gotong royong 5S oleh semua pekerja
Aktiviti ini termasuk membuat SÌSÌH atau membuang dan
mengenalpasti barang yang tidak perlu
Gotong Royong 5S perlu diadakan secara berterusan
mengikut keperluan dan matlamat
Langkah 3 GOTONG ROYONG
OLEH SEMUA PEKERJA
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
Sediakan kaedah membuang barang yang tidak
perlu di kawasan tempat kerja (Kad Pembuangan).
Aktiviti Sisih diamalkan oleh semua orang untuk
menyisih barang buangan selepas hari gotong
royong ("Big Cleaning Day¨).
Kenalpasti dan mengasingkan barang tidak perlu
untuk pelupusan dan merekod (jika perlu).
Barang tidak perlu milik syarikat perlu dikaji
dahulu untuk mendapat kelulusan pengurusan.
Aktiviti Sisih perlu dilakukan secara berterusan
mengikut keperluan.
Langkah PERMULAAN SÌSÌH
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
PERTUKARAN RANCANGAN JUALAN - PENGELUARAN
TEMPAHAN YANG BERLEBIHAN
KESILAPAN TEMPAHAN
KURANG KAWALAN KUALITI
KURANG KAWALAN KUANTITI
LOKASI DAN KAEDAH SIMPANAN TIDAK TERATUR
SISTEM KAWALAN BAHAN /ITEM YANG LEMAH
TEMPAHAN DAN PENGHANTARAN BERTINDIH
MESIN & PERALATAN LAMA YANG ROSAK
KEROSAKAN AKIBAT KECUAIAN PENGENDALIAN
PERTINDIHAN SIMPANAN MAKLUMAT/ REKOD PENGELUARAN,
PENTADBIRAN
LAIN-LAIN
Kenapa Terdapat Item Yang Tidak PerIu TerkumpuI
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
Pada hari Gotong Royong, setiap orang perlu
mengenal pasti item yang tidak diperlukan.
Adakan " Hari Sisih- Big Seiri Day¨ 2 kali setahun.
Fokus utama adalah pembuangan bahan/item yang
tidak diperlukan.
Semasa aktiviti harian 3S (Sisih,Susun dan Sapu) ,
setiap orang cuba untuk membuang item yang tidak
perlu dan mengelak dari mengumpul item yang
tidak diperlukan.
Pengurus dan Juru Audit 5S melawat tempat kerja
dan berbincang dengan pemudahcara berkenaan
pembuangan item yang tidak diperlukan.
AKTÌVÌTÌ SÌSÌH ÷ BÌLA,SÌAPA & DÌ MANA ?
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
Seiri: Buang item yang tidak diperlukan dan tidak digunakan
- Gunakan ruang secara ekonomikal (Ruang adalah Wang).
Seiton: Perbaiki lokasi dan kaedah penyimpanan barang
supaya masa mencari dan mengambil dapat diminimumkan
( Masa adalah Wang).
Seiso: Patuhi jadual mencuci dan memeriksa peralatan dan
keselamatan bagi mewujudkan tempat kerja yang cekap,
selesa dan selamat .
Galakkan kawan sekerja memberi idea kreatif untuk
penambahbaikan tempat kerja yang produktif.
Langkah 5 : Aktiviti Harian Sisih, Susun & Sapu
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
Seiton Seiton
Ikut kaedah "Masuk Dulu Keluar Dulu¨ (FIFO) untuk
menyimpan sesuatu.
Wujudkan tempat khas untuk sesuatu item dengan jelas.
Semua item dan tempatnya mesti ditunjuk dengan label
yang jelas.
Letakkan item di tempat yang mudah dilihat dan mudah
dikesan.
Letakkan item di tempat yang mudah diambil dan disimpan
semula.
Asingkan alatan eksklusif dan yang biasa.
Alatan kerap diguna diletak dekat/berhampiran pengguna.
TUJUH Prinsip Asas Susun
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
LIFO LIFO
PengambiIan rambang PengambiIan rambang
FIFO FIFO
SEÌTON
SEÌTON
A A A A A A
B B B B B B
D D D D D D
C C C C C C
E E E E E E
· FIFO - PengambiIan
· Simpan ikut jenis barang
· Pergerakan secara geIonsor
·SebeIum 5S
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
C4 C3 C2 C1 C7 C6 C5
B4 B1 B2 B3 B5 B6 B7
A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3
A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3
B4 B1 B2 B3 B5 B6 B7
C4 C3 C2 C1 C7 C6 C5
·Sediakan tempat
·Padankan nama
SEÌTON
PD30
PD21
PD31
PD22
PD32
PD20
PD20
PD30
PD21
PD31
PD22
PD32
·Sediakan tempat
·Padankan nama
SEÌTON
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
B10-100 B12-100
B10-150 B12-150
·TeIus / tiada penutup
·Petunjuk paras Stok
SElTON
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
· Seiri pembaziran
· Susunan menegak
· Tiada barang di atas Iantai
SEÌTON
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
·Mudah dicari
·Tidak mendatar
·Susun menegak
B20S H B25S H B30S H
B35S H B40S H B50S H
SEÌTON
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
·Masa mencari 30 saat
·LabeIing
·Petunjuk warna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 10 2 9 11 1 3 4 5 6 7 12
SEÌTON
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
·Padankan IabeI
·Pengesanan warna
SEÌTON
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
·Menyesuaikan IabeI
·Asingkan buka/tutup
*
3
*
2
*
1
*
5
*
4
*
8
*
7
*
6
*
10
*
9
*
13
*
12
*
11
*
15
*
14
*
18
*
17
*
16
*
20
*
19
11
15 12
2 5
8 6
18 20
*
3
*
2
*
1
*
5
*
4
*
8
*
7
*
6
*
10
*
9
*
13
*
12
*
11
*
15
*
14
*
18
*
17
*
16
*
20
*
19
13 14
3 1 4
7 10 9
17 16 19
CLOSED
OPEN
SEÌTON
Push for Productivity Go for Quality
OFF OFF
OFF OFF
OFF OFF
OFF OFF
·Sesuaikan label
·Pengesanan warna
SEÌTON
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
COLD COLD HOT HOT COLD COLD HOT HOT
·Gantungkan hos
·Warna pengesanan
·Lantai Iebih bersih & jeIas
SEITON SEITON
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
Amalkan SEISO 5-10 minit setiap hari.
Tugaskan penjaga setiap mesin ("ownership¨).
Gabungkan pembersihan (Seiso) dengan
pemeriksaan.
Ulangkan `sweep-wipe-polish-check-fix´.
Anjurkan Gotong Royong 2 kali setahun.
Amalan Baik Seiso
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
Pelbagai Alat Mencuci
Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
Seiso
·Mencegah dari pengumpuIan kotoran
·Mencegah debu mengguna pIastik teIus
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
5 Mengekal Tahap Seiketsu -Seragam
a. Bila mengulangi aktiviti Sisih·Susun·Sapu, tempat kerja
anda akan menjadi bersih dan tersusun.
b. Wujudkan piawaian untuk dipatuhi.
c. Untuk mengekal dan meningkatkan budaya
SS pendekatan berikut adalah sangat berkesan:
(1) Audit 5S oIeh pengurusan atasan
(2) Pertandingan 5S antara jabatan
(3) Pertandingan 5S antara syarikat
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
4.6 AMALAN BAIK - Sentiasa AmaI
Senyum selalu.
Nenjadi pendengar yang baik.
Nenggalakkan amalan berterusan dan berorientasikan
kaizen.
Wujudkan semangat berpasukan.
]adikan diri sebagai anggota organisasi yang berimej
tinggi.
Tepat waktu.
Tempat kerja sentiasa bersih dan kemas.
Patuh kepada peraturan keselamatan.
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
5S 5SREKOD PENAMBAHBAIKAN REKOD PENAMBAHBAIKAN
ORKPLACE LOCATÌON NO
DATE
COMMENTS
RATÌNG
STEP
DATE
COMMENTS
RATÌNG
STEP 2
DATE
COMMENTS
RATÌNG
STEP 3
DATE
COMMENTS
RATÌNG
STEP
FOTOGRAF REKOD PENAMBAHBAIKAN FOTOGRAF REKOD PENAMBAHBAIKAN
SPARE PARTS STORAGE 88
01/04/95 10/04/95
Very messy.
Needs Seiri, Seiton and Seiso
Much improved, but...
needs further study
LANGKAH LANGKAH 2
Push For Productivity. Go For Quality
$ $REKOD REKOD
PENAMBAHBAIKAN PENAMBAHBAIKAN
ORKPLACE LOCATÌON NO
DATE
COMMENTS
RATÌNG
STEP
DATE
COMMENTS
RATÌNG
STEP 2
DATE
COMMENTS
RATÌNG
STEP 3
DATE
COMMENTS
RATÌNG
STEP
ORKPLACE LOCATÌON NO
DATE
COMMENTS
RATÌNG
STEP
DATE
COMMENTS
RATÌNG
STEP 2
DATE
COMMENTS
RATÌNG
STEP 3
DATE
COMMENTS
RATÌNG
STEP
Push For Productivity. Go For Quality
Langkah 6 Audit Berkala
Adakan Audit Dalaman 5S dan rancang sistem galakan.
Menjalankan Audit Dalaman 5S secara berterusan.
Wujudkan 5ertandingan antara jabatan untuk mengekalkan
akiviti 5S.
Memberi anugerah secara berkala kepada kumpulan pemenang
bagi menghargai penyertaan mereka.
Adakan lawatan sambil belajar ke organisasi yang
mengamalkan 5S untuk bertukar idea bagi menambahkan
pengalaman dan bertukar idea.
Menganjurkan 5ertandingan antara Organisasi bagi
mengelakkan aktiviti 5S terhenti
Rancang aktiviti peningkatan kualiti yang baru.
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
Rumusan
Pelaksanaan 5S melibatkan semua 5eringkat pekerja.
Pekerja perlu diberi kesedaran melalui kem5en 5S.
Latihan Amalan 5S untuk pemudahcara dijalankan secara
dalaman.
Jawatankuasa Pelaksana ditubuhkan di mana ahli terdiri dari
ketua-ketua jabatan.
Jawatankuasa Kerja (Promosi, Latihan dan Audit) dilantik dan
dipengerusikan oleh ketua-ketua jabatan untuk merancang
aktiviti secara menyeluruh.
Pelan tindakan 5elaksanaan 5S disediakan oleh setiap
jawatankuasa kerja dalam tempoh ditentukan.
Status 5enca5aian aktiviti dibentangkan dalam mesyuarat
pengurusan untuk makluman dan tindakan.
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
Rumusan
Tiap ketua jabatan bertanggung jawab untuk memantau
perjalanan aktiviti 5S di jabatan masing-masing.
Pemudahcara perlu memberi laporan kepada ketua
jabatan masing-masing untuk maklumat dan sokongan.
Membenarkan pemudahcara mengadakan 5erbincangan
dengan ahli kumpulan dibawah kelolaannya untuk memberi
galakan dan sokongan untuk kejayaan 5S.
Kumpulan 5S digalakkan mengadakan perbincangan
ringkas seminggu sekali bagi merancang dan memantau
perkembangan aktiviti 5S di kawasan zon masing-masing.
Kumpulan 5S juga dikehendaki menyediakan 5elan
tindakan untuk penambahbaikan di zon sendiri.
Gunakan Sudut 5S untuk maklumat tentang aktiviti 5S.
Push For Productivity. Go For Quality Push for Productivity Go for Quality Push for Productivity Go for Quality
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
Push For Productivity. Go For Quality
http:www.npc.org.my http:www.npc.org.my

 !%!$ 
,3,
! !0780/,,3 

9;9 
::/,3!0,8,3,3

07,$ !!02:/,.,7,$80-,, .,9,89 %039:,3!48 ,9,2,9$ ::/,343

,,8,3$80:7:47,38,8 $0/,,3!0,33/:!0,8,3,,3!747,2$ ,8,3,!74248-07,9,3$ .425,3 
/0 07,9,3$05,/,502:/,.,7, 5007, !7,9,$/802:,43

9..$07.805079!48/.39.9.2.5.7. !.3.43 43 $ !.2 !7..3/9039:..08 ..5: !7.3 03.2.3$ 03.$039.3/.9.9.9.7 -08957.3:/9.$8 !7.3.$.3 !7.2.8...30-0708..8.3 2.89.2.9.9.$:8:3 !7.9.

.

3/3503.3/853 03::708.3-07907:8..-9 /.3/:.$9../:/.3-075.3 /7.2-.-../ .3.3! ..07.7/.3/03.3:3.5.3/.3-0708.3/-.3. 03..3 !03.3203.

3.3$.9$$ 03079.38.39.7.3/. % %3/.203/..5..7.3/3.94147":. !078.47..9.8.80-03.!079.0 .8 !03.3 !:8147!74/:..7 07:8..3..3802:.3 .9 . !.

37...94147":.9 .3.5007. 4943#443802:.9 447":. !072:.3..3.824009:.3$$ $&$& $!&/. !0.9.38. 2..!0780/.3. 7. :/9$ !:8147!74/:. !0.3%3/.8 .7.3. .3.8.3 ..3.9.2$ .3$# ..35747.3$$ .3.9 !:847!74/:.

 #%!$$ $%! # .

.

% .

.

33-40.90894/0391.7 7.7..489.294.$97.907.0 49..425.0$47.4397-:9438 7.9.8908 39.0.792039.:08     0.94341:330.$07 $0943.9.3 43/:.3082.$3907 /05.3/2.425.9.9.07430.:0894.020398 !074/.7/74:58.9478.3/354845.:08 !:-. !742490$9-.3/./:.$.41 0.335747.7.79028.392082320/ $084$09:5.3/897.421479.890 .40./0034:..8548...894570.4984:/-00.1: /.88320398-.3.3/349-03:80/ $09432574.$0..0418:.3.42509943147:57.3/3/.90.0..039..3905747.3 /0-..30-.1: /.-0475./0/ .3089:/94:78944907.0.:/9843$ 89.40..0. .91:330.088.74:584.:/970:.:.8.0/:014790.-8.:.7/147:330.40..33.:/9478 7.70.9.43.30.90/84.70.:08 7.082502039.3/-03019841$- 8.3$1.79028 7.943 &330.8147907.3 85702808 !74.3/.9.334:3.943.0841$5747.088.088.308 8.70349300/0/.339448.420:59.943.9943078 8 11.70..3/ .9.30.0.:/0890023..3/57.9478 %7.99.707085438-0147.84190.33078 5489078.333..9.883203983/..33147430/.425.04.3/2094/814789473938849..088.-8.3/.338.9389.0.30.2  ..9438 &3/0789.78 05.28147.0.943 7.039 904.05..0. 9../3 .9438.3/3.42509943948:89.94341./.02039 411.790289.02574.3/308099078 7.7-.0. !$ % !#!#% !%#% '% %&!# $!# #$ !705.3/$084 $07%74.30$4734229900 55439$1.$9.70..4229203994$2502039.79028147 023.425.308/43$ 7.425.334:3.384-0.94341$1470.7 .30$3907 .8994$24/0.8 2502039.41$07.9.$07 89.:7703.9 80.0397.

3 %& #$$$%$ $ %& #$$$%%$#% $ %& #$$$%  !$$ &&%&$!&$ %!$ %!&!&$ !:8147!74/:.3.9 447":...9   .94147":.9 !:847!74/:.9.9.!0780/.

7 !030..3:.7. &39 !  ! ! !02:/.3 !007.3/: 09:. &39 ! 09:.8$ 09:. #$$%'%$ !03:7:808.7..8:. !.. &39 !   . !02.8.9.

07.3:. .3:.8.9 .. :25:. :/9 !:8147!74/:..3:.8.8.. !74248 .3$ %&$# $ .3:..9.3 .8.94147":.9. .9.9.9.9.

3 083 !039..3 039.8.3.3 /.3 !02-:3:8.3 .9 :.. 083 083 030.%025.3 !02..39078:8:3 %.3-078/..709 $947 .907./-7.

307..8.$03:9..-:25:.3.3:3.%.

9 :..3 !02.8. 083 083 030.3 .43 $947 ..3 039.3./-7.3 083 !039.3 !02-:3:8.3 /..

38. 7.!# #$ %& #$$  09:. 802:./.350.2$ 09:.3.8203:2:2.34-0915747..3.. 7.38.5007.2$05.8. $0/.820307.35747.

8..0-.38.79.8$ 509...3.3.47..

3.9./.9.39:.7.38079.9.3/./.9 ..37039.3 03.9 447":.9 !:847!74/:.5007.3. /.7.9574248805079.-:25:. 8025.3 548907 079.3 .3..3./.9.3$ :..9. % 05. !:8147!74/:.3:3.3 03.2..:/.94147":.80/..3. 5007.9  .30.802:.88079.. 030/..

9.792039 !03.203:8:3 -.9.3/3.792039 05.!0.7$ 80.7.3.!03.!74248$ .802...2-.7$ !02078..7.3$ 05.0 .3 /:3.!74248 $08099078 $ ..340 !48907$ $07 $0943 $98:0 $0098: $084 ..2-/.3$ 03.3 .2- -0.3 $03.7.7./.0/.3 .0/...307$ 2-..38:5.3 . 803.80-:.339.3.3$ 83 507: 83 !07: 5.-.3 $# $% 83 !07: $$ .792039 05.792039 05.$ !079.22.0/. $ ..3.3 0708.3/:..0039..38.$0943 $0943.250 41 $ $ !7.8..3/...9.7:39:!02-..3 $907!.

95007.. /. $:8:3902.907.9:7.3/03.3574/:91/.203:9 $07.3-:.8.3-.3 $ $$ !%!# &%'% .9.5: $07.3 003.507: /9025.39/.9:507.7.38.3902 ./03..3.3202.3 -.2 $.3 203:.2030:7: 803. 2.907.907..-.32:/.3 /9025. $:8:3 $039./. /.29025./.$8 $8/.907. 80.907.3 .9./0-: /.3 /507:.2- .5: $. 9.39..988 8:8:3/.5. 8008.5:9025. 2083/.

.3 203:90507:.3.507: 4943#443$507:/.89-..503:2:2.9.39/.9.80.3 50.::53.3 203:943 $0/.3.3-...8.3$4009:.9/.8.3.3/.939072.9 !:8147!74/:.-07907:8..9   .7.2. 7.3:3.3..3203.5. % #  $&!# 3:7.5007.39.:202-:...38. .3.94147":.3/./80:7:.8.9 !:847!74/:. 9.8:202-:.:.-:25:.349437443$40802:.7.380.9.34943#443$80-.8.3 20303.9$$..30...9 447":...9.8 ./..32.

3203.9.3:39: 2038-.89/.38005.907.2.39/.3.3-.3.507:28.320704/ .39/.7.47.3503:7:8.3-. 507:/.3 9. ..9 !:847!74/:.9 447":.!#&$$ $0/.3.39/.7.3/.8.9   .507: :39:50:5:8.39025.3.5.9$8507:/.7.3 203:90507:.94147":.5..:.74943 7443 0.380..3 9.0/.9..9$8/.-07907:8. 03.3.7.7.8.90::8.9507:/.3-:.3 !:8147!74/:.:::39:203/.83.340802:.33.7.202-:.507: ./!02-:.. /.

5.3%/.!07:%07:25:      !#%&##& !&# %!# $!%! &#&% &#&%% $$!%%#%&# $$%.03.5.9902.%07/.

% %!!%##% $ !#%# $ # $%&! !#%$!&%.

94147":.9 .9 !:847!74/:.9.9 447":.# !&# !%#  !:8147!74/:.9.

. ..:3 4:8:9.3 .2.39/.3 /./.5./.7$8 $07...74943#443 809.3.%'%$$ $!  !.3..3507: 20303.502-:./507:.809.547.3-.89902.

3502:/.3.9.7.907. 507:/.99025.3 $02.39/.3/03.3 9/.9 !:847!74/:.9.3902. /..3 502-:.3:7::/9$20.:-.547./507:.9  .3$ $8 $:8:3/.3902.8.3 !:8147!74/:.94147":.9.3$.:39:202-:..5:  809.-0703.39/.3.902..3 !03:7:8/..32030.3-07-3.9 447":./.9.7.7203:25:902./507:.3 9/.../507:.

3-..2-.50325...9/232:2.:.202-07/0..2-/././507:.5.20::/.3 :3.7/.203.4.3202078.9 ./..04342.907.8.9:.3.3574/:91  !:8147!74/:.2.9..-.2.3 $084!.2.39/.3 $0943!07-.9 !:847!74/:..3/..3203.3.39/..37:.3$8 $:8:3 $./:.3.3../.3. #:.203.3902.9.3-.0.9..39025.7.9...380.39025.38007.0/..7.3 080..5: $07:.907.380././:3.3 .9.8.5 8008..70..3.9 .94147":.8/.91:39: 503.9 447":.7.507.3/..9.3 8:5.

0/.3. 83. .3902/9025.30./09.9/.3.8.9..30.5/:3.2-/..3-./0.3/825.39025.$0943 %&&!73858.9./.32:/.3.32:/..308:81/.8 09.9./.7::  20325.902/.9.9:902/03.32:/.9.39025.8 $02:. .8$:8:3 :9.3902/9025.9.307.2089/9:3:/03.9: :39:  ::/.3808:.8:39:808:.-0 .8:::0:.3 09.93.3 802:. /08.

94147":.-07.257.9 .3503:3.9 447":.   !:8147!74/:.9.9.9 !:847!74/:.

3 .$%  !03.37.2-.2-.

9.3:9038-.$% W  !03.2-.380.94147":.9 447":..3 W $25.3 W !0707..9 .7.9.9 !:847!74/:.7.043847               W$0-0:2$ !:8147!74/:.

9 W!.33..3.2. $%                      .W$0/./.39025.

2.9 447":.9.94147":.39025.33.3.9 .9 W!. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !:8147!74/:./..9.9 !:847!74/:.$% W$0/.

$% W%0:8.

9.9./.9 !:847!74/:.9 447":.503:9:5 W!09:3:5.7.9.94147":.9 .8$94     !:8147!74/:.

/.9.94147":.$% W $07502-.      !:8147!74/:.9 447":. W %.7.9.39.9 !:847!74/:.8.-.3/.3 W $:8:3.9 .7.32030.9.

/.7 W$:8:32030.9.$% W:/.9 .9. $ $ $ $ $ $ !:8147!74/:.94147":.9 !:847!74/:.9.203/..9 447":.7 W%/.

.9.-03 W!09:3:.7 8.9 W.9.9 447":..$%       W.94147":.9 !:847!74/:.             !:8147!74/:.73.9 .203.8.

9 447":.3.3.73.9.9.9 !:847!74/:.3.9 .$% W!.94147":./.3.-0 W!0308. !:8147!74/:.

3-:.-0 W83..3.$%  $  W0308:.

9.9 .9:9:5 !                             !:8147!74/:.94147":.

9.3.9 447":.   !:8147!74/:.9 !:847!74/:.-0 W!0308.94147":.9 .3.73..9.3.$% W$08:.

39:3.94147":.348 W.8 !:8147!74/:.0--078 0.9 .3 W.50308.9.9 447":.9.3.73.39.$%   %  % W.9 !:847!74/:.

:3  !:8147!74/:.8.94147":.3503.9 447":.9.3502-078.5..809.3.$084  2.2.3 8005 50 548 .3. 1 3:7.809..3$$  239809.-:3.9.9 !:847!74/:.3 502078.3 $084 /03.52083 430785 .7 %:.34943#443.3 &.0...9 .

903. !:8147!74/:.9 ..9.!0-.:.94147":..

3 W03.9 .9 !:847!74/:.8990:8 !:8147!74/:.9.0.9 447":././0-:203:3.9.34947.5.0.94147":.$084 W03.7503:25:.

453. 3.2 .%.5$0098: $07.2. 030...5.&:..

&:5.

29. &7512.55.5..3/3.5/1.39.545.5/92.1.3 !079.5 :/9$40503:7:8..3$.9 !:847!74/:... . 0 5.9.8.3/3.7.3.9.1/9:1.&.54552.3 !079.7.39.2452.5.9 .2.2...9.7 .31.94147":.7.57...3$.9 447":.47.3.8.9.:./92:.-.9 !:8147!74/:.217.9::5 / 12....51..

/9:1.9.8.3..5 '7.5/94 .2.     &54:3.56.5 12.:.5.1..3.69.5:4.:. $039.22./97...:5.12..94147":.5/9695.9:.9..4..9 .5.9. '47..2.4..: #.79.9 !:847!74/:.52:3.524.2 5.17515.5/.9 447":.5 .5/9.:2.3 5.519:/.27...5 2.:2..51.29.5 !:8147!74/:.9..5:.

 % ## !  $ # #! ! % $!#!#%$$% # % $%! .

.

 $%! % .

.

9. $%! % $%! % %$ '072088 00/8$07 $0943.9 .0/ -:9 300/81:790789:/ %$ %$ #% #% #% #% !:847!74/:.9 447":.2574.3/$084 %$ :.

9 .9 447":.9.$ # #! ! $%! % % $%! % $%! % $%! % %$ %$ %$ %$ #% #% #% #% #! % $%! % $%! % $%! % $%! % %$ %$ %$ %$ #% #% #% #% !:847!74/:.

39.3..3 -079:..3:7..3 503. 80.3 7.3 50203.   #...2-.3 :/9 ..38..3 -.9. 03..3 5079..9.3.7.39.3 :39: 2030..3 2030. 203..3 .3 88902 .3 -.9.9 .3 2070.3 $ :39: -079:.9 447":. 05.7 /0.3 .3:07....9.7..3 :.3/3.2../. -.3 203.8 -.3 03.3 /. .3.9.7 0 47.2.3 :/9 .3 .38.3 $ 80. :25:.  /..9 $ 02-07 ..3 5079.3 ::/.3 .3 8.7. 203.7 /0.2. /.9 $ 907039 .7.7..2- -0.3 $ /.9 .2. 7. 503079.:/907.3/3..3.9 5033.9.9..3 .94147":..7: !:8147!74/:. -07..-. -07907:8.8 .9 !:847!74/:.

9 /-039.3 2.2 208:.. 5073. /9:-:.9.3 20.8.9 5007. 507: /-07 080/.7.9.5.3  !0.3 802:.9.8.3.3 .2.. 07.9 447":.9.3 .:2.3 50.3 /50307:8.9.3 .9  40 809.7 09:..9:8 503.3 503:7:8.3 . /.3:.3.3 /.3.7.3 $ /80/.. !007.9.: 02503 $ .8. 907/7 /.3 40 09:.-.3 :/9 /.3.3 $ 20-.3 /.9.5 $9..3 !:8147!74/:.9 !:847!74/:. 07.3..2 90254 /9039:..39 /.3..7.8.7. .9.94147":.3 / 2.3 :39: 207. .3 :39: 2.9...3:.9 .3. 2030:7: !0.3:. /.#:2:8.. 09:.9 80.3 93/.8. /.. 09:.3 /..3 $ :39: 502:/. .8.3 80. !74248 .7..9..-.9..3 93/. !0..9.3 ....

509:.83 2.547../.9 .3.33..3 02-03.2030/.-:39:202.94147":..3 93/.: 50702-./..3:39:0...9.3203.3/43803/7 :3.3$ :25:.3202.9.88023:80..7.:39:202-07 .04..38443..3.99039.3 :39:503.:2..-.207.9..-.:2..3$:/:9$ :39:2.3.3 /03.3502:/.9.09:.9.-.350.3507-3.3 /.#:2:8.-.3$/.9$/.9.9./.3432.7.305.9 447":.3..3:3.9 !:847!74/:.32.9...: 507....3 %.3.83 2.83 :25:.38443.3 73.9$/./003/.3.83 !02:/. ..8.9/.. 507:202-07.83:39:2.3507-3..3.-.3$:.3/-..3/.7.2-..39.203.83 2.32.3..39.:25:.3 -079.9$   !:8147!74/:.3..

9.%#$ 995 35. 47 2 !:847!74/:.9 .9 447":.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful