Anda di halaman 1dari 7

5.

Kesamarataan Peluang
Pendidikan di Malaysia
1.Pada pendapat anda adakah
ketaksamaan peluang pendidikan
berlaku di Malaysia dari segi jantina?
• 2.Berdasarkan kurikulum bidang pengajian
anda, analisis sama ada berlakunya
ketaksamaan dari segi jantina.
• 3. Jika anda guru di sebuah sekolah pelbagai
budaya bagaimana anda dapat menyediakan
satu set kertas peperiksaan yang seimbang dan
tidak memihak kepada mana-mana jantina?
Huraikan aspek yang perlu diberikan
perhatian?
• 4. Apakah punca-punca yang dihadapi tentang
kesamarataan kelas sosial jika anda ditempatkan di sebuah
sekolah luar bandar.
• 5. Anda seorang guru bertugas di pedalaman, fikirkan
cara-cara merapatkan jurang digital di sekolah dengan
sekolah di bandar.
• 6. Berdasarkan pengalaman anda di sekolah, imbas
kembali aspek yang dilakukan oleh guru anda dalam
menangani ketaksamaan peluang pendidikan di dlm bilik
darjah yang terdiri daripada kumpulan minoriti.
Bincangkan secara koperatif
• 7. Sebagai rakyat Malaysia, senaraikan beberapa
ciri-ciri penting masyarakat orang Asli di Malaysia.
• 8. Jika anda baru ditempatkan di sekolah orang
Asli. Cadangkan cara anda boleh tingkatkan harga
diri dan minat belajar murid orang Asli.
• 9. Bagaimana kita dapat membantu murid-murid
orang Asli dari segi kurikulum? Apakah aspek-
aspek yang diambil kira dalam pembentukan
kurikulum orang Asli?
• 10. Apakah cara-cara untuk membantu orang
Asli dalam usaha merapatkan jurang
ketaksamaan peluang pendidikan agar prestasi
akademik mereka dapat ditingkatkan?
• 11.Berikan cadangan untuk mengubah
pemikiran kumpulan peribumi supaya mereka
tidak ketinggalan dari segi arus perdana
pendidikan.
• 12. Berikan 3 kaedah didik hibur untuk mengajar murid di
Sekolah dlm hospital.
• 13. Sejauh manakah kerajaan memberikan perhatian
terhadap pendidikan khas di Malaysia?
• 14. PelanPembangunan Pendidikan 2013-2025 telah
melaksanakan transformasi pendidikan dlm Gelombang 1
(2013-2015) melalui pelan tindakannya. Sebagai guru,
renungkan pencapaian keberhasilan dari aspek
kesamarataan peluang pendidikan yang telah dilaksanakan.
Sejauh manakah KPM telah berjaya melaksanakan program
demi merapatkan ketaksamarataan peluang pendidikan?
• Apa itu kelas sosial?
• Kelas sosial yang dikemukakan oleh Max
Weber, huraikan kelas sosial yang
mementingkan pendidikan untuk anak .
• Sejauh manakah kesamarataan peluang
pendidikan wujud dalam kelas sosial?

Anda mungkin juga menyukai