Anda di halaman 1dari 34

Topik 2:

Takrif Komuniti Lestari dan Kelestarian


Komuniti
 Pengertian Komuniti Lestari :
(Dari Pembangunan Lestari kpd Komuniti Lestari)
 Ciri Kelestarian Sosial
 Ciri Kelestarian Ekonomi
 Ciri Kelestarian Alam Sekitar

sh norazizan sar 1
Pembangunan Lestari

Pembangunan Lestari (mapan) bermaksud


pembangunan yang memenuhi keperluan generasi masa
kini tanpa menjejaskan keperluan generasi masa depan
untuk memenuhi keperluan mereka.

Peningkatan kualiti hidup manusia yang tinggal dalam


skop kapasiti tanggungan ekosistem yang
menyokongnya.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT.doc

sh norazizan sar 2
Prinsip Pembangunan Lestari
Hidup Dalam Memastikan Masyarakat
Persekitaran Terhad yang Kuat, Sihat dan Adil
Menghormati persekitaran Memenuhi keperluan
sumber dan biodiversiti pelbagai masyarakat dlm
bumi yang terhad – utk komuniti sekarang dan
memperbaiki persekitaran akan datang,
dan memastikan sumber mempromosikan
semulajadi utk keperluan kesejahteraan peribadi,
hidup tidak terjejas utk ‘social cohesion’, ‘social
generasi akan datang inclusion’, dan peluang yg
samarata untuk semua.

Membina Ekonomi Governans Menggunakan


Lestari Pendekatan Saintifik
Membina Ekonomi yg kuat Mempromosikan ‘Evidence Based
dan stabil yg dapat sistem penyertaan Policies’
menyediakan peluang utk (governans) yg efektif Memastikan polisi
semua, dimana kos dalam setiap peringkat dibentuk dan di
persekitaran dan sosial di masyarakat implementasikan atas
kenakan keatas mereka dasar bukti saintifik juga
yang menyebabkannya sikap dan nilai umum
serta penggunaan sumber
yg efisien
sh norazizan sar 3
Matlamat Pembangunan Lestari

Untuk membolehkan manusia memenuhi keperluan asas


mereka dan menikmati kehidupan yang lebih baik, tanpa
kompromi (menjejaskan) masa depan kualiti kehidupan
generasi akan datang…..

Matlamat ini boleh di capai dengan cara yang bersepadu iaitu melalui
ekonomi yang lestari, inovatif dan prodaktif, mampu menyediakan
tahap pekerjaan yang tinggi, masyarakat yang adil yang dapat
mempromosikan ‘social inclusion’, komuniti lestari dan kesejahteraan
peribadi. Segala usaha ini dijalankan tanpa menjejaskan persekitaran
fizikal dan semulajadi serta penggunaan sumber tenaga secara
sh norazizan sar
efisien. 4
Matlamat pelbagai Pembangunan Lestari
Memenuhi keperluan masa kini
 Keperluan ekonomi
 Keperluan sosial, budaya dan kesihatan
 Keperluan politik

Tanpa komporomi kebolehan generasi akan datang untuk memenuhi


keperluan mereka.
 Penggunaan minima sumber-sumber yang tidak boleh diperbaharui
 Meminimakan pembuangan sisa toksid
 Penggunaan lestari sumber-sumber guna semula, kitar semula.
Memastikan penggunaan mengikut had ‘carrying capacity’

Rujukan
Satterthwaite (1997)

sh norazizan sar 5
Penggunaan dan Pengeluaran
Lestari….
Penggunaan dan pengeluaran yang lestari
membawa maksud memaksimakan
pengeluaran dengan penggunaan yang
minima. Penekanan bukan sahaja kepada
cara bagaimana barangan dan perkhidmatan
disediakan, tetapi impak proses pengeluaran
barangan tersebut keatas kehidupan
manusia dan persekitaran….

sh norazizan sar 6
Dari Pembangunan Lestari kepada
Komuniti Lestari
Komuniti lestari mempunyai prinsip
pembangunan lestari

Untuk membentuk komuniti lestari membawa


maksud mengamalkan pembangunan lestari.

Untuk membentuk satu komuniti yang lestari


bermaksud mengintegrasikan pembangunan
ekonomi, pembangunan komuniti dan
pemuliharaan alam sekitar.

sh norazizan sar 7
 Sebuah komuniti yang lestari bertanggungjawab
untuk memelihara modal/sumber2 untuk terus
meningkatkan kualiti hidup

 Komuniti yang lestari bertanggungjawab untuk


melabur iaitu mengurus dengan cara efisyen
untuk meningkatkan nilai supaya modal tersebut
dapat memberikan pulangan pada masa
hadapan

sh norazizan sar 8
Maksud Komuniti Lestari

Komuniti lestari merujuk kepada tempat di mana


manusia mahu tinggal dan bekerja pada masa sekarang
dan juga akan datang. Ia menemukan keperluan yang
pelbagai dikalangan penghuni sekarang dan pada masa
akan datang, amat sensitif kepada persekitaran
penghuni, dan menyumbang kepada kualiti kehidupan
yang tinggi. Ia juga merujuk kepada suatu tempat yang
selamat dan tidak meminggirkan sesiapa, terancang dan
menjaminkan kesamarataan peluang dan perkhidmatan
terbaik utk semua.

sh norazizan sar 9
Maksud Komuniti Lestari fokus kepada
1. Kaedah sistem bersepadu jangka panjang
2. Komuniti yang sihat
3. Isu kualiti hidup yang menekan 3 bahagian
penting
- ekonomi
- sosial
- alam sekitar

Konsep lestari mengenengahkan isu sosial,


ekonomi dan alam sekitar sebagai saling
berkait dan bergantung satu sama lain.
sh norazizan sar 10
Sambung…

PKL adalah pembangunan yang


mengintegrasikan ekologi, sosial dan
ekonomi dan memastikan modal-modal
ekologi, sosial dan ekonomi adalah
seimbang untuk mengekalkan resilien,
kepelbagaian dan kestabilan….

sh norazizan sar 11
Komuniti lestari mempunyai prinsip
yang sama dengan pembangunan
lestari iaitu:

 Seimbang dan intergrasi antara komponen


sosial, ekonomi dan alam sekitar sesebuah
komuniti

 Memenuhi keperluan generasi kini dan akan


datang

sh norazizan sar 12
 Menghormati keperluan komuniti lain
dalam dunia untuk menjadikan komuniti
mereka lestari

 Komuniti lestari adalah bersifat pelbagai


yang mencerminkan keadaan tempatan;
Tiada terdapat kerangka sama yang boleh
digunakan untuk semua jenis komuniti

sh norazizan sar 13
Komponen Penting Komuniti Lestari
Aktif, ‘Inclusive’ dan Selamat – Adil, bersikap toleransi dan ‘cohesive’
dengan amalan budaya tempatan dan aktiviti komuniti yang di kongsi
bersama.
Berjalan lancar – Dengan penyertaan yang efektif dan melibatkan semua,
serta kepimpinan yang baik
Sensitif kepada Persekitaran – Menyediakan tempat tinggal yang
menghormati persekitaran
Rekabentuk yang Baik – Pembinaan yang berkualiti dan persekitaran
semulajadi
Kemudahsampaian yang baik – Perkhidmatan pengangkutan dan
komunikasi yang dapat menghubungi manusia dengan tempat kerja,
sekolah, rekreasi dan lain2.
Ekonomi yang Sihat – Ekonomi tempatan yang pelbagai.
Penyediaan yang Mencukupi – Perkhidmatan awam, swasta, komuniti,
dan sukarela yang dapat memenuhi keperluan dan mudah sampai pada
semua.
Adil untuk Semua – Termasuklah komuniti yang sedia ada dan yang akan
datang
sh norazizan sar 14
Pembangunan Komuniti Lestari (PKL)
….adalah satu usaha yang bertujuan oleh komuniti
untuk belajar dan kerja bersama-sama untuk
memberi panduan kepada pembangunan masa
depan komuniti dengan menggunakan sumber-
sumber dan modal-modal secara lestari.

Mengapa PKL penting?


 Menyediakan satu rangka kerja yagn sistematik
untuk usaha-usaha pembangunan

 Amat diperlukan untuk kejayaan jangka panjang


dunia

sh norazizan sar 15
Pengenalan kepada kelestarian

 Apakah yang dimaksudkan dengan


kelestarian?

sh norazizan sar 16
Maksud Kelestarian

 Hidup dalam keadaan terhad (living within


limits)

 Memahami perkaitan antara ekonomi,


masyarakat dan alam sekitar

 Agihan sumber-sumber (modal / capital)


dan peluang dengan samarata
sh norazizan sar 17
Definisi Kelestarian Komuniti

Kebolehan sesebuah komuniti menggunakan


sumber-sumber untuk memastikan ahli komuniti
masa sekarang dan akan datang, juga termasuk
komuniti berdekatan boleh mendapatkan tahap
kesihatan dan kesejahteraan juga jaminan
ekonomi serta boleh bersuara membentuk masa
depan disamping mengekalkan integriti sistem
ekologi yang menjadi tempat pergantungan
semua hidupan dan pengeluaran..

sh norazizan sar 18
Kelestarian berkait rapat dengan kualiti hidup
komuniti – sama ada sosial, ekonomi dan alam
sekitar yang membentuk komuniti tersebut dapat
memberikan ahli komuniti satu kehidupan yang
lebih bermakna; juga dapat menyediakan satu
kehidupan yang sihat, prodaktif dan yang
bermakna kepada ahli komuniti sekarang dan
akan datang.

sh norazizan sar 19
 Kelestarian adalah satu proses bersifat
evolusi (evolutionary) dan adalah satu
proses pembelajaran

 Kebolehan komuniti utk respon kepada


perubahan amat bergantung kepada
kebolehan komuniti untuk menguruskan
modal

 Rujuk Modal Komuniti


sh norazizan sar 20
MODAL KOMUNITI
MELIPUTI MODAL-MODAL SEMULAJADI,
MANUSIA, SOSIAL DAN BINAAN DI MANA
KOMUNITI MENDAPAT FAEDAH DAN
BERGANTUNG UNTUK KEHIDUPAN

KEEMPAT-EMPAT JENIS MODAL ADALAH


PENTING UNTUK KOMUNITI BERFUNGSI.
MODAL PERLU DIPELIHARA DAN DIURUS
OLEH KOMUNITI SUPAYA DAPAT
MEMBERIKAN PULANGAN /FAEDAH UNTUK
KEBAIKAN BERSAMA
sh norazizan sar 21
BUILT BUILDING
EQUIPMENT
INFORMATION
CAPITAL CONSTRUCTION

Human made Material


HUMAN AND SOCIAL
SKILL FAMILY
HEALTH NEIGHBOURS

CAPITAL ABILITIES COMMUNITY


EDUCATION GOVERNMENT

People Connections

FOOD MOUNTAINS
FISHENES
WATER SEASONES
NATURAL WATER FILTRATION
METALS SUNLIGHT
CO2 - AXYGEN
WOOD RAINBOWS
CAPITAL ENERGY BIRD SONGS

Natural Resources Eco system Services Beauty of Nature


sh norazizan sar 22
Persoalan: Bagaimana kualiti hidup komuniti berubah
dalam masa 20-40 tahun?

Bagaimana kualiti hidup komuniti berubah dari


segi ekonomi?
 Adakah pekerjaan meningkat? Berkurangan?
Isu kemiskinan? Pendapatan?

Bagaimana kualiti hidup komuniti berubah dari


segi sosial?
 Adakah jenayah semakin meningkat? Tahap
kerja sukarela.
sh norazizan sar 23
Bagaimana kualiti hidup komuniti berubah
dari segi alam sekitar?
 Kualiti air, udara, tahap kebisingan?

sh norazizan sar 24
Pembangunan lestari ada kaitan dengan kualiti hidup
komuniti. Pembangunan lestari boleh menggalakkan
kewujudan komuniti lestari dan begitu juga sebaliknya.
Pembangunan lestari dan komuniti lestari hanya dapat
dijayakan bergantung kepada anggota komuniti itu
sendiri. Kuncinya terletak kepada penyertaan atau
penglibatan komuniti itu sendiri dalam usaha untuk
membuat perubahan. Gabung jalinan antara modal
manusia dan modal sosial menerusi penglibatan
komuniti boleh dimanifestasikan dengan pembentukan
atau organisasi setempat contohnya; Persatuan
Penduduk, Persatuan Rukun Tetangga dll..

sh norazizan sar 25
Kualiti Hidup Komuniti yang ditentukan oleh
3 sektor utama

Ekonomi Alam sekitar

Masyarakat / sosial

Pandangan komuniti sebagai 3 bahagian yang berasingan dan tidak


berkaitan

sh norazizan sar 26
Ekonomi Alam sekitar

Masyarakat / sosial

Pandangan komuniti yang menunjukkan hubungan antara bahagian


ekonomi, alam sekitar dan masyarakat

sh norazizan sar 27
Ekonomi

Masyarakat / sosial

Alam sekitar

Pandangan komuniti sebagai sebagai 3 bulatan konsentrik.


Bahagian ekonomi wujud dalam masyarakat dan kedua-dua
bahagian ekonomi dan masyarakat wujud dalam alam sekitar.

sh norazizan sar 28
 Satu dimensi kritikal untuk membentuk
satu komuniti lestari adalah untuk
membina ‘sense of community’ atau
‘perasaan berkomuniti’

 Fokus kelestarian juga adalah kepada


pembinaan persetujuan (consensus
building) dikalangan peranan-peranan
utama dalam komuniti untuk bekerja
bersama mencapai matlamat bersama
sh norazizan sar 29
Pembangunan Komuniti Lestari
….adalah satu usaha yang bertujuan oleh komuniti
untuk belajar dan kerja bersama-sama untuk
memberi panduan kepada pembangunan masa
depan komuniti dengan menggunakan sumber-
sumber dan modal-modal secara lestari.

Mengapa PKL penting?


 Menyediakan satu rangka kerja yagn sistematik
untuk usaha-usaha pembangunan

 Amat diperlukan untuk kejayaan jangka panjang


dunia

sh norazizan sar 30
Matlamat asal PKL adalah untuk memenuhi
keperluan asas dengan cara berterusan. Untuk
mencapai matlamat ini, kita perlu tahu apakah
keperluan asas kita dan cara bagaimana untuk
mendapatkannya secara efektif. Mengenalpasti
keperluan komuniti bukanlah perkara mudah
dan memerlukan usaha yang gigih.

sh norazizan sar 31
Sesetengah komuniti telah pun berusaha ke arah
matlamat ini. Projek yang paling berjaya
mempunyai tiga ciri umum seperti berikut:

 Komuniti perlu ada visi masa depan yang boleh


mengimbangi keperlua sosial, ekonomi dan alam sekitar

 Visi perlu mengambil kira pandangan ahli komuniti

 Komuniti perlu memantau progress untuk mencapai visi


tersebut.

sh norazizan sar 32
Amat penting untuk setiap ahli komuniti
menyertai dalam projek komuniti. Sebuah
komuniti yang lestari perlu dibentuk oleh
ahli komuniti itu sendiri dan bukannya oleh
pakar runding ataupun diimplementasikan
oleh mereka tetapi perlulah
diimplementasikan setiap hari oleh ahli
komuniti sendiri

sh norazizan sar 33
Rujukan

http://www.communities.gov.uk/index.asp?
id=1139866

sh norazizan sar 34

Anda mungkin juga menyukai