Anda di halaman 1dari 16

MODUL 1

BIMBINGAN DAN PEMENTORAN

TUGASAN

MASA : 780 minit (13 jam)

TS25 : PENGGERAK PEMBELAJARAN BERMAKNA


MODUL

KANDUNGAN
1
SUBMODUL TAJUK MASA

1.1 DASAR PELAKSANAAN PROGRAM TS25 60 minit

1.2 KERANGKA PROGRAM TS25 120 minit

1.3 HALA TUJU PROGRAM TS25 60 minit

1.4 MENGURUS PERUBAHAN PROGRAM TS25 120 minit

1.5 PERANAN PEMEGANG TARUH 60 minit

1.6 BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 360 minit

JUMLAH MASA DIPERUNTUKKAN 780 minit (13 jam)


ARAHAN :
Tugasan yang telah lengkap hendaklah dimuat naik di Google Classroom dan dikongsikan bersama Rakan ELIT sebelum atau semasa sesi Bimbingan dan
Sokongan dilaksanakan. Setiap sekolah hanya menghantar satu tugasan.

TS25 : PENGGERAK PEMBELAJARAN BERMAKNA 2


TUGASAN

TINDAKAN RAKAN CADANGAN


BIL. TUGASAN KRITERIA KEJAYAAN TINDAKAN SLT
ELIT BAHAN BUKTI

MODUL 1.1 - DASAR PELAKSANAAN PROGRAM TS25 (60 MINIT)

1. Perkongsian 1. MLT dapat menghasilkan 1. Anda sebagai Pengetua atau 1. Membimbing Buletin infografik
Buletin Infografik buletin infografik yang Guru Besar (PGB) diminta SLT/MLT/guru dalam tentang Dasar
Dasar Pelaksanaan menerangkan tentang Dasar menyediakan satu buletin penyediaan buletin Pelaksanaan Program
Program TS25 Pelaksanaan Program TS25. berbentuk infografik tentang infografik. TS25
kepada semua Dasar Pelaksanaan Program
guru di sekolah. TS25 untuk dikongsikan
2. MLT dapat dibimbing dalam dengan guru-guru sekolah 2. Memberi maklum
membuat perkongsian buletin anda dalam media sosial balas kepada SLT/MLT
bersama guru di media seperti Telegram atau terhadap hasil
sosial. Whatsapp. perkongsian.

2. Infografik tersebut mestilah


ringkas dan tidak melebihi
SATU muka surat bersaiz A4.

TS25 : PENGGERAK PEMBELAJARAN BERMAKNA


TUGASAN

TINDAKAN RAKAN CADANGAN


BIL. TUGASAN KRITERIA KEJAYAAN TINDAKAN SLT
ELIT BAHAN BUKTI

MODUL 1.2 - KERANGKA PROGRAM TS25 (120 MINIT)

2. Analisis mengenal 1. SLT dapat dibimbing untuk 1. Membuat analisis untuk 1. Membimbing Analisis SWOT/ Rajah
pasti kekuatan, mengenal pasti kekuatan, mengenal pasti kekuatan, SLT/MLT/guru dalam Tulang Ikan Ishikawa
kelemahan, kelemahan, cabaran dan kelemahan, cabaran dan membuat analisis (kekuatan,
cabaran dan peluang di sekolah. peluang di sekolah. mengenal pasti kelemahan, cabaran
peluang di kekuatan, kelemahan, dan peluang)
sekolah. cabaran dan peluang
2. SLT dapat dibimbing dalam 2. SLT diminta menyediakan di sekolah.
menyediakan analisis dalam analisis tersebut dengan
mengenal pasti kekuatan, menggunakan salah satu alat
kelemahan, cabaran dan berikut: 2. Memberi maklum
peluang di sekolah. balas kepada
● Analisis SWOT atau SLT/MLT/guru
● Rajah Tulang Ikan Ishikawa. terhadap analisis yang
disediakan

TS25 : PENGGERAK PEMBELAJARAN BERMAKNA


TUGASAN

TINDAKAN RAKAN CADANGAN


BIL. TUGASAN KRITERIA KEJAYAAN TINDAKAN SLT
ELIT BAHAN BUKTI

MODUL 1.2 - KERANGKA PROGRAM TS25 (120 MINIT)

3. Pelaksanaan 1. SLT dapat dibimbing untuk 1. SLT dikehendaki merancang 1. Membimbing Laporan ringkas
Program merancang dan dan melaksanakan aktiviti SLT/MLT/guru dalam pelaksanaan Program
Kesedaran TS25 di melaksanakan aktiviti Program Kesedaran TS25 merancang dan Kesedaran TS25 di
sekolah. Program Kesedaran TS25 kepada warga sekolah melaksanakan aktiviti sekolah.
kepada warga sekolah. sekurang-kurangnya SATU Program Kesedaran
daripada kumpulan sasaran Program TS25 kepada
berikut: warga sekolah.
2. SLT dapat dibimbing dalam i. Pemimpin Pertengahan
menyediakan laporan ringkas (MLT)
aktiviti Program Kesedaran ii. Guru-guru 2. Memberi maklum
TS25. iii. Murid-murid balas kepada
iv. Ibu bapa & Komuniti SLT/MLT/guru
terhadap laporan
ringkas yang
disediakan.

TS25 : PENGGERAK PEMBELAJARAN BERMAKNA


TUGASAN

TINDAKAN RAKAN CADANGAN


BIL. TUGASAN KRITERIA KEJAYAAN TINDAKAN SLT
ELIT BAHAN BUKTI

MODUL 1.2 - KERANGKA PROGRAM TS25 (120 MINIT)

3. ..(sambungan) 2. Menyediakan SATU laporan


ringkas yang mengandungi
Pelaksanaan bukti-bukti bergambar dan
Program SATU daripada bukti lain
Kesedaran TS25 di (brosur/ surat/ kad jemputan/
sekolah. senarai kehadiran/ maklum
balas daripada peserta
program kesedaran) yang
menunjukkan bahawa program
kesedaran tersebut telah
dilaksanakan di sekolah.
Panduan penyediaan tugasan:
● Saiz fon : Arial 12
● Langkau baris : 1.5 baris
● Bilangan muka surat : 2
muka bersaiz A4
● Format : word atau pdf

TS25 : PENGGERAK PEMBELAJARAN BERMAKNA


TUGASAN

TINDAKAN RAKAN CADANGAN


BIL. TUGASAN KRITERIA KEJAYAAN TINDAKAN SLT
ELIT BAHAN BUKTI

MODUL 1.3 - HALA TUJU PROGRAM TS25 (60 MINIT)

4. Menetapkan dan 1. SLT dapat dibimbing untuk 1. Sebagai Pengetua / Guru Besar 1. Membimbing Templat Lampiran 1.3
mengenal pasti menetapkan atau di sekolah, anda dikehendaki SLT/MLT/guru dalam - KRA sekolah yang
Bidang memurnikan KRA Sekolah menetapkan atau memurnikan menetapkan atau lengkap.
Keberhasilan selaras dengan hala tuju KRA Sekolah (seperti dalam memurnikan KRA
Utama (KRA) Program TS25 dengan warga Lampiran 1.3) selaras dengan Sekolah selaras
Sekolah selaras sekolah. hala tuju Program TS25 dan dengan hala tuju
dengan hala tuju berkongsi KRA tersebut Program TS25.
Program TS25 dengan warga sekolah.
2. SLT dapat dibimbing dalam
mengenal pasti data sedia 2. Mengenal pasti data sedia ada 2. Memberi maklum
ada sekolah untuk menilai sekolah untuk menilai KRA balas kepada
KRA yang ditetapkan. tersebut dan menggunakan SLT/MLT/guru
maklumat ini semasa terhadap penetapan
menyediakan PInTaS dalam dan pemurnian KRA
Modul 2. sekolah.

TS25 : PENGGERAK PEMBELAJARAN BERMAKNA


MODUL
TEMPLAT TUGASAN : LAMPIRAN 1.3
1
BIL. BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA) DATA SEDIA ADA SEKOLAH

1.

2.

3.

4.

5.

...

TS25 : PENGGERAK PEMBELAJARAN BERMAKNA 8


TUGASAN

TINDAKAN RAKAN CADANGAN


BIL. TUGASAN KRITERIA KEJAYAAN TINDAKAN SLT
ELIT BAHAN BUKTI

MODUL 1.4 - MENGURUS PERUBAHAN PROGRAM TS25 (120 MINIT)

5. Membuat refleksi 1. SLT dapat dibimbing untuk 1. SLT membuat refleksi kendiri 1. Membimbing Templat Lampiran 1.4
kendiri terhadap membuat refleksi kendiri untuk mengenal pasti cabaran SLT/MLT/guru dalam yang lengkap.
cabaran yang untuk mengenal pasti yang dihadapi daripada mana- mengenal pasti
dihadapi cabaran yang dihadapi mana fasa mengurus cabaran yang
berdasarkan fasa daripada mana-mana fasa perubahan 8 Langkah Kotter dihadapi.
mengurus mengurus perubahan 8 untuk dilaksanakan di sekolah.
perubahan 8 Langkah Kotter.
Langkah Kotter 2. SLT melengkapkan tugasan di 2. Memberi maklum
dan cadangan seperti dalam Lampiran 1.4 dan balas kepada
penambahbaikan. 2. SLT dapat dibimbing dalam mendapatkan cadangan SLT/MLT/guru
melengkapkan cadangan penambahbaikan daripada terhadap tugasan
penambahbaikan terhadap Rakan ELIT masing-masing. Lampiran 1.4.
cabaran yang dihadapi.

TS25 : PENGGERAK PEMBELAJARAN BERMAKNA


MODUL
TEMPLAT TUGASAN : LAMPIRAN 1.4
1
BIL. AKTIVITI ADUH! MENGAPA? CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

1.

2.

3.

4.

5.

...

TS25 : PENGGERAK PEMBELAJARAN BERMAKNA 10


TUGASAN

TINDAKAN RAKAN CADANGAN


BIL. TUGASAN KRITERIA KEJAYAAN TINDAKAN SLT
ELIT BAHAN BUKTI

MODUL 1.5 - MENGURUS PERUBAHAN PROGRAM TS25 (120 MINIT)

6. Inisiatif Kolaboratif 1. SLT dapat dibimbing untuk 1. Menyediakan satu cadangan 1. Membimbing Templat Lampiran 1.5
melibatkan menyediakan satu cadangan inisiatif kolaboratif yang SLT/MLT/guru dalam yang lengkap.
pemegang taruh inisiatif kolaboratif yang menyediakan satu
melibatkan pemegang taruh
melibatkan pemegang taruh. cadangan inisiatif
untuk mewujudkan kolaboratif yang
2. SLT dapat dibimbing dalam persekitaran pembelajaran melibatkan pemegang
melengkapkan templat positif bagi menjayakan taruh.
cadangan inisiatif kolaboratif Program TS25 di sekolah.
ang melibatkan pemegang
taruh. 2. SLT melengkapkan tugasan di 2. Memberi maklum balas
seperti dalam Lampiran 1.5 dan kepada SLT/MLT/guru
mendapatkan bimbingan Rakan terhadap tugasan
ELIT masing-masing. Lampiran 1.5.

TS25 : PENGGERAK PEMBELAJARAN BERMAKNA


MODUL
TEMPLAT TUGASAN : LAMPIRAN 1.5
1
PROGRAM :

OBJEKTIF PROGRAM :

PEMEGANG TARUH YANG TERLIBAT :

PESERTA SASARAN :

TEMPOH :

TARIKH :

TEMPAT :

AJK YANG TERLIBAT :

SUMBER :

TS25 : PENGGERAK PEMBELAJARAN BERMAKNA 12


TUGASAN

TINDAKAN RAKAN CADANGAN


BIL. TUGASAN KRITERIA KEJAYAAN TINDAKAN SLT
ELIT BAHAN BUKTI

MODUL 1.6 - BIMBINGAN DAN PEMENTORAN (360 MINIT)

7. Inisiatif Kolaboratif 1. SLT dapat dibimbing untuk 1. Menyediakan satu cadangan 1. Membimbing Templat Lampiran 1.5
melibatkan menyediakan satu cadangan inisiatif kolaboratif yang SLT/MLT/guru dalam yang lengkap.
pemegang taruh inisiatif kolaboratif yang menyediakan satu
melibatkan pemegang taruh
melibatkan pemegang taruh. cadangan inisiatif
untuk mewujudkan kolaboratif yang
2. SLT dapat dibimbing dalam persekitaran pembelajaran melibatkan pemegang
melengkapkan templat positif bagi menjayakan taruh.
cadangan inisiatif kolaboratif Program TS25 di sekolah.
ang melibatkan pemegang
taruh. 2. SLT melengkapkan tugasan di 2. Memberi maklum balas
seperti dalam Lampiran 1.5 dan kepada SLT/MLT/guru
mendapatkan bimbingan Rakan terhadap tugasan
ELIT masing-masing. Lampiran 1.5.

TS25 : PENGGERAK PEMBELAJARAN BERMAKNA


TUGASAN

TINDAKAN RAKAN CADANGAN


BIL. TUGASAN KRITERIA KEJAYAAN TINDAKAN SLT
ELIT BAHAN BUKTI

MODUL 1.6 - BIMBINGAN DAN PEMENTORAN (360 MINIT)

7. Simulasi 1. SLT/MLT dapat dibimbing 1. SLT dan MLT perlu 1. Membimbing 1. Borang OPC (One
Bimbingan dan untuk melaksanakan satu melaksanakan satu simulasi SLT/MLT/guru dalam Page Coaching)
Pementoran simulasi Bimbingan dan membuat satu simulasi
(Rujuk Arahan Tugasan 1.6)
Pementoran (berdasarkan Bimbingan dan
Senario 1 dan Senario 2) Bimbingan & Pementoran Pementoran (satu 2. Borang Tool Kit
untuk satu kitaran proses maksimum selama 20 minit kitaran proses GROW). 1.6.3 Kemahiran
GROW. untuk satu kitaran proses Coaching
GROW berdasarkan apa yang
2. SLT/MLT dapat dibimbing telah dipelajari dalam e- 2. Memberi maklum balas 3. Rakaman simulasi
dalam melengkapkan borang kepada SLT/MLT/guru
OPC dan Tool Kit 1.6.3. pembelajaran submodul 1.6. terhadap tugasan 1.6 bimbingan dan
berserta Borang OPC pementoran (2
2. Sesi Bimbingan & Pementoran dan Tool Kit 1.6.3. video).
boleh dirakam dan dimuat naik
bersama-sama dengan borang
OPC (One Page Coaching) dan
borang Toolkit 1.6.3 Kemahiran
Coaching kepada Rakan ELIT.

TS25 : PENGGERAK PEMBELAJARAN BERMAKNA


MODUL
ARAHAN TUGASAN : LAMPIRAN 1.6
1
1. Tugasan simulasi Bimbingan & Pementoran untuk PGB adalah berdasarkan senario 1 manakala tugasan simulasi Bimbingan &
Pementoran untuk GPK adalah berdasarkan senario 2.
2. Semasa sesi Bimbingan & Pementoran dilaksanakan, lengkapkan Borang OPC (One Page Coaching) Bimbingan & Pementoran.
3. Rakam simulasi selama 20 minit (maksimum) dan muat naik bersama-sama Borang OPC (One Page Coaching) dan borang Toolkit
1.6.3 Kemahiran Coaching di Google Classrom atau dikongsikan kepada Rakan ELIT masing-masing.

SENARIO 1 SENARIO 2
Berikutan pandemik COVID-19, KPM telah meminta agar pihak sekolah Berikutan pandemik COVID-19, KPM telah meminta agar pihak sekolah
melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran dI Rumah (PdPR). Namun, melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR). Namun, di
kehadiran PdPR murid dalam talian kurang memuaskan. sekolah tuan/puan terdapat Ketua Bidang/Ketua Panitia yang berhadapan
dengan guru-guru yang tidak bersedia untuk melaksanakan PdPR.
Simulasikan satu sesi Bimbingan & Pementoran bagi membantu pemimpin
pertengahan di sekolah anda menyusun strategi bagi meningkatkan Simulasikan satu sesi Bimbingan & Pementoran bagi membantu Ketua
kehadiran PdPR murid dalam talian. Bidang/Ketua Panitia tersebut menyusun strategi membantu guru-guru di
bawah seliaan mereka.
PGB GPK/Ketua Bidang/Ketua Panitia
GPK Ketua Bidang/Ketua Panitia

TS25 : PENGGERAK PEMBELAJARAN BERMAKNA 15


MODUL

SENARAI SEMAK TUGASAN


1
NAMA SEKOLAH : KOD SEKOLAH :

TANDA (✔) JIKA


SUBMODUL CADANGAN BAHAN BUKTI TUGASAN
ADA

1.1 DASAR PELAKSANAAN PROGRAM TS25 1. Buletin infografik tentang Dasar Pelaksanaan Program TS25

2. Analisis SWOT/ Rajah Tulang Ikan Ishikawa


1.2 KERANGKA PROGRAM TS25
3. Laporan ringkas Program Kesedaran TS25

1.3 HALA TUJU PROGRAM TS25 4. Templat Lampiran 1.3 (KRA)

1.4 MENGURUS PERUBAHAN PROGRAM TS25 5. Templat Lampiran 1.4

1.5 PERANAN PEMEGANG TARUH 6. Templat Lampiran 1.5

7. DUA (2) video rakaman simulasi

1.6 BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 8. Borang OPC (One Page Coaching)

9. Borang Tool Kit 1.6.3 Kemahiran Coaching

LENGKAP/
STATUS PELAPORAN TUGASAN TARIKH PENGHANTARAN : TIDAK LENGKAP

ARAHAN :
Tugasan yang telah lengkap hendaklah dimuat naik di Google Classroom dan dikongsikan bersama Rakan ELIT sebelum atau semasa sesi Bimbingan dan Sokongan dilaksanakan.
16

Anda mungkin juga menyukai