Anda di halaman 1dari 20

Tutorial Topik 2

Dasar dan Hala Tuju


Pendidikan Negara
Nama Ahli Kumpulan:
Bong Ai Fen
Christina Thian Hui Ting
David Chan Wei Ming
Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan (2006-2010)
Pengenalan
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010)
telah dirangka untuk melaksanakan dan
merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik,
progresif, bermoral dan bertaraf dunia.

PIPP (2006-2010) telah dilancarkan oleh Mantan Perdana


Menteri, Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi pada 16
Januari 2007 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya.
Teras Strategik PIPP (2006-2010)
• Enam teras strategik telah dikenalpasti untuk
memperkukuhkan sistem pendidikan negara iaitu:
1. Membina negara bangsa
2. Membangunkan modal insan
3. Memperkasakan Sekolah Kebangsaan
4. Merapatkan jurang pendidikan
5. Memartabatkan profesion perguruan
6. Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan
Teras 1: Membina negara bangsa
Fokus KPM dalam membina Negara Bangsa
mencakupi usaha-usaha berikut:
Memperkasakan Bahasa
Memantapkan perpaduan
Kebangsaan sebagai asas
dan integrasi nasional.
perpaduan dan bahasa ilmu.

Memupuk kefahaman yang


Memupuk kecintaan jelas terhadap pendekatan
terhadap seni, warisan dan Islam Hadhari dalam
budaya bangsa. membentuk pemikiran dalam
kehidupan.
Teras 2: Membangunkan modal insan

PENYEDIAAN
Memastikan anak bangsa Malaysia TENAGA
mempunyai ilmu pengetahuan dan PELBAGAI
kepakaran tinggi BIDANG

BERUPAYA
Dilengkapi oleh kemahiran, komunikasi BERFIKIR
berkesan, kebolehan menggunakan SECARA
KREATIF DAN
teknologi komunikasi maklumat (ICT) KRITIS
Bagi mecapai teras tersebut, Rancangan Malaysia
Kesembilan (RMK-9) memberi fokus kepada :

Memantapkan Memupuk
program ko- Memperkukuh pelajar untuk
kurikulum dan disiplin pelajar memiliki
sukan kemahiran dan
ketrampilan diri
Teras 3: Memperkasakan Sekolah Kebangsaan

Infrastruktur
Pemimpin dan Beraspirasi
lengkap dan
guru cekap nasional
berkualiti

Menawarkan Iklim dan


Semua murid
Bahasa Cina budaya sekolah
dan Tamil menguasai 3M sihat

Penawaran dan Sistem


Pencapaian
pelaksanaan ko- sokongan yang
sahsiah pelajar
kurikulum yang kuat dan
cemerlang
berkesan. mencukupi (Tajul Ashikin et al, 2015)
Teras 4: Merapatkan jurang pendidikan di luar bandar

Merapatkan jurang pendidikan Tambah bilangan


antara lokasi dengan komputer, TV
membangunkan infrastruktur dan Pendidikan, SchoolNet,
kemudahan pendidikan luar makmal komputer
bandar di seluruh negara.

Tekan kepada
penguasaan 3M:
Mengurangkan risiko keciciran - Program KIA2M
pelajar. - Program Pemulihan
Khas Tahap 1
Teras 5: Memartabatkan profesion perguruan

Guru yang baru menamatkan KPM menambah baik


insentif, mewujudkan
pengajian perguruan diwajibkan
skim insurans khusus
berkhidmat di kawasan serta kebajikan seperti
pendalaman dahulu. rumah guru.

Memantapkan latihan perguruan dengan


menaik taraf Maktab Perguruan kepada
Institut Pendidikan Guru (IPG) yang
menawarkan program pada peringkat
ijazah sarjana muda pendidikan.
Teras 6: Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan

Mengadakan pendekatan, piawaian dan


penanda aras yang lebih tepat serta
bersesuaian DASAR KPM
Mengikut bidang khusus masing-masing.

Menjadikan Malaysia Pusat Berfokus kepada:


Kecemerlangan Pendidikan dan • Memastikan kepimpinan teguh
dan berkesan
menjadikan institusi-institusi • Pemilihan guru dan jurulatih
model showcase peringkat berkebolehan dan
antarabangsa berkemahiran tinggi
RUMUSAN

PIPP

Panduan kepada seluruh Memainkan peranan amat


warga KPM penting

Melaksanakan tugas dan Menyediakan asas yang kukuh


tanggungjawab masing-masing untuk melonjakkan sistem
secara lebih terancang, terarah dan pendidikan negara ke tahap yang
berfokus. lebih tinggi dan menjadikannya
bertaraf
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
telah menetapkan dengan jelas sasaran yang perlu
dicapai dari segi kualiti, ekuiti dan akses dalam tempoh 13
tahun. ——Datuk Dr. Madinah binti Mohamad

Aspirasi Sistem

PPPM berhasrat untuk mencapai lima


keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia
secara keseluruhan iaitu akses, kualiti, ekuiti,
perpaduan dan kecekapan.
Akses Peluang Pendidikan ✔

100 % enrolmen merentas semua peringkat


pendidikan daripada prasekolah hingga
menengah atas menjelang 2020.

Kualiti Pendidikan Cemerlang

Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam


pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan
PISA dalam tempoh 15 tahun.
Ekuiti Pendidikan Adil

50% pengurangan dalam jurang pencapaian


(bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender)
menjelang tahun 2020.

Perpaduan Interaksi Bersama

Sistem pendidikan yang menawarkan


perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-
kanak dengan menghargai kepelbagaian.
Kecekapan
Sistem yang memaksimumkan keberhasilan
murid mengikut peruntukan sedia ada.
6
Pengetahuan
Kemahiran
berfikir
Aspirasi
Murid
Kemahiran Kemahiran
Ciri utama yang
memimpin dwibahasa
diperlukan oleh
setiap murid untuk
berupaya
Beretika dan Beridentiti
bersaing pada
beragama kebangsaan
peringkat global
Rujukan
Tajul Ashikin et al. (2015). E-portfolio model development for the
professional practice bachelor of teaching (PISMP) in Malaysia.
Procedia- Social and Behavioral Sciences 174, 1262-1269.
Sekian, terima kasih
😊

Anda mungkin juga menyukai