Anda di halaman 1dari 43

PENILAIAN PROGRAM PTV

(MPK3053)

LAPORAN PENILAIAN PROGRAM (KHB)

Disediakan oleh:
 Yuzamri Bin Mohd Yusoff (MP 132074)
 Esa Bin Md Sanuse (MP 132035)
 Azharuddin Bin Mohamed (MP 132037)

Pensyarah :
PM Dr. Dzulkifli Awang
Dr. Aede Hatib Musta’amal
1.0 Aspek Standard: Visi, Misi, Matlamat
Pendidikan & Hasil Pembelajaran
1.1 Ulasan
Sekolah menyatakan tujuan, objektif dan hasil
pembelajaran program dengan jelas.
Program ini bertujuan untuk memberi pengetahuan
dan kemahiran yang diperlukan oleh seseorang pelajar
sebelum mengikuti mata pelajaran bidang teknik dan
vokasioanal seperti Perdagangan, Ekonomi, Ekonomi
Rumah Tangga, Lukisan Kejuruteraan dan Prinsip
Perakaunan apabila membuat pengkhususan mata
pelajaran di tingkatan 4.
Matlamat, objektif dan hasil pembelajaran bagi program ini adalah selari
dengan misi dan visi sekolah.
Hasil Pembelajaran dinilai dengan pelbagai kaedah (spt: ujian,
peperiksaan, Pentaksiran Berasaskan Sekolah, Pentaksiran pusat dan
Penilaian Tingkatan 3).
1.2 Perkara yang perlu diberi perhatian
tiada

1.3 Syarat:
-tiada-

1.4 Cadangan penambahbaikan:


tiada
2.0 Reka Bentuk Program dan kaedah
pengajaran dan pembelajaran
2.1 Ulasan

Sekolah menyatakan tujuan, objektif dan hasil


pembelajaran program dengan jelas
Sekolah telah merancang untuk menyediakan sumber
pengajaran yang mencukupi pada semua peringkat
supaya program ini dapat dijalankan secara
profesional dan efektif.
Jawatankuasa kurikulum sekolah (JKKS) dan unit
kecemerlangan akademik (UKA) adalah
bertanggungjawab dalam semua hal berkaitan
penyampaian kurikulum berdasarkan garis panduan
oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan
adalah dipelbagaikan dan sesuai untuk mencapai hasil
pembelajaran.
Hasil pembelajaran akan dinilai ke atas pelajar dengan
mengadakan penilai sumatif dan formatif.
2.2 Perkara yang perlu diberi perhatian
Pelajar perlu disediakan dengan maklumat yang
terkini ditulis mengenai matlamat, kandungan mata
pelajaran, hasil pembelajaran, dan kaedah penilaian
program.
Bengkel Paip perlulah ditambah baik dari aspek
pengurusan dan penyelenggaraan bagi memastikan
persekitaran bengkel yang lebih kondusif.
2.3 Syarat:
-tiada-

2.4 Cadangan penambahbaikan:


Sekolah perlu menyediakan matlamat, kandungan
mata pelajaran, hasil pembelajaran dan kaedah
penilaian program yang dijalankan kepada pelajar
secara bertulis agar penyampaian berkaitan aspek
tersebut adalah lebih jelas dan dapat dirujuk oleh
pelajar dari masa ke semasa.
Bahagian 3

Penilaian Pelajar
Ulasan :
 Hubungan di antara penilaian dan hasil pembelajaran adalah jelas.
 Kaedah penilaian yang digunapakai didapati sesuai dengan program KHB.

 Penilaian prestasi pelajar dinilai melalui kerja kursus dan peperiksaan akhir
semester.
 Kerja kursus mengandungi ujian bertulis, kerja amali/makmal dan tugasan
manakala peperiksaan akhir tahun mengandungi ujian bertulis merangkumi semua
aspek program yang diajar bermula dari awal hingga akhir tahun.
 Terdapat unit yang dipertanggungjawabkan terhadap pengurusan penilaian pelajar.

 Sekolah mempunyai mekanisme yang jelas tentang kaedah penyimpanan dan


keselamatan dokumen penilaian.
 Terdapat mekanisme luar yang bertanggungjawab terhadap pengurusan penilaian
pelajar.
 Kaedah penilaian program KHB disemak semula secara holistic dan menyeluruh
dan menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi.
Bahagian 4
Pemilihan Pelajar dan
Perkhidmatan
Sokongan
Ulasan :
 Terdapat unit yang bertanggungjawab bagi pemilihan pelajar yang terdiri dari
jawatankuasa yang berkelayakkan seperti Guru Penolong Kanan HEM dan Ketua
Panitia.
 Pengetahuan dan kemahiran pra syarat kemasukan pelajar ke dalam program
disebar secara meluas di dalam slot mata pelajaran KHB minggu orientasi yang
dilaksanakan pada kemasukkan tingkatan 1.
 Selain daripada perkhidmatan kaunseling oleh guru-guru yang berkelayakkan,
program seperti mentor mentee juga diadakan bagi membantu murid jika
mempunyai masalah dalam pembelajaran.
 Nisbah pelajar dengan guru untuk program seimbang dengan nisbah 20:1.
Perkara yang perlu diberi perhatian :
 Mekanisme untuk pelajar menyuarakan keluhan dan membuat
rayuan berhubung dengan perkhidmatan pelajar perlu
disediakan.

Cadangan penambahbaikan:
 Disediakan peti aduan dan borang aduan pelajar berhubung
dengan perkhidmatan sokongan pelajar.
 Menyediakan dokumen sokongan pemilihan murid seperti
dokumen ujian diagnostik dan syarat kelayakkan minimum bagi
mengikuti pilihan elektif program.
Bahagian 5

Kakitangan Akademik
Ulasan :
 Senarai kakitangan akademik dengan kelayakkan masing-
masing adalah jelas dan boleh dicapai melalui data E-mis,
Hr-mis, E-operasi dan E-pangkat.
 Pengambilan guru untuk program KHB ialah melalui sistem
KG guru.
 Prestasi staf akademik dipantau supaya sentiasa mencapai
standard melalui pencerapan.
 Terdapat jawatankuasa program pembangunan akademik
yang merancang aktiviti perkembangan staf.
Perkara yang perlu diberi perhatian :
 Guru mata pelajaran KHB kurang kemahiran dan pengetahuan
untuk menguasai 6 kompenen dalam teras KHB kerana latar
belakang pendidikan guru.
 Bidang pengkhususan guru yang mengajar kurang sesuai
dengan mata pelajaran KHB.
Cadangan penambahbaikan:
 Guru KHB boleh dihantar untuk mengikuti latihan dalam
perkhidmatan bagi membantu mereka menambahkan
pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran yang
di ajar.
 Bilangan pencerapan boleh ditambah bagi memastikan
kualiti PdP guru.
 Guru baru boleh disediakan guru mentor yang lebih
berpengalaman bagi membantu guru baru dalam PdP.
6.0 Aspek Standard :
Sumber Pendidikan
6.1 Ulasan

 Sekolah mempunyai kemudahan-kemudahan fizikal yang mencukupi,


lengkap dan kondusif dalam memastikan pembelajaran berlaku dengan
efektif.

 Sekolah mempunyai kemudahan-kemudahan fizikal telah mematuhi


undang-undang dan memenuhi aspek peraturan keselamatan dan kesehatan
seperti yang telah ditetapkan berdasarkan standard KPM.

 Peralatan dan kemudahan latihan adalah mencukupi dan sesuai untuk


program praktikal namun didapati terdapat keperluan yang melebihi iaitu
terdapat beberapa peralatan yang dihantar tidak diperlukan oleh latihan
program ini (contohnya i) mesin pemotong kayu – untuk program
ketukangan kayu/perabot, ii) Peralatan Program KHB – Pilihan Pertanian).
 Sekolah mempunyai garis panduan yang jelas tentang
tanggungjawab dan kuasa untuk belanjawan dan pengagihan
sumber dengan mengambil kira keperluan program iaitu
berdasarkan pekeliling perbendaharaan yang kerkini serta
tatacara pembelajaan wang Bantuan Per Kapita atau PCG
( RM 62.00 bantuan per kapita untuk setiap orang murid bagi
program KHB -Menurut Pekeliling Kewangan Bil. 7 Tahun
2000 yang bertarikh 23November 2000)

6.2Perkara yang perlu diberi perhatian

 Program perlu menyelenggara kemudahan-kemudahan fizikal


dengan lebih baik lagi agar kemudahan seperti bengkel lebih
kondusif untuk pembelajaran. (masalah ketiadaan pembantu
bengkel juga antara kekangan yang diperhatikan).
 Program mempunyai bahan rujukan untuk program
tetapi bahan rujukan seperti buku untuk setiap
pilihan tidak terkini dan perlu ada maklumat terkini
mengenai bahan yang diwujudkan.

 Polisi penggunaan alatan elektronik yang berkesan


untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran seperti
yang diminitkan dalam mesyuarat panitia, perlu
diperjelaskan serta perlu adakan satu mekanisme
pemantauan agar penggunaan alatan elektronik untuk
pengajar dan pembelajaran dapat dipertingkatkan
daro masa ke semasa selaras dengan kehendak misi
dan visi KPM.
6.3Syarat:
-tiada-

6.4Cadangan penambahbaikan:

 Program perlu mengurus dan menyediakan mekanisma


khusus iaitu seperti borang penggunaan dan pemantauan
penggunaan peralatan elektronik agar guru-guru lebih kerap
menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

 Pertambahan peralatan elektronik seperti LCD projector dan


komputer perlu diperbanyakkan dan ditempatkan dibengkel
yang sesuai.
7.0 Aspek Standard :
Pemantauan dan Semakan Program
7.1 Ulasan

 Aspek prestasi dan kemajuan murid berhubung dengan objektif,


kurikulum dan hasil pembelajaran untuk setiap pilihan dibuat dan
ditampal di dalam buku rekod pengajaran guru, fail induk Panitia
KHB dan ada dibuat analisis HeadCount untuk setiap murid.

 Penilaian program dilakukan secara berkala dan menggunakan


mekanisma yang ditetapkan oleh sekolah dan KPM. Penilaian
program hanya bertumpu pada hasil pengajaran dan pembelajaran,
keberkesanan bengkel dan penilaian dibuat serta postmortem dibuat
setiap kali selepas peperiksaan dan dibentangkan dalam mesyuarat
panitia.
 Pemantauan dan penyeliaan dilaksanakan berdasarkan
kehendak KPM iaitu berdasarkan Standard 4. Aspek
pelaksanaan, kualiti dan kecukupan latihan disemak dan
dinyatakan dalam proses pemantauan dan penyeliaan.

7.2 Perkara yang perlu diberi perhatian

 Perbincangan secara professional perlu diperbanyakkan


dalam menjamin mutu pemantauan dan semakan
terhadap program. Penglibatan antara panitia KHB,
guru-guru cemerlang KHB Putrajaya dan Jabatan
Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, mampu
menambah keberkesanan proses sedia ada di sekolah
7.3 Syarat:
-tiada-

7.4 Cadangan penambahbaikan:

 Panitia boleh membuat lawatan Benchmark ke


sekolah-sekolah yang telah dikenal pasti menguruskan
sistem pemantauan dan semakan terhadap program,
iaitu bagi memantapkan lagi pengurusan sedia ada.
8.0 Aspek Standard : Kepimpinan,
Tadbir Urus dan Pentadbiran
8.1 Ulasan

 Polisi dan amalan program diamalkan ada dan


didokumentasikan dalam pengurusan Panitia KHB seperti
diminitkan dalam mesyuarat panitia dan minit mesyuarat
kurikulum serta difailkan dalam fail induk panitia.

 Guru akademik diberikan kriteria bagi perlantikan serta


tanggungjawab iaitu seperti yang tertulis dalam buku
pengurusan sekolah dan di dalam buku rekod pengajaran.
8.2Perkara yang perlu diberi perhatian

 Sekolah perlu memastikan guru yang bersesuai perlu


dijelaskan dalam pemilihan guru KHB, namun apa yang
pasti penempatan guru yang tidak menepati opsyen
menjadi kekangan pada sekolah untuk membuat pemilihan
terhadap pilihan program KHB.

 Bagi mendapatkan amalan perguruan yang baik dan


penggunaan sumber yang optimum, sekolah boleh
merancang pelbagai kursus dalaman atau berfokus dengan
melibatkan guru mahir dalam subjek. (contoh penggunaan
jadual mengikut kebolehan dan kemahiran yang guru
tersebut sedia ada).
8.3 Syarat:
-tiada-

8.4Cadangan penambahbaikan:

 Panitia KHB perlu mengadakan khusus khas yang


dirasakan perlu iaitu seperti kursus-kursus dalaman
yang bertujuan untuk meningkatkan kompentasi
guru-guru KHB dalam tujuan meningkatkan kualiti
pengajaran dan pembelajaran perlu ditingkatkan iaitu
bagi mengatasi masalah kekangan guru bukan opsyen.
9.0 Aspek Standard :
Peningkatan Kualiti Berterusan
9.1 Ulasan

 Panitia KHB menyokong dan mematuhi dasar-dasar, prosedur


sekolah. Panitia KHB menilai dan sentiasa membaharui fungsi,
strategi dan aktiviti teras dalam memastikan peningkatan kualiti
berterusan berlaku, namun dari segi struktur dan rekabentuk
program tidak dapat dinilai serta diperbaharui kerana perkara ini
tertakluk kepada dasar PPK dan KPM.

 Mesyuarat postmortem diadakan dalam proses mengkaji semula


keberkesanan pengajaran dan pembelajaran disamping analisis
peperiksaan yang telah dilakukan.
9.2Perkara yang perlu diberi perhatian

 Sekolah perlu memandu guru-guru untuk membuat penilaian kendiri dengan


lebih teliti dalam polisi sekolah, ini bertujuan agar penambahbaikan terhadap
pelaksanaan serta memastikan strategi yang lebih tepat dapat dibuat.

9.3Syarat:
-tiada-

9.4Cadangan penambahbaikan:

 Refleksi Pengajaran Individu Keseluruhan (Course Riview Report) yang lebih


teliti boleh dilaksanakan iaitu dengan mengadakan mekanisme tertentu
seperti borang khas dimana guru berpeluang menyatakan dengan lebih
terperinci dalam pengajaran tahun semasa mereka dan sekolah juga dapat
maklum balas yang jelas serta dapat merancang strategi yang lebih baik
khususnya bagi program ini.
Gambar 1 : Objektif program mencerminkan unsur-unsur penting
dalam objektif Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
Gambar 2 : Projek pelajar
Gambar 3 : Eviden proses Pentaksiran
Berasaskan Sekolah (PBS)
Gambar 4 : Pentaksiran sumatif (Penilaian Tingkatan 3)
Gambar 5 : Agihan Ahli jawatankuasa program KHB
Gambar 6 : Agihan staf akademik
Gambar 6 : Agihan staf akademik
Gambar 8 : Bengkel kayu
Gambar 9 : Bilik pengurusan diri (Bengkel ERT)

Gambar 10 : Bilik Jahitan (Bengkel ERT)


Gambar 13 : Bilik masakan (Bengkel ERT)

Gambar 14 : Alatan dalam bilik masakan


Gambar 16 : Mesin pemotong kayu berkuasa tinggi

Gambar 17 : Peralatan yang tidak sesuai untuk program


Gambar 18 : Alatan tangan di bengkel Paip

Gambar 19 : Alatan tangan di bengkel kayu


Gambar 21 : Peralatan elektronik (LCD projector)

Gambar 22: bilik kaunseling


Gambar 23 : Pusat Sumber Sekolah
Sekian, Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai