Anda di halaman 1dari 13

INSTITUT PERGURUAN

SULTAN MIZAN 22200


BESUT,TERENGGANU
MINGGU 10 (K2)

K2 Kumpulan anda perlu mencari maklumat berkaitan


dengan
cara-cara menghasilkan produk multimedia bersifat
pendidikan. Senaraikan sumber- sumber
 TEKS
 ANIMASI
 GRAFIK
 AUDIO
 VIDEO
 PERSEMBAHAN LINEAR
 SIMPLE BRANCHING
 CONDITIONAL BRANCHING
 IKON
 MASA
Jenis-jenis fon yang digunakan dalam
menghasilkan teks biasanya ialah yang
terdapat dalam kebanyakan komputer pengguna
supaya dapat menampung
keperluan semasa penyebaran produksi
multimedia kelak. Penggunaan teks
adalah untuk menyampaikan maklumat dengan
lebih berkesan. Selain itu teks
juga kadangkala boleh berfungsi sebagai
“hiperteks”
ANIMASI
Animasi digunakan untuk memberi gambaran pergerakan kepada
suatu objek. Ia membolehkan suatu objek yang pegun dapat
bergerak dan kelihatan hidup. Ini akan menjadikan suatu produksi
multimedia kelihatan menarik dan lebih bermakna seterusnya
mampu menghasilkan suatu kelainan. Ada perisian pengarangan
yang dapat menghasilkan animasi yang mudah sahaja dan ada
sesetengah perisian yang dapat menghasilkan animasi yang lebih
kompleks.Format penghasilan animasi yang biasa digunakan ialah
gif animated dan swf.
Grafik adalah elemen penting dalam penghasilan produksi multimedia yang dapat
bertindak untuk menyampaikan maklumat kepada pengguna sama ada dalam bentuk
lakaran, tulisan, lukisan atau grafik berbentuk 2D dan 3D. Ia boleh membantu
menerangkan konsep disamping teks. Ia juga mestilah menarik dan
mudah disampaikan dengan bermakna dan konsisten kepada semua pengguna.Grafik boleh
diintegrasikan dalam produksi multimedia melalui pelbagai cara seperti pada latar
belakang, antaramuka pengguna, imej, butang dan carta.Format penghasilan grafik adalah
seperti bitmap, jpeg dan gif.
Penggunaan audio adalah cara berkesan bagi menarik
perhatian penggunaan terhadap suatu produksi multimedia di
samping membantu menyampaikan isi kandungan. Ia mampu
menjadikan produksi multimedia itu lebih berkesan dan
meningkatkan minat pengguna. Ia biasa diintegrasikan ke
dalam produksi multimedia sebagai muzik latar, kesan bunyi
khas dan suara latar. Format penghasilan yang biasa
digunakan ialah dalam bentuk wav, mid dan mp3.
Video yang digunakan dalam produksi multimedia dapat bertindak
sebagai satu cara yang berkesan bagi menyampaikan maklumat secara
terus. Ia juga dapat
berfungsi menyampaikan maklumat dengan tepat yang kadang kala
gagal ditangani oleh media-media yang lain. Ia mampu membawa
suasana sebenar kepada pengguna di samping dapat memberi
kelainan yang lebih menarik.
Format penghasilan bahan berbentuk video yang lazim digunakan
ialah avi, mov dan mpeg.
Persembahan berbentuk linear ialah
persembahan yang menghubungkan
paparan pertama dengan paparan
seterusnya mengikut urutan dari mula
hingga ke akhir.Contoh intraktiviti
persembahan berbentuk linear.
Perisian pengarangan yang berasaskan metafora ini
menggunakan ikon-ikon yang disusun dalam suatu carta
alir yang akan membentuk satu persembahan penuh. Pada
setiap ikon ia adalah mewakili paparan yang menempatkan
pelbagai isi kandungan dan arahan-arahan tertentu. Ia
amat sesuai untuk produksi multimedia yang mempunyai
aras intraktiviti yang tinggi kerana susunan dan aliran
persembahan dapat dilihat dengan jelas dan mudah.
Antara perisian
pengarangan yang berasaskan ikon ialah Macromedia
Authorware.
Contoh susunan ikon-ikon yang terdapat dalam perisian
pengarangan Macromedia Authoware
MASA

Metafora perisian pengarangan ini juga biasa dikenali


sebagai perisian pengarangan berasaskan frame atau movie.
Perisian ini diorganisasikan serta dikawal mengikut
penggunaan masa dan frame. Susunan frame dibuat
berdasarkan tempoh masa suatu objek yang hendak
dipersembahkan. Ia amat
sesuai untuk menghasilkan satu persembahan berbentuk
animasi. Perisian pengarangan berasaskan masa adalah
seperti Macromedia Director dan Macromedia Flash.
Contoh susunan frame berasaskan masa yang terdapat
dalam perisian pengarangan Macromedia Flash.