Anda di halaman 1dari 40

BIMBINGAN DAN

KAUNSELING KANAK-KANAK
TERAPI SENI
(EDU 3107)
SEJARAH TERAPI SENI

Pakar psikaitris dan psikoanalis di hospital
1940 di Great Britain telah menggunakan lukisan
dan catan sebagai proses terapi

Ramai pelukis dan guru lukisan berminat menawarkandiri berkhidmat di hospital dan klinik yang kemudiannya


1950 –1960 dilantik sebagai penasihat psikaitris atau pengasas
perubatan

National Joint Service for Social services hanya mengiktirafSiswazah menjawat  perkhidmatan Terapi seni. Maka


1980 -1990 semakin berkembanglah karier terapi seni (art therapy)
sehingga hari ini.
DEFINISI TERAPI SENI
• Menurut ‘American Art Therapy Association’
terapi seni adalah satu profesion kesihatan
mental yang menggunakan proses kreatif
dalam lukisan untuk menambah baik dan
menyempurnakan fizikal, mental dan emosi
individu dibawah semua peringkat umur.

• Terapi seni boleh diertikan sebagai suatu


bentuk terapi ekspresif yang menggunakan
media warna, kapur, pensil dan marker
diintergerasikan dengan terapi psikoterapiutik
dan teknik proses kreatif.
Menurut ‘American Art
Therapy Association’ terapi Terapi seni boleh diertikan
seni adalah satu profesion sebagai suatu bentuk terapi
kesihatan mental yang ekspresif yang
menggunakan proses menggunakan media
kreatif dalam lukisan untuk warna, kapur, pensil dan
menambah baik dan marker diintergerasikan
menyempurnakan fizikal, dengan terapi
mental dan emosi individu psikoterapiutik dan teknik
dibawah semua peringkat proses kreatif.
umur.
MATLAMATNYA???
Melalui ekspresi seni pelajar dapat memahami
cara untuk mendedahkan keperluan dalaman Menurut Frostig & Essix ( 1998 ) “The
dan konflik jiwa serta boleh memberi bantuan responsible of an Art or Expressive
dalam pencarian resolusi. Penghasilan seni Therapist within a school setting is to
yang terbatas dan pelajar yang kekurangan ini help student express and contain their
mendapat nafas baru dalam memartabatkan internal conflicts, while facililitating
lagi dunia seni melalui rekabentuk “seni luar”. (
their ability to implement change.”
Judith Peck )
Melalui ekspresi seni pelajar dapat
memahami cara untuk mendedahkan
keperluan dalaman dan konflik jiwa
serta boleh memberi bantuan dalam
pencarian resolusi. Penghasilan seni
yang terbatas dan pelajar yang
kekurangan ini mendapat nafas baru
dalam memartabatkan lagi dunia seni
melalui rekabentuk “seni luar”. ( Judith
Peck )
Menurut Frostig & Essix ( 1998 )
“The responsible of an Art or
Expressive Therapist within a
school setting is to help student
express and contain their internal
conflicts, while facililitating their
ability to implement change.”
KONSEP UTAMA
Seni
Mempunyai
dianggaplambang
sebagaicisual
sublimasi
seperti
di mana
lukisan
kehendak
yang boleh
tidak
digunaan
sedar kanak-kanak
sebagai alatditunaikan
diagnosis

Mendorong luahan pemikiran


Melahirkanpositif
keunikan,
dan negatif
dan kreativiti
tentangkanak-kanak
diri mereka, keluarga dan dunia
TIGA JENIS LUKISAN YANG BIASA
DIGUNAKAN DALAM TERAPI SENI
Potret diri

Lukisan bebas / spontan


Ia beroperasi
dibawah peracyaan
proses kreatif yang
boleh merawat
individuyang
mempunyai
masalah mental

PRINSIP TERAPI
SENI

Imej seni menjadi Melukis boleh


signifikan dalm menjadi proses
menambah pemulihan dan
keberkesanan produk seni
pertukaran verbal memberi kominikasi
antara terapis maklumat yang
dengan klien relevan
TUJUAN TERAPI SENI

Menambahbaikan Membantu klien mengenalpasti


fikiran dan prasaan melaui lukisan
dan mengekalkan supaya klien bukan sahaja
memperoleh presepsi dan
kesihatan mental penilaian tingkahlakunya dan
individu mendapat kefahaman diri klien .

Menurut malchioi (2006) proses


melukis boleh dipersepsikan sebagai
kesempatan untuk ekspresi kendiri
secara imaginatif dan spontan.
Proses ini bertujuan menambahbaik
kesihatan dan pengalaman.
Menambahbaikan dan mengekalkan
kesihatan mental individu

Membantu klien mengenalpasti fikiran dan


prasaan melaui lukisan supaya klien bukan
sahaja memperoleh presepsi dan penilaian
tingkahlakunya dan mendapat kefahaman
diri klien .

Menurut malchioi (2006) proses melukis


boleh dipersepsikan sebagai kesempatan
untuk ekspresi kendiri secara imaginatif dan
spontan. Proses ini bertujuan menambahbaik
kesihatan dan pengalaman.
BERIKUT MERUPAKAN ILUSTRASI EMOSI
DARIPADA LUKISAN KANAK-KANAK

GEMBIRA BIMBANG

SEDIH MARAH
PROSES TERAPI SENI
PROSES TERAPI SENI
STUDIO TERAPI SENI

HASIL KARYA

CLIENT CENTERED
PROSES
TERAPI
SENI

CLIENT
CENTERED

STUDIO TERAPI
HASIL KARYA
SENI
PROSES TERAPI SENI
(STUDIO TERAPI SENI)
• Studio terapi seni menyediakan susunan bahan seni yang
mudah kepada klien sebagai pilihan, termasuk cat, tanah
liat, pastel, marker dan pensil warna.
• Media yang berbeza memudahkan menyampaikan
pebezaan jenis ekspresi emosi, dan berkesan terhadap
pengawalan proses berkarya.
• Terapis seni dapat menolong klien memilih media yang
sesuai untuk klien sampai ke matlamat mereka dan
menggalakkan ekspresi berdasarkan keperluan mereka,
tindak balas, dan peringkat perkembangan. 
HASIL KARYA PROSES
(TERAPI SENI )
• Hasil karya mungkin dicipta spontan, atau ada kalanya
temanya dicadangkan oleh terapis seni.
• Klien adalah digalakkan untuk meneroka ciptaan karya
melalui kesatuan lisan atau aktiviti kreatif.
• Sebagai penambahan untuk pengalaman dan latihan di
dalam kemahiran kaunseling tradisional lisan, terapis seni
dilatih menolong klien menggunakan proses kreatif untuk
mempromosi emosi, psikologi, dan perkembangan
interpersonal dan penyembuhan.
• Ekspresi seni menggunakan symbol, imej, metafora, rupa,
garisan dan warna 
PROSES TERAPI SENI
(CLIENT-CENTERED)
• "Client-centered" seni bermaksud klien atau kanak-
kanak memilih apa keperluan mereka dan jenis
bahan untuk ekspresi diri mereka.
• Terapis seni mendengar dan mengamati bukan
sahaja lisan, bahasa tubuh dan informasi tingkah
laku tetapi juga menolong klien meneroka dan
memahami gambaran fikiran mereka dan hasil karya
dan bagaimana ia berhubung dengan situasi
kehidupan mereka dan segala yang berkaitan
dengan mereka.
PENGGUNAAN KONTINUM TERAPI EKSPRESIF
DALAM TERAPI
PERINGKAT
PERINGKAT

(DEWASA)
KOMPONEN KOMPONEN 4
(REMAJA)
KOGNITIF SIMBOLIK 3
(KANAK-
PERSEPTUAL AFEKTIF 2
KANAK)

KINESTETIK SENSORI 1
(BAYI)
PERKEMBANGAN HIERAKI KONTIUM TERAPI
EKSPRESIF
PERINGKAT WAKTU HASIL SENI

KREATIF DEWASA LUKISAN

KOGNITIF / SIMBOLIK REMAJA SIMBOL

PERSEPTUAL / AFEKTIF KANAK-KANAK TINGKAH LAKU

KINESTETIK / SENSORI BAYI LAKARAN / BENTUK


Langkah perlaksanaan

Persediaan
Memilih bahan seni yang asas
untuk ●

●Krayon, cat jari, pen marker, cat

melaksanakan tempura,tanah liat, kertas, gunting,


gam dan lain-lain
terapis seni
Menginterpetas
Media seni pilihan kanak-kanak
ikan hasil karya

●Proses kreatif yang dilalui bagi

seni terapi menghasilkan karya seni yang berkenaan


●Bentuk dan kandungan hasil mutakhir

kanak-kanak
Bahan atau media seni yang
diperlukan

krayon
INTERPERTASI HASIL KARYA SENI TERAPI
MELIBATKAN BEBERAPA PERKARA SEPERTI:

Media seni pilihan kanak-kanak

Proses kreatif yang dilalui bagi menghasilkan karya seni


yang berkenaan

Bentuk dan kandungan hasil mutakhir


PERKEMBANGAN HIERAKI KONTIUM
TERAPI EKSPRESIF
DIMENSI HASIL KARYA TAFSIRAN

SAIZ DAN KEDUDUKAN Bentuk-bentuk yang amat kecil dan Serba kekurangan dan tidak
terletak di satu sudut kecil pada selamat
kertas lukisan
BAHAGIAN YANG Bahagian muka digelapkan Berasa segan akibat akil baligh
DIGELAPKAN Matahari digelapkan Kesedihan

WARNA Biru gelap Ketenangan


Kuning Kemesraan dan kegembiraan
Merah Kemarahan, penuh bertenaga
Kandungan Lukisan yang penuh dengan Kasih sayang
lambang hati

Alat seperti penukul, pisau dan kemarahan


sebagainya
PERKEMBANGAN HIERAKI KONTIUM
TERAPI EKSPRESIF
DIMENSI HASIL KARYA TAFSIRAN

Kandungan yang Tiada bentuk manusia – hanya Hubungan yang renggang, tidak
melambangkan mengandungi binatang peliharaan, mesra dengan ahli keluarga dan
gangguan emosi rumah, bunga, pokok, dan matahari orang yang signifikan

Bahagian tubuh badan yang putus- Gangguan emosi yang serius


putus Personaliti yang tidak terurus

Penggunaan haiwan , makhluk Menyembunyikan pemikiran


fantasi, objek bagi mewakili diri dan perasaan sebenar
Mempunyai imaginasi yang
tinggi

Bentuk yang bersifat robot dan Bersifat amat difensif


tegar
LANGKAH-LANGKAH SESI TERAPI SENI
(SESI TERAPI)
SESI TERAPI SENI
Malchioi (2006) ‘Didalam sesi terapi seni, yang
difokuskan ialah pengalaman dalaman, iaitu
perasaan, persepsi, dan imaginasi.’

Dalam terapi seni, imej, fikiran dan idea sentiasa


menjadi fokus yang utama dibawah
pengalaman klien.
Malchioi (2006)
‘Didalam sesi terapi
SESI
seni, yang difokuskan
ialah pengalaman
TERAPI
dalaman, iaitu
perasaan, persepsi, SENI
dan imaginasi.’

Dalam terapi seni, imej,


fikiran dan idea sentiasa
menjadi fokus yang
utama dibawah
pengalaman klien.
SESI TERAPI SENI
INTERVENSI INDIVIDU MENENTUKAN
DENGAN KONTINUM TEMPAT BERMULA
TERAPI EKSPRESIF UNTUK TERAPI SENI

MEMBENTUK MEMULAKAN
HUBUNGAN RAWATAN
INTERPERSONAL ANTARA BERASASKAN TERAPI
TERAPIS DAN KLIEN SENI

MERANCANG
PERUBAHAN SOALAN DAN
KOMPONEN PERBINCANGAN
TERAPEUTIK

MATLAMAT TERAPI
SENI DIBAWAH
KONTINUM TERAPI
EKSPRESIF
MENILAI
SKOP TUGAS
TUGAS TERAPI SENI

PENASIHAT
PENASIHAT
MENGADAPTASIKAN TERAPI SENI DALAM
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
MENGADAPTASIKAN TERAPI SENI DALAM
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

• Terapi Seni dapat mencari ruang merawat


sebarang permasalahan khususnya dalam
emosi. Terapi Seni akan menjadi satu cabang
disiplin yang bernilai kepada negara dalam
melahirkan insan insan yang bersahsiah tinggi.
• Penambahan dari itu, Terapi Seni di dalam
sistem sekolah lebih menguntungkan dari
mengeluarkan belanja dari menyediakan pusat-
pusat pemulihan khas.
• Antara contoh boleh diadaptasikan dalam
pengajaran dan pembelajaran adalah seperti
subjek Pendidikan Seni Visual, buku latihan
murid dan sebagainya.
Terapi Seni dapat mencari ruang
merawat sebarang permasalahan
khususnya dalam emosi. Terapi
Seni akan menjadi satu cabang
disiplin yang bernilai kepada
negara dalam melahirkan insan
insan yang bersahsiah tinggi
Penambahan dari itu, Terapi Seni di
dalam sistem sekolah lebih
menguntungkan dari mengeluarkan
belanja dari menyediakan pusat-
pusat pemulihan khas.
Antara contoh boleh diadaptasikan
dalam pengajaran dan pembelajaran
adalah seperti subjek Pendidikan Seni
Visual, buku latihan murid dan
sebagainya.

Anda mungkin juga menyukai