Anda di halaman 1dari 35

GGGE6643 Psikologi Pengajaran dan

Pembelajaran Matematik
TEORI EFIKASI KENDIRI

NAMA AHLI KUMPULAN:-


DEVAKI (P105191)
GUGANESWARAN (P105847)
LISHALINI (P105849)
TEORI EFIKASI KENDIRI

Pengenalan
kepada teori Tokoh

Implikasi teori
terhadap
pengajaran

Aspek Aplikasi teori


dalam bilik
Pengenalan kepada Efikasi Kendiri
Istilah efikasi kendiri pertama kali diperkenalkan oleh Bandura dalam Psychological
Review pada tahun 1986.

Bandura mengemukakan definisi efikasi kendiri seperti berikut:-

self efficacy is the belief in one’s capabilities to organize and execute the courses
of action required to manage prospective situations.

Efikasi kendiri mengacu pada keyakinan sejauhmana individu memperkirakan


kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas atau melakukan suatu tugas yang
diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu.
Efikasi kendiri adalah sebagai penentu bagaimana orang merasa, berfikir,
memotivasi diri dan berperilaku (Bandura, 1994).

Baron dan Byrne mendefinisikan efikasi kendiri sebagai penilaian seseorang


mengenai kemampuan atau kompetensi dirinya untuk melakukan sesuatu tugas.

Alwisol (2009) menyatakan bahawa efikasi kendiri sebagai persepsi diri sendiri
mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu, efikasi diri
berhubungan dengan keyakinan bahawa diri memiliki kemampuan melakukan
tindakan yang diharapkan.
Efikasi diri adalah keyakinan seseorang bahawa ia mampu melakukan tugas tertentu
dengan baik.

Efikasi diri memiliki keefektifan, iaitu individu mampu menilai dirinya memiliki kekuatan
untuk menghasilkan pengaruh yang diinginkan.

Efikasi kendiri yang tinggi akan memotivasi individu secara kognitif untuk bertindak lebih
tepat terarah, terutama apabila tujuan yang hendak dicapai merupakan tujuan yang jelas.

Efikasi diri pada individu terjadi apabila individu dapat belajar mengenali diri sendiri
dengan mencatat sebanyak mungkin aspek positif yang dimiliki, serta menerima diri
sendiri secara apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan.
Orientasi Efikasi Kendiri

Orientasi penguasaan Orientasi penguasaan


dalaman luaran
Membentuk cita-cita yang lebih realistik berdasarkan

Menganggap bahawa hasil yang didapati

kepada kejayaan dan kegagalan masa lalu.


adalah kesan daripada sesuatu dari luar.
Lebih aktif mencari maklumat untuk menyelesaikan

Boleh menyatakan bahawa kejayaan dan


masalah.
Lebih berupaya menahan diri daripada memuaskan
● kegagalan disebabkan kerana pertolongan
kehendak. orang lain
Sumber Pembentukan Efikasi Kendiri
Pengalaman
penguasaan (Mastery
Experience)
Keadaan Emosi dan Fisiologi
(Emotional and Physiological
States)

Pemodelan sosial
(Vicarious experience )

Persuasi sosial
(Social persuasion)
Pengalaman Penguasaan (Mastery Experience)
Merujuk kepada pengalaman yang diperoleh seseorang ketika mereka menghadapi
cabaran baru dan berjaya melakukannya.

Pengalaman penguasaan adalah sumber maklumat keberkesanan yang paling


berpengaruh kerana mereka memberikan bukti yang paling sahih sama ada seseorang
dapat mengumpulkan apa sahaja yang diperlukan untuk berjaya.

Melaksanakan tugas berjaya akan meningkatkan efikasi diri. Namun, gagal menangani
tugas atau cabaran dengan secukupnya dapat melemahkan efikasi kendiri (Bandura,
1997).
Pemodelan Sosial (Vicarious Experience)
Bandura (1977) berpendapat bahawa "Melihat orang yang serupa dengan dirinya berjaya
dengan usaha berterusan menimbulkan kepercayaan pemerhati bahawa mereka juga
memiliki kemampuan untuk menguasai aktiviti yang setanding untuk berjaya.“

Pengalaman yang pelbagai melibatkan pemerhatian orang lain berjaya menyelesaikan


sesuatu tugas.

Apabila seseorang mempunyai teladan positif dalam hidup mereka (terutama mereka yang
menunjukkan efikasi kendiri positif) - seseorang cenderung untuk menyerap sekurang-
kurangnya beberapa kepercayaan positif tentang diri.
Persuasi Sosial (Social Persuasion)

Menerima maklum balas secara lisan yang positif semasa menjalankan tugas yang
kompleks meyakinkan seseorang untuk mempercayai bahawa mereka mempunyai
kemahiran dan kemampuan untuk berjaya.

Efikasi kendiri dipengaruhi oleh dorongan dan kekecewaan yang berkaitan dengan
prestasi atau kemampuan seseorang untuk melakukan (Redmond, 2010)

Pujukan verbal berfungsi pada usia berapa pun, tetapi lebih awal ia dilakukan,
semakin mendorong peningkatan efikasi kendiri.
Keadaan Emosi dan Fisiologi
(Emotional and Physiological States)
Kesejahteraan emosi, fizikal, dan psikologi seseorang dapat mempengaruhi
perasaan mereka terhadap kemampuan peribadi mereka dalam situasi tertentu.

Namun, Bandura (1977) menyatakan, "bukanlah intensiti reaksi emosi dan fizikal
semata-mata yang penting melainkan bagaimana ia dirasakan dan ditafsirkan.

Orang yang mempunyai efikasi kendiri yang tinggi cenderung melihat keadaan
afektif mereka sebagai fasilitator, sedangkan mereka yang mempunyai efikasi
kendiri rendah menganggap dirinya sebagai pelemah.
Salah satu contoh penyelidik efikasi kendiri yang berpengaruh lain adalah James
Maddux, yang mencadangkan adanya sumber efikasi kendiri kelima: pengalaman
khayalan, atau visualisasi (Maddux dan Meier, 1995).

Pengalaman khayalan (atau visualisasi) pada dasarnya adalah seseorang yang


berusaha menggambarkan tujuannya sebagai sesuatu yang dapat dicapai.

Dengan kaedah ini, untuk meningkatkan efikasi kendiri seseorang atau kanak-kanak,
tumpuan perlu diberikan pada melukis gambar - menjadikan kejayaan kelihatan
sebagai hasil yang paling mungkin (Maddux dan Meier, 1995).
Ciri-ciri Efikasi Kendiri

Efikasi Kendiri Tinggi Efikasi Kendiri Rendah

Kembangkan minat yang lebih mendalam terhadap


● Elakkan tugas yang mencabar

aktiviti yang mereka sertai Percaya bahawa tugas dan situasi sukar berada di

Membentuk rasa komitmen yang lebih kuat.luar kemampuan mereka
Pulih dengan cepat dari kemunduran dan kekecewaan.

Fokus pada kegagalan peribadi dan hasil negatif

Melihat masalah yang mencabar sebagai tugas yangCepat hilang keyakinan terhadap kemampuan

harus dikuasai. peribadi.


Faktor Mempengaruhi Efikasi Kendiri

Sifat tugas yang Intensif eksternal Informasi tentang Pengalaman tidak


Pengalaman langsung
dihadapi (hadiah, pujian) kemampuan diri langsung
Proses Efikasi Kendiri
Efikasi kendiri yang kuat akan mempengaruhi tujuan peribadinya.
Proses Kognitif


Mempunyai cita-cita yang tinggi, mengatur dan berkomitmen pada dirinya.


Motivasi manusia dibangkitkan secara kognitif
Proses Motivasi ●
Individu akan memotivasi dirinya sendiri dan menggunakan
pemikiran masa depan sehingga membentuk kepercayaan diri.


Keyakinan orang terhadap kemampuan dalam mengatasi stres dan
Proses Afektif ●
tekanan dalam situasi.
Semakin tinggi efikasi kendiri, individu semakin berani hadapi cabaran.


Mempengaruhi pemilihan aktiviti atau tujuan yang akan diambil oleh individu.

Proses Seleksi ●
Membentuk arah kehidupan dan mempengaruhi jenis kegiatan orang dalam
lingkungan
Personaliti
Berasal daripada perkataan latin, iaitu “persona”

Membawa maksud ciri-ciri dan kualiti dalaman seseorang dan juga rupa luaran.

Personaliti ialah “apa yang sebenarnya yang menghuraikan tentang seseorang”


(Menninger ,1930).

Personaliti ialah “organisasi dinamik dalam diri individu yang terdiri daripada sistem
psikologikal dan fizikal yang menentukan penyesuainnya kepada persekitarannya”
(Habibah Elias dan Noran Fauziah Yaacub dalam buku Psikologi personaliti. 2002)
Tokoh Efikasi Kendiri
• Seorang ahli psikologi Kanada-Amerika serta profesor psikologi di Universiti Stanford.

• Dikembangkan oleh Albert Bandura, sebahagian daripada Teori Kognitif Sosial.

• Dia menyedari bahawa ada mekanisme yang memainkan peranan besar dalam
kehidupan manusia yang tidak diperhatikan secara sistematik.

• Mekanisme ini adalah kepercayaan bahawa orang memiliki kemampuan untuk


mempengaruhi peristiwa kehidupan mereka sendiri.

• Dia berpendapat bahawa efikasi kendiri adalah sifat mempertahankan diri; apabila
seseorang didorong untuk mengatasi masalah mereka dengan syarat mereka sendiri,
Albert Bandura
mereka memperoleh pengalaman positif.
• Mengenai efikasi kendiri, Bandura (1995) menjelaskan bahawa ia "merujuk kepada
kepercayaan terhadap kemampuan seseorang untuk mengatur dan melaksanakan
tindakan yang diperlukan untuk menguruskan situasi yang mungkin berlaku“.

• Prinsip asas di sebalik Teori Self-Efficacy adalah bahawa individu lebih cenderung
untuk terlibat dalam aktiviti yang mana mereka mempunyai efikasi kendiri yang tinggi
dan cenderung untuk terlibat dalam aktiviti yang tidak mereka lakukan.

• Menurut Albert Bandura, penilaian efikasi kendiri secara amnya diukur pada tiga skala
asas: Tingkat (magnitude), kekuatan (strength), dan umum (generality).
Sumbangan dalam Bidang Pendidikan
menghasilkan dan menerbitkan lebih 400 buah penyelidikan (model sosial dan efikasi kendiri)

Memperkenalkan teori pembelajaran sosial dan teori kognitif sosial

Menulis 11 buah buku termasuk Self-efficacy: the exercise of control)


Implikasi teori terhadap
pengajaran

Implikasi Implikasi
terhadap guru terhadap murid
Implikasi Efikasi Kendiri Terhadap Pengajaran Guru

• Menghargai kepentingan pengembangan intelektual berterusan dan menggunakan

refleksi kritis untuk meningkatkan amalan pengajaran mereka secara konsisten.

• Menetapkan matlamat yang dapat dicapai yang mempengaruhi keputusan

pengajaran yang mereka buat, dan mempertimbangkan besarnya tugas yang

berkaitan dengan kemahiran dan pengetahuan yang mereka miliki.


• Mewujudkan iklim bilik darjah yang menyokong dan berusaha keras untuk memastikan

setiap pelajar merasa berjaya dengan merancang pengalaman pembelajaran yang

bermakna untuk mereka.

• Memupuk pertumbuhan pelajar dalam pembelajaran yang lebih mendalam, mengalu-

alukan kesilapan pelajar dan dengan senang hati, bereksperimen dengan strategi

pengajaran baru untuk meningkatkan hasil pelajar

• Mengekalkan kepuasan kerja yang positif sebagai pendidik yang komited secara

profesional
Implikasi Efikasi Kendiri Terhadap Murid

• Meningkatkan pencapaian dan perasaan diri murid.

• Dapat mendekati tugas yang mencabar .

• Meningkatkan keyakinan murid untuk menguasai domain baru.

• Meningkatkan kesediaan murid untuk bereksperimen dengan idea baru.

• Mendorong murid untuk menetapkan harapan yang lebih tinggi.


Kelebihan Teori Efikasi Kendiri

 Meningkatkan pencapaian dan perasaan kesejahteraan diri seseorang (Pajares,


1996).
 Membantu seseorang untuk tetap tenang ketika mendekati tugas yang mencabar
(Pajares, 1996).
 Meningkatkan keyakinan seseorang untuk menguasai domain baru. (Ormrod,
2008).
 Meningkatkan kesediaan seseorang untuk bereksperimen dengan idea baru
(Ormrod, 2008).
 Menetapkan harapan yang lebih tinggi untuk persembahan masa depan (Ormrod,
2008).
 Meningkatkan daya tahan seseorang dan fokus pada tugas yang diberikan
melebihi tahap sebelumnya (Ormrod, 2008).
Kelemahan Teori Efikasi Kendiri

 Tidak selalu menjamin jangkaan hasil positif (Pajares, 1996).


 Sangat berbeza antara individu, yang menjadikannya sangat sukar untuk dinilai oleh
penyelidik (Pajares, 1996).
 Apabila seseorang mempunyai kecekapan diri yang terlalu tinggi dan terlalu yakin,
mereka mungkin akan gagal.
 Efikasi kendiri yang tinggi boleh membiarkan orang mengabaikan kelemahan
mereka.
 Efikasi kendiri yang rendah akan menyukarkan untuk bereksperimen dengan idea
baru.
Aplikasi teori efikasi kendiri dalam bilik
darjah
KERJA BERKUMPULAN

 Merangkumi pelbagai tahap murid dalam satu kumpulan.

Pelajar yang lebih baik dapat mempengaruhi pelajar lain meniru sambil
memperoleh tanggungjawab dan motivasi.

Memastikan semua ahli kumpulan perlu

mengambil bahagian.
Aplikasi teori efikasi kendiri dalam bilik darjah

•The flipped classroom model


Perubahan cara pelajar belajar secara tradisional.
Daripada guru yang memberi kuliah pada waktu persekolahan, pelajar
menonton video pengajaran atau bahan bacaan di rumah.
Di kelas, murid menerapkan apa yang mereka pelajari melalui aktiviti
atau tugasan yang mungkin merupakan kerja rumah.
Guru berperanan sebagai pembimbing dan jurulatih
 Merangkumi Teori pembelajaran sosial kerana pelajar dapat
memerhatikan tingkah laku dan tindakan rakan sekelas semasa
pembelajaran dan aktiviti, melihat ketika murid mendapat pujian dan
semangat, dan menerapkan pemerhatian tersebut pada pembelajaran .
Aplikasi teori dalam bilik darjah
• Gamifikasi dan simulasi

Mengubah kelas murid menjadi pengalaman yang lebih interaktif.


Gamifikasi melibatkan mengubah aktiviti menjadi permainan yang
kompetitif, mencipta ganjaran untuk pemenang, dan mencipta percikan
unik dan baru yang akan menarik minat pelajar.
Simulasi di dalam kelas membantu menambahkan
minat dan keseronokan situasi bilik darjah.
Percubaan olok-olok, kotak palsu, simulasi digital —
semua pilihan simulasi ini adalah kaedah terbaik untuk
meningkatkan suasana bilik darjah dan melibatkan murid
secara aktif.
 Peluang untuk belajar dari rakan sebaya mereka.
 Gamifikasi dan simulasi berkaitan dengan teori efikasi
kendiri
 Membenarkan pelajar membuat pemerhatian sebenar terhadap ganjaran
dan hukuman dengan cara yang menarik di dalam kelas.
 Pelajar boleh memenangi permainan atau melihat seseorang berjaya
dalam simulasi, dan kemudian meniru tingkah laku itu.
 Guru boleh memulakan dengan membuat unit yang mempunyai
permainan atau simulasi sederhana untuk mengujinya, dan kemudian
terus menambahkan permainan atau simulasi baru bila mungkin.
Aplikasi teori dalam bilik darjah
• Bimbingan rakan sebaya
Kaedah terbaik untuk membantu pelajar belajar antara
satu sama lain.
Dapat memerhatikan dan belajar, saling membantu di
sepanjang jalan.
Guru boleh menjadi pelatih rakan sebaya untuk pelajar,
atau dapat membantu bertindak sebagai pelatih rakan sebaya untuk pelajar,
terutama ketika berhubungan dengan pelajar yang lebih tua.
Pelajar yang lebih tua boleh belajar secara langsung dari orang dewasa yang
pernah berada dalam situasi yang sama, dan mereka dapat melihat bagaimana
akhirnya dan bagaimana mereka sampai ke tempat mereka berada.
Aplikasi teori dalam kajian
• Tinjauan Efikasi Kendiri Pelajar Berdasarkan Kategori Sekolah Dan Hubungannya Dengan
Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Menengah Harian Di Perak  (July 2019)
• Kebimbangan dan efikasi kendiri terhadap pembelajaran matematik   dalam
kalangan pelajar tingkatan empat.
(Er Xiao Hui, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Roslinda Rosli, Fakulti
Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM),2021)
• Hubungan Antara Efikasi Kendiri dan Motivasi Terhadap Pencapaian Akademik
Pelajar Perempuan Jurusan STEM
(Zulyna Adila Zainuddin,Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Faridah Mydin Kutty,Fakulti Pendidikan,

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM),2021)


• Penilaian Terhadap Tahap Efikasi Diri dan Pengetahuan Isi Kandungan dalam
Kalangan Guru Matematik
(Ku Hafisal Ku Mahamud,School of Education and Modern Language, Universiti Utara Malaysia, Abdull Sukor Shaari,School
of Education and Modern Language, Universiti Utara Malaysia,2020)

Anda mungkin juga menyukai